Egzamin maturalny w roku 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Egzamin maturalny w roku 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Egzamin maturalny w roku 2013. Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych. Tematyka spotkania. Egzamin maturalny w 2013 roku Egzaminy ustne i pisemne Organizacja egzaminu maturalnego Jak uniknąć błędów (unieważnienia) Materiały o egzaminie w 2013 roku

Download Presentation

Egzamin maturalny w roku 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Egzamin maturalny w roku 2013

Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych


Tematyka spotkania

 • Egzamin maturalny w 2013 roku

  • Egzaminy ustne i pisemne

  • Organizacja egzaminu maturalnego

  • Jak uniknąć błędów (unieważnienia)

  • Materiały o egzaminie w 2013 roku

 • Źródła informacji o wynikach w 2012 roku


Egzamin ustny z języka polskiego w 2013 roku


Złożenie bibliografii

 • Nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem części pisemnejegzaminu maturalnego,czyli do 9 kwietnia 2013 roku należy odebraćod zdających bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.Złożenie bibliografii w terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu.


Konsekwencje niezłożenia bibliografii

 • Niezłożenie bibliografii jest równoznaczne

  z nieobecnością na egzaminie obowiązkowym.

 • Nieobecność na egzaminie obowiązkowym uniemożliwia zdawanie egzaminu w sesji poprawkowej.


Kiedy zespół przedmiotowy nie przeprowadza rozmowy z absolwentem?

 • Jeśli zdający nie wygłosił prezentacji lub przedstawił inny temat niż zadeklarowany, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

 • Egzamin jest niezdany, ale zdający ma uprawnienia do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej.


Finansowanie egzaminów ustnych

 • OKE nie finansuje i nie rozlicza godzin przeprowadzania egzaminów ustnych.

 • Środki na egzaminy ustne są w subwencji oświatowej.


Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego


Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego

Absolwenci z lat poprzednich, którzy podwyższają wyniki lub przystępują do niezdanego wcześniej egzaminu, zdają egzamin odpowiednio na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym według zasad obowiązujących w roku 2010/2011.

Są inne zestawy do egzaminu ustnego.

Różny jest czas egzaminu.

Zdający może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Stosuje się inne protokoły.


Kursy z języków obcych nowożytnych


Opinie o kursie

 • Bardzo dobry kurs!!!!

 • Kurs zwięzły. W przystępny sposób przedstawiono zasady nowego egzaminu ustnego i sposób oceniania. Informacje niezbędne dla egzaminatorów.

 • Uważam, że dobrym pomysłem jest omówienie nie tylko samego egzaminu, lecz również zaprezentowanie przykładowych konwersacji. Omówienie typowych błędów, jak również zaprezentowanie różnych sytuacji, problemów na egzaminie jest dodatkowym atutem kursu.

 • Uważam, że kurs daje możliwość szybkiego przypomnienia sobie zasad i kryteriów oceniania egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

 • Bardzo przydatne, skondensowane szkolenie w ciekawej formie

 • Bardzo użyteczne.

 • Jestem wdzięczna za tak przyjemne przekazanie tych czasami zawiłych informacji.


Wykorzystanie kursu w Polsce


Egzamin z języków obcych nowożytnych

 • Każdy absolwent może wybrać dodatkowo w części ustnej język mniejszości narodowej (dla absolwentów klas z nauczaniem tego języka jest to egzamin obowiązkowy).

 • Egzamin z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego innego niż obowiązkowy może być zdawany albo w części ustnej, albo w części pisemnej, albo w obu częściach.

 • Egzamin z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego z tego samego języka co obowiązkowy jest zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (bez egzaminu ustnego).


Egzaminy pisemne


Egzamin pisemny z języka polskiego od 2013 roku

 • Zadania sprawdzające tworzenie tekstu własnego mogą odnosić się nie tylko do listy lektur zamieszczonych w aneksie z 2010 r. do Informatora o egzaminie maturalnymz języka polskiego, ale także do pozostałych lektur wskazanych w podstawie programowej języka polskiego w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym, a niewymienionych w aneksie.

 • Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2011 roku


Dostosowanie egzaminu maturalnego do potrzeb uczniów


Komunikat dyrektora CKE

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym


Dostosowanie egzaminu maturalnegodo potrzeb uczniów

 • Wniosek o dostosowanie zastąpiła informacjao dostosowaniach.

 • Dokumenty uprawniające do dostosowania należy złożyć do 31 grudnia.

 • Sposoby dostosowania ustala rada pedagogicznana podstawie tabeli w komunikacie dyrektora CKE.

 • Zasady działania rady pedagogicznej, powinny być zapisane w wewnątrzszkolnej instrukcji.

 • W szczególnych przypadkach, w tym nieujętychw tabeli, decyzję podejmuje PZE w porozumieniuz dyrektorem OKE.


Informacja o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego


Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych

 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni egzaminu maturalnego z zadeklarowanegoprzedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na daną sesję egzaminacyjnąna stronie www.cke.edu.pl.

 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.


Arkusze egzaminacyjne w sesji 2013

 • Wszystkie arkusze egzaminacyjne dla zdających egzamin maturalny po raz pierwszyi po raz kolejny będą takie same.


Deklaracje

 • Deklaracja (1a) absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2013 r. po raz pierwszy (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2007 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości)

 • Deklaracja (1b) absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2012

 • Deklaracja (1c) absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2008–2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych


Terminy składania deklaracji

 • 30 września 2012 roku - deklaracja wstępna dotyczy uczniów.

