Download

Vler simi i nevojave t nx n sve me p rparim t dob t


Advertisement
Download Presentation
Comments
shayla
From:
|  
(920) |   (0) |   (0)
Views: 499 | Added: 06-06-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:

Vler simi i nevojave t nx n sve me p rparim t dob t

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Vler?simi i nevojave t? nx?n?sve me p?rparim t? dob?t Punuan Ermelinda Duka Alma Lumani Edmonda ?e?o Valbona Ramolli Anila Jorgji 6 maj 2010

2. Nj? f?mij? q? vrapon drejt nesh p?r ta p?rqafuar apo p?r ta lavd?ruar me shum? dashamir?si ka nevoj? n? ?do ?ast p?r nj? p?rk?dhelje t? till?, jo kur na vjen p?r mbar? neve. (Leo Buscalia) ?

3. Hyrja ?Nx?n?s me p?rparim t? dob?t? - t? gjith? pak a shum? i referohemi atij grupi nx?n?sish q? ka rezultate akademike t? ulta. Duke iu referuar kurrikul?s, do t? thoshim q? ky ?sht? pik?risht ai grup tek i cili synohet t? arrihen objektivat minimale t? ?do l?nde. N? tem?n ton? studimore nx?n?s me p?rparim t? dob?t kemi p?rfshir? nx?n?sit q? n? p?rfundimet e semestrit t? par? dhe n? testet e zhvilluara n? fund t? programit t? semestrit rezultuan t? vler?suar me nota jokaluese ,dhe ata nx?n?s q? u vler?suan me notat 5 (pes?) dhe 6 (gjasht?).

4. Grupi ?nx?n?sit me p?rparim t? dob?t? > Grupi ?nx?n?s me v?shtir?si n? t? nx?n? Faktor?t q? ndikojn? n? rezultatet e dob?ta jan? t? shumta Piaget vler?son m? tep?r aft?sit? e individit n? p?rparimin e zhvillimin e tij. Vigotski vler?son p?rvojat sociale.

5. ?Diagnostikimi i paaft?sis? s? nx?n?sit p?r t? m?suar n? shkoll? dhe m?nyrat p?r ta shmangur at? ?? znj. Z. ?obo Paaft?sia p?r t? m?suar ?sht? e ndikuar nga v?shtir?sia n? t? nx?n? , nga prapambetje mendore, nga hiperaktiviteti q? shoq?rohet me munges? p?rq?ndrimi, munges? komunikimi, agresivitet, nga probleme emocionale, faktor? stresant? etj Ajo vler?son se ?sht? e r?nd?sishme njohja e shkall?s s? inteligjenc?s s? individit e lidhur kjo me nj? s?r? faktor?sh: biologjik?, social?, mjedisor? e arsimor? .

6. Sipas manualit t? trajnimit t? m?suesit p?r v?shtir?sit? n? t? nx?n? p?rfshihen: ?rregullimet n? t? nx?n? q? p?rfshijn?: ?rregullimet e aft?sis? s? t? lexuarit ?rregullimet e aft?sis? matematikore ?rregullimet e aft?sis? s? t? shkruarit ? ?rregullimi i deficitit n? v?mendje dhe hiperaktivitetit ??rregullimi i gjuh?s s? shprehur ??rregullimi i aft?sis? p?r koordinim motor Mund t? ndodh? q? f?mija t? ket? edhe v?shtir?si n? t? nx?n? dhe nj?koh?sisht edhe prapambetje mendore, por k?to jan? dy gj?ra t? ndryshme.

7. Dr.Liew n? faktor?t p?rcaktues t? rezultateve t? dob?ta t? nx?n?sve rendit : 1)faktor?t social-ekonomik? 2) natyr?n njer?zore t? lidhur me shkall?t e inteligjenc?s 3)infrastruktur?n e shkoll?s Ai shtron pyetjen ?A duhet t? mbaj? p?rgjegj?si m?suesi p?r rezultatet e ulta t? nx?n?sit??

