ikt og organisasjoner
Download
Skip this Video
Download Presentation
IKT og organisasjoner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

IKT og organisasjoner - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

IKT og organisasjoner. Organisasjonenes behov for informasjonsteknologi. Kapittel 5 og 6 i læreboka. Kommunikasjon i organisasjoner. Utviklingen preget av ”Internetworking” Essensielt å forstå brukerne før man lager et nytt informasjonssystem i organisasjonen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKT og organisasjoner' - sheena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ikt og organisasjoner

IKT og organisasjoner

Organisasjonenes behov for informasjonsteknologi

Kapittel 5 og 6 i læreboka

kommunikasjon i organisasjoner
Kommunikasjon i organisasjoner
 • Utviklingen preget av ”Internetworking”
 • Essensielt å forstå brukerne før man lager et nytt informasjonssystem i organisasjonen
 • Hvordan vil innføring av nye systemer påvirke organisasjonen?
  • Hvem snakker med hvem?
  • Hvordan fungerer ting i dag?
  • Hva skal endres for å gjøre ting bedre?
 • Det handler om respekt for menneskene som skal bruke systemene
arbeidstakernes medinnflytelse
Arbeidstakernes medinnflytelse
 • Arb.miljøloven sier at arbeidstakerne skal være med på utforming av systemer som benyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet – og også ved planlagte endringer i slike systemer.
 • Arbeidstakerne har karv på nødvendig opplæring
 • Utviklere står derfor ikke fritt til å bestemme hvordan en gitt oppgave skal utføres
organisasjon
Organisasjon

For å kunne vurdere IT-behovet i en organisasjon/bedrift, er det viktig å vite hvordan organisasjonen er oppbygd og virker.

Kjennetegn ved organisasjoner er:

 • arbeidsdeling
 • hierarkisk beslutningsstruktur
 • bestemte regler og prosedyrer for hvordan oppgaver skal utføres.
organisasjoner
Organisasjoner

Ulike organisasjoner har ulike IKT behov

Eksempler på organisasjoner:

 • småbedriften
  • enkel organisatorisk oppbygging.
  • IKT funksjonen rel. lite utbygd
 • funksjonsorientert organisasjon
  • mellomstore og store bedrifter
  • sentrale organisatoriske IKT anvendelser innen økonomi, adm., planlegging, personal osv.
organisasjoner1
Organisasjoner
 • kunnskapsorganisasjonen
  • læresteder, advokatbyråer osv.
  • rel. liten bruk av IKT til adm. formål
  • mye bruk til avanserte IKT anvendelser som støtter opp om faglig bruk, tilgang til databaser, spesialverktøy osv.
 • divisjonsorganisasjonen
  • storbedrifter delt opp i divisjoner og datterselskaper
  • rekke IKT anvendelser som støtter bedriftens ulike tjenesteområder.
organisasjoner2
Organisasjoner
 • Ad hoc organisasjonen
  • typisk prosjektorganisasjon: forskningsorganisasjoner, ekspertbaserte bedrifter osv.
  • tyngden av IKT ligger på intensiv og avansert bruk innenfor spesialområder
  • relativt liten bruk av IKT i administrativ sammenheng
faktorer som p virker organisasjonens bruk av ikt
Faktorer som påvirker organisasjonens bruk av IKT
 • Omgivelser: marked, bransje, konkurranse, politiske osv.
  • Enkelte bransjer krever høyere IT- innsats enn andre
   • Innenfor bank og forsikring er IT- innsatsen spesielt høy fordi den gir effektivitetsfordeler i forbindelse med forvaltning og disposisjon av finansielle tjenester, samt forvaltning av kundedata
 • Hvilke virksomhetsprosesser skal det fokuseres på?
  • Kan IKT forbedre produktiviteten i virksomhetsprosesser (produktutvikling, ordrebehandling, produksjonsstyring og kundeforvaltning)
 • Arbeidsgrupper, komiteer og prosjektgrupper
  • slike oppdelinger fører gjerne til høyere IKT bruk
   • IT anvendelser som støtter arbeidet til slike grupper har fått økt oppmerksomhet i senere tid
arbeid i grupper
Arbeid i grupper
 • På mange områder er det aktuelt å gjennomføre et prosjektarbeid
 • Dette stiller store krev til gruppen som skal samarbeide, med et felles ansvar for resultatet
 • Resultatet er avhengig av at gruppen kan samarbeide godt og har samme mål
 • Ofte er det nødvendig å utarbeid en ”kontrakt” som fastsetter regler for gruppens arbeidsform
konsekvenser for organisasjoners ikt strategi
Konsekvenser for organisasjoners IKT strategi

