Del 4 kontraktsrett
Download
1 / 17

Del 4 Kontraktsrett - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Del 4 Kontraktsrett. Tre hovedproblemstillinger Kontraktsrettsreglenes virkninger Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål Begrunnelser (og evt. forklaringer) på kontraktsrettsregler Hovedspørsmål: Bidrar eksisterende eller alternative regler til Pareto-effektivitet og ønsket fordeling?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Del 4 Kontraktsrett' - shamus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Del 4 kontraktsrett
Del 4 Kontraktsrett

 • Tre hovedproblemstillinger

  • Kontraktsrettsreglenes virkninger

  • Hvilke regler bør gjelde for å nå ønskede mål

  • Begrunnelser (og evt. forklaringer) på kontraktsrettsregler

 • Hovedspørsmål: Bidrar eksisterende eller alternative regler til Pareto-effektivitet og ønsket fordeling?

  • Regler som insitamenter

 • To typer av analyseverktøy

  • Spillteori for studier av forholdet mellom to parter

  • Markedsteori (fullkommen konkurranse) for studier av hele markeder


Kapitlenes hovedinnhold
Kapitlenes hovedinnhold

 • Kap 11 Hovedspørsmål og overordnet kontraktsrettsteori

  • Kontraktsretten bidrar til oppfyllelse av FK-forutsetningene

  • Kontraktsretten gir insitamenter til effektivitet

 • Kap 12 Avtalevilkår i et marked

  • Frivillig utforming av sekundære avtalevilkår i et marked

  • Virkninger av deklaratoriske og preseptoriske regler for slike plikter

 • Kap 13 Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd

  • Frivillig valg av avtale om erstatningsplikt

  • Partene ønsker i egeninteresse å pålegge seg selv sanksjoner

 • Kap 14 Deklaratorisk kontraktsrett og annen utfylling

  • Betydningen av majoritetssynspunktet og tyngende bakgrunnsrett

  • Mangelsansvaret analysert v.hj.a. modell for fullkommen konk.

  • Teorien anvendt på videospillerdommen


Kap 11 hovedsp rsm l og overordnet kontraktsrettsreori
Kap 11 Hovedspørsmål og overordnet kontraktsrettsreori

11.1 De tre problemtyper

11.2 Virkninger av kontraktsrettsregler

11.2.1 Analyseverktøy

 • Forutsetning i RØ: Rasjonelle aktører

 • Forutsetning for kontraktsretten: Betjene aktører som antas å være i stand til å handle i overensstemmelse med egne interesser (=Rasjonelle aktører?)

 • Spillteori passer for avtalesituasjonen med to eller få aktører (?), ellers markedsteori

  11.2.2 Kontraktsrettsregler og effektivitet

 • Kontraktsrettsregler fjerner hindringer for Pareto-forbedringer

 • Kontraktsrettsregler reduserer transaksjonskostnader

  11.3 Hvilke kontraktsvilkår og kontraktsrettsregler bør vi ha?

 • To viktige spørsmål i kontraktsretten:

  • Hvilke løfter bør håndheves?

  • Hvilke sanksjoner bør vi ha for kontraktsbrudd?

 • Svarene avhenger av målsetning: Effektive avtaler

  • Hvilke løfter bør håndheves for at resultatet skal bli effektivt?

  • Hvilke sanksjoner bør vi ha for at resultatet skal bli effektivt?

 • Effektivitet som harmoniserende moment i kontraktsretten

  11.4 Forklaring av rettsregler


11 5 markedsanalyser uten kontraktsbrudd
11.5 Markedsanalyser uten kontraktsbrudd

 • En ideell (eller perfekt) kontrakt er en kontrakt som partene ville ha inngått hvis det ikke hadde vært for transaksjonskostnader

 • En ideell kontrakt er Pareto-effektiv

 • Frikonkurransemodellens likevektsløsning består av ideelle kontrakter. (Her er det forutsatt at det ikke foreligger transaksjonskostander)

 • Tema i RØ:

  • Bidrar kontraktsrettsregler til at den ideelle kontrakt blir realisert?

  • Hvordan bør kontraktsretten være for å realisere den ideelle kontrakt?

  • Kan kontraktsretten begrunnes og forklares som et resultat av et ønske om å realisere den ideelle kontrakt?

 • Korrespondanser mellom FK-modellen (med ideell kontrakt) og kontraktsretten


11 6 spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen
11.6 Spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen

Mulige grunner til at normen ”avtaler skal holdes” blir etterlevet:

 • Dom for erstatning etter oppfyllelsesinteressen, annen erstatning, naturaloppfyllelse

 • Skyld, skam, hensyn til fremtidig forretningsvirksomhet

  11.6.1 Forhandlingsspill uten kontrakt og uten norm om at ”avtaler skal holdes”

 • Tilvirkningskontrakt

  • Produksjonskostnader: 7

  • Kjøpers betalingsvillighet: 4

  • Samarbeidsoverskudd: 3 (1 til kjøper og 2 til selger)

   Selger: dominerende strategi (DS): Ikke samarbeid

   Kjøper: beste svar (ingen DS): Ikke forskutter


11 6 spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen forts
11.6 Spillteoretisk analyse av erstatning etter oppfyllelsesinteressen (forts.)

 • Virkning av normen ”avtaler skal holdes” med erstatningsplikt for brudd (positiv analyse)

  11.6.1 Forhandlingsspill med kontrakt

  Selger: DS: Oppfyllelse

  Kjøper: DS: Forskutter


11 7 forklaring av rettsregler konomisk teori om kontraktsrett
11.7 Forklaring av rettsregler - økonomisk teori om kontraktsrett

 • Begrunnelser/forklaringer av kontraktsrettsregler

  • Ønske om oppfyllelse av FK-forutsetninger

  • Problemløsning når FK ikke er mulig eller ønskelig

  • Ønske om å redusere transaksjonskostnader

 • Kontraktsretten har som formål (iflg. teori i Cooter & Ulen):

  • å stimulere til samarbeid mellom partene

  • å skape optimal grad av oppfyllelse

  • å skape optimal innrettelse

  • å minimalisere forhandlingskostnader

  • å skjerme 3. mannsinteresser

 • Teorien kan oppsummeres slik:

  • Kontraktsretten har som formål å bidra til at FK-forutsetningene blir oppfylt, korrigere markedssvikt og redusere transaksjonskostnadene (bidrar til effektivitet)

 • Betydningen av en slik teori

  • Interessant perspektiv om effektivitet skulle være et grunnleggende formål

  • Fastere holdepunkt for å vurdere reelle hensyn

  • Pedagogisk fordelaktig


12 avtalevilk r i et marked
12 Avtalevilkår i et marked kontraktsrett

 • Bestemmelse av primære avtalevilkår kan analyseres v.hj.a. markedsteori, herunder modell for fullkommen konkurranse

 • Virkninger av sekundære avtalevilkår på pris og omsatt mengde kan analyseres v.hj.a. samme modell(er)

 • Sekundære avtalevilkår påvirker partenes kostnader og betalingsvillighet, hvilket fører til ”skift” i tilbuds- og etterspørselskurver, og derved forflytninger av likevektsløsninger.


13 erstatningsvernet ved kontraktsbrudd
13 Erstatningsvernet ved kontraktsbrudd kontraktsrett

 • Hvilke kontraktsregler kan partene forventes å bli enige om?

 • Hvilken erstatningsplikt kan partene forventes å bli enige om?

 • Partene vil ønske å underlegge seg selv sanksjoner slik at den ideelle kontralt blir inngått og oppfylt

  13.1 Oppfyllelse, brudd og sanksjoner

 • En ideell kontrakt er

  • fullstendig (spesifikasjoner for alle mulige situasjoner)

  • effektiv (mest mulig til fordeling)

 • Kontraktsretten bør bidra til at ideelle kontrakter blir inngått

 • ”Kostnad av kontraktsbrudd” bør internaliseres

  13.1.1 Spillteoretisk analyse

 • Problemstillinger:

  • Virkning av erstatning etter oppfyllelsesinteressen på partenes adferd

  • Blir resultatet av partenes adferd effektivt?

  • Hvilken erstatningsregel bør partene velge om de ønsker mest mulig til fordeling?

 • Erstatning etter oppfyllelsesinteressen gir ”riktig” internalisering


13.1.1 Spillteoretisk analyse (forts.) kontraktsrettTabell 13.1 Forhandlingsspill om tilvirkning uten kontrakt som kan håndheves, med to mulige samarbeidskostnaderBest for selger å bryte en eventuell kontraktDette vil kjøper forstå, og vil derfor ikke forskuddsbetale


13.1.1 Spillteoretisk analyse (forts.) kontraktsrettTabell 13.2 Forhandlingsspill med kontrakt og med to mulige oppfyllelseskostnader- Ved oppfyllelse blir utfallene som i tabell 13.1- Hvis oppfyllelseskostnadene blir høye, vil selger bryte- Dominerende strategi for kjøper: Forskutter- Resultatet er Kaldor-Hicks-effektivt og Pareto-effektivt uansett faktiske oppfyllelseskostnader- En rasjonell aktør vil uten sanksjoner ikke forhåndsbetale (ingen kontrakt)- Betinget normativ konklusjon: Hvis partene ønsker Pareto-effektivitet, bør de avtale erstatning etter oppfyllelsesinteressen


13.2 Innrettelse kontraktsrett

 • Innrettelse gir større utbytte ved oppfyllelse

 • Innrettelse gir tap ved brudd (i mangel av erstatning)

 • Skal vise: Erstatning etter perfekt oppfyllelsesinteresse gir Pareto-effektivitet

  13.2.1 Løftemottagers rasjonelle valg (under usikkerhet)

  13.2.1.1 Forventet gevinst og tap

  S = størrelse på en gevinst, et tap, etc.

  P = sannsynligheten for at S skal bli realisert

  PS = forventningsverdien

 • Antar at løftemottager (og senere løftegiver) kun vurderer forventningsverdier

  13.2.1.2 Innrettelse uten kontrakt (tabell 13.3)


13.2.1.2 Innrettelse uten kontrakt kontraktsrettTabell 13.3 Forhandlingsspill uten kontrakt og med to alternative innrettelseskostnaderØverste linje: lav innrettelse (kostnad = 0)Nederste linje: høy innrettelse(kostnad = 0,2)Best for selger ikke å samarbeide (DS)Best for kjøper med lav innrettelse (BR)


13.2.1.3 Kontrakt som kan håndheves kontraktsrett- Innrettelse avhenger av erstatning ved kontraktsbruddPerfekt oppfyllelsesinteresse = oppfyllelsesinteressen for den innrettelse som gir et Kaldor-Hicks-effektivt resultatImperfekt oppfyllelsesinteresse = oppfyllelsesinteressen for øvrige innrