Download

Ang Kurikulum sa Filipino: Batayan ng Pagtuturo sa Sekondarya


Advertisement
/ 58 []
Download Presentation
Comments
shay
From:
|  
(1118) |   (0) |   (0)
Views: 566 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Ang Kurikulum sa Filipino: Batayan ng Pagtuturo sa Sekondarya. Lydia B. Liwanag , Ph. D. Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit itinuturo ang Filipino sa ating mga paaralang pambansa.
Ang Kurikulum sa Filipino: Batayan ng Pagtuturo sa Sekondarya

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ang kurikulum sa filipino batayan ng pagtuturo sa sekondarya l.jpgSlide 1

AngKurikulumsa Filipino: BatayanngPagtuturosaSekondarya

Lydia B. Liwanag, Ph. D.

Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit itinuturo ang filipino sa ating mga paaralang pambansa l.jpgSlide 2

Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit itinuturo ang Filipino sa ating mga paaralang pambansa.

Slide3 l.jpgSlide 3

Ang mga dahilang ito ay nakatadhana sa umiiral na patakarang pangwika na ipinatutupad kaugnay ng gagamiting wikang panturo sa mga paaralan.

Slide4 l.jpgSlide 4

 • Una, ituturo ito bilang isang sabjek o aralin na bahagi ng kurikulum sa elementarya at sekundarya.

 • Ikalawa, gagamitin ang Filipino bilang wikang panturo sa mga tiyak na sabjek o aralin na iniatas sa Patakarang Bilinggwal noong 1974 at 1986.

Slide5 l.jpgSlide 5

 • Malinaw ang pagkakaiba ng dalawang layunin subalit magkatuwang ng kaganapan sa pagkatuto.

 • Kinakailangang matutuhan ang Filipino bilang isang wikang may sariling kakanyahan upang magamit ito sa pagkatuto ng iba pang sabjek na itinuturo sa Filipino at magiging tulay din ito sa pagkatuto ng Ingles na pangalawang wika ng mga mag-aaral.

Ang pagtuturo ng wika batay sa deped kurikulum sa filipino l.jpgSlide 6

AngPagtuturongWikaBataysaDepEdKurikulumsa Filipino

 • Sa ipinatupadnakurikulumngDepEdparasapagtuturong Filipino may mgapananaw at simulainsapagkatutongwikanabinibigyangpansin. Una ay angpagkakaroonnginteraksyonsapagitanngmgamag-aaral, ngguro at ngteksto.

Slide7 l.jpgSlide 7

 • Masmabisaangpagkatuto kung nabibigyanngpagkakataonangmgamag-aaralnamag-isip, magpalitang-kuro at tumanggapngideyamulasaiba. Ikalawa, angpagkakaroonngintegrasyonsamgakasanayan at gawainsapagtuturongwika. Angapatnamakrongkasanayansawika ay nakikita o naituturosaisangkabuuan at hindinahiwa-hiwalaynatuladngginagawadati (Whole Language Approach and Integrative Approach).

Slide8 l.jpgSlide 8

 • Ikatlo, mahalagaangkontekstosapag-aaralngwika. Ditoginagamitangnilalamanngibangaralin o disiplinasapagtuturongwika (Content-based Instruction / Literature-based Instruction).

Slide9 l.jpgSlide 9

 • Naritoangmgapagdulog at istratehiyasapagtuturongwikanaangkopsamgasimulainngkurikulumsa Filipino.

Komunikatibong pagtuturo ng wika communicative language teaching l.jpgSlide 10

KomunikatibongPagtuturongWika(Communicative Language Teaching)

 • Inilarawannina Richards at Rodgers (1986) ang CLT bilangisanglapit (approach) sahalipnaisangpamaraansadahilangito ay nagrerepresentasaisangpilosopiyangpagtuturonabataysakomunikatibonggamitngwika. Nagsimulaanglapitnaitosamganaisulatnangliteraturananauukolsakonseptongnosyonal-functional at paglinangngkasanayangkomunikatibosahalipnasagramar o istrukturangwikanakatuonangpagtuturo.

Slide11 l.jpgSlide 11

 • Sa lapitnaitobinibigyangpansinangsumusunodnapananaw o simulain:

  • Pagbibigaydiinsagamitngwikasakomunikasyonsahalipnasapag-aaralngkayarianngwika.

  • Pagkakaroonngkatatasansapagsasalitasahalipnasapagiging tama o wastosakayarian o gramarngwika.

Slide12 l.jpgSlide 12

 • Pagbibigaypansinsamgagawaingaktwalnaginagamitangwikasahalipnapagsasanay o drill samgabahagingwika.