Behovet for IKT er avhengig av to primære forhold:

 • strategisk betydning og produktivitetspotensiale (oppnå fordeler?)
 • Organisatoriske rammebetingelser
  • Hvilke organisatoriske kriterier må vi ta hensyn til for å vurdere produktivitetsfordeler gjennom IT-innsats?

På bakgrunn av analyse av disse faktorene kan en utarbeide organisasjonens IKT-strategi

it strategi
IT strategi

Mange spørsmål må avklares når IT strategien skal utarbeides:

 • Hvilken strategisk betydning og rolle skal IT anvendelsene ha?
 • Hvilken organisasjonstype er det og hvilke rammebetingelser gir dette for bedriftens bruk av IT?
 • Hvilke krav stiller markedet og bransjen til bruk av IT?
 • Hvilke prosesser setter fokus på bedriftens totale produktivitet?
 • I hvor stor grad skal IT anvendelsene støtte samarbeidsprosesser i arbeidsgrupper, komiteer og andre uformelle organisasjonsstrukturer?
it strategi1
IT strategi

IT strategiprosessen består i å:

Planlegge forretningssystemer

 • Vurdere eksisterende systemer
 • Designe systemer som støtter fremtidige behov
 • Utvikle business case

Infrastruktur

 • Vurdering av eksisterende infrastruktur
 • Infrastrukturplanlegging
 • Utvikle business case (kostnader og fordeler/inntekter for ny infrastruktur)

IT organisasjon

 • Vurdering av eksisterende
 • Organisasjonsplanlegging
 • Utvikle business case
informasjonssystemenes rolle
Informasjonssystemenes rolle
 • Informasjonssystemene skal støtte organisasjonens mål og møte kundenes krav og konkurranse fra andre
 • Vi deler gjerne organisasjonen i flere nivå:
  • ledelsesnivå
  • kunnskapsarbeid
  • operasjonelt nivå
 • Informasjonssystemene må støtte alle disse nivåene - og flere informasjonssystemer er vanlig.
 • Noen organisasjoner har disse nivåene atskilte, mens andre har mer integrerte nivå
 • Uansett bør informasjonssystemene være knyttet opp mot hverandre. Høyt nivå av integrering har sine fordeler, men er dyrt og teknisk komplekst
ledelsesniv
Ledelsesnivå
 • IT som støtte for langtidsplanlegging
  • hva skjer om 5 år?
 • Overvåking, systemkontroll, beslutningsstøtte
 • Ledelsesinformasjonssystemer (LIS)
  • planlegging
  • kontroll
  • rapportering
 • Beslutningsstøttesystemer (BSS)
  • hjelpe ledere med å ta beslutninger (analysere, simulere, estimere)
niv for kunnskapsarbeid
Nivå for kunnskapsarbeid
 • Systemer for kunnskapsarbeid støtter
  • designprosesser
  • spredning av informasjon i organisasjonen
  • hjelpe til med gjenfinning av kunnskap
  • integrering av ny kunnskap/nye ideer
operasjonelt niv
Operasjonelt nivå
 • Prosesseringssystemer skal sørge for
  • støtte for dag-til-dag-aktiviteter
   • salg
   • lageroversikt
   • betaling
   • timelister etc
  • bestillingssystemer
  • reservasjonssystemer (hotell, billetter etc)
  • lønnsutbetalingssystemer
bransjen ytrale informasjonssystemer
Bransjenøytrale informasjonssystemer