8. Sipas profesor Stavri Llambirit:BRAKTISJA E FSHEHT?: NJ? SFID? E SISTEMIT N? arsim ngjet shnd?rrimi i pabarazis? s? natyrshme n? pabarazin? e padrejt?. FAKTE Nx?n?sit e notave 4-5 n? krahasim me ata t? notave 9-10: Inkurajohen 5,4 her? m? pak; Qortohen 1,6 her? m? shum?; - U drejtohen pyetje 4,7 her? m? rrall?. Shkaqet mund t? p?rmblidhen n? vet?m nj?: Nj? ngat?rres? nd?rmjet MJETIT dhe Q?LLIMIT (arritjet e nx?n?sve) Shmanget P?RGJEGJ?SIA p?r arritjet e nx?n?sve, q? ?sht? q?llimi i vet?m i m?suesit dhe drejtorit t? shkoll?s

9. T? dh?na statistikore p?r shkoll?n ?Sk?nder ?a?i? N? vitin shkollor 2009-2010 n? shkoll?n ?Sk?nder ?a?i? filluan m?simet n? arsimin e detyruar 1159 nx?n?s, 613 nx?n?s CU dhe 546 nx?n?s CL. Gjithsej n? shkoll? ekzistojn? 34 klasa respektivisht 19 klasa p?r CU dhe 15 klasa p?r CL. Stafi m?simor p?rb?het nga 39 m?sues, nd?r t? cil?t 4 drejtues dhe 35 m?sues, 17 n? CU dhe 18 n? CL. Nota mesatare e shkoll?s p?r CL ?sht? 7,5. Kalueshm?ria e shkoll?s ?sht? 93 %, ku CL e ka 86% dhe CU e ka 99%. Nga analiza e semestrit doli si nj? problem shum? i r?nd?sish?m problemi i nx?n?sve kontigjent i ?braktisjes se fsheht?, pra nx?n?sit me nota 4-5. Nx?n?s ngel?s jan? 79 gjithsej nga t? cil?t 21 jan? n? 1 l?nd?, 15 nx?n?s n? 2 l?nd?, 43 nx?n?s n? m? shum? se 3 l?nd?. N? fokus t? studimit ton? ka qen? jo vet?m ky grup nx?n?sish, por edhe nj? pjes? e nx?n?sve t? vler?suar kalues, por me vler?simin minimal.. ?

10. Evidencat N? anketimin p?r nx?n?sit rezultatet jan? si m? posht?: 1) - A vini me d?shir? n? shkoll?? 1. PO (80 %) 2. JO (18 %) Pa p?rgjigje ( 2%) 2) - A mendon se rezultatet e tua shkollore jan? t? k?naqshme? 1. PO (22%) 2. JO (48%) 3. Nuk e di (30%) 3) - A keni ju nj? l?nd? t? preferuar ? 1. PO (98%) 2. JO (2%) Cil?n? ? ?Shkencore (36%), Shoq?rore (48%), Djatht?sit? (16%) 4) - Kjo l?nd? t? p?lqen sepse: 1. ?sht? m? e leht? p?r ta kuptuar (29%) 2. t? p?lqen shpjegimi i m?suesit (32%) 3. ke prirje p?r t? (shkencore/shoq) (16%) 4. t? intereson p?r shkollimin e m?tejsh?m (18%) pa p?rgjigje (5%) 5) - Cila ?sht? l?nda -l?nd?t q? s?t? t?rheqin? Shkencore (70%), Shoq?rore (16%), Djatht?sit? (14%) -Kjo ndodh sepse: 1. s?t? p?lqen l?nda (40%) 2. s?t? p?lqen shpjegimi i m?suesit (7%) 3. ?sht? e v?shtir? p?r ta kuptuar (51%) 4. tjet?r arsye specifikoje (2%) 6) - A ke qen? i k?naqur me rezultatet e deritanishme ? 1. PO (34%) 2. JO (66%)

11. Anketim i nx?n?sit - P?r t? p?rmir?suar rezultatet mendon se ke nevoj? p?r ndihm?n : 1. e prindit (30%) 2. t? m?suesit t? matematik?s (28%) 3. t? m?suesit t? gjuh?s (7%) 4. t? shok?ve (23%) 5. psikologut t? shkoll?s (0%) 6. tjet?r ndihm? (10%) pa p?rgjigje (2%) - A i ke shprehur ndonj?her? nevojat e tua ? 1. PO (74%) 2. JO (26%) - N?se PO i ke shprehur : 1. me prind?rit (28%) 2.me shok?t (38%) 3. me m?susit (6%) 4. me psikologun (0%) 5. me tjet?r njeri (10%) Pa p?rgjigje (18%) - A e mban mend kur ke ndjer? nevoj? p?r t?u ndihmuar nga t? tjer?t? 1. n? klas? t? par? (14%) 2. n? ciklin fillor (10%) 3. n? klas?n e pest? (11%) 4. para 1 viti (8%) 5. para 2 vjet?sh (8%) 6. k?t? vit (44%) Pa p?rgjigje (5%)

