O et en p i poran n od jehly
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Ošetření při poranění od jehly PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ošetření při poranění od jehly. Návod, jak postupovat krok za krokem při krvavém poranění od pohozené injekční jehly. Zpracováno z materiálu vydaným Státním zdravotním ústavem v rámci Národního programu boje proti AIDS. Jehlu či předmět, který způsobil zranění z rány šetrně vyjmout.

Download Presentation

Ošetření při poranění od jehly

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oeten pi porannod jehly

Nvod, jak postupovat krok za krokem pi krvavm porann od pohozen injekn jehly.

Zpracovno z materilu vydanm Sttnm zdravotnm stavem v rmci Nrodnho programu boje proti AIDS.


Jehlu i pedmt, kter zpsobil zrann z rny etrn vyjmout.


Pokud rna krvc, nechat spontnn krvcet alespo 5 minut.


Rmu nehmodit, nemakat, nevysvat.


Rnu 5-10 minut oplachovat pod tekouc vodou a omvat mdlem.


Pot rnu oetit nkterm z bnch dezinfeknch prostedk: 3% Peroxid vodku nebo 3% Chloramin, 1-3% Persteril, 70% akjigik, Sterilium, Jodisol.


Pokud dolo k porann oka, st i nosu, vyplchnout rnu fyziologickm roztokem nebo borovou vodou.


Krv potsnn okol rny omt vodou a mdlem.


Rnu krt obvazem, aby v ppad pokraujcho krvcen, nedolo ke kontaminaci okol i jinch osob.


Injekn jehlu i jin pedmt, kter zrann zpsobil, uschovat v pevn schrnce, aby nemohlo dojt k dalmu porann. V dnm ppad neodhazovat do bnho odpadu, nebo mus bt zlikvidovn ve zvltnm reimu.


Zrannho dopravit optimln do 2 hodin , v krajnm ppad do 72 hodin k lkaskmu oeten/praktick lka chirurg na poliklinice, lka na hygienick stanici. Tento zhodnot primrn oeten a uv, zda zrannho odele k erudovanmu infeknmu specialistovi k podrobnjmu vyeten i zapoet postexpozin profylaxe.


Oetujcmu lkai poskytnout zkladn informace: Datum a hodinu porann, zpsob oeten rny, msto a mechanismus zrann, innost, pi kter k porann dolo, odhadnout event. hloubku porann a intenzitu nslednho krvcen, odevzdat k zajitn pedmt, kterm k porann dolo a pedloit okovac prkaz zrannho (TAT, hepatitidy).


Udlost ohlsit mstsk policii i policii R.


Kontaminovan atstvo vyprat v hork vod 70C za pouit bnho pracho prku, nebo ve studen vod za pouit dezinfeknho ppravku (Chloramin, Chlornan sodn). Dostaten inn je i chemick itn.


V souasn dob je pomrn vysok pravdpodobnost, e nhodn nalezen injekn jehla me bt potencionln nebezpen z kontaminace virem hepatitidy i HIV. Je proto z preventivnch dvod nutn informovat policii i o pouhm nlezu tchto pedmt na veejnch prostranstvch. Nen douc tyto pedmty odstraovat sami, bez zvltnch ochrannch pomcek a bez monosti jejich nsledn odborn likvidace.


  • Login