Bransjenøytrale informasjonssystemer er systemer som finner anvendelse i organisasjoner uavhengig av hvilken bransje den tilhører:

 • kontorautomatisering (tekstbehandling, samarbeidsverktøy)
 • salg og markedsføring (ordrebehandling,nettbutikker,statistikker, databaser)
 • økonomi
 • personaladministrasjon (lønnssystem, tidsavregningssystem)
 • virksomhetsportaler
virksomhetsportaler
Virksomhetsportaler

Virksomhetsportaler er et nett (intranett,ekstranett) som deler og foredler informasjon og kunnskap internt i en bedrift eller på tvers av samarbeidende bedrifter.

 • Den norske dataforening har utviklet sjekkliste i forb. med innføring av virksomhetsportaler. Flere faktorer spiller inn for at innføringen skal bli vellykket:
  • evne til å frigjøre taus kunnskap og inspirere til nytenkning
  • skape kultur som stimulerer og belønner deling av kunnskap i portalen
  • involvering av ansatte og samarbeidspartnere
  • dialog og interaktivitet – ansattes kjennskap og bruk av portalen
  • osv.
bransjespesifikke informasjonssystemer
Bransjespesifikke informasjonssystemer
 • Oftest skreddersydd til bedriften
 • knyttes gjerne til kjerneprosessen i verdiskapningskjeden
 • eksempler finnes innenfor:
  • bank (regningsbetaling)
  • transport (logistikksystemer, e-pass)
  • undervisning (nettverksuniversitetet)
  • handel, vareproduksjon m.fl.
hvordan ikt p virker organisasjonen
Hvordan IKT påvirker organisasjonen?

Organisasjonens arbeidsmåter og informasjonssystemer henger nøye sammen

Elementer i organisasjonen påvirker utformingen av de teknologiske løsningene:

 • sosial kontroll
 • plassering av makt og autoritet
 • konflikthåndtering
 • arbeidsprosesser og privilegier
ikt og arbeidsprosesser
IKT og arbeidsprosesser

IKT påvirker arbeidsprosessene med hensyn til:

 • Automatisering (mest vanlig etter innføring av IKT)
 • Rasjonalisering (brukes gjerne for å oppnå produktivitetsfobedringer)
 • Endring av virksomhetsprosesser (utnytter potensialet IKT til å omstrukturere prosesser)
slide22

Paradigmeskifte

i utdanning og næringsliv

Reelt til stede

klasserom/auditorier

kurs

konferanser, møte

bibliotek

praksis, lab.øving

Virtuelt til stede

Virtuelle klasserom

ODL

Telekonferanser m/u video/lyd

Virtuelle bibliotek, Internett

Simulering/ \'Virtual reality\'

Lettere

tilgang

organisatoriske konsekvenser
Organisatoriske konsekvenser

Teknologien som grunnlag for forandring.

 • Filtreringsteknologi
  • la lederne motta mindre, men mer relevant informasjon
 • Overvåkingsteknologi
  • overvåke organisatoriske operasjoner, industri, markedstrender og konkurrenter
  • gir mulighet for ’management by exception’
 • Koordineringsteknologi
  • koordinering av ressurser - lokaler, utstyr og mennesker (bruk av konferansesystemer etc.)
 • Beslutningsteknologi
  • forbedre produktivitet og kvalitet av beslutninger tatt av enkeltpersoner og grupper
organisatoriske konsekvenser1
Organisatoriske konsekvenser
 • Downsizing
  • reduserer størrelsen på arbeidsstyrken og antall hierarkiske nivå i organisasjonen
  • mellomledere mest utsatt
  • etter downsizing vil det være behov for:
   • kommunikasjonsteknologi
   • filtreringsteknologi
   • overvåkingsteknologi
organisatoriske konsekvenser2
Organisatoriske konsekvenser

Outsourcing

 • en slags downsizing hvor for eksempel la bedrift A overta enkelte av bedrift Bs funksjoner
 • bedrift A antas å være dyktig på de funksjonene den nå overtar, mens bedrift B sitter igjen med ansvaret for de funksjonene som er deres hovedoppgaver.
outsourcing
Outsourcing

