SUNUŞ - PowerPoint PPT Presentation

SUNU
Download
1 / 22

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SUNUŞ. GÜNDEM. Birlik Başkanı Sayın Suat YALKIN’ın toplantıyı açış konuşması Birlik Eğitim Müdürü Metin İÇTEM’İN sunumu Denetleme ne demektir? Amacı ne olmalıdır? Çıraklık eğitiminde Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatının teorik eğitimi denetlemesindeki görevi nelerdir?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SUNUŞ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sunu

SUNU


G ndem

GNDEM

 • Birlik Bakan Sayn Suat YALKINn toplanty a konumas

 • Birlik Eitim Mdr Metin TEMN sunumu

 • Denetleme ne demektir? Amac ne olmaldr?

 • raklk eitiminde Milli Eitim Bakanl tekilatnn teorik eitimi denetlemesindeki grevi nelerdir?

 • alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tekilatnn grevleri nelerdir?

 • Pratik eitimin denetim ynetmelikleri ve geliimi nasl olmutur?

 • TESK denetim konusunda neler yapmtr?

 • Birliimiz neler yapmtr?

 • Basit gibi grlen aslnda nemli sorunlar nelerdir?

 • Sorunlarn kesin zm yolu nasl salanr?

  3.Sorunlarn zm konusunda l Milli Eitim Mdrlnn grleri nelerdir?

 • l Milli Eitim ube Mdr Azize GKMEN

  4.Mesleki Eitim Danmanl Biriminde grevli yelerin grleri nelerdir?

  5.Dilek ve temenniler

  6.Kapan


Iraklik e t m nde denet m lemler

IRAKLIK ETMNDE DENETM LEMLER

GR

Trk dil kurumu tarafndan Denetleme

Bir iin doru ve ynetime uygun olarak yaplp yaplmadn incelemek, murakabe etmek, tefti etmek, kontrol etmek eklinde tanmlanmaktadr.

Denetim, ileyen yap ierisindeki gelimelerin uygunluu asndan izlenmesi ve gerekli nlemlerin alnmas srecidir.

Denetimin amac, bac dvmek deil zm yemek olmaldr. Bu bakmdan denetim elemanlarnn denetilenlere bir ey verebilmesi iin yeterli bilgi birikimine, uzmanlk ile deneyime sahip olmalar gerekir. Bir baka ifadeyle danmanlk hizmeti de verebilecek nitelikte olmaldrlar.

yerlerinde ortaya kan sorunlar byk lde sistemden kaynaklanmaktadr. Sisteme deil de insana ynelen denetim anlay nedeniyle, iyerinde genellikle birilerinin cezalandrlmasna karn, soruna neden olan sistemin deimemesi, sorunlarn zaman iinde tekrar etmesine neden olmaktadr.


M ll e t m bakanli inca yapilmasi gereken e t m ve ret m n denet m

MLL ETM BAKANLIINCA YAPILMASI GEREKEN ETM VE RETMN DENETM

TEORK ETMN DENETM

Mesleki Eitim Merkezlerinin denetimini yapan Milli Eitim Bakanl mfettilerince, eitimle ilgili aadaki hususlarn yaplp yaplmadna dikkat edilir.

a)l genelinde raklk eitimi uygulama kapsamnda bulunan meslek dallarnda ve bu mesleklerde faaliyet gsteren iletmelerin ehir alanndaki yerleim durumlar dikkate alnarak, Mesleki Eitim Merkezileri arasnda bir planlamann yaplp yaplmad, yapld ise bu planlamaya uyulup uyulmad

b)Aday rak ve raklarla iyeri sahipleri arasnda imzalanan szlemeler ile ilgili ilemlerin tamamlanp tamamlanmad ve merkez mdrlnce szlemelerin onaylanp onaylanmad

c)Snflarn usulne uygun olarak teekkl ettirilip ettirilmedii

d)Yllk ve gnlk programlarn eitim programlarna uygun olarak yaplp yaplmad ve planlarn hazrlanmasnda zamanlamaya uyulup uyulmad