 • Pagkakaroonngkamalayansaiba’tibanggamit o tungkulinngwikaayonsapagkakataonsahalipnapagbibigaypansinlamangsawika.

Slide13 l.jpgSlide 13

 • Sa komunikatibonglapitsapagtuturongwika, nililinangangmgakasanayangkognitibotuladngkaalamansagramarngwika, pagpilingangkopnabokabularyo at kasanayangsosyolinggwistika o angkopnapaggamitngwikasaiba’tibangsitwasyon. Gayundinnililinangangmakagawi o behavioral naaspektongmgamag-aaralsapaggamitngwikasaaktwalnasitwasyon (Littewood 1984).

Slide14 l.jpgSlide 14

 • May mgamungkahinghakbangnamagagamitnggurosapagtuturongwikanasinusunodangmgasimulainngpagdulognakomunikatibo. Naritoangmgahakbang at angpaliwanagsabawatisa.

Slide15 l.jpgSlide 15

 • PagtiyaksaLayunin. Isa samgasimulainngpagdulognakomunikatibo ay angpagkakaroonngkamalayanngmgamag-aaralsaginagawanilasaklase at sakahalagahannitosakanilang pang-araw-arawnabuhay. Magigingmakahuluganangaralin kung malinawsabawatmag-aaralanglayuninnito. Sa hakbangnaitoipinaaalamsamgamag-aaral kung anoangnilalayonngaralin. Halimbawa: Angtatalakayinnatingaralin ay tungkolsapaghingi at pagbibigayngpayo. Maaari ring ipakitaangmgalarawannanauukolsamgasitwasyonnanagpapakitangmgagawaingpangwika o kayanaman ay dayalogonamaglalamanngaktwalnanangyayarisapag-uusap.

Slide16 l.jpgSlide 16

 • Paglalahad.Ditoipinakikita o ilalahadangmgakayarianngwikanagagamitinsaisangsitwasyon o kontekstonaangtuon ay sagamit o tungkulinngwika. Pag-uusapanditoanglayuninng nag-uusap, mgaparaannaginagamitupangmagkaunawaantuladng kilos o mgapahiwatignasalita.

Slide17 l.jpgSlide 17

 • Pagsasanay. Pagkataposnamatutuhanngmgamag-aaralangmgakayariannaangkopgamitinsasitwasyon, bibigyanglayaangmgamag-aaralnagamitinangmgaitosaiba’tibangsitwasyon. Dito, iba’tibanggawainangibibigaynggurotuladngpag-uusaptungkolsanapapanahongpaksa, paglutasngsuliranin, mgarole-playnaisasakilos o mgalarongpangwika.

Slide18 l.jpgSlide 18

 • Paglilipat. Paggamitngmganatutuhangkayarian at kasanayansamakatotohanangsitwasyon. Angmgamag-aaral ay iisip o pipilingmgasitwasyonsatunaynabuhaynaipinakikitaangaktwalnapaggamitngwika. Halimbawa: Pagdedebatetungkolsaisangpaksa, paghingingpayo, at pagpapaturosapagsasagawangisangbagay.

Mga gawaing maaring ihanda ng guro a yon sa mga simulain ng pagdulog na komunikatibo l.jpgSlide 19

MgaGawaingMaaringIhandangGuroayonsamgaSimulainngPagdulognaKomunikatibo

Slide20 l.jpgSlide 20

 • Paghahandangmgasitwasyon o cuecards, nagagamitinsarole-playngmgamag-aaral.

 • Halimbawa:

  • Paksa: Pagsalisa club o samahan

  • GamitngWika: Paghikayat, pagtanggi

  • Kayarianggagamitin: Pandiwa, pang-abay

  • Sitwasyon: Dalawangmag-aaralang nag-ussap

   Isangmag-aaralangnanghihikayatsakaklase o kaibigannasumalisa club. Sasabihinniyaangangkahalagahanngpagsalisa club, kung kailan at saansilamagmimiting, at mgaginagawa. Angkaklasenaman ay tatanggi at ipaliliwanag kung bakitayawniyangsumali.

Slide21 l.jpgSlide 21

 • Sa pagbibigayngmgasitwasyonnaisasagawangmgamag-aaral, maaringdalawangparaananggawin.

