Egzamin maturalny w roku 2013
Download
1 / 47

Egzamin maturalny w roku 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Egzamin maturalny w roku 2013. Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych. Tematyka spotkania. Egzamin maturalny w 2013 roku Egzaminy ustne i pisemne Organizacja egzaminu maturalnego Jak uniknąć błędów (unieważnienia) Materiały o egzaminie w 2013 roku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egzamin maturalny w roku 2013' - sharona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egzamin maturalny w roku 2013

Egzamin maturalny w roku 2013

Szkolenie Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych


Tematyka spotkania
Tematyka spotkania

 • Egzamin maturalny w 2013 roku

  • Egzaminy ustne i pisemne

  • Organizacja egzaminu maturalnego

  • Jak uniknąć błędów (unieważnienia)

  • Materiały o egzaminie w 2013 roku

 • Źródła informacji o wynikach w 2012 rokuZ o enie bibliografii
Złożenie bibliografii

 • Nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem części pisemnejegzaminu maturalnego,czyli do 9 kwietnia 2013 roku należy odebraćod zdających bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.Złożenie bibliografii w terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu.


Konsekwencje niez o enia bibliografii
Konsekwencje niezłożenia bibliografii

 • Niezłożenie bibliografii jest równoznaczne

  z nieobecnością na egzaminie obowiązkowym.

 • Nieobecność na egzaminie obowiązkowym uniemożliwia zdawanie egzaminu w sesji poprawkowej.


Kiedy zesp przedmiotowy nie przeprowadza rozmowy z absolwentem
Kiedy zespół przedmiotowy nie przeprowadza rozmowy z absolwentem?

 • Jeśli zdający nie wygłosił prezentacji lub przedstawił inny temat niż zadeklarowany, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

 • Egzamin jest niezdany, ale zdający ma uprawnienia do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej.


Finansowanie egzamin w ustnych
Finansowanie egzaminów ustnych absolwentem?

 • OKE nie finansuje i nie rozlicza godzin przeprowadzania egzaminów ustnych.

 • Środki na egzaminy ustne są w subwencji oświatowej.Egzamin ustny z j zyka obcego nowo ytnego1
Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego absolwentem?

Absolwenci z lat poprzednich, którzy podwyższają wyniki lub przystępują do niezdanego wcześniej egzaminu, zdają egzamin odpowiednio na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym według zasad obowiązujących w roku 2010/2011.

Są inne zestawy do egzaminu ustnego.

Różny jest czas egzaminu.

Zdający może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Stosuje się inne protokoły.Opinie o kursie
Opinie o kursie absolwentem?

 • Bardzo dobry kurs!!!!

 • Kurs zwięzły. W przystępny sposób przedstawiono zasady nowego egzaminu ustnego i sposób oceniania. Informacje niezbędne dla egzaminatorów.

 • Uważam, że dobrym pomysłem jest omówienie nie tylko samego egzaminu, lecz również zaprezentowanie przykładowych konwersacji. Omówienie typowych błędów, jak również zaprezentowanie różnych sytuacji, problemów na egzaminie jest dodatkowym atutem kursu.

 • Uważam, że kurs daje możliwość szybkiego przypomnienia sobie zasad i kryteriów oceniania egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

 • Bardzo przydatne, skondensowane szkolenie w ciekawej formie

 • Bardzo użyteczne.

 • Jestem wdzięczna za tak przyjemne przekazanie tych czasami zawiłych informacji.Egzamin z j zyk w obcych nowo ytnych
Egzamin z języków obcych nowożytnych absolwentem?

 • Każdy absolwent może wybrać dodatkowo w części ustnej język mniejszości narodowej (dla absolwentów klas z nauczaniem tego języka jest to egzamin obowiązkowy).

 • Egzamin z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego innego niż obowiązkowy może być zdawany albo w części ustnej, albo w części pisemnej, albo w obu częściach.

 • Egzamin z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego z tego samego języka co obowiązkowy jest zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym (bez egzaminu ustnego).


Egzaminy pisemne

Egzaminy pisemne absolwentem?


Egzamin pisemny z j zyka polskiego od 2013 roku
Egzamin pisemny z języka polskiego od 2013 roku absolwentem?

