Ec 312
Download
1 / 34

เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ. รศ. ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ห้องพัก 754 อาคาร Y ชั้น 7. หมายเหตุเอกสารประกอบการสอนทั้งหมดสามารถ download ได้จาก website คณะฯ และ TU- moodle โดยจะ upload เป็นระยะตามหัวข้อการบรรยาย. อะไรคือเศรษฐศาสตร์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เศรษฐศาสตร์ มห ภาค EC 312 บทนำ' - shaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ec 312

เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312บทนำ

รศ. ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ห้องพัก 754 อาคาร Y ชั้น 7

หมายเหตุเอกสารประกอบการสอนทั้งหมดสามารถ download

ได้จาก website คณะฯ และ TU- moodle โดยจะ upload

เป็นระยะตามหัวข้อการบรรยาย


อะไรคือเศรษฐศาสตร์

“Study of mankind in the ordinary business of life; it is

Examines that part of individual and social action

which is most closely connected with the attainment

and with the use of the material requisites of

well-being”

Alfred Marshall


อะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาคอะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาค

“คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม(Aggregate Economy)”

ปัจจัยที่จะต้องให้ความสำคัญศึกษาได้แก่

 • ผลผลิตรวม Total Output

 • ระดับราคา Price level

 • การจ้างงาน Employment

 • อัตราดอกเบี้ย Interest Rate

 • อัตราค่าจ้าง Wage Rates

 • อัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange

 • ฯลฯ


อะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาคอะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • คือแบบจำลองที่ใช้อธิบายปรากฎการณ์ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • ความสำคัญของปรากฎการณ์ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นเรื่องระยะยาว และวัฐจักรทางธุรกิจ

 • การอธิบายความทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต้องอาศัยความรู้เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นพื้นฐาน


GDP อะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาคกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และวัฐจักรเศรษฐกิจคืออะไร

 • Gross Domestic Product (GDP): คือการวัดขนาดของระบบเศรษฐกิจ (ขนาดสินค้าและบริการที่ถูกผลิต) ภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ

 • ข้อมูลตามช่วงเวลาของGDP สามารถจำแนกออกเป็นตามแนวโน้มเวลา (time Trend) หรือวัฐจักรเศรษฐกิจ (Business Cycles)


ที่มาอะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาค: สศช


Hambergerอะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาค Crisis

เศรษฐกิจขยายตัวจากการส่งออก

เนื่องจากการเปิดการค้าเสรีโลก

วิกฤติน้ำท่วม

วิกฤติต้มยำกุ้ง

ที่มา: BOT


อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย 2550 = 100

วิกฤติเศรษฐกิจ

Hamberger crisis


อัตราเพิ่มการส่งออก อัตราเพิ่มการนำเข้า

ที่มา: BOT


อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน

ที่มา: BOT, กรมเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ประเด็นที่ควรเข้าใจของเศรษฐศาสตร์มหภาคปัจจุบันประเด็นที่ควรเข้าใจของเศรษฐศาสตร์มหภาคปัจจุบัน

 • ประสิทธิภาพการผลิตรวม Aggregate productivity

 • ภาษี การใช้จ่ายของรัฐ การขาดดุลของรัฐบาล

 • การกำหนดอัตราดอกเบี้ย Interest Rates

 • วัฐจักรเศรษฐกิจของประเทศ Business

 • ตลาดการเงินและวิกฤติการเงิน Credit Markets and the Financial Crisis

 • การขาดดุล – เกินดุลบัญชีเดินสะพัด และบัญชีชำระเงิน

 • ปัญหาเงินเฟ้อ Inflation

 • ปัญหาการว่างงาน Unemployment

 • ฯลฯ


วิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์วิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์

 • พยายามทำทุกอย่างให้เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจให้มากเท่าที่จะทำได้

 • เป็นเหตุผลทำให้มีการพัฒนาแบบจำลองต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ สร้างความเข้าใจ ฯลฯ ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์

  • ตัวอย่าง สมการอุปสงค์ Qd = f(P, Y,…)

   สมการอุปทาน Qs = f(P, Pm )

  • จากสมการดังกล่าวสามารถอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อตัวแปรที่มีในสมการได้ และยังเป็นเครื่องมือช่วยอธิบายแนวคิดความเชื่อของนักเศรษฐศาสตร์ของแต่ละสำนัก


การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • ศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยต่างๆ

  • ที่มีต่อการกำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์มหภาค (Factors that Determine levels) เช่น การใช้จ่ายรัฐบาล

  • ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นในแต่ละช่วงเวลา (How the variables change over time) เช่นอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคจึงเป็นการเรียนรู้ด้านนโยบาย (Policy Oriented)

เช่นนโยบายการคลัง-การเงินของรัฐบาล ตัวอย่างของนโยบายคือการเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาล

การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกลาง


ตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาคตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • การขยายตัวของเศรษฐกิจ (economic Growth)

 • เสถียรภาพของเศรษฐกิจ (Economic Stability)

 • ความสัมพันธ์ผลผลิต-การว่างงาน (Output-Unemployment Relationship)

