Projektowana eksploatacja z o a w gla brunatnego gubin i jego odwodnienie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubin i jego odwodnienie PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubin i jego odwodnienie. Dr inż. Janusz Fiszer Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa. Złoże węgla brunatnego Gubin - lokalizacja. Schematyczny przekrój pionowy. Zasięg pokładów węgla brunatnego.

Download Presentation

Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubin i jego odwodnienie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projektowana eksploatacja złoża węgla brunatnego Gubini jego odwodnienie

Dr inż. Janusz Fiszer

Politechnika Wrocławska

Instytut Górnictwa


Złoże węgla brunatnego Gubin - lokalizacja


Schematyczny przekrój pionowy


Zasięg pokładów węgla brunatnego


Możliwy wariant okonturowania złoża uzasadniony względami górniczymi


Okonturowanie złoża uwzględniające uwarunkowania środowiskowe

 • Obszary chronionego krajobrazu

 • 27-Dolina Nysy

 • 30A-Zachodnie Okolice Lubska

 • Rezwerwaty

 • Rez. Uroczysko Węglińskie

 • Ostoja Bielika

 • Natura 2000

 • Jeziora Brodzkie

 • Uroczyska Borów Zasieckich

 • Mierkowskie Wydmy


Lasy i gleby w konturach eksploatacji

 • Głównie tereny rolne i nieużytki

 • Niewielkie kompleksy leśne

 • Duży kompleks leśny poza zarysem odkrywki


Etapy eksploatacji

 • Wkop – Sękowice/Pleśno

 • Rozpoczęcie przy granicy państwa

 • Zakończenie w centralnej części złoża

 • Rozbiórka części zwałowiska zewnętrznego

 • Zakończenie w centralnej części złoża w dwóch gminach


Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 2

 • Elektrownia w okolicy miejscowości Koperno

 • Wkop – ok. Sękowic

 • Zwałowisko zewnętrzne ok. kol. Grabice

 • Początek w gminie Gubin


Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 4

 • Postęp odkrywki w kierunku m. Grabice

 • Zakończone zwałowanie zewnętrzne

 • Rozpoczęte zwałowanie wewnętrzne (w wyrobisku)


Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 17

 • Postęp odkrywki w kierunku m. Wierzchno, Sieńsk

 • Zwałowisko zewnętrzne – rekultywacja leśna już od. 13-15 lat

 • Zwałowisko wewnętrzne – częściowo zrekultywowane od. 5-12 lat

 • Wyrobisko przechodzi do gminy Brody


Postęp eksploatacji i zwałowania - rok 30

 • Postęp odkrywki w kierunku m. Grodziszcze, Datyń

 • Zwałowisko zewnętrzne – las już od. 26 lat

 • Zwałowisko wewnętrzne – las już od 18-25 lat

 • Na płaskim zwałowisku wewnętrznym rekultywacja rolna

 • Wyrobisko w gm. Brody


Zakończenie wydobycia nadkładu (ok. roku 47)

 • Wyrobisko końcowe w m. Wielotów, Węgliny, Kumiałtowice

 • Zwałowisko zewnętrzne – częściowo zlikwidowane

 • Do rekultywacji – wyrobisko i część terenów wokół wyrobiska

 • Wyrobisko końcowe w gm. Gubin i Brody


Zagospodarowanie powierzchni po zakończeniu eksploatacji - wariant I


Projektowane odwodnienie wgłębne


Prognozy hydrogeologiczne i działania minimalizujące oddziaływanie odwodnienie wgłębnego na środowisko


Stan zerowy dla odwodnienia KWB Gubin (2025 r.)- poziom czwartorzędowy


Stan zerowy dla odwodnienia KWB Gubin (2025 r.)- poziom międzywęglowy


Maksymalne zasiegi lejów depresji


Schemat działań minimalizujących zasięg leja depresji w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego


Projektowany system rozsączania wód z odwadniania wgłębnego dla ochrony obszaru Natura 2000 Jeziora Brodzkie


Prognoza dopływów wód podziemnych do systemu odwodnienia


Odprowadzanie wód podziemnych

 • do elektrowni w celach chłodniczych (60÷100 m3/min),

 • do rzeki Lubszy (20 m3/min),

 • do zasilenia systemu rozsączania na obszarze Natura 2000 „Jeziora Brodzkie” (23.7÷42.5 m3/min),

 • do Odry przy pomocy kanału KO (tylko nadmiar).


Oddziaływanie odwodnienia wgłębnego na rzeki


Sieć hydrograficzna


 • Rzeka Nysy Łużycka - maksymalna prognozowana strata przepływu w tej rzece wynosi 79.6 m3/min. Jest ilość wody która zasila zarówno lej depresji kopalni Jänschwalde jak i kopalni Gubin. Już w roku 2025 prognozowana strata przepływu wynosi 47.7 m3/min i jest w dużej mierze spowodowane systemem odwodnienia kopalni niemieckiej. Nawet obliczona maksymalna ilość odpływającej z rzeki do leja depresji wody, nie stanowi zagrożenia dla jej przepływów. W stanach średnich niskich przepływ ten wynosi 586.8 m3/min. Tak więc maksymalna obliczona wielkość odpływu wód z tej rzeki, stanowić będzie 13.5% tego przepływu.


 • Rzeka Lubsza– będzie drugą rzeką zasilającą w znaczny sposób lej depresji kopalni Gubin. Maksimum tego zasilania wynosi wg prognoz 26.2 m3/min. Stanowi to 12% jej przepływu średniego i 77% przepływu średniego niskiego. Oznacza to, że przez większą część roku nie będą występowały również i dla tej rzeki zagrożenia utratą przepływu. Jednakże w stanach niskich istnieje realne zagrożenie zmniejszenia wielkości jej przepływu poniżej stanu nienaruszalnego. W celu minimalizacji tego zagrożenia, projektuje się odprowadzanie części wód z odwodnienia kopalni do tej rzeki.

 • Rzeka Wodra - musi zostać przełożona poza obręb odkrywki, przepływa bowiem przez obszar objęty planowaną eksploatacją.


Ochrona odkrywki przed napływem wód powierzchniowych i opadowych


System powierzchniowego odwodnienia kopalni


Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego w kierunku wodnym


Zbiornik poeksploatacyjny

Wymiary zbiornika:

powierzchnia………….…………………..23 ,4 km2

głębokość……………………………..….70-100 m

objętość całkowita…………………......1,7 mld m3

rzędna zwierciadła wody …55 .5 – 57.5 m n.p.m.

objętość do 55.5 m n.p.m. ………..549.0 mln m3

objętość do 57.5 m n.p.m. …..….1597.5 mln m3

pojemność retencyjna…..……………48.5 mln m3

Prognozowany czas napełniania:

do rzędnej 55.5 m n.p.m. …………18.6 lat

do rzędnej 57.5 m n.p.m. …………19.9 lat


Dziękuję za uwagę


 • Login