  1. Una, sitwasyonna may cue nailalagayna cue cards ngmgamag-aaralangsasabihinnila.

  Halimbawa:

  Paksa: Panonoodng sine

  Gamitngwika: Pagtatanong, pagpili, paghikayat

  Kayarianngwika: Mgapananongna

  Sino, Ano, Alin, Bakit

  Sitwasyon: Magkamag-aralnanasalugarngmgasinehan. Naisnilangmanoodng sine. Bawatisa ay may gustongpanoorin.

Slide22 l.jpgSlide 22

 • Mag-aaral A

  Itanong kung aling sine anggustongpanoorin.

  Magmumungkahinggustongpanoorin.

  Hihikayatinangkausapnagustongpanoorin.

  Itatanong kung anongpagkainangdadalhinsaloobngsinehan.

  Sasang-ayonsakausap.

Slide23 l.jpgSlide 23

 • Mag-aaral B

  Sasabihinghindi pa alam kung ano.

  Hindi sasayong-ayonsasinabingkausap at sasabihinangdahilan.

  Sasang-ayon din sakausap.

  Pipilingpagkain at itatanongsakausap kung gusto rinito.

Slide24 l.jpgSlide 24

2. Ikalawa, maaringsitwasyonna may impormasyonsamgamag-aaralngunitmalayasilasapagbuongusapanayonsahinihingisasitwasyon.

Halimbawa:

Paksa: Pagpapaalamparasumamasa field trip

Gamitngwika: Pamamaalam, panghihikayat, pagpapaalala

Kayarianggagamitin: Mgapangungusapnanakikiusap, nagpapaliwanag, mgamagagalingnaekspresyontuladngmaaripoba, sigenapo, at mag-ingat ka.

Slide25 l.jpgSlide 25

 • KardngMag-aaral A

  Galing ka saeskwela. Sinalubong ka ngnanay mo. Nagmano ka. Sinabi mo na may field trip kayo sadaratingnaSabado. Nagpapaalam ka sakanya. Hihikayatin mo siyanapayagankangsumama at magbigay ka ngdahilan. Magpapasalamat ka sapagpayagngina at hihingi ka rinngperapambayadsa bus at pambilingbaon.

Slide26 l.jpgSlide 26

 • KardngMag-aaral B

  Tatanungin mo angdahilan kung bakit may field trip, saan, sino, angmgakasama, gaanokatagalitogagawin. Papayagananganakmataposmarinigangpaliwanag. Magpapaalamsaanak. Bibigyanngperaanganakparasa field trip.

Slide27 l.jpgSlide 27

B. Paghahandangmgagawaingaktwalnaginagawasaloob at labasngpaaralan (simulation)

Ito ay masasabingsimplikasyonngmgatunaynasitwasyonsabuhay. Angmgahalimbawangganitonggawain ay angsumusunod:

1. Pagsasagawangeleksyonngpamunuanngklase.

2. Pagpupulongng club o samahan

Slide28 l.jpgSlide 28

3. Pagpupulongngklasetungkolsa field trip

 • Pakikipanayamsabisitasaklase.

 • Pagtatalongmgapaksangnauuolsakasalukuyangmgaisyusabansa.

 • Pagsasagawangpag-aaralsapaaralantungkolsapagkaingbinibilingmgamag-aaral at tungkolsamgagawisapag-aaral (study habits).

Slide29 l.jpgSlide 29

 • Paghahandangmgasitwasyonnaisasadulangmgamag-aaralnangdaglian o unscripted play

  Maarinamangmulasamgakuwentonabinasasaaklatsapagbasa o panitikan ay makabuong script angmgamag-aaralnaisasadulasaklase.

Slide30 l.jpgSlide 30

 • Pagtitiponngmgabiswaltuladngmga poster, anunsyo, mapa, tsart, grap, karikatura, movie page, at TV programs napagkukunanngimpormasyon at pag-uusapansaklase.

  Anghalimbawangganitongbiswal ay angkarikaturatungkolsapagputolngmgakahoysakagubatan. Maaringpag-usapansaklaseangmgaepektonito, angmgaparaannadapatgawinupangmaiwasanangpagkakalbongkagubatan, atbp.

Slide31 l.jpgSlide 31

E. Paghahandangmgalarongpangwika

Iba’tibanglarongpangwikaangmaihandangguronamagsasanaysamgamag-aaralupangmahasasapagpapahayag. Angilansamgaito ay angsumusunod:

1. Dugtungan Mo

Ito ay isangdugtungangpagkukuwento. Sisimulanngguro o isangmag-aaralangkuwento at ito ay durugtunganngiba pang mag-aaralsabawatpangkat.

