کارآفريني و آموزش
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 70

کارآفريني و آموزش PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

کارآفريني و آموزش. مجتبي حسيني. گام اول. مبانی اولیه کارآفرینی. سير تکامل واژه کارآفريني. واژه کارآفريني از واژه فرانسوي Entreprendre گرفته شده است. اين واژه در قرن چهاردهم به موديان مالياتي اطلاق مي شد (ريسک پذيري) در قرن پانزدهم اين واژه به رهبران ارکست موسيقي اطلاق گرديد (هماهنگ کننده)

Download Presentation

کارآفريني و آموزش

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


کارآفريني و آموزش

مجتبي حسيني


گام اول

مبانی اولیه کارآفرینی


سير تکامل واژه کارآفريني

 • واژه کارآفريني از واژه فرانسوي Entreprendre گرفته شده است.

 • اين واژه در قرن چهاردهم به موديان مالياتي اطلاق مي شد (ريسک پذيري)

 • در قرن پانزدهم اين واژه به رهبران ارکست موسيقي اطلاق گرديد (هماهنگ کننده)

 • در قرن شانزدهم به کساني اطلاق مي شد که به ماموريت هاي نظامي اعزام مي شدند (مبارز و جنگجو)


سير تکامل واژه کارآفريني(ادامه)

 • در قرن هجدهم از اين اصطلاح در فعاليتهاي سنگر سازي و ساختمان سازي استفاده شد (مدافع)

 • در قرن هجدهم اين واژه براي فعاليتهاي اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت (کارآفرين امروزي)

  نکته کليدي: کارآفرين به معناي امروزي تمامي معاني قبل را در واژه خويش به عاريت گرفته يعني ريسک پذيري، هماهنگي، مدافع و هزاران واژه بعدي ديگر


سير تکاملي کارآفريني در اقتصاد

 • اقتصادادنان کلاسيک مانند اسميت و ريکاردو، نقش مهمي براي کارآفريني در توسعه قايل نبودند.

 • ريچارد کانتيلون (1730) براي اولين بار از افرادي را که با قبول خطر در بازار بورس فعاليت مي کنند، جزو عوامل توليد شمرد.

 • جان باتيست سي اولين فردي بود که بر نقش کارآفرينان در بسيج منابعاشاره نمود.

 • ژوزف شومپيتر (1934) کارآفرينان را موتور محرکه ي توسعه اقتصادي شمرد.


نگرش هاي اقتصادي در مورد کارآفريني

 • نگرش نئوکلاسيک: کارآفرين صاعقه اي حسابگر است که به سرعت گزينه ها و فرآيندهاي مولد را بررسي و بهترين گزينه را انتخاب مي کند.

 • نگرش اتريش: بر اساس اين نگرش کارآفرينان فرصت هاي بازار نامتعادل را کشف کرده و با بهره برداري از آنها، در بازار تعادل ايجاد مي کنند.

 • نگرش شومپيتر: شومپيتر کارآفرين را فردي جسور و رهبري الهام بخش مي داند که با معرفي چارچوب هاي جديد، عدم تعادل اقتصادي ايجاد مي کند.


ساير علوم در باب کارآفريني

 • روانشناسي: بررسي رابطه بين صفات و ويژگيهاي افراد مختلف با انگيزش و عملکرد کارآفرينانه آنها

 • جامعه شناسي: تاثير معيارهاي جامعه شناختي مانند مذهب، نژاد، جنسيت و ... بر روي فعاليتهاي کارآفرينانه افراد

 • مردم شناسان: بررسي نقش فرهنگ و روابط اجتماعي در انجام فعاليتهاي کارآفرينانه

 • مديريت: در اواخر دهه 80، به کارآفريني توجه نموده و بيشتر بر اداره کسب و کار و نقش معيارهاي مديريتي مانند بازاريابي و ... توجه نمود.


تعريف کارآفريني

 • کارآفريني نيز مانند ساير تعاريف علوم انساني تعريف دقيق و کاملي ندارد.

 • کارآفريني بر بهره برداري از فرصت هاي کشف نشده تاکيد دارد (کرزنر 1974).

