Fotosyntéza - PowerPoint PPT Presentation

Fotosyntéza
Download
1 / 30

 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fotosyntéza. Autor: Mgr. Milena Lajdolfová Projekt „EUROgymnázia“. Úvod . cílem prezentace je vysv ě tlit jeden z nejdůležit ě jších biochemických d ě jů - fotosyntézu. Obsah 1. Lokalizace fotosyntézy 2. Stavba listu 3. Struktura molekuly chlorofylu 4. Schéma fotosyntézy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fotosyntéza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fotosynt za

Fotosyntéza

Autor: Mgr. Milena Lajdolfová

Projekt „EUROgymnázia“


Fotosynt za

Úvod

. cílem prezentace je vysvětlit jeden z nejdůležitějších biochemických dějů - fotosyntézu


Fotosynt za

Obsah

1. Lokalizace fotosyntézy

2. Stavba listu

3. Struktura molekuly chlorofylu

4. Schéma fotosyntézy

5. Testy, otázky k ověřování učiva


Fotosynt za

Fotosyntéza

Světlo

Kyslík

Oxid

uhličitý

Glukóza

Voda


Fotosynt za

- Dvoustupňový proces

- Světelná energie se využije k oxidaci vody

- Elektrony se využijí k redukci CO2

- Primární fáze fotosyntézy - světelná fáze

-Sekundární fáze fotosyntézy - temnostní fáze

Calvinův cyklus

- Pouze u autotrofních organismů

- Závislá na světle


Fotosynt za

Rovnice fotosyntézy

6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

chlorofyl

světlo


Fotosynt za

ADP + P,

NADP+

H2O

(CH2O)n

CH2O P

Chlorofyl

Světlo

ATP + NADPH

O2

CO2+ H2O

Schéma fotosyntézy


Fotosynt za

Zopakujte si anatomickou stavbu listu


Fotosynt za

Kde probíhá fotosyntéza?

intermembránový prostor

vnější membrána

granum

vnitřní membrána

stroma

tylakoidní prostor

tylakoid

Buňka mezofylu

Příčný řez listem

chloroplast


Fotosynt za

Chloroplasty

Chlorofyl a,b, c, d

Průměrný list je tvořen zhruba 70 miliony buněk obsahujícími asi 5.109 chloroplastů a v každém z nich je zhruba 600 milionů molekul chlorofylu.Celkový počet molekul chlorofylů v průměrném listu je tedy 1018.

Chlorofyly a,b zachycují fotony modrofialové a červené části spektra.


Fotosynt za

Jak vypadá chlorofyl ?


Fotosynt za

Další barviva plastidů

Fykocyan, fykoerytrin

- najdeme je u nižších rostlin

- zachycují při fotosyntéze fotony zelené a žluté části spektra.

Xantofyly a karotenoidy

- Mají podobnou strukturu

- Zachycují fotony modrozelené části spektra


Fotosynt za

Absorbční spektra různých pigmentů


Fotosynt za

Světlosběrný komplex = fotosystém - anténní komplex + fotosynt. centrum


Fotosynt za

fotony

e-

e-

P700

P700 *

NADPH + H+

ADP

+P

=ATP

ADP+P=ATP

H2O

2H+ + 2e- + 1/2O2

e-

P680

P680*

Světelná fáze fotosyntézy

e-


Fotosynt za

Fotofosforylace

ADP + P

Chl

p

ř

e

n

a

š

e

č

i

ATP

e-

e-

Chl

e-

1. Cyklická P700 - uvolněné elektrony z chloroplastu jsou přenášeny přenašeči a nakonec se vracejí do excitované molekuly chlorofylu.Vzniká ATP

Foton

foton


Fotosynt za

2.Necyklická

-elektrony z P700 jsou využity k redukci NADP+

-chlorofyl je redukován elektrony uvolněné při fotolýze vody

- stálý tok elektronů mezi dvěma fotosystémy

- vzniká NADPH + H+; kyslík; ATP

Fotosyst. II

Fotosyst. I

Chl

e-

Chl

NADP+

NADPH+H+

p ř e n a š e č i e-

e-

H2O

1/2O2

+

2H+

e-

Chl

e-

P700

Chl

ADP+P ATP

P680

foton

foton


Fotosynt za

Temnostní fáze fotosyntézy

Energie ATP a redukční ekvivalenty (NADPH2) získané při primárních pochodech (světelné fázi)fotosyntézy jsou dále využity pro fixaci a redukci CO2 a jeho zabudování do sacharidů v sekundárních pochodech fotosyntézy. Tyto reakce probíhají ve stromatu chloroplastu


Fotosynt za

 • Průběh cyklu:

 • má 3 fáze

 • fixace CO2 akceptorem

 • redukce navázaného CO2 za vzniku hexózy

 • regenerace akceptoru

 • Rostliny dělíme podle toho, na jaký substrát se CO2 váže

 • C3 rostliny

 • - Po navázání CO2 na ribuloza-1,6-bifosfát se meziprodukt rozpadá na dvě tříuhlíkové molekuly - kys. 3-fosfoglycerové - většina rostlin mírnéhé pásu.

 • C4 rostliny

 • - CO2 se váže na fosfoenolpyruvát a mění se na oxalacetát - 4 uhlíkatou sloučeninu.