 • 7 lutego 2013 roku - deklaracja ostateczna dotyczy uczniów i absolwentów.

 • 31 grudnia 2012 roku – deklaracja eksternów i absolwentów szkół zlikwidowanych,

  • dotyczy również absolwentów starających sięo skierowanie na egzamin do innej szkoły z ważnych powodów, np. studiowanie w Gdańsku.


Uwagi do składania deklaracji

 • Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach.

 • Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji

  i jej kopię przekazuje uczniowi.


 • Hasło umożliwia zdającemu

  • sprawdzenie w systemie OBIEG danych osobowych i egzaminacyjnych podanych

  • w deklaracji

  • podpisanie oświadczenia o zgodności danychw OBIEG-u ze złożoną deklaracją.

  • Prośba o wprowadzanie danych na bieżąco.


Terminy egzaminu maturalnego


Termin główny

 • egzamin pisemny: od 7 do 28 maja

  • 7 maja – język polski – poziom podstawowy

  • 8 maja – matematyka – poziom podstawowy

  • 9 maja – język angielski – poziom podstawowy

 • egzaminy ustne: od 7 do 28 maja

  Godziny rozpoczęcia egzaminów: 9.00 i 14.00


Termin dodatkowy

 • sesja czerwcowa

  • Egzamin pisemny: od 3 do 19 czerwca

  • Egzamin ustny: od 3 do 19 czerwca

   Godziny rozpoczęcia egzaminów: 9.00 i 14.00


Wydanie świadectw

 • Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis.

 • Świadectwa są wydawane w szkołach za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia są dokumentami wieczystymi.

 • Wydanie świadectw: 28 czerwca 2013 roku


Termin poprawkowy

 • Część pisemna – 27 sierpnia, godz. 9.00

 • Część ustna – od 26 do 30 sierpnia

 • Wydanie świadectw: 13 września 2013 roku


Organizacja i przebieg egzaminu


Poufność materiałów egzaminacyjnych

 • Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez dwie osoby.

 • Zabezpieczenie materiałów przed ujawnieniem.

 • Przenoszenie, przewożenie materiałów do innego miejsca przeprowadzenia egzaminu.


Egzamin poza siedzibą szkoły

 • W uzasadnionych przypadkach,w porozumieniu z dyrektorem OKE, dyrektor szkoły może ustalić miejsce przeprowadzenia egzaminu poza siedzibą szkoły – zgłasza na piśmie do OKE adres miejsca przeprowadzania egzaminu, zgodnie z instrukcją OKE, jednak nie później niż do 15 lutego 2012 roku.


Powołanie zespołu egzaminacyjnego

Do 4 marca 2013 r. należy powołać zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole i pozostałych członków tego zespołu.

W skład zespołu wchodzą również nauczycieleze szkoły, z którą dyrektor zawarł pisemne porozumienie w tej sprawie.

Do 4 marca 2013 roku należy powołać zespoły przedmiotowe.


Powołanie zespołów nadzorujących

Do 7 kwietnia 2013 r. należy powołać zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu spośródczłonków zespołu egzaminacyjnego.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnegoi jego zastępca nie mogą być powołaniw skład zespołów przedmiotowych

i nadzorujących.


Nieprawidłowy skład zespołu nadzorującego

Powołanie w skład zespołu nauczycieli przedmiotu, z którego odbywa się egzamin.

Nie można traktować jako „nauczycielaz innej szkoły” nauczyciela, z którym dyrektor ma nawiązany stosunek pracy.

Pełnienie przez PSZE funkcji PZN lub PZE.


Kierowanie do innej szkoły

Kierowanie zdających na egzamin ustnydo innej szkoły – tylko w przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu.

Kierowanie na część pisemną egzaminu do innej szkoły – tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany stałego miejsca zamieszkania absolwenta.


Przybory pomocnicze

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłączniez materiałówi przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminuna stronie www.cke.edu.pl.

Kalkulatory proste nie naukowe


Unieważnienia


Unieważnienia w OKE Kraków

Przez dyrektorówszkół

Niesamodzielna praca

Naruszenie przepisów przeprowadzeniaegzaminu


Zamiast podsumowania

 • Rozporządzenie o ocenianiu i klasyfikowaniu

 • Informatory

 • Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego

 • Komunikaty dyrektora CKE:

  • o terminach egzaminu

  • o egzaminie z języka polskiego w 2013 roku

  • o olimpiadach

  • o dostosowaniu egzaminu maturalnego

  • o egzaminie maturalnym z informatyki.


Materiały OKE w Krakowie

 • Kalendarz dyrektora szkoły

 • Biuletyn OKE o OBIEG-u

 • Portal telewizyjny


Ankieta

 • Prosimy o wypełnienie ankiety na temat:

  • Formy publikowania wyników egzaminu maturalnego

  • Serwisy internetowe


Nowa forma konferencji

 • Spotkanie w internecie (szkolenie on-line).

 • Kodowana transmisja wykładów z OKE Kraków.

 • Możliwość zadawania pytań na czacie.

 • Warunki techniczne: komputer, rzutnik multimedialny, sala (sprawdzenie komunikacji kilka dni przed transmisją).

 • Sposoby wykorzystania w szkołach:

  • Szkolenie rady pedagogicznej

  • Szkolenie nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny (rekomendacja)

  • Szkolenie kadry kierowniczej.


Konferencje wiosenne


 • Login