12. N? anketimin p?r m?suesin rezultatet jan? si m? posht? : ? - Nx?n?si ka nevoja : 1. sh?ndet?sore (4%) 2. sociale (52%) : a- mb?shtetje nga m?suesit(11%) b-p?rkrahje nga shok?t (15%) 3. pedagogjike (33%) 4. apo ndonj? nevoj? tjet?r (11%) - Mendoni se shkaku i k?tyre nevojave vjen nga : 1. paaft?si fizike (0%) 2. zhvillim i von? mendor (6%) 3.nga v?shtir?si n? t? lexuar (6%) 4. nga paaft?si n? t? kuptuar (26%) 5. v?shtir?si n? koceptimin e matematik?s (11%) 6. nga probleme familjare: a-sociale b-ekonomike (11%) 7. ?rregullime t? v?mendjes (31%) 8. nga probleme me shok?t e klas?s (3%) 9. apo dicka tjet?r (6%) - A ka shfaqur nx?n?si d?shir? n? plot?simin e nevojave t? tij ? 1. PO (41%) 2. JO (48%) Pa p?rgjigje (11%) Prej sa koh?sh mendoni se ekzistojn? k?to nevoja ? 1. 1 vit (4%) 2. 2 vjet (29%) 3. prej disa vitesh (59%) 4. Apo afat tjet?r kohor (4 %) Pa p?rgjigje (4%) - A shpreh nx?n?si lirsh?m d?shirat dhe nevojat e tij ? 1.Po (41%) 2. Jo (56%) Pa p?rgjigje (3%) - Shpreh nevoj?n: 1. materiale ( 19%) 2.emocionale (19%) 3.afektive (37%) 4.fizike (7%) Pa p?rgjigje (18%)

13. N? anketimin p?r prindin rezultatet jan? si m? posht? sipas pyetjeve: ? Nx?n?si ka nevoja : 1. sh?ndet?sore (10%) 2. sociale (53%) : a- mb?shtetje nga m?suesit (21%) b- p?rkrahje nga shok?t (11%) 3. pedagogjike (21%) 4. apo ndonj? nevoj? tjet?r (16%) ? Mendoni se shkaku i k?tyre nevojave vjen nga : 1. paaft?si fizike (0%) 2. nga v?shtir?si n? t? lexuar (15%) 3. nga paaft?si n? t? kuptuar (20%) 4. nga probleme familjare (20%) 5. nga probleme me shok?t e klas?s (10%) 6. nga probleme ekonomike (15%) 7. apo di?ka tjet?r (15%) Pa p?rgjigje (5%) ? A ka shfaqur nx?n?si d?shir? n? plot?simin e nevojave t? tij ? 1. Po (72%) 2. Jo (28%) ? Prej sa koh?sh mendoni se ekzistojn? k?to nevoja ? 1. 1 vit (17%) 2. 2 vjet (33%) 3. prej disa vitesh (33 %) 4. apo afat tjet?r kohor (17%) ? A i shpreh nx?n?si lirsh?m d?shirat dhe nevojat e tij ? 1. Po (72%) 2. Jo (28%) ? Nevoja e nx?n?sit sipas jush ?sht? : 1. e shprehur (37%) 2. e ndier (21%) 3. e n?nkuptuar (5%) 4. e pashprehur (37%) ?