 • การเพิ่มขึ้นของระดับราคา (Increase in Price Level)

 • การเพิ่มขึ้นของการว่างงาน (Increase of Unemployment Rate)


เงื่อนไขของแบบจำลองเศรษฐกิจพื้นฐานเงื่อนไขของแบบจำลองเศรษฐกิจพื้นฐาน

closed economy, market-clearing model

Supply side

 • ตลาดปัจจัยการผลิต factor markets (supply, demand, price)

 • กำหนดขนาดของผลผลิต/รายได้ determination of output/income

  Demand side

 • กำหนดขนาดของC, I, และG

  Equilibrium

 • เป็นเรื่องของตลาดสินค้า goods market

 • มีตลาดการกู้ยืม loanablefunds market


Measurement of macroeconomic variables
การวัดปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคการวัดปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค(Measurement of Macroeconomic Variables)

 • บัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Account) เหมือนการทำบัญชีภาคเอกชนในการประกอบกิจการที่ต้องแสดงรายการของสองด้านได้แก่

  • การผลิต (Production Side) แสดงการผลิตและการได้มาของรายได้หรือการขาย เช่นภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เป็นต้น

  • รายได้ (Income Side) แสดงการกระจายของรายได้ที่เกิดขึ้นว่ามาจากขั้นตอนของการหารายได้อย่างใด เช่นรายได้ของภาคประมง อุตสาหกรรมรถยนต์


Production side
การผลิต การวัดปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค(Production Side)

 • การวัดขนาดที่นิยมใช้คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) และ รายได้ประชาชาติ (Gross National Product: GNP)

 • แสดงการใช้ปัจจัยการผลิต (K, L) และสมการการผลิต (Production Function) ที่แสดงประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยทุน – ปัจจัยแรงงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการกำหนดผลตอบแทนให้ปัจจัยการผลิตทั้งสอง

 • ทำให้ต้องสนใจการตัดสินใจขายปัจจัยการผลิตของเจ้าปัจจัยทั้งสอง

 • ในที่สุดได้สมการการผลิต Y = f(K, L)


Income side
รายได้ การวัดปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค(Income Side)

 • เป็นการวัดขนาดของรายได้ประชาชาติ (National Income) และรายได้ของประชาชนในประเทศ

 • แสดงระดับผลตอบแทนที่ให้แก่ปัจจัยทุน และแรงงาน หรืออีกนัยหนึ่งคือการกระจายผลตอบแทน (รายได้) ระหว่างเจ้าของทุนและแรงงาน

 • โดยผลตอบแทนทุนคือ ค่าเช่า = MPk

 • และผลตอบแทนแรงงานคือค่าจ้าง = MPL


เงื่อนไขของแบบจำลองเศรษฐกิจพื้นฐานเงื่อนไขของแบบจำลองเศรษฐกิจพื้นฐาน

closed economy, market-clearing model

Supply side

 • ตลาดปัจจัยการผลิต factor markets (supply, demand, price)

 • กำหนดขนาดของผลผลิต/รายได้ determination ofoutput/income

  Demand side

 • กำหนดขนาดของC, I, และG

  Equilibrium

 • เป็นเรื่องของตลาดสินค้า goods market

 • มีตลาดการกู้ยืม loanablefunds market


อุปสงค์สำหรับสินค้าและบริการอุปสงค์สำหรับสินค้าและบริการ

องค์ผระกอบของ aggregate demand:

C = ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการ

I = ความต้องการการลงทุน

G = ความต้องการใช้จ่ายของรัฐบาล

(เป็นกรณีเศรษฐกิจแบบปิด)


The loanable funds market
ตลาดการกู้ยืม อุปสงค์สำหรับสินค้าและบริการThe loanable funds market

 • เป็นแบบจำลองอย่าง่ายสำหรับระบบการเงินพื้นฐาน

 • สินทรัพย์มีเพียง: “loanable funds”

  • อุปสงค์การกู้ยืม:การลงทุน

  • อุปทานของเงิน:การออม

  • “ราคา (ต้นทุน)” ของเงิน: อัตราดอกเบี้ยแท้จริง


แนวทางการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐกิจแนวทางการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐกิจ

ตัวแปรภายใน

ตัวแปรภายนอก

แบบจำลองเศรษฐกิจ

(Economic Model)

ผลที่มีต่อการบริโภคของประชาชนโดยทั่วไป

อาทิเช่น ระดับราคา การขึ้นภาษี หรือดอกเบี้ย ฯลฯ


ความสนใจในเศรษฐศาสตร์มหภาคความสนใจในเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • เศรษฐกิจโลก (World Economy)

 • เศรษฐกิจระดับภูมิภาค เช่น เอเชีย-แปซิฟิค (AsiaPacific Economy)

 • เศรษฐกิจระดับประเทศ (Country Economy)


ลำดับของการศึกษาความสนใจในเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • Keynesian Economics

 • Classical Economics

 • Monetarism

 • New Classical Economics

 • Real Business Cycle Theory

 • New Keynesian Theory


แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจประเทศไทยแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐกิจประเทศไทย

 • โดยทั่วไปมักนิยมใช้ทฤษฎีของ Classics และ Keynesian

 • ทั้งสองทฤษฎีมีพื้นฐานการพัฒนากรอบแนวคิดจากประเทศพัฒนาแล้ว

 • การนำมาประยุกต์ใช้จึงต้องมีความระมัดระวังกับกรณีประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย


ข้อควรระวังในการประยุกต์แนวคิดจากต่างประเทศข้อควรระวังในการประยุกต์แนวคิดจากต่างประเทศ

 • ละเลยความสำคัญของภาคต่างประเทศที่มีความสำคัญมากในประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็ก

 • ความสมบูรณ์ของการผลิตและตลาดแรงงานที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้ว

 • แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนามักอยู่ในภาคเกษตรที่มีการว่างงานแอบแฝงและเป็นฤดูการณ์ตามสภาพการผลิตของสินค้าเกษตร ทำให้อำนาจต่อรองกับนายจ้างไม่เป็นลักษณะเดียวกับแรงงานในประเทศพัฒนาแล้ว

 • ความพร้อมของตลาดการเงินที่มีเครื่องมือทางการเงินที่เพียบพร้อมและการปรับตัวที่ชัดเจน


ตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาคตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาค

 • การขยายตัวของเศรษฐกิจ (economic Growth)

 • เสถียรภาพของเศรษฐกิจ (Economic Stability)

 • ความสัมพันธ์ผลผลิต-การว่างงาน (Output-Unemployment Relationship)

 • การเพิ่มขึ้นของระดับราคา (Increase in Price Level)

 • การเพิ่มขึ้นของการว่างงาน (Increase of Unemployment Rate)


ข้อด้อยของการใช้ ตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มหภาคGDP

 • ไม่สามารถใช้วัดกิจกรรมนอกระบบเศรษฐกิจ (Non Economic Activities) เช่น แรงงานนอกระบบ แรงงานบ้าน การค้าขายที่ไม่ผ่านระบบตลาด เป็นต้น

 • ไม่สามารถวัดกิจกรรมใต้ดิน (Underground Economy) เช่น การค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย การพนัน เป็นต้น

 • ไม่สามารถใช้วัดสวัสดิการของประชาชน (Welfare Measure) GDP เป็นเพียงการแสดงขนาดของระบบเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้แสดงความกินดีอยู่ดีหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่นการไม่วัดความสุขการพักผ่อนของประชาชน แต่วัดรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว


ความสัมพันธ์ ของบัญชีรายได้ประชาชาติ

GNP = GDP +/- ภาคต่างประเทศ

NNP = GNP – ค่าเสื่อม (Depreciation)

(Net NationalProduct) (สะท้อนต้นทุนในการผลิต)

NI = NNP– ภาษีทางอ้อม

(National Income) (Transfer Payment)

PI = NI – Corporate Tax + เงินโอน + เงินสมทบกองทุนฯ + ดอกเบี้ยรับ

(Personal Income)

PDI = PI – Personal Income Tax +/- เงินโอนต่างประเทศ

(Personal Disposable Income)


Real nominal
การวัดในรูปของมูลค่าแท้จริง (Real) และมูลค่าปัจจุบัน (Nominal)

 • Nominal GDP คือมูลค่า GDP ในปีปัจจุบันตามราคาตลาดที่รวมมูลค่าที่เกิดจากการเพิ่มหรือลดของสินค้าบริการที่ผลิตขึ้นในปีนั้น และยังรวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความผันผวนของราคา

  GDP = จากการผลิต X ของราคา

 • Real GDP คือการคิดหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเพิ่มของปริมาณสินค้าและบริการเท่านั้น


Gdp real gdp
การหาค่า มูลแท้จริงของ GDP (Real GDP)

 • โดยการเปรียบเทียบกับปีใดปีหนึ่งที่เลือกมาเป็นปีฐาน (Base Year) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ดูตัวอย่าง

  ปี Nominal Real Implicit GDP

  GDP GDP Deflator

  1979 2,566.4 4,912.1 52.2

 • 2,795.6 4,900.9 57.0

  1990 5,803.2 6,707.9 86.5

  1996 7,813.2 7,813.2 100.0

 • 8,781.5 8,508.9 103.2

  2001 10,082.2 9,215.9 109.4

  2002 10,446.2 9,439.9 110.7


Implicit gdp deflator
อะไรคือ มูลแท้จริงของ Implicit GDP Deflator

 • คือสัดส่วนระหว่าง Nominal GDP และ Real GDP

  GDP Deflator = Nominal GDP

  Real GDP

  ดังนั้น Real GDP = Nominal GDP

  GDP Deflator


คำถามทบทวนท้ายเรื่อง มูลแท้จริงของ

 • อะไรคือความหมายของ GDP, NNP, NI, PDI

 • สาเหตุอะไรที่ทำให้ NNP และ NI จึงแตกต่างกัน

 • มูลค่าแท้จริง (Real) และมูลค่าปัจจุบัน (Nominal) แตกต่างกันอย่างไร


ad