Sunu

e)raklar iin dnem sonlarnda yaplan deneme snavlarnn yaplp yaplmad ve snav sonularnn veliler ile iyeri sahiplerine bildirilip bildirilmedii

f)Devam takip ilerinin dzenli olarak yaplp yaplmad

g)Derslerin retmenlere datlmasndaki isabet derecesi, ak geen derslerin kapatlmasnda gsterilen aba, konularn ders defterine ilenip ilenmedii

h)zel derslik ve laboratuar alma planlar ve yararlanma durumu

i)Zmre toplantlarnn say ve kapsamlar bakmndan yeterlilik durumu

j)Bir nceki denetimde tespit edilen eksizliklerin giderilip giderilmedii


2 3308 sayili meslek e t m kanunu kapsaminda bulunan yerler nde yapilan prat k e t m n denetlenmes

2.3308 SAYILI MESLEK ETM KANUNU KAPSAMINDA BULUNAN YERLERNDE YAPILAN PRATK ETMN DENETLENMES

a)Milli Eitim Bakanl Mfettileri (Bakanlka gerekli grlmesi halinde)

b)alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl mfettileri

c)Sosyal Sigortalar Kurumu mfettileri

 • raklk Eitimi nceleme ve Denetleme htisas Komisyonlar tarafndan denetlenir.

  Bu komisyonlarda grev alanlara izelgeye ilenerek Milli Eitim Bakanlna teklif edilir. Mesleki Eitim Kurulunca kurulmalarna izin verildikten sonra almalarna balar

  alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ve Sosyal Gvenlik Bakanl mfettileri, kendi tefti programlarna gre iyerlerinde yapacaklar denetlemeler srasnda, Mesleki Eitim Kanunu hkmlerine uyulup uyulmadn da incelerler.


Sunu

Denetleme sonucunda

Mfettilerin hazrlayarak kendi kurumlarna verecekleri raporlarn, raklk eitimi faaliyetleri ile ilgili blm, alma ve Sosyal Gvenlik Blge Mdrlklerince l Mesleki Eitim Kuruluna gnderirler

3308 Sayl Mesleki Eitim Kanununun 41. maddesine gre :

Bu kanun hkmlerine gre Milli Eitim Bakanlna bal Mesleki Eitim Merkezleri dnda yaplan aday rak, rak ve kalfalarn pratik eitimleri bu eitimden sorumlu iyerlerini bal bulunduu oda veya birliklerin temsilcilerinin katlm ile Milli Eitim Bakanlnca; i ortam, sosyal gvenlik, i gvenlii ve salk artlar bakmndan ise alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca denetlenir. Denetimle ilgili raporlar valilie verilir. Raporlarda belirtilen hususlar valilike deerlendirilir ve gerei yaplr.

Aadaki izelgede belirtilen ceza uygulamasn gerektiren fiillerde bulunanlara verilecek cezalar mahallin mlki amirince uygulanr.


Sunu

MLL ETM BAKANLII MFETTLER IRAKLIK ETM NCELEME VE DENETLEME HTSAS KOMSYONLARINCA; YERLERNDE YAPILMAKTA OLAN PRATK ETMLE LGL OLARAK GZ NNE ALINACAK HUSUSLAR

 • Her retim yl bandan Mesleki Eitim Merkezi Mdrl tarafndan grevlendirilen retmen iin okul-iyeri ilikileri ile ilgili bir eitim program uygulanp uygulanmad

 • retmen usta retici, rak ve iyeri sorumlularnn yapacaklar i ve ilemlere k tutacak ve uygulamalarda kullanlacak dokmanlarn Mesleki Eitim Mdrlnce verilip verilmedii (form, ynetmelik, genelge vb.)