14. Analiza e evidencave . Nevojat e nx?n?sve me p?rparim t? dob?t do t?i gruponim kryesisht n? nevoja pedagogjike, sociale, psikologjike, emocionale N? nd?rtimin e anketave jepen pyetje e alternativa zgjedhjeje jo gjithnj? t? drejp?rdrejta, por q? analiza e tyre ndihmon n? zbulimin e nevojave. Nj? nd?rtim i till? ?sht? b?r? p?r t? q?n? sa m? i kuptuesh?m dhe i p?rshtatur p?r nivelin e nx?n?sve q? jan? n? qend?r t? studimit. P.sh .Pyetja e par? q? u drejtohet ?sht?: A vini me d?shir? n? shkoll?? 80 % e tyre shprehen se vijojn? me d?shir? shkoll?n dhe 18 % nuk vijn? me d?shir?. Shifra e dyt? tregon se k?ta nx?n?s nuk vijn? me d?shir? ,pra kan? nevoja afektive, emocionale e sociale; kan? nevoj? p?r mb?shtetjeje e p?rkrahje.

15. Nevojat e nx?n?sve t? grupuara dhe argumentet p?rkat?se: Nevoja emocionale argumentohet me faktin q? si shkak t? p?rparimit t? dob?t 7% e nx?n?sve pranojn? se s?kan? d?shir? t? m?sojn?, 12 % i t?rheq di?ka tjet?r dhe 4% jan? t? paqart? . Pra 23 % n? total e nx. jan? t? pamotivuar, gj? q? mund t? vij? si rrjedhoj? e situatave t? pak?nd?shm? n? familje, munges? stimuli nga m?suesi, si edhe p?r shkak t? problemeve q? shkakton adoleshenca. 20 % deklarojn? se m?suesit s?kan? besim tek ata, me pak fjal? ndjehen t? braktisur e t? pavler?suar. 4 % kan? humbur besimin se mund t?i p?rmir?sojn? rezultatet e tyre, vet?vler?simi i tyre ?sht? minimal dhe s?kan? aspak motivim t? brendsh?m.

16. M?suesit e prind?rit n? funksion t? nevojave emocionale shprehen: M?suesi vler?son 19 % nevoja emocionale dhe 37 % nevoja afektive Prindi pranon se f?mija ka 40 % nevoja emocionale dhe 15 % afektive N? nevojat emocionale t? p?rmendura kemi parasysh edhe largimin e ankthit, frik?s, presionit shpirt?ror t? cilat ndikojn? hapur n? p?rgjigjet e nx?n?sve e rrjedhimisht n? arritjet e tyre akademike.

17. Nevoja p?r trajtime psikologjike ? 48 % s?jan? t? k?naqur me rezultatet e tyre shkollore 22% e nx?n?sve deklarojn? se jan? t? k?naqur me rezultatet q? kan? ( n? t? v?rtet? jan? nx. t? dob?t) 30% nuk din? t?i p?rgjigjen k?saj pyetje ( ose nuk pranojn? ) 2 grupet e fundit i p?rfshijm? n? nx?n?s q? kan? ?rregullime n? t? nx?n?, ata s?arrijn? t? konceptojn? dallimin e ?t? p?rparuarit?me ?t? dob?tit?, por grupi i dyt? mund t? ket? edhe ?rregullime t? sjelljes. Si shkaktar? t? rezultateve t? ulta 3% e nx?n?sve paraqesin aft?sin? p?r t? lexuar, 4 % s?kupton at? q? lexon, 9% s?mbajn? mend, 27 % s? kuptojn? matematik?n, 16 % nuk p?rq?ndrohen n? m?sim, pra 59 % n? total jan? me ?rregullime n? t? nx?n? , kjo d?shmon p?r kombinim t? nevojave psiko-pedagogjike Asnj? nx?n?s nuk zgjedh ndihm?n e psikologut si alternativ? p?r p?rmir?sim.

18. Nevojat pedagogjike -grup i r?nd?sish?m n? ndihm? t? nx. me p?rparim t? dob?t Nx?n?sit renditin si l?nd? t? preferuara 36 % l?nd?t shkencore , 48% l?nd?t me drejtim shoq?ror Kjo p?rgjigje t? b?n t? dyshosh n? sinqeritetin e saj, por t? nxit t? kuptosh edhe nevoj?n e mb?shtetjes pedagogjike p?rderisa ata i kan? l?nd? t? preferuara dhe kan? rezultate jo t? k?naqshme Arsyet p?r rezultatet e dobta jan? sipas nx?n?sve n? 7 % p?r shkak t? shpjegimit t? pakuptuesh?m t? m?suesit. Sipas m?suesit dhe prindit nx?n?sit kan? nevoja pedagogjike p?rkat?sisht 33% dhe 21 %