Slide32 l.jpgSlide 32

 • Ihatid Mo

  Sa larongito, papangkatinngguroangmag-aaral. Bibigyannggurongmensaheangliderngbawatpangkat at sasabihinnamanngliderangmensahenangpabulongsaisasakanyangkapangkathanggangmakaratingitosakahuli-hulihangkasapi. Anghulingmag-aaral ay siyangmag-uulatngmensahesaklase. Angpangkatnamakapag-ulatngbuo at malinawnamensahe ay may puntos.

Slide33 l.jpgSlide 33

 • MagbugtunganTayo

  Ilalarawanngmgamag-aaralangmgabagay, tao, hayo o lugar at pahuhulaanitosamgakaklase.

Slide34 l.jpgSlide 34

 • Ituloy Mo

  Bubunot o kukuhasakahonangmgamag-aaralngkapirasongpapelna may nakasulatnapahayagnahinditapos. Itutuloynilaangmgapahayagayonsakanilangpalagay o pananaw.

  Halimbawa:

  Nababahalaakosamga…

  Maraminangayongnangyayari…

Slide35 l.jpgSlide 35

 • Paghahandangmgagawaingtranscoding

  Ito ay isangparaanngpagsasalinmulasaisanganyongpagpapahayagtungosaiba pang anyo. Angmgahalimbawangganitonggawain ay angmgasumusunod:

  1. Isangpatalastas o anunsyonaisasalinsaanyongtuluyan.

  2. Isangpagpapahayagnagagawinganyongtelegrama

  3. Isangtala o impormasyongnabasanagagawingbalita

  4. Kuwentonagagawingdula-dulaan

  5. Mapangisanglugarnailalahadsaisangtalata

Slide36 l.jpgSlide 36

 • Sa pagsasaayos ng kurikulum inilapat ang Understanding by Design (UBD) na modelo nina Jay Mctighe at Grant Wiggins. Narito ang mga elemento ng kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010.

Slide37 l.jpgSlide 37

 • Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga

 • Tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at maisagawa ng mag-aaral sa loob ng isang markahan, yunit o kurso; makikita sa bahaging ito ng Gabay sa Kurikulum ang mga pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kakailanganing pag-unawa at mahalagang tanong.

Slide38 l.jpgSlide 38

A.1. Ang Pamantayang Pangnilalaman ay ang mahahalagang paksa o konsepto na dapat maunawaan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na, “Ano ang nais nating matutuhan at maisagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit?”

Slide39 l.jpgSlide 39

A.2. Ang Pamantayan sa Pagganap ay ang tiyak na produkto o pagganap at ang antas o lebel na inaasahang maisagawa ng mag- aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na: “Paano isasagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap? Anong antas o lebel ng pagganap ang dapat magawa ng mag-aaral upang makapasa siya sa pamantayan?”

Slide40 l.jpgSlide 40

B. Ang Mga Kakailanganing Pag- unawa ay ang mahahalagang konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Mga konseptong hindi makakalimutan at magagamit ng mag-aaral sa kanyang pamumuhay.

Slide41 l.jpgSlide 41

C. Ang Mahahalagang Tanong ay mga tanong na nasa mataas na lebel at inaasahang masasagot ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Kinakailangang ang mga ito ay nasasagot ng Mga Kakailanganing Pag-unawa.

Slide42 l.jpgSlide 42

 • Antas 2: Pagtataya

 • Ito ang mga inaasahang produkto o pagganap; inaasahang antas ng pag-unawa at pagganap ng mag-aaral; at mga kraytirya o panukat na gagamitin sa pagtatay ng inaasahang produkto o pagganap.

Slide43 l.jpgSlide 43

A. Ang Produkto o Pagganap ay ang inaasahang maisasagawa pagkatapos ng isang paksa o markahan. Ito ang magpapatunay na natutuhan niya ang mahahalagang konseptong nakapaloob sa isang markahan/asignatura.

Slide44 l.jpgSlide 44

B. Ang Antas ng Pag-unawa ang susukat sa iba’t ibang aspekto ng pag-unawa ng mag-aaral sa mahalagang konseptong dapat niyang matutuhan. Masasabing may pag-unawa na ang mag-aaral kung siya’y may kakayahan nang magpaliwanag, magbigay ng sariling kahulugan, makabuo ng sariling pananaw, makadama at makaunawa sa damdamin ng iba, makapaglapat, at makilala ang kanyang sarili.

Slide45 l.jpgSlide 45

C. Ang Antas ng Pagganap ay ang inaasahang produkto o pagganap na maisasagawa ng mag-aaral. Makikita rin sa bahaging ito ang kraytirya sa pagtataya ng nasabing produkto o pagganap.

