เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ - PowerPoint PPT Presentation

Ec 312
Download
1 / 34

 • 288 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ. รศ. ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ห้องพัก 754 อาคาร Y ชั้น 7. หมายเหตุเอกสารประกอบการสอนทั้งหมดสามารถ download ได้จาก website คณะฯ และ TU- moodle โดยจะ upload เป็นระยะตามหัวข้อการบรรยาย. อะไรคือเศรษฐศาสตร์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ec 312

EC 312

. .

754 Y 7

download

website TU- moodle upload


Ec 312

Study of mankind in the ordinary business of life; it is

Examines that part of individual and social action

which is most closely connected with the attainment

and with the use of the material requisites of

well-being

Alfred Marshall


Ec 312

(Aggregate Economy)

 • Total Output

 • Price level

 • Employment

 • Interest Rate

 • Wage Rates

 • Foreign Exchange


Ec 312


Ec 312

GDP

 • Gross Domestic Product (GDP): ()

 • GDP (time Trend) (Business Cycles)


Ec 312

:


Ec 312

Hamberger Crisis

: BOT


Ec 312

2550 = 100

Hamberger crisis


Ec 312

: BOT


Ec 312

: BOT,


Ec 312

 • Aggregate productivity

 • Interest Rates

 • Business

 • Credit Markets and the Financial Crisis

 • Inflation

 • Unemployment


Ec 312

  • Qd = f(P, Y,)

   Qs = f(P, Pm )


Ec 312

  • (Factors that Determine levels)

  • (How the variables change over time)

(Policy Oriented)

-


Ec 312

 • (economic Growth)

 • (Economic Stability)

 • - (Output-Unemployment Relationship)

 • (Increase in Price Level)

 • (Increase of Unemployment Rate)


Ec 312

closed economy, market-clearing model

Supply side

 • factor markets (supply, demand, price)

 • / determination of output/income

  Demand side

 • C, I, G

  Equilibrium

 • goods market

 • loanablefunds market


Measurement of macroeconomic variables

(Measurement of Macroeconomic Variables)

 • (National Income Account)

  • (Production Side)

  • (Income Side)


Production side

(Production Side)

 • (Gross Domestic Product: GDP) (Gross National Product: GNP)

 • (K, L) (Production Function)

 • Y = f(K, L)


Income side

(Income Side)

 • (National Income)

 • ()

 • = MPk

 • = MPL


Ec 312

closed economy, market-clearing model

Supply side

 • factor markets (supply, demand, price)

 • / determination ofoutput/income

  Demand side

 • C, I, G

  Equilibrium

 • goods market

 • loanablefunds market


Ec 312

aggregate demand:

C =

I =

G =

()


The loanable funds market

The loanable funds market

 • : loanable funds

  • :

  • :

  • () :


Ec 312

(Economic Model)


Ec 312

 • (World Economy)

 • - (AsiaPacific Economy)

 • (Country Economy)


Ec 312

 • Keynesian Economics

 • Classical Economics

 • Monetarism

 • New Classical Economics

 • Real Business Cycle Theory

 • New Keynesian Theory


Ec 312

 • Classics Keynesian


Ec 312


Ec 312

 • (economic Growth)

 • (Economic Stability)

 • - (Output-Unemployment Relationship)

 • (Increase in Price Level)

 • (Increase of Unemployment Rate)


Ec 312

GDP

 • (Non Economic Activities)

 • (Underground Economy)

 • (Welfare Measure) GDP


Ec 312

GNP = GDP +/-

NNP = GNP (Depreciation)

(Net NationalProduct) ()

NI = NNP

(National Income) (Transfer Payment)

PI = NI Corporate Tax + + +

(Personal Income)

PDI = PI Personal Income Tax +/-

(Personal Disposable Income)


Real nominal

(Real) (Nominal)

 • Nominal GDP GDP

  GDP = X

 • Real GDP


Gdp real gdp

GDP (Real GDP)

 • (Base Year)

  Nominal Real Implicit GDP

  GDP GDP Deflator

  1979 2,566.4 4,912.1 52.2

 • 2,795.6 4,900.9 57.0

  1990 5,803.2 6,707.9 86.5

  1996 7,813.2 7,813.2 100.0

 • 8,781.5 8,508.9 103.2

  2001 10,082.2 9,215.9 109.4

  2002 10,446.2 9,439.9 110.7


Implicit gdp deflator

Implicit GDP Deflator

 • Nominal GDP Real GDP

  GDP Deflator = Nominal GDP

  Real GDP

  Real GDP = Nominal GDP

  GDP Deflator


Ec 312

 • GDP, NNP, NI, PDI

 • NNP NI

 • (Real) (Nominal)


 • Login