 • کارآفرين فردي است که چارچوب هاي جديدي را در جهت تخريب چارچوبهاي موجود معرفي مي کند (شومپيتر 1934).

 • کارآفريني عبارت است از پيگيري فرصت ها بدون توجه به منابعي که در کنترل اند (استيونسون 1992)


پاردايم هاي کارآفريني

 • پاردايم شومپيتري: ساخت فرصت هاي جديد بر اساس معرفي چارچوبهاي جديدي که چارچوب هاي قبلي را در هم مي شکند (مکانيزم تخريب خلاق)

 • پاردايم کرزنري: کشف فرصت هاي جديد در محيط بازار، فرصت هايي که از ديد ساير افراد پنهان باقي مي ماند (مکانيزم هوشياري کارآفرينانه)

 • امروزه پارادايم کرزنر براي کارآفريني پارادايم پذيرفته شده تري است و افرادي را کارآفرين مي نامند که در واقع موفق به کشف فرصت ها مي شوند.


گام دوم

تصمیم گیری


چرا کسب و کار؟

 • نياز به پول (کارآفرينان اقليت)

 • نياز به موفقيت (مک کله لند)

 • نياز به چالش (اداره زدگي)

 • نياز به استقلال (آدم خود بودن)

  سوال: آيا صرف انگيزه براي ورود به دنياي کسب و کار کافي است؟


چگونه (تصميم گيري)

 • ويژگيهاي فردي:

  • ريسک پذيري

  • تحمل ابهام

  • بينش رشد

 • سبک زندگي (Lifestyle):

 • آيا آمادگي ورود به دنياي کسب و کار را داريد؟


گام سوم

مسیر کسب و کار


از کجا آغاز کنيم؟

 • فرآيند کسب و کار با فرصت آغاز مي شود.

  سوال: فرصت چيست؟

  پاسخ: شکاف بين عرضه و تقاضا

  سوال: ايده چيست؟

  جواب: راههاي بهره برداري از فرصت


غربال ايده

 • غربال ايده: نگاهي گذرا به ايده هاي شناسايي شده و کنار گذاشتن ايده هايي که در نگاه اول امکان اجرا ندارند.

 • روشهاي غربال ايده:

  • استفاده از چک ليست:

   • عدم محدوديت منابع توليد

   • ميزان سرمايه منطقي (خارج نبودن از گليم فرد)

   • عدم ممنوعيت دولتي

   • عدم وجود انحصار


غربال ايده (ادامه)

 • عدم موانع مهم در بازاريابي محصول

 • عدم مغايرت با برنامه هاي شرکت (براي کسب و کارهاي موجود)

 • استفاده از شورا

  • انتخاب دقيق اعضا

  • غربال ايده ها توسط اعضا، ذکر دلايل و معيارها

  • به شور گذاشتن معيارها و انتخاب معيارهاي مشترک

  • غربال مجدد ايده ها توسط شورا با توجه به معيارهاي مشترک


 • اولويت بندي ايده

  • اولويت بندي ايده: مشخص نمودن اولويت ايده هاي انتخابي

   • استفاده از چک ليست رتبه اي:

    • بازار کافي و مناسب

    • رشد مناسب بازار

    • رقابت پذيري عوامل توليد

    • ريسک و خطرات محصول

     نکته: اگر ايده اي در يکي از حوزه ها رتبه پاييني داشته باشد با وجود نمره کل بالا، مردود مي شود.


  اولويت بندي ايده (ادامه)

  • استفاده از تکنيک متمم (موانع، تشويقات، مزايا و معايب)

   • شناسايي دقيق موانع، تشويقات، مزايا و معايب

   • رتبه دادن به متمم شناسايي شده (0 تا 5)

   • نمره دادن به متمم شناسايي شده (7- تا 0و 0 تا 7+)

   • محاسبه نمره کل هر ايده

  • استفاده از تکنيک متمم دلفي

   • انتخاب شوراي متخصص (3، 5 يا 7 نفره)

   • اجراي متمم توسط افراد

   • چرخش متمم ها و انجام متمم دوباره

   • دريافت متمم هاي نهايي و ايجاد متمم مشترک


  انتخاب ايده

  • در اين مرحله با توجه به غربال ايده ها و اولويت بندي آنها بهترين ايده را انتخاب مي کنيم.