 • - rostliny mají odlišný metabolismus

 • - mají menší fotorespiraci - poskytují větší výnosy biomasy

 • CAM rostliny - kyselinový metabolismus tučnolistých - CO2 uvolňován během

 • dne z org. kyselin, které si během noci syntetizují (v noci jsou průduchy otevřené)


Fotosynt za

pro C3 rostliny

sacharid

Počty molekul jsou uvedené pro jednu úplnou otáčku cyklu.

cyklus platí pro C3 rostliny


Fotosynt za

C3 rostliny


Fotosynt za

C4 rostliny


Fotosynt za

CAM rostliny


Fotosynt za

Otázky k opakování

1. Srovnej z hlediska příjmu energie heterotrofní a autotrofní organismy.

2. Popiš stavbu chloroplastu.

3. Uveď příklady plastidů, vyskytujících se rostlinných buňkách

4. Za jakých podmínek probíhá fotosyntéza?

5. Co se stane s chlorofylem při dopadu fotonu?

6. Vysvětli pojem "excitovaná molekula chlorofylu"

7. Jaké znáš fáze fotosyntézy?

8. Napiš rovnici fotolýzy vody

9. Vysvětli, k čemu slouží ATP - obecně

10. Jakou roli sehrává NADPH ?

11. Napište rovnici fotosyntézy

12. Porovnej, ve kterých částech chloroplastu probíhá světelná a temnostní fáze?


Fotosynt za

Fotosyntéza je reakce ...................... - vysvětli, co tento výraz znamená

. . . . . . . . organely, nesoucí pigmenty

. . . . . . . . . Calvinův cyklus se označuje jako fáze....

. . . . . . . . sloučeniny, vznikající při fotosyntéze

. . . . . . . . na povrchu chloroplastů je

. . . . . částice, která zahájí fotosyntézu

. . . . . . . . zelené barvivo jinak

. . . . . . . . . uvnitř chloroplastů jsou

. . . . . . . . proces, při kterém se uvolní elektron z chlorofylu

. . . . . . . . . při oxidaci chlorofylu se uvolňují

. . . . . . . . první fáze fotosyntézy

Tajenka : Anabolická


Fotosynt za

Test

1.Světelné reakce fotosyntézy dodávají do Calvinova cyklu

a/ světelnou energii d/ ATP a NADPH

b/ CO a ATP e/ cukr a O2

c/ H2O a NADPH

2. Která z následujících posloupností představuje přesný popis průtoku elektronů během fotosyntézy?

a/ NADPH O2 CO2

b/ H2O NADPH Calvinův cyklus

c/ NADPH chlorofyl Calvinův cyklus

d/ H2O fotosystém I fotosystém II

e/ NADPH přenašeči O2

3. Spolupráce obou fotosystémů je nezbytná pro:

a/ vytváření ATP

b/ redukci NADP+

c/ cyklickou fotofosforylaci

d/ oxidaci reakčního centra fotosystému I

e/ vytváření protonového gradientu

4. Který z následujících výroků vyjadřuje správně rozdíl mezi cyklickou a necyklickou fotofosforylací?

a/ ATP se vyrábí pouze necyklickou fotofosforylací

b/ cyklická fotofosforylace vytváří kromě ATP navíc ještě O2 a NADPH

c/ pouze cyklická fotofosforylace využívá světlo o vlnové délce 700 nm

d/ pouze cyklická fotofosforylace může probíhat za nepřítomnosti fotosystému II


Fotosynt za

5. Který z následujících výroků vyjadřuje správně rozdíl mezi autotrofním a heterotrofním organismem?

a/ chemické sloučeniny z okolního prostředí vyžadují pouze heterotrofní organismy

b/ buněčné dýchání provádějí výhradně heterotrofní organismy

c/ pouze heterotrofní organismy mají mitochondrie

d/ autotrofní organismy se dokážou - na rozdílod heterotrofních - vyživovat s využitím CO2

e/ kyslík potřebují pouze heterotrofní organismy

6/ Který z následujících pochodů je endergonický?

a/ fotosyntéza

b/ dýchání

7/ Pro vytvoření jedné molekuly glukózy se spotřebuje :

........ molekul CO2

........ molekul H2O

Výsledek testu : 1d; 2b; 3b; 4e; 5d; 6a; 7-6,12


Fotosynt za

Rychlost fotosyntézy je ovlivněna :

1.vnitřními faktory - stáří listů

- množství chlorofylu

2. vnějšími faktory - světlo - intenzita a vlnová délka /380-760 nm - optimum/

- koncentrace CO2

- teplota /15-200C optimum; 300C se zastavuje/

- voda - nedostatek uzavírání průduchů

Otázky k zamyšlení :

1. Jaké nároky na světlo bude mít rostlina s panašovanými listy?

Vyhledáme ji v bytě světlejší nebo tmavší místo?

2. Jaký je rozdíl mezi heliofyty a sciofyty ? /rostliny světlomilné a stínomilné

3. Uveďte názvy rostlin s různými nároky na množství vody

4. Znáš termíny hydrofyt, hygrofyt, mezofyt a xerofyt?


Fotosynt za

 • Význam fotosyntézy

 • přeměna světelné energie na chemickou

 • vznik biomasy - produkce organických sloučenin

 • produkce kyslíku

 • udržuje stálou koncentraci CO2 ve vzduchu

 • důležitý biochemický cyklus - udržuje život na Zemi


 • Login