Outsourcing har en rekke potensielle fordeler:

 • økonomisk (kan få tjenesten til lavere pris)
 • kvalitet
 • forutsigbarhet
 • fleksibilitet
 • frigjøre ressurser
 • (mennesker, kapital)
outsourcing1
Outsourcing

Mulige ulemper:

 • tap av kontroll
  • for avhengig av samarbeidspartner
 • sårbar strategisk informasjon
  • forretningshemmeligheter kan lekke ut
 • avhengighet
  • hvis samarbeidspartneren kommer i øk. vansker kan dette også ramme org.
outsourcing av ikt n r
Outsourcing av IKT- når?
 • Når IKT ikke lenger er et konkurransefortrinn
 • Når det ikke er vesentlig å ha datasystemet tilgjengelig hele tiden
 • Når det ikke tømmer bedriften for nøkkelpersonell
 • Når organisasjonens IKT-system er begrenset, ineffektivt eller teknisk underlegent
gruppearbeid i organisasjoner
Gruppearbeid i organisasjoner
 • Stadig mer vanlig (til sammen har vi bedre kompetanse enn alene)
 • Noe mer tidkrevende
 • Godt grunnlag for kreativitet
 • Øker fellesfølelsen i bedriften
 • Krever evne til å akseptere andres styrke og svakheter
gruppearbeid i organisasjoner1
Gruppearbeid i organisasjoner

Faser:

 • Orienteringsfasen (problemet blir definert)
 • Diskusjon (innhenter info, identifiserer og evaluerer alternativ)
 • Løsning (gruppen velger en løsning)
 • Implementasjon og konsevensanalyse
internett og organisasjoner
Internett og organisasjoner
 • Innenfor downsizing, outsourcing og gruppearbeid kan Internett spille en stor rolle
 • Elektronisk handel - nye muligheter for organisasjoner
 • Forbrukerne bruker nettet mer og mer :
  • krever sikkerhet og godt personvern
  • sammenligner priser, tilgjengelighet og service
  • kjapp informasjon - tid er valuta på Internett
produsent og forhandler
Produsent og forhandler

Netthandel setter forhandlere i en usikker situasjon

To forløp:

Kunden kjøper direkte hos produsent. Produsenten får en slags forhandlerrolle og kunden må gjøre utvalgsjobben selv

Produsenten gjør det han er best til: Produsere.

Outsourcer salg til en forhandler som gjør det han er god på: Markedsføre og selge. Meglerfunksjon

forbrukerne p nettet
Forbrukerne på nettet

Fordeler med å handle på nettet:

 • Døgnåpne butikker
 • Handle når du selv vil
 • Uavhengig av lokal forhandler
 • Flere varer og forretninger å velge mellom
forbrukerne p nettet1
Forbrukerne på nettet
 • Kunden krever sikkerhet og godt personvern
 • Lojalitet blir overført fra lokalforretningen til produktet
 • Kundene får ikke ta og ’se’ varene
 • Service og tillit er viktig
 • Lover og regler for internetthandel er ennå ikke satt i tilstrekkelig system . spesielt mellom land

Det arbeides med saken.

nettverksorganisasjoner
Nettverksorganisasjoner

Bedrifter/organisasjoner kan organisere seg i nettverksorganisasjoner eller virtuelle organisasjoner.

Eksempler på dette er:

 • Nettverksuniversitetet
 • Realfagsuniversitetet
 • Virtual Learning Institutions
utfordringer ved utvikling og innf ring av informasjonssystemer
Utfordringer ved utvikling og innføring av informasjonssystemer
 • La brukerne av informasjonssystemet få en ’eier’følelse
 • Være oppmerksom på forskyvning av arbeids-belastning
 • Bruk av pilotgrupper til uttesting av informasjons-systemet før det tas i bruk av alle
 • Opplæring
 • Brukernes prioriteringer i fokus
ad