   • ايجاد پروفايل اوليه ايده

    • عنوان ايده

    • تشريح ايده

    • نتايج غربال ايده

    • نتايج اولويت بندي ايده

    • تشکيل تيم اجرايي

    • ترسيم درخت توسعه ايده


  امکانسنجي اوليه

  • آيا ايده مورد نظر ارزش اجرا را دارد يا خير؟

   • منابع ثانويه

    • کتابخانه ها

    • اينترنت

    • مراکز دولتي

     • مرکز آمار ايران

     • پژوهشکده هاي دولتي

     • سازمان هاي مرتبط با طرح

   • منابع اوليه: در اين مرحله کمتر نياز مي شود.


  تثبيت ايده

  • نظر به رد يا تثبيت ايده براي اجرا بعد از انجام امکانسنجي ايده انتخابي

   • تثبيت پروفايل ايده

    • عنوان نهايي ايده

    • نتايج حاصل از امکانسنجي

    • تثبيت تيم نهايي براي اجرا

    • تثبيت درخت نهايي توسعه

    • ترسيم خطوط زماني

    • ترسيم حوزه هاي وظيفه اي


  طرح کسب و کار

  • در اين مرحله براي ايده تثبيت شده، طرحي جامع و کامل نوشته مي شود.

   • دورنماي استراتژيک

   • دورنماي سازماني

   • دورنماي بازار

   • دورنماي عملياتي

   • دورنماي مالي

   • دورنماي توسعه


  مذاکره و تامين مالي اوليه

  • در اين مرحله مقدمات و مذاکرات اوليه براي تامين مالي اوليه جهت اجراي کسب و کار انجام مي شود.

   • شناسايي فرد (گروه) مخاطب

   • شناسايي علاقه مندي هاي فرد (گروه) مخاطب

   • بازنگري طرح کسب و کار جهت انطباق بر علاقه منديهاي فرد (گروه) مخاطب

   • ارائه طرح به فرد (گروه) مخاطب با رعايت اصول مذاکره علمي

  • نکته: در بازنگري طرح اصالت طرح حفظ مي شود.


  ساخت يا اجراي نمونه اوليه

  • در اين مرحله محصول اوليه ساخته يا عرضه مي شود.

   • کالا (محصول توليدي): براي محصولات توليدي نمونه اوليه در حجم آزمايشگاهي توليد مي شود.

   • خدمت (محصول خدماتي): براي محصولات خدماتي پروزه به صورت آزمايشي يا پايلوت در اشل کوچک اجرا مي شود.

  • معمولا تامين مالي اوليه براي اين منظور و توسط فرد، دوستان يا فرشتگان سرمايه گذار (Angle Investors) انجام مي شود.


  آزمايش بازار

  • در اين مرحله رفتار بازار در مقابل محصول يا خدمت ارائه شده مورد سنجش قرار مي گيرد.

  • در اين مرحله دو نتيجه کلي حاصل مي شود:

   • محصول مورد پذيرش بازار قرار مي گيرد.

   • محصول با انجام اصلاحات مورد پذيرش بازار قرا خواهد گرفت.

    نکته: محصول در اين مرحله مردود نمي شود، مگر اينکه مراحل قبل انجام نشده باشد يا پنجره فرصت بسته شده باشد.


  آزمايش بازار (ادامه)

  • مراحل آزمايش بازار

   • انتخاب مکان هدف مناسب

   • استفاده از تکنيک هاي آزمايش بازار

    • مشاهده

    • مصاحبه

    • پرسشنامه

    • ترکيب

   • جمع آوري داده ها و تحليل


  مذاکره و تامين مالي ثانويه

  • در اين مرحله مقدمات و مذاکرات براي اجراي نهايي يا توليد انبوه انجام مي شود.

  • ابزارهاي اين مرحله عبارتند از:

   • طرح کسب و کار

   • گزارش آزمايش بازار

   • نمونه اوليه محصول

  • در اين مرحله، سرمايه گذاران مخاطره پذير (Venture Capitals)، بانک ها، موسسات دولتي و گاها کسب و کارهاي فعال در ان حوزه اقدام به سرمايه گذاري مي کنند.