 • M.E.M Mdrlnce, iyeri sorumluluklarndan uygulamalarla ilgili beklentilerinin tespit edilip ilgililere duyurulup duyurulmad

 • 3308 Sayl Kanun kapsamnda eitim yaplacak iyerleriyle ilgili yeterli bilginin toplanp toplanmad

 • yerinde usta retici bulunup bulunmad

 • raklk eitimi yapabilecek iyeri hakknda evrede yeterli bir aratrma yaplp yaplmad


Sunu

7.raklara iyerlerinde uygulanacak beceri eitimi programnn iyerlerine verilip verilmedii

8.alma takviminin iyeri yetkilisine verilip verilmedii

9.Szlemeli aday rak ve raklarn sigorta ilemlerinin yaplp yaplmad, ilgili makamlara birer rneinin gnderilip gnderilmedii

10.M.E.M Mdrlnce raklk eitiminin planlanmas, uygulanmas, deerlendirilmesi ve gelitirilmesi amac ile iyeri yetkilileri ile toplant yaplp yaplmad

11.raklarn teorik ve pratik eitimindeki devam ve devamszlklarnn gereince ilenip ilenmedii

12.yerlerinde yaplan pratik eitiminde yaplmayan ilemlerin yaplmas iin gerekli tedbirlerin alnp alnmad,

13.yerlerinde beceri eitimi iin eitim ortam; kalfalk ve ustalk snavlar iin gerekli ara ve gerelerin hazrlanp hazrlanmad,

14.raklarn beceri eitimi iin iyerlerinde yeterli sayda usta retici bulunup bulunmad


Sunu

15.Grevlendirilen usta reticilerin, eitimi asndan raklarla gerektii ekilde ilgilenip ilgilenmedii

16.Usta reticilerin, raklara kar tutum ve davranlarnn tatminkr dzeyde olup olmad

17.yerlerinde verilen beceri eitimi programlarnn dikkate alnp alnmad

18.Beceri eitiminde eitim giderlerinin iyerince karlanp karlanmad, uygulama iin yeterli mekn salanp salanmad

19.Denetimde iyerinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmedii

20.yerlerinde beceri eitimi gren raklarn devam ve devamszlklarnn gereince tutulup tutulmad ve her ayn banda M.E.M Mdrlne bildirilip bildirilmedii

21.Her retim yl sonunda (haziran aynda) aday rak ve raklara ait Pratik Eitimi Deerlendirme Formunun M.E.M Mdrlne teslim edilip edilmedii

22.yerlerinde raklarn yapacaklar temrin , i, proje, deney ve hizmetlerle ilgili resim proje ve deerlendirme izelgelerinin bir i dosyasnda muhafaza edilip edilmedii


Sunu

23.Aday rak ve raklarn, iyerinin artlara ve alma dzenine uyup uymadklar ( mesai saatleri, disiplin, kyafet, karlkl ilikiler, alma dzeni, iyerinin imkanlarndan yararlanma vb. hususlar)

24.yerlerinde beceri eitimi gren ve iyeri deitirme zorunda kalan raklar iin mevzuatn uygulanp uygulanmad

25.Aday rak ve raklara asgari cretin %30 unun denip denmedii

26.Aday rak ve raklarn mesleki eitimleri srasnda i kazas geirmeleri veya meslek hastalna yakalanmas halinde, durumun Sosyal Sigortalar Kurumuna zamannda bildirip bildirilmedii

 • Her yl teorik eitimin yapld aylar dnda aday rak ve raklara 1 aylk cretli izin verilip verilmedii

  28.Mazeret izinlerinin hangi artlarda verilebilecei konusunda M.E.M Mdrlnce nceden belirlenen hususlara uyulup uyulmad denetlenir.

  29.Mazereti M.E.M Mdrl ve iyeri sorumlularnca uygun grlen aday rak ve raklara bir aya kadar cretsiz izin verilip verilmedii aranlacak hususlardr.