 • Zadania sprawdzające tworzenie tekstu własnego mogą odnosić się nie tylko do listy lektur zamieszczonych w aneksie z 2010 r. do Informatora o egzaminie maturalnymz języka polskiego, ale także do pozostałych lektur wskazanych w podstawie programowej języka polskiego w zakresie kształcenia na poziomie podstawowym, a niewymienionych w aneksie.

 • Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2011 rokuKomunikat dyrektora cke
Komunikat dyrektora CKE absolwentem?

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym


Dostosowanie egzaminu maturalnego do potrzeb uczni w1
Dostosowanie egzaminu maturalnego absolwentem?do potrzeb uczniów

 • Wniosek o dostosowanie zastąpiła informacjao dostosowaniach.

 • Dokumenty uprawniające do dostosowania należy złożyć do 31 grudnia.

 • Sposoby dostosowania ustala rada pedagogicznana podstawie tabeli w komunikacie dyrektora CKE.

 • Zasady działania rady pedagogicznej, powinny być zapisane w wewnątrzszkolnej instrukcji.

 • W szczególnych przypadkach, w tym nieujętychw tabeli, decyzję podejmuje PZE w porozumieniuz dyrektorem OKE.


Informacja o sposobach dostosowania warunk w przeprowadzania egzaminu maturalnego
Informacja o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego


Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni egzaminu maturalnego z zadeklarowanegoprzedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na daną sesję egzaminacyjnąna stronie www.cke.edu.pl.

 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.


Arkusze egzaminacyjne w sesji 2013
Arkusze egzaminacyjne w sesji 2013 przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Wszystkie arkusze egzaminacyjne dla zdających egzamin maturalny po raz pierwszyi po raz kolejny będą takie same.


Deklaracje
Deklaracje przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Deklaracja (1a) absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2013 r. po raz pierwszy (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2007 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości)

 • Deklaracja (1b) absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2012

 • Deklaracja (1c) absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2008–2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych


Terminy sk adania deklaracji
Terminy składania deklaracji przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • 30 września 2012 roku - deklaracja wstępna dotyczy uczniów.

 • 7 lutego 2013 roku - deklaracja ostateczna dotyczy uczniów i absolwentów.

 • 31 grudnia 2012 roku – deklaracja eksternów i absolwentów szkół zlikwidowanych,

  • dotyczy również absolwentów starających sięo skierowanie na egzamin do innej szkoły z ważnych powodów, np. studiowanie w Gdańsku.


Uwagi do sk adania deklaracji
Uwagi do składania deklaracji przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach.

 • Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji

  i jej kopię przekazuje uczniowi.


 • Hasło umożliwia zdającemu przeprowadzania egzaminu maturalnego

  • sprawdzenie w systemie OBIEG danych osobowych i egzaminacyjnych podanych

  • w deklaracji

  • podpisanie oświadczenia o zgodności danychw OBIEG-u ze złożoną deklaracją.

  • Prośba o wprowadzanie danych na bieżąco.


Terminy egzaminu maturalnego

Terminy egzaminu maturalnego przeprowadzania egzaminu maturalnego


Termin g wny
Termin główny przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • egzamin pisemny: od 7 do 28 maja

  • 7 maja – język polski – poziom podstawowy

  • 8 maja – matematyka – poziom podstawowy

  • 9 maja – język angielski – poziom podstawowy

 • egzaminy ustne: od 7 do 28 maja

  Godziny rozpoczęcia egzaminów: 9.00 i 14.00


Termin dodatkowy
Termin dodatkowy przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • sesja czerwcowa

  • Egzamin pisemny: od 3 do 19 czerwca

  • Egzamin ustny: od 3 do 19 czerwca

   Godziny rozpoczęcia egzaminów: 9.00 i 14.00


Wydanie wiadectw
Wydanie świadectw przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis.

 • Świadectwa są wydawane w szkołach za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia są dokumentami wieczystymi.

 • Wydanie świadectw: 28 czerwca 2013 roku


Termin poprawkowy
Termin poprawkowy przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Część pisemna – 27 sierpnia, godz. 9.00

 • Część ustna – od 26 do 30 sierpnia

 • Wydanie świadectw: 13 września 2013 roku


Organizacja i przebieg egzaminu

Organizacja i przebieg egzaminu przeprowadzania egzaminu maturalnego


Poufno materia w egzaminacyjnych
Poufność materiałów egzaminacyjnych przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez dwie osoby.