  اجراي نهايي يا توليد انبوه

  • در اين مرحله محصول به صورت انبوه توليد شده و يا در جامع هدف اجرا مي گردد.

  • ابزارهاي مورد نظر

   • طرح پروژه عمليات اجرايي

   • طرح سازماني نهايي

   • برنامه مدون ورود به بازار

   • برنامه استراتژيک عملي

   • مدل عملي کسب و کار


  پرسش اساسي

  • مهمترين مرحله در فرآيند راه اندازي کسب و کار چيست؟

  • نه .....

  • نه .....

  • آري آزمايش بازار

  • زيرا بعد از مرحله آزمايش بازار است که بيشترين هزينه ها انجام مي شود. نادرست بودن نتيجه آزمايش بازار يعني يک عمر ...............


  گام چهارم

  طرح کسب و کار


  انواع طرح ها

  • طرح پروژه (Project Plan)

  • طرح توسعه (Development Plan)

  • پروپوزال (Proposal)

  • طرح توجيهي

  • مطالعه امکانسنجي (Feasibility Study)

  • طرح کسب و کار (Business Plan)


  بازپرداخت وام

  افزايش ارزش سهام

  شناسايي علاقه مندي

  رضايت

  امنيت و رفاه شغلي

  توانمندي و قدرت

  حجم و تداوم معاملات

  بانک ها و موسسات مالي

  شرکا و سرمايه گذاران

  سازمان هاي دولتي

  مشتريان

  کارکنان

  رقبا

  تامين کنندگان

  مخاطب شناسي


  ارتشي براي جنگيدن

  با تمام دقت به مدل ترسيمي بر روي وايت برد توجه کنيد.


  عناصر طرح کسب و کار

  1- جلد طرح کسب و کار

  2- فهرست مطالب

  3- خلاصه اجرايي

  4- برنامه استراتژيک

  5- برنامه سازماندهي

  6- برنامه بازار

  7- برنامه عملياتي

  8- برنامه مالي

  9- برنامه توسعه

  10- پيوست


  گام پنجم

  آموزش کارآفرینی


  تاريخچه آموزش کارآفريني

  • اولين بار دانشگاه هاروارد (1947) دوره اي موقت برگزار کرد.

  • آموزش رسمي کارآفريني در مدارس بازرگاني از سال 1970 شروع گرديد.

  • دانشگاه کاليفرنياي جنوبي براي اولين بار در سال 1972 دوره MBA کارآفريني را برگزار نمود.

  • در سال 1980 (تعداد 300 دانشگاه)، 1990 (تعداد 1050 دانشگاه)، 2003 (1600 دانشگاه و 2200 دوره)

  • امروزه اکثر دانشگاهها و کشورها داراي دوره هاي کارآفريني هستند.


  تاريخچه آموزش کارآفريني (ايران)

  • اولين دوره در سال 1383 در دانشکده مديريت دانشگاه تهراه تحت عنوان مديريت بازرگاني (گرايش کارآفريني)

  • در سال 1384 در دانشکده مديريت دانشگاه تهران مديريت کارآفريني در سه گرايش راه اندازي شد.

  • در سال 1385 دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران با همکاري وزارت علوم، وزارت کار و دانشگاه تهران راه اندازي شد.

  • البته قبل از اينها مراکز کارآفريني دانشگاهي، حوزه کارآفريني وزارت کار، شهرداري و ... شکل گرفته بودند.


  Entrepreneurship

  SBM

  Management

  Opportunity

  Start Business

  IPO

  مسير آموزش کسب و کار

  • از تشخيص فرصت تا راه اندازي کسب و کار (کارآفريني)

  • از راه اندازي کسب و کار تا مرحله عرضه عمومي سهام شرکت (مديريت کسب و کار کوچک)

  • از مرحله عرضه عمومي سهام به بعد


  سطوح آموزش کارآفريني

  1- سطح مبتدي (Basic): هدف از اين سطح ترويج و فرهنگ سازي کارآفريني است. (مربيان درجه دو عمومي)

  2- سطح پيشرفته (Advanced): هدف از اين سطح آموزش افراد براي راه اندازي کسب و کار است (مربيان درجه دو کسب و کار، بازاريابي، مالي، پروژه و منابع انساني و مربيان درجه يک عمومي)

  3- سطح حرفه اي (Professional):هدف از اين سطح، آموزش افراد براي مديريت و رشد کسب و کار است (مربيان درجه يک کسب و کار، بازاريابي، مالي و ...)