Denet m y netmel kler n n gel m

DENETM YNETMELKLERNN GELM

3308 sayl Mesleki Eitim Kanununun 41. maddesine dayanlarak 1 Nisan 1987 tarih ve 19418 sayl Resmi gazetede yaymlanm bulunan ama hi ilenmeyen raklk ve letmelerde Yaplan Meslek Eitiminin Denetimi Hakknda Ynetmelik yerine;

3 Temmuz 2002 tarih ve 24808 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan ve aa yukar bir nceki ynetmeliin ayn maddelerini kapsayan iletmelerde mesleki eitimin denetimine ilikin esaslar ynetmelikte maalesef yine ilememektedir.

1987 ylnda yaynlanan Denetim Ynetmeliinin ilemediini tespit eden esnaf ve sanatkarlarmzn en st kuruluu olan Trkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuz nce M.E .B lnn ve alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn yrtmekle grevli olduu bu ynetmeliin neden ilemediini tespitle ie balam ve nemli grd u hususlar tespit etmitir.


Sunu

 • kili Meslek eitimi sisteminde (okul- iyeri) okul blm M.E.B mfettilerince denetlenmekte iyeri blm ise bir takm yasal hkmler bulunmasna ramen denetlenememektedir.

 • alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl i mfettileri ise iyerlerini sadece i hukuku asndan denetlemekte bizim i yerlerimiz kk iletmeler olduu iin alma Sosyal Gvenlik Bakanlnn denetimi dnda kalmaktadr.

 • 3308 sayl kanunda belirtilen denetim amal kurulmas emredilen yeleri arasnda meslek kurulular temsilcisi olarak bizimde bulunmamz gereken ihtisas komisyonlar, bata finans eksiklii olmak zere deiik nedenlerle kurulmam; dolaysyla denetim yaplmamtr. Btn yk Milli Eitim Mdrlerinin koordinatr retmenlerine kalm onlarda emir zoruyla ya da meslek akyla ksmen, ama varlmas gereken amacn uzanda kendi imknlaryla denetim yapmaktadrlar.


Sunu

Konfederasyonumuz, esnaf ve sanatkar iletmelerinde mesleki eitim asndan bulunan bu boluu doldurabilmek asndan esnaf ve sanatkar iletmelerinde yaplan raklk eitiminin pratik blmnn kalitesini artrmak amacyla 1991 ylnda o zaman yrrlkte olan 507 sayl kanunda (3741 sayl Kanun) deiiklik yaparak esnaf ve sanatkar iletmelerinin bal olduu odalar tarafndan 3308 sayl Mesleki eitimi kanunu kapsamndaki meslek dallarnn denetlenmelerini ngren bir sistem gelitirmi. karlan 5 Ocak 1992 tarih ve 21102 sayl ynetmelik ile pratik eitimin verilecei iyerleri ve bunlarn denetimine ilikin esas usulleri belirlemitir. Bylece 3308 sayl kanun kapsamnda olan mesleklerin odalar yeri Denetleme ve Danma Gruplarn kurmulardr (.D.D.G). Uygulamada grlen aksayan hususlarn giderilmesi iin 17.06.1997 de bu birimin alma esas ve usulleri yeniden dzenlenmitir. .D.D.G lerin grevlerini satr balar ile zetlersek;


Sunu

 • Pratik eitim programlarnda belirtilen asgari donanma sahip olmas

 • Pratik eitim programlarnda belirtilen i ve ilemlerin en az % 80 i nin i yerinde yaplmas

 • raklk eitimi ynetmeliinde belirtilen sayda kalfa usta ve usta reticinin istihdam edilmesi

 • Ayrca iyerlerine danmanlk hizmeti verilmesi

  Bu hizmetlerin verilebilmesi iin odalar, yllk gayri safi gelirlerinin %20 sini bte olarak ayracak, baz esneklik tedbirleri sonunda kalan para eitim hizmetine sunulacak hkm getirilmitir.

  Mesela, yaplan hesaplara gre yllk gayri safi geliri 7.000 YTL olan bir oda, 500 ytlyi eitim btesi olarak ayrmak durumundadr.

  Bu 500 YTLnin kullanmna baz kriterler getirilmitir. Eitim btesinin %10nu gememek kaydyla .D.D.G yelerinin yolluk ve huzur haklar eitim btesinden denir denilmektedir.


Bu s stemde stanbul da ali madi

BU SSTEMDE STANBULDA ALIMADI

nk

 • stanbul metropol bir ehirdir. Silivriden Tuzlaya kadar binlerce iyerinin denetlenmesi .D.D.G yeleriyle mmkn deildir.

 • yeler ayn zamanda iyeri sahibidirler ilerini brakp srekli denetim yapamazlar.

 • Yolluk ve huzur haklar yol paralarn karlayacak durumda deildir.

 • Verilen grevler ok fazladr. Bir iyerinde en az 1 saat kalmalar gerekir.

 • Bir ylda meslekleri ile iyerlerini 2 defa denetlemeleri mmkn deildir. Denetim raporlarnn 1 rnei iyerine dieri Birlie bir dieri de l Mesleki Eitim Kuruluna verildiinde ise gerek Birlikte gerekse l Mesleki Eitim Kurulunda bu raporlarn deerlendirilmesi ve sonucunun alnmas yaplar itibariyle mmkn olmamtr.


Sunu

Birka odann srarl almalar dnda sonu olarak .D.D.G kurulular kat zerinde kalmtr.

Birliimiz ynetimi hem kayt d alanlar kayt iine almak, hem de kayt iinde 3308 sayl Mesleki Eitim Kanunu kapsamnda olanlarn kanuna uygun almalarn temin etmek bakmndan 07.06.2005 tarihinde kabul edilen 5362 sayl Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurulular Kanununun 68. maddesine dayanarak Sicil Memurluuna bal olarak bir Denetleme Birimi kurmutur.

Ancak 2 kiilik denetim memuru ile stanbulun tm esnaf ve sanatkarlarnn 5362 ve3308 sayl kanunlarna uygun almalarn salamalar mmkn grlmemekle birlikte, baka are bulunamamtr.


Sunu

nk yukarda belirtilen denetleme mekanizmalarnn alma imknlar yoktur. Ayn zamanda bir sorumluluk maddesinde kanunlarda belirtilmemitir.

Esnaf ve sanatkarlara ruhsat vermekle yetkili kurumlar ve vergi daireleri kendi kanunlarnda olmayan hususlar dikkate almamaktadrlar. Kk bir yerleim biriminde kanun, ynetmelik ve genelgelerin uygulanmas mmkn olabilir.

stanbulun yaps ve zellikleri asndan sistemin ilemesi ve ksa zamanda netice alnmas iin yeni bir yaplanmaya ihtiya olduu kanlmaz bir husustur.


Bas t g b g r len sorunlar unlardir

BAST GB GRLEN SORUNLAR UNLARDIR;

 • l genelinde 32 ilede mesleki Eitim merkezi (en az) olmas gerekirken ancak 18 Mesleki Eitim merkezi vardr.

 • 130 Meslek dal kanun kapsamnda olmasna ramen en fazla 20 Meslek dalnda rak renci olmas dierlerinde hi olmamas bir sorun olarak karmzda olmasna ramen sanki normalmi gibi zerinde bir alma yaplmamtr.

 • Bu eitime devam eden rak saysnn stanbulda en az 250.000 olmas gerekirken 19 bin civarnda rak renci olmas gen kuaklarn iyerlerinde ciddi ve kaliteli bir meslek eitimi almadan ucuz igc olarak smrldklerinin gstergesidir.

 • Bu eitimin tam sorumluluu bylece, sadece Mesleki Eitim Merkezi Mdrlklerinin sorunu imi gibi dnlmemelidir.


Kes n z m yolu

KESN ZM YOLU

l Mesleki Eitim Kurulu ok detayl ve kapsaml bir rapor hazrlayarak il valisine brifing olarak vermelidir. Vali beyin olurundan sonra Sayn Bakanmz, ilgili Bakanlklara ve TESK Bakanlna konu arz edilmeli ver olumlu netice beklenilmelidir.


Sunu

TEEKKR EDERZ.

ETM MDRL


 • Login