 • Zabezpieczenie materiałów przed ujawnieniem.

 • Przenoszenie, przewożenie materiałów do innego miejsca przeprowadzenia egzaminu.


Egzamin poza siedzib szko y
Egzamin poza siedzibą szkoły przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • W uzasadnionych przypadkach,w porozumieniu z dyrektorem OKE, dyrektor szkoły może ustalić miejsce przeprowadzenia egzaminu poza siedzibą szkoły – zgłasza na piśmie do OKE adres miejsca przeprowadzania egzaminu, zgodnie z instrukcją OKE, jednak nie później niż do 15 lutego 2012 roku.


Powo anie zespo u egzaminacyjnego
Powołanie zespołu egzaminacyjnego przeprowadzania egzaminu maturalnego

Do 4 marca 2013 r. należy powołać zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole i pozostałych członków tego zespołu.

W skład zespołu wchodzą również nauczycieleze szkoły, z którą dyrektor zawarł pisemne porozumienie w tej sprawie.

Do 4 marca 2013 roku należy powołać zespoły przedmiotowe.


Powo anie zespo w nadzoruj cych
Powołanie zespołów nadzorujących przeprowadzania egzaminu maturalnego

Do 7 kwietnia 2013 r. należy powołać zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu spośródczłonków zespołu egzaminacyjnego.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnegoi jego zastępca nie mogą być powołaniw skład zespołów przedmiotowych

i nadzorujących.


Nieprawid owy sk ad zespo u nadzoruj cego
Nieprawidłowy skład zespołu nadzorującego przeprowadzania egzaminu maturalnego

Powołanie w skład zespołu nauczycieli przedmiotu, z którego odbywa się egzamin.

Nie można traktować jako „nauczycielaz innej szkoły” nauczyciela, z którym dyrektor ma nawiązany stosunek pracy.

Pełnienie przez PSZE funkcji PZN lub PZE.


Kierowanie do innej szko y
Kierowanie do innej szkoły przeprowadzania egzaminu maturalnego

Kierowanie zdających na egzamin ustnydo innej szkoły – tylko w przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu.

Kierowanie na część pisemną egzaminu do innej szkoły – tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany stałego miejsca zamieszkania absolwenta.


Przybory pomocnicze
Przybory pomocnicze przeprowadzania egzaminu maturalnego

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłączniez materiałówi przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminuna stronie www.cke.edu.pl.

Kalkulatory proste nie naukowe


Uniewa nienia

Unieważnienia przeprowadzania egzaminu maturalnego


Uniewa nienia w oke krak w
Unieważnienia przeprowadzania egzaminu maturalnego w OKE Kraków

Przez dyrektorówszkół

Niesamodzielna praca

Naruszenie przepisów przeprowadzeniaegzaminu


Zamiast podsumowania
Zamiast podsumowania przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Rozporządzenie o ocenianiu i klasyfikowaniu

 • Informatory

 • Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego

 • Komunikaty dyrektora CKE:

  • o terminach egzaminu

  • o egzaminie z języka polskiego w 2013 roku

  • o olimpiadach

  • o dostosowaniu egzaminu maturalnego

  • o egzaminie maturalnym z informatyki.


Materia y oke w krakowie
Materiały OKE w Krakowie przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Kalendarz dyrektora szkoły

 • Biuletyn OKE o OBIEG-u

 • Portal telewizyjny


Ankieta
Ankieta przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Prosimy o wypełnienie ankiety na temat:

  • Formy publikowania wyników egzaminu maturalnego

  • Serwisy internetowe


Nowa forma konferencji
Nowa forma konferencji przeprowadzania egzaminu maturalnego

 • Spotkanie w internecie (szkolenie on-line).

 • Kodowana transmisja wykładów z OKE Kraków.

 • Możliwość zadawania pytań na czacie.

 • Warunki techniczne: komputer, rzutnik multimedialny, sala (sprawdzenie komunikacji kilka dni przed transmisją).

 • Sposoby wykorzystania w szkołach:

  • Szkolenie rady pedagogicznej

  • Szkolenie nauczycieli przeprowadzających egzamin maturalny (rekomendacja)

  • Szkolenie kadry kierowniczej.


Konferencje wiosenne
Konferencje wiosenne przeprowadzania egzaminu maturalnego


ad