  الگوهاي مبناي آموزشي

  1- نيازهاي روانشناختي کارآفرينان

  2- فرآيند کسب و کار

  3- مدل نقاط برجسته

  4- مدل مهارتهاي مديريتي

  5- مدل تکنيک هاي عملي

  6- مدل ترکيبي


  مدل MOM در آموزش کارآفريني

  • اين مدل بر مبناي مدل عمومي نيازسنجي طراحي گرديده و داراي مراحل زير است:

  • تحقيقات بازار: در اين مرحله تحقيقات بازار (نيازسنجي اوليه) انجام مي شود.

  • طراحي سرفصل هاي آموزشي

  • اجراي دوره آموزشي

  • ارزيابي دوره آموزشي


  تحقيقات بازار (نياز سنجي)

  • تعيين گروههاي هدف

   • دانشجويان کارآفريني و کسب و کار (بالقوه و بالفعل)

   • کارآفرينان و صاحبان کسب و کار

   • مشاوران و سازمان هاي درگير

  • بررسي دقيق گروههاي هدف

   • پرسشنامه نيازسنجي (گروه اول)

   • مصاحبه نياز سنجي (گروههاي دوم و سوم)

  • تحليل داده ها و تعيين نيازهاي دقيق آموزشي


  طراحي دوره

  • تشکيل تيم متخصص آموزشي

  • معرفي سرفصل ها منطبق بر نيازهاي شناسايي شده

  • تدوين محدوده هاي مناسب زماني براي هر سرفصل

  • تشخيص روند (تقدم و تاخر سرفصل ها)

  • تدوين برنامه نهايي دوره


  اجراي دوره

  • انتخاب مکان مناسب براي اجرا

  • ثبت نام فراگيران

  • انتخاب اساتيد و ارائه سرفصل ها

  • طراحي فرم ارزيابي اساتيد بر مبناي طيف رتبه اي و نسبي داراي شاخص هاي

   • انطباق سرفصل ها با مطالب گفته شده

   • توانايي اداره موثر کلاس

   • پاسخگويي به سوالات مطرح شده و ...

  • طراحي فرم ارزيابي کلي دوره


  ارزيابي دوره آموزشي

  • در اين مرحله دوره اموزشي با استفاده از ابزارهاي ارزيابي مورد سنجش قرار مي گيرند.

  • مهمترين ابزارها براي ارزيابي دوره هاي کارآفريني به ترتيب عبارتند از:

   • طرح کسب و کار

   • تشخيص فرصت و ترسيم فرآيند کسب و کار نمونه

   • انجام مصاحبه و کشف الگو

   • تدوين موضوع تدريسي

   • پايان نامه

   • امتحانات کتبي و شفاهي


  مدل POM در آموزش کارآفريني

  • اين مدل بر مبناي تئوري عملکرد کارآفرينانه طراحي گرديده است.

  • تئوري عملکرد کارآفرينانه مي گويد.

  • EP = M (ES + BS)

  • اين مدل يکي از بهترين مدل هاي آموزش کارآفريني است که در سه گام به ترتيب زير انجام مي شود.

   • ايجاد انگيزه (M)

   • ايجاد مهارتهاي کارآفرينانه (ES)

   • ايجاد مهارتهاي کسب و کار (BS)


  انگيزش

  • انگيزش عاملي: در اين روش عوامل ايجاد انگيزش بررسي و منتقل مي گردند.

   • پول

   • موفقيت

   • چالش

   • استقلال

  • انگيزش تحليلي: در اين روش فرآيند تحليل فرد و انگيزش مورد بررسي قرار مي گيرد.