19. Plot?simi i nevojave pedagogjike k?rkon p?rdorim metodash e teknikash m? t? p?rshtatshme p?r k?t? kategori nx?n?sish, nj? pun? m? t? detajuar p?r t?i leht?suar n? konceptimin e l?nd?ve t? v?shtira sipas tyre, dh?nie detyrash q? p?rballohet prej tyre, pun? e diferencuar, orar m? i zgjatur me ta, pra m? shum? p?rkushtim nga stafi pedagogjik. ?sht? e nevojshme q? m?suesi ta p?rshtat? l?nd?n sipas mund?sive t? tyre, si n? aspektin cil?sor edhe n? at? sasior.

20. Nevoja sociale ndjehet N? raporte pothuajse t? barabarta nga prind?rit dhe m?suesit 52 % dhe 53 % Nga nx?n?sit 18 % e tyre deklarojn? se vijn? pa d?shir? n? shkoll? , 10 % e tyre nuk ndjehen t? p?rfshir? n? bisedat e lojrat me bashk?moshatar?t , 14 % deklarojn? se nuk u p?lqen shoq?ria q? kan?. N? pyetjen se si do p?rmir?sojn? rezultatet 34% e nx?n?sve gjejn? zgjidhje n? plot?simin e nevojave sociale Nevojave sociale duhet t?i kushtohet kujdes sipas Vigotskit sepse n?nvleft?simi mund t? ?oj? n? trauma psikologjike.

21. T? shprehurit e nevojave sipas nx?n?sve 74% pranojn? se i deklarojn? dhe 26 % nuk i deklarojn? Sipas m?suesve 41 % i deklarojn? dhe sipas prindit 72 % i deklarojn? Fakti q? nj? pjes? e konsiderueshme nx?n?sish nuk i shpreh ka t? b?j? me nevoja p?r komunikim e besim t? tyre tek m? t? rriturit, me nevoj?n p?r t?u ndjer? t? vler?suar e jo t? braktisur.

22. Koha e shfaqjes s? nevojave: 31% n? vitet e Ciklit Fillor dhe 28 % n? 2 vitet e fundit, 8% n? vitin e fundit Sipas m?suesit 59 % prej shum? kohe, 33% n? 1 dhe2 vitet e fundit Sipas prindit 33% prej shum? koh?sh dhe 33% n? 2 vitet e fundit K?to shifra tregojn? se ekzistojn? nevoja p?r trajtime t? ve?anta p?r nx?n?sit me ?rregullime n? t? nx?n? t? shfaqura prej koh?sh , por e r?nd?sishme ?sht? t? plot?sohen nevojart e shfaqura n? vitet e fundit t? lidhura me problemet q? sjell adoleshenca , probleme komunikimi e mir?besimi .

23. Rekomandime ?do m?sues duhet t? njoh? mir? individualitetin e nx?n?sit me t? cilin flet, komunikon, shpjegon, t? marr? informacion rreth faktor?ve t? tjer? familjar?, social?, mjedisor? etj. Gjat? pun?s s? tij m?suesi duhet t? marr? parasysh ve?orit? e zhvillimit t? nx?n?sve. M?suesi e prindi t? bashk?punojn? me psikologun e shkoll?s apo qendra t? specializuara p?r t? testuar psikologjikisht f?mij?n me rezultate t? dobta, p?r t? p?rcaktuar n?se f?mija ka ?rregullime n? t? nx?n?, apo prapambetje mendore, ?rregullime t? munges?s s? v?mendjes dhe hiperaktivitet.?

24. M?suesi T? k?mb?ngul? n? realizimin e gjith?p?rfshirjes n? m?sim, duke luftuar braktisjen e fsheht?. T? motivoj? nx?n?sit, t? gjej? forma e m?nyra pune q? t? nxis? d?shir?n p?r pjes?marrje aktive n? m?sim. T? krijoj?, n? bashk?punim me psikologun dhe prind?rit e f?mij?s, nj? plan individual pune p?r f?mij?t me v?shtir?si n? t? nx?n?. T? nxis? dhe t? ruaj? interesin, iniciativ?n dhe motivimin n? aktivitetet akademike dhe rritjen e nivelit t? performanc?s bazuar n? aft?sit? intelektuale. ?


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro