MaM FAPPZ - PowerPoint PPT Presentation

Mam fappz
Download
1 / 33

 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MaM FAPPZ. Pavel Pánek panek@ pef.czu.cz 224382353. Obsah přednášky 14 a 15. Marketingové komunikační procesy ( balení, značka, presentace, komunikační mix), propagační program, monitorování a publicita, PR. - probráno minulou hodinu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MaM FAPPZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mam fappz

MaM FAPPZ

Pavel Pánek

panek@pef.czu.cz

224382353


Obsah p edn ky 14 a 15

Obsah přednášky 14 a 15

 • Marketingové komunikační procesy ( balení, značka, presentace, komunikační mix), propagační program, monitorování a publicita, PR. - probráno minulou hodinu

 • Marketingové informační systémy– probráno v přednášce 8

 • Sestavení rozpočtu marketingových programů, hodnocení marketingových strategií - analýza návratnosti a rizika projektů, marketingový audit, strategický marketingový controlling


Reporting

Reporting

Cíl:

 • racionálnější provádění určité činnosti nebo procesu

  Budoucí vývoj:

 • integrované systémy reportů se promítnou do struktury MIS

  Reporting:

  • retrospektivní

  • zaměřený na budoucnost


Reporting1

Reporting

Dílčí cíle:

 • Reporting

  • musí srovnávat

  • musí vykazovat

  • musí analyzovat

  • musí syntetizovat


Reporting oblasti

Reporting-oblasti

 • Vnější rizikové prostředí

  • Zákazníci

   • Kategorizace zákazníků (spokojenost, doba spolupráce, dle reklamace)

   • Míra realizace zboží

   • Podíl specielních zakázek

   • Obchodní toky


Reporting oblasti1

Reporting-oblasti

 • Trh

  • Podíl na trhu

  • Konkurence

  • Rozložení zákazníků

 • Marketingový mix

  • Kategorizace výrobků dle tržní životnosti

  • Náklady na reklamu

  • Efektivnost obchodních cest

  • Podíl služeb


Reporting oblasti2

Reporting-oblasti

 • Vnitřní rizikové prostředí

  • Výkonová rizika

   • Příprava výroby, vývoj

   • Náklady

   • Kvalita

  • Finanční rizika

   • Zdroje finančních prostředků

   • Finanční pozice, ziskovost

   • Podnikatelská rizika


Reporting oblasti3

Reporting-oblasti

 • Personální rizika

  • Pracovní kapacita

  • Struktura zaměstnanců

  • Mobilita, fluktuace zaměstnanců

  • Náklady práce

  • Noví zaměstnanci - adaptabilita


Marketingov informa n syst m

Marketingový informační systém

zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analyzování a distribuování potřebných, včasných a přesných informací tvůrcům marketingových rozhodnutí.


Mam fappz

MIS

Na tvorbě potřebných informací se podílejí:

 • interní disponibilní informace,

 • marketingové zpravodajství,

 • marketingový výzkum,

 • marketingové analýzy na podporu rozhodování.


Intern informa n syst m vnit n zdroje

Interní informační systém (Vnitřní zdroje)

 • informace, které má firma

  k dispozici nebo si je sama zjišťuje

 • informace z podnik. účetnictví, statistické evidence,z ekonomických rozborů

 • přehledy objednávek, prodejů, cen, skladových zásob, pohledávek, dluhů atd.

 • informace o výsledcích


Vn j zdroje

Vnější zdroje

 • informace, které nejsou pro firmu

  běžně dostupné a je potřeba je získat

 • informace získané ze statistických

  přehledů ČSÚ, ČNB, ministerstev, články z odborných časopisů nebo prostřednictvím

  marketingového výzkumu


Marketingov zpravodajsk syst m vn j

Marketingový zpravodajský systém (Vnější)

 • soubor postupů a informačních zdrojů, využívaných manažery pro získávání potřebných informací o vývoji v tržním prostředí

 • poskytuje informace o událostech

 • marketingové zpravodajství lze provozovat čtením knih, časopisů, obchodních publikací, rozhovory se zákazníky, dodavateli, distributory a dalšími partnery ve vnějším prostředí, rozhovory s jinými manažery a zaměstnanci


Marketingov v zkumn syst m vn j

Marketingový výzkumný systém(vnější)

 • Výzkum zajišťuje „most k zákazníkovi“.

 • Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací týkající se určitého problému, před kterým firma stojí.


Marketingov v zkumn syst m

Marketingový výzkumný systém

 • Dodavatelé marketingového výzkumu

 • velké společnosti  mají vlastní marketingové výzkumné oddělení

 • malé firmy  využívají ekonomicky nenáročné způsoby:

  • angažování studentů a pedagogů vysokých škol na výzkumných

  • marketingových projektech;

  • využívání počítačových informačních sítí;

  • zkoušení konkurentů;


Marketingov v zkumn syst m1

Marketingový výzkumný systém

Proces marketingového výzkumu

 • Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů.

 • Sestavení plánu výzkumu.

 • Sběr informací.

 • Analýza informací.

 • Prezentace výsledků.


Marketingov syst m na podporu rozhodov n mdds sm en

Marketingový systém na podporu rozhodování (MDDS) (smíšené)

 • MDDS - marketing decision support system

 • koordinovaný soubor dat, subsystémů, nástrojů a technik, který spolu s počítačovou a softwarovou podporou poskytuje manažerům informace o vnitřním a vnějším prostředí a pomáhá jim při vytváření lepších marketingových rozhodnutí.


Mam fappz

MDDS

Proces vytvoření rozhodnutí:

 • zformulování relevantních otázek  vložení do příslušného modelu v MDSS  vygenerování určitých dat  statistická analýza  optimalizační program pro určení nejvhodnější strategie

 • všechny kroky se odehrávají v počítači


Typologie informac

Typologie informací

 • primární a sekundární

  • primární – získávány v přímé souvislosti s cíli výzkumu a potřebami výzkumníka nebo zadavatele výzkumu

   • v dané formě nebyly nikdy dříve publikovány

  • sekundární – byly již shromážděny pro jiný účel, ale jsou využitelné i pro výzkum vlastní

  • jsou veřejně přístupné (zdarma či za úplatu)

 • kvantitativní a kvalitativní

  • kvantitativní – vyjadřují hodnoty měřených veličin (množství, objem apod.)

  • kvalitativní– charakterizují zkoumané jevy pomocí pojmů a kategorií

 • interní a externí

  • interní – shromažďovány uvnitř podniku a jsou jeho pracovníkům známy

  • externí – informace získávané ze zdrojů mimo podnik


Prim rn a sekund rn informace

Primární a sekundární informace

 • Primární

  • informace získané speciálně pro potřeby a využití v marketingu

 • Sekundární

  • informace byly vytvořeny pro jiné účely než pro potřeby marketingu a jejich vypovídající schopnost není taková jako u primárních informací


Sestaven rozpo tu m program

Sestavení rozpočtu m. programů

 • Stanovení marketingového rozpočtu znamená kvantifikaci jednotlivých zadaných úkolů pro každou organizační jednotku v peněžních jednotkách.

 • 1. přímý postup – jeho východiskem je odhad prodeje, který odpovídá danému cenovému indexu a rozpočtu:

  • odhad velikosti relevantního trhu

  • odhad tržního podílu

  • odhad očekávaného prodeje

  • kalkulace variabilního krycího příspěvku

  • kalkulace celkového krycího příspěvku CKP


Sestaven rozpo tu m program1

Sestavení rozpočtu m. programů

 • nepřímý postup - na základě odhadu, zda může být dosažena

 • požadovaná úroveň prodeje:

  • odhad cílové úrovně CKP

  • kalkulace požadované úrovně tržeb pro naplnění CKP

  • kalkulace požadovaného tržního podílu

  • odhad dosažení požadovaných tržeb a tržního podílu


Shrnut

Shrnutí

 • Marketingový plán

  • předznamenává, co se stane během plánovacího období,

  • stanovuje zodpovědnost pracovníků, kolik to bude stát a očekávané výsledky.

 • Marketingový rozpočet

  • nebere v úvahu pouze rozpočet nákladů,

  • ale také rozpočet výkonů zahrnující ukazatele jako jsou obrat, podíl na trhu nebo zisk.


Marketingov audit

Marketingový audit

 • Jedná se o komplexní prověrku veškerých interních firemních procesů, sortimentu a zákazníků spolu s vnějším prostředím, následnou analýzou a adekvátním doporučením vhodné strategie.

 • Marketingový audit je důležitým nástrojem pro firmy, které potřebují identifikovat své slabé stránky a nalézt nové příležitosti k posílení tržní pozice.

 • Rozlišujeme externí a interní audit


V stupy marketingov ho auditu

Výstupy marketingového auditu

 • Nové tržní příležitosti a hrozby.

 • Vývoj trhu versus firma – pozice, konkurence, sortiment, komunikace,….

 • Reálné cíle pro optimální časové horizonty.

 • Vhodné obchodní či marketingové strategie se synergií jednotlivých úkolů.

 • Rentabilní portfolio firemních produktů.

 • Zákazníci - KDO je Váš zákazník? JAK nakupuje? JAK jej pozitivně ovlivním?

 • Konkurence – jak obstát v konkurenčním prostředí.

 • Efektivita a ziskovost podpory prodeje, distribuce a komunikace.

 • Audit dodavatelsko-odběratelských vztahů.

 • Práce s informacemi – interní / externí.

 • Personál – slabé a silné stránky.


C l marketingov ho auditu

Cíl marketingového auditu

 • vyhodnocení úspěšnosti marketingové strategie minulého období, zjištění proč byla úspěšná nebo proč byla neúspěšná

 • zjištění, zda organizace má dostatečně rozvinutou vnější i vnitřní marketingovou kulturu k dosažení vytčených cílů

 • odhalení silných a slabých stránek, stanovení priorit, návrh strategie k posílení silných a potlačení slabých stránek

 • odhalení konkurenčních výhod, návrh strategie k jejich posílení a efektivnímu využití


Po auditu

Po auditu

 • Na marketingový audit může navazovat externí analýza, analýza SWOT a návrh variant marketingové strategie.

 • Motto:

  „Konkurenční výhody jsou jako diamanty: musí být nejprve nalezeny, pak vybroušeny a velmi pečlivě opatrovány.“


Marketing controlling

Marketing controlling

 • (z anglickéhoto control - regulovat, usměrňovat)

 • systém evidence chodu podniku

 • rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku

 • Motto: Aby sme mohli podnik efektívneriadiť, potrebujemesaopierať o realitu, niepriania a špekulácie.


Anal za n vratnosti a rizika

Analýza návratnosti a rizika

 • K nejpoužívanějším přístupům analýzy návratnosti patří:

  •  analýza ziskovosti

  •  analýza nákladů a užitků

  •  analýza tvorby hodnoty pro akcionáře

 • Dalším ukazatelem přijatelnosti je riziko, jemuž musí

  podnik čelit při sledování dané varianty strategie.

 • Riziko lze ocenit podle těchto možností:

  •  analýza vývoje finančních ukazatelů

  •  analýza citlivosti


 • Mam fappz

  • Děkuji za pozornost a přeji hodně štěstí u zkoušek


 • Login