   • انتظار موفقيت و انتظار شکست

   • ارزش موفقيت و ارزش شکست


  مهارت ايجاد انگيزش

  • تصور موفقيت: ايجاد تصويري مناسب از موفقيت

  • نياز: شناسايي و توسعه نيازهاي فرد در برابر کسب و کار

  • فعاليت در راستاي هدف: اطمينان از همسويي فعاليت ها و هدف

  • انتظارات افراد: انتظار موفقيت و انتظار شکست

  • موانع: شناسايي موانع فردي و محيطي تاثيرگذار بر موفقيت

  • کمک: اطمينان از کمک سايرين

  • واکنش نسبت به موفقيت و شکست: احساس شکست يا احساس موفقيت


  مهارتهاي کارآفرينانه

  • مهارتهاي مورد نياز براي راه اندازي کسب و کار

   • خلاقيت، نوآوري و تجاري سازي

   • ريسک پذيري

   • تشخيص فرصت

    • کشف فرصت (OD)

    • ارزيابي فرصت (OEV)

    • بهره برداري از فرصت (OEX)

  • نکته: سه مرحله کشف فرصت، ارزيابي فرصت و بهره برداري از فرصت را فرآيند کارآفرينانه مي گويند


  مهارتهاي کسب و کار

  • مهارتهاي مورد نياز براي مدیریت و رشد کسب و کار

  • طرح کسب و کار

  • مهارتهای مالی

  • مهارتهای بازار

  • مهارتهای عملیاتی

  • مهارتهای سازماندهی

  • مهارتهای ارتباطی

  • مهارتهای قانونی

  • مهارتهای کامپیوتر و تجارت الکترونیک


  مدل SIFE

  • اين مدل شامل سه مرحله اساسي به ترتيب زير است.

  • ايجاد تيمي شش نفره از بهترين فارغ التحصيلان دانشگاهي (SIFE)

  • جذب فراگيران و آموزش آنها توسط تيم SIFE در سه حوزه کسب و کار، اقتصاد و کامپيوتر با رويکرد کارآفريني

  • نوشتن يک طرح کسب و کار مناسب و ارائه آن در مقابل رهبران صنعت محلي


  مدل ILO

  • اين مدل شامل چهار مرحله اساسي زير است.

  • KAB: در اين مرحله دانش اوليه در مورد کسب و کار آموزش داده مي شود (زمينه سازي)

  • SYB: در اين مرحله دانش مربوط به چگونگي راه اندازي کسب و کار آموزش داده مي شود (راه اندازي)

  • IYB: در اين مرحله دانش مربوط به بهبود و اصلاح کسب و کار آموزش داده مي شود.

  • EYB: در اين مرحله علوم تکميلي براي توسعه کسب و کار آموزش داده مي شود.


  مدل NFTE

  • اين مدل توسط موسسه NFTE طراحي و اجرا گرديده است.

  • اين مدل يکي از مشهورترين مدلهاي طراحي شده بر مبناي فرآيند کارآفرينانه (آموزش گام به گام) است.

  • يکي از نقطه هاي قوت اين مدل، متون قابل دسترس آن در کشور و استفاده از مدلهاي عملي است.

  • اين مدل در سه سطح گفته شده به آموزش کارآفريني مي پردازد.


  گام ششم

  تدریس طرح کسب و کار


  روش هاي تدريس طرح کسب و کار

  در کل دو روش کلي براي تدريس طرح کسب و کار وجود دارد:

  1- روش فردي: در اين روش يک فرد، کل طرح کسب و کار را به فراگيران آموزش مي دهد (سطح Basic).

  2- روش گروهي: در اين روش گروهي از افراد عموما شامل چهار نفر به تدريس طرح کسب و کار مي پردازند (سطح Advanced).

  نکته: در سطح Professional، طرح کسب و کار بيشتر با تاکيد بر طرح توسعه نوشته مي شود. لذا آموزش در آن سطح به طرح توسعه اختصاص دارد.


  مراحل روش تدريس گروهي

  • انتخاب تيم مناسب (حداقل 4 نفر)

  • تخصيص سرفصل ها

   • رهبر تيم (کليات طرح و تدوين نهايي)

   • مدرس طرح بازار (طرح بازاريابي)

   • مدرس طرح توليد (طرح عملياتي)

   • مدرس طرح مالي (طرح مالي)

  • تشکيل جلسات هماهنگي و ارائه آزمايشي

  • اجراي دوره


  مراحل اجراي دوره

  مرحله اول: جلسه معارفه (4 نفر عضو تيم)

  • خود شناسي و تصميم گيري

  • فرآيند کسب و کار و جايگاه طرح کسب و کار

  • انواع طرح ها و تعاريف آنها

  • مخاطب شناسي

  • مدل مقايسه اي طرح کسب و کار

  • شناسايي عناصر طرح کسب و کار

  • معرفي اساتيد مربوطه و ارائه چکيده اي توسط هر نفر


  مراحل اجراي دوره (ادامه)

  مرحله دوم: جلسات معمول (رهبر تيم به همراه استاد مربوطه)

  • ارائه سرفصل هاي تدوين شده

 • مرحله سوم: جلسه تدوين نهايي (رهبر تيم)

  • جايگزيني مطالب ارائه شده در قالب نهايي طرح

 • مرحله چهارم: جلسه رفع اشکال (4 نفر)

  • پاسخگويي به ابهامات و اشکالات مطرح شده

   نکته: بخش هاي استراتژيک، سازماندهي و توسعه يا توسط اساتيد ديگر گفته مي شود و يا توسط افراد تيم چهار نفره.


 • گام هفتم

  آموزش دانشگاهی کارآفرینی


  مدل هاي آموزش دانشگاهي

  • مدل متمرکز: در اين نوع از آموزش فقط دانشجويان کسب و کار و دانشجويان مهندسي مي توانند در دوره هاي کارآفريني که در محل دانشکده يا مدرسه کارآفريني تشکيل مي شود، شرکت کنند.

  • مدل نامتمرکز: در اين نوع از آموزش کارآفريني، تمامي دانشجويان از کليه رشته ها و حوزه ها مي توانند در دوره هاي کارآفريني شرکت کنند.

  • بال استيت، مريلند، هاروراد، کلمبيا و دوک از نوع متمرکز و دانشگاههاي بابسون، کرنل، MIT و استنفورد از نوع تامتمرکز مي باشند.


  مدل هاي متمرکز آموزشي

  1-تنها MBA

  2-MBA & UGB

  3-MBA & ENG

  4-MBA & UGB & ENG

  5-تنها UGB

  6-UGB & ENG

  7-تنها ENG


  مدل هاي نامتمرکز آموزشي

  • مدل مغناطيسي: در اين مدل تمامي دانشجويان از تمامي حوزه هاي دانشگاهي به يک مرکز خاص دعوت شده و با هم يک دوره مشترک کارآفريني را مي گذرانند (دانشگاه MIT).

  • مدل تششعي: در اين مدل در محل هر دانشکده يا حوزه تخصصي يک مرکز کارآفريني شکل مي گيرد که دوره هاي تخصصي کارآفريني برگزار نموده و نقش مرکز کارآفريني کل در اينجا يک نقش نظارتي است (دانشگاه کرنل)


  ساختار مدل مغناطيسي

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  دانشکده کسب و کار (د و پپ)

  مرکز کارآفريني

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (دان)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (دان)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)

  واحد دانشگاهي (د)


  ساختار مدل تششعي

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  مرکز کارآفريني (پ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)

  واحد دانشگاهي (د و پپ)


  پیوست

  منابع آموزش کارآفرینی


  ژورنال های دانشگاهی

  • Journal of Small Business Management

  • Entrepreneurship Theory and Practice

  • Journal of Business and Entrepreneurship

  • Journal of Business Venturing

  • Strategic Management Journal

  • Journal of Small Business Strategy

  • Academy of Management Review

  • Academy of Management Executive


  کتابهای کارآفرینی

  • سایت کتابخانه مجازی دانشکده کارآفرینی (بیش از 4000 جلد کتاب)

  • سایت Gigapedia.org

  • Google books

  • روش جستجوی شماره ISBN


  مجلات کارآفرینی

  • Black Enterprise

  • Entrepreneur

  • FSB

  • Inc.

  • Family Business


  کنفرانس های کارآفرینی

  • Proceedings of the U.S. Association for Small Business and Entrepreneurship

  • Proceedings of the Academy of Management

  • Proceedings of the International Council for Small Business

  • Frontiers’ in Entrepreneurship Research


  با تشکر از حسن توجه شما


 • Login