Slide46 l.jpgSlide 46

 • Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto

 • Mga gawaing instruksyunal at mga kagamitan na gagamitin ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum na makatutulong upang matamo ang mga pamantayan. Inaasahan ang pagiging malikhain ng guro sa pagpapatupad ng antas na ito dahil nakasalalay ang ikapagtatagumpay ng pagtuturo-pagkatuto.

Slide47 l.jpgSlide 47

A. Ang Mga Gawaing Instruksyunal ay binubuo ng mga gawaing isasagawa ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum upang matamo ang mga pamantayan, matutuhan ang mga kakailanganing pag-unawa at masagot ang mahahalagang tanong.

Slide48 l.jpgSlide 48

B. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng mga guro at mag-aaral upang maisakatuparan ang mga gawaing instruksyunal.

Slide49 l.jpgSlide 49

 • Mga Gabay na Tanong sa Pagsasaayos ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010

Slide50 l.jpgSlide 50

 • Pamantayang Pangnilalaman

  • Masasalamin ba sa Pamantayang Pangnilalaman ang resulta o inaasahang bunga? Ang mahalagang ideya, isyu, prinsipyo o konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura na magagamit niya maging sa labas ng paaralan?

  • Masusukat at matatamo ba ng mag-aaral ang mga binuong pamantayan?

Slide51 l.jpgSlide 51

 • Pamantayang Pagganap

  • Masasalamin ba sa Pamantayan sa Pagganap ang mga kraytirya kung paano tatayain ang produkto o pagganap ng mag-aaral?

 • Masasagot ba nito ang tanong na: Ano ang inaasahang magagawa ng mag-aaral?

Slide52 l.jpgSlide 52

 • Pamantayang Pag-unawa

  • Ito ba ang malalaki at mahahalagang konsepto na nais maipaunawa sa mag-aaral?

  • Masasailalim ba dito ang mga manginahing suliranin, isyu na dapat malaman ng mag-aaral?

Slide53 l.jpgSlide 53

 • Mahahalagang Tanong

  • Nakatuon ba ang mga tanong sa mahahalagang isyu o suliranin?

  • Ang mga tanong ba ay masasagot ng Kakailanganing Pag-unawa?

  • Ang mga tanong ba ay may kabuluhan sa buhay ng mag-aaral? Sa lipunan?

  • Ang mga tanong ba ay kaagad na masasagot ng mag-aaral?

  • Akma ba ang tanong sa kawilihan, edad at kakayahan ng mag-aaral?

Slide54 l.jpgSlide 54

 • Narito ang mga Katangian ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010

  • nakatuon sa mahahalagang konsepto at kakailanganing pag-unawa

  • mataas ang inaasahan (batay sa mga pamantayan) – tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at ang antas ng pagganap ng mag-aaral

  • mapanghamon- gumagamit ng mga angkop na istratehiya upang malinang ang kaalaman at kakayahan ng mag-aaral

  • inihahanda ang mag-aaraltungo sa paghahanapbuhay kung di man makapagpapatuloy sa kolehiyo

  • tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral ay magagamit sa buhay.

Slide55 l.jpgSlide 55

 • Batayang Konseptwal ng Filipino (Deskripsyon)

 • Tunguhin ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (Secondary Education Curriculum) ang Kapakipakinabang ng Lietrasi para sa lahat (Functional Literacy For All) na ibinatay sa mithiing Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015).

Slide56 l.jpgSlide 56

 • Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo, at (2) kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literasi ng mga mag-aaral sa lebel sekondari. Lilinangin ang limang kasanayan – pakikinig, pagbasa, panonood, pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t ibang dulog at pamamaraan tulad ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (KPW), Pagtuturong Batay sa Nilalaman (PBN) ng iba’t ibang tekstong literari (rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig), at Pagsasanib ng Gramatika at Retorika sa tulong ng iba’t ibang Teksto (PGRT).

Slide57 l.jpgSlide 57

 • Isinasaalang-alang din ang pagsasanib ng mga pagpapahalagang pangkatauhan (Values Integration) sa pag-aaral at pagsusuri ng iba’t ibang tekstong literari.

 • Sa pamamagitan nito at matapos mapag-aralan, masuri at magamit ang iba’t-ibang teorya sa pagkatuto at paggamit ng wika, at pagsusuring literasi, inaasahang matatamo ng mga guro ng Filipino ang mga layuning nabanggit batay sa inilarawan sa batayang konseptwal.

Slide58 l.jpgSlide 58

Maraming Salamat po!


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro