Projektowana eksploatacja z o a w gla brunatnego gubin i jego odwodnienie
Download
1 / 32

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubin i jego odwodnienie - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubin i jego odwodnienie. Dr inż. Janusz Fiszer Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa. Złoże węgla brunatnego Gubin - lokalizacja. Schematyczny przekrój pionowy. Zasięg pokładów węgla brunatnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubin i jego odwodnienie' - shaun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projektowana eksploatacja z o a w gla brunatnego gubin i jego odwodnienie

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubini jego odwodnienie

Dr inż. Janusz Fiszer

Politechnika Wrocławska

Instytut Górnictwa

Mo liwy wariant okonturowania z o a uzasadniony wzgl dami g rniczymi
Możliwy wariant okonturowania złoża uzasadniony względami górniczymi


Okonturowanie z o a uwzgl dniaj ce uwarunkowania rodowiskowe
Okonturowanie złoża uwzględniające uwarunkowania środowiskowe

 • Obszary chronionego krajobrazu

 • 27-Dolina Nysy

 • 30A-Zachodnie Okolice Lubska

 • Rezwerwaty

 • Rez. Uroczysko Węglińskie

 • Ostoja Bielika

 • Natura 2000

 • Jeziora Brodzkie

 • Uroczyska Borów Zasieckich

 • Mierkowskie Wydmy


Lasy i gleby w konturach eksploatacji
Lasy i gleby w konturach eksploatacji środowiskowe

 • Głównie tereny rolne i nieużytki

 • Niewielkie kompleksy leśne

 • Duży kompleks leśny poza zarysem odkrywki


Etapy eksploatacji
Etapy eksploatacji środowiskowe

 • Wkop – Sękowice/Pleśno

 • Rozpoczęcie przy granicy państwa

 • Zakończenie w centralnej części złoża

 • Rozbiórka części zwałowiska zewnętrznego

 • Zakończenie w centralnej części złoża w dwóch gminach


Post p eksploatacji i zwa owania rok 2
Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 2 środowiskowe

 • Elektrownia w okolicy miejscowości Koperno

 • Wkop – ok. Sękowic

 • Zwałowisko zewnętrzne ok. kol. Grabice

 • Początek w gminie Gubin


Post p eksploatacji i zwa owania rok 4
Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 4 środowiskowe

 • Postęp odkrywki w kierunku m. Grabice

 • Zakończone zwałowanie zewnętrzne

 • Rozpoczęte zwałowanie wewnętrzne (w wyrobisku)


Post p eksploatacji i zwa owania rok 17
Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 17 środowiskowe

 • Postęp odkrywki w kierunku m. Wierzchno, Sieńsk

 • Zwałowisko zewnętrzne – rekultywacja leśna już od. 13-15 lat

 • Zwałowisko wewnętrzne – częściowo zrekultywowane od. 5-12 lat

 • Wyrobisko przechodzi do gminy Brody


Post p eksploatacji i zwa owania rok 30
Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 30 środowiskowe

 • Postęp odkrywki w kierunku m. Grodziszcze, Datyń

 • Zwałowisko zewnętrzne – las już od. 26 lat

 • Zwałowisko wewnętrzne – las już od 18-25 lat

 • Na płaskim zwałowisku wewnętrznym rekultywacja rolna

 • Wyrobisko w gm. Brody


Zako czenie wydobycia nadk adu ok roku 47
Zakończenie wydobycia nadkładu (ok. roku 47) środowiskowe

 • Wyrobisko końcowe w m. Wielotów, Węgliny, Kumiałtowice

 • Zwałowisko zewnętrzne – częściowo zlikwidowane

 • Do rekultywacji – wyrobisko i część terenów wokół wyrobiska

 • Wyrobisko końcowe w gm. Gubin i Brody
Prognozy hydrogeologiczne i działania wariant I minimalizujące oddziaływanie odwodnienie wgłębnego na środowisko


Stan zerowy dla odwodnienia kwb gubin 2025 r poziom czwartorz dowy
Stan zerowy dla odwodnienia KWB Gubin (2025 r.) wariant I- poziom czwartorzędowy


Stan zerowy dla odwodnienia kwb gubin 2025 r poziom mi dzyw glowy
Stan zerowy dla odwodnienia KWB Gubin (2025 r.) wariant I- poziom międzywęglowy


Maksymalne zasiegi lej w depresji
Maksymalne wariant Izasiegi lejów depresji


Schemat dzia a minimalizuj cych zasi g leja depresji w g rnictwie odkrywkowym w gla brunatnego
Schemat działań minimalizujących zasięg leja depresji w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego


Projektowany system górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegorozsączania wód z odwadniania wgłębnego dla ochrony obszaru Natura 2000 Jeziora Brodzkie


Prognoza dop yw w w d podziemnych do systemu odwodnienia
Prognoza dopływów wód podziemnych do systemu odwodnienia górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego


Odprowadzanie w d podziemnych
Odprowadzanie wód podziemnych górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

 • do elektrowni w celach chłodniczych (60÷100 m3/min),

 • do rzeki Lubszy (20 m3/min),

 • do zasilenia systemu rozsączania na obszarze Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” (23.7÷42.5 m3/min),

 • do Odry przy pomocy kanału KO (tylko nadmiar).


Oddzia ywanie odwodnienia wg bnego na rzeki
Oddziaływanie odwodnienia wgłębnego na rzeki górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego


Sie hydrograficzna
Sieć hydrograficzna górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego


 • Rzeka Nysy Łużycka górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego- maksymalna prognozowana strata przepływu w tej rzece wynosi 79.6 m3/min. Jest ilość wody która zasila zarówno lej depresji kopalni Jänschwalde jak i kopalni Gubin. Już w roku 2025 prognozowana strata przepływu wynosi 47.7 m3/min i jest w dużej mierze spowodowane systemem odwodnienia kopalni niemieckiej. Nawet obliczona maksymalna ilość odpływającej z rzeki do leja depresji wody, nie stanowi zagrożenia dla jej przepływów. W stanach średnich niskich przepływ ten wynosi 586.8 m3/min. Tak więc maksymalna obliczona wielkość odpływu wód z tej rzeki, stanowić będzie 13.5% tego przepływu.


 • Rzeka Lubsza górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego– będzie drugą rzeką zasilającą w znaczny sposób lej depresji kopalni Gubin. Maksimum tego zasilania wynosi wg prognoz 26.2 m3/min. Stanowi to 12% jej przepływu średniego i 77% przepływu średniego niskiego. Oznacza to, że przez większą część roku nie będą występowały również i dla tej rzeki zagrożenia utratą przepływu. Jednakże w stanach niskich istnieje realne zagrożenie zmniejszenia wielkości jej przepływu poniżej stanu nienaruszalnego. W celu minimalizacji tego zagrożenia, projektuje się odprowadzanie części wód z odwodnienia kopalni do tej rzeki.

 • Rzeka Wodra - musi zostać przełożona poza obręb odkrywki, przepływa bowiem przez obszar objęty planowaną eksploatacją.

Zbiornik poeksploatacyjny
Zbiornik poeksploatacyjny opadowych

Wymiary zbiornika:

powierzchnia………….…………………..23 ,4 km2

głębokość……………………………..….70-100 m

objętość całkowita…………………......1,7 mld m3

rzędna zwierciadła wody …55 .5 – 57.5 m n.p.m.

objętość do 55.5 m n.p.m. ………..549.0 mln m3

objętość do 57.5 m n.p.m. …..….1597.5 mln m3

pojemność retencyjna…..……………48.5 mln m3

Prognozowany czas napełniania:

do rzędnej 55.5 m n.p.m. …………18.6 lat

do rzędnej 57.5 m n.p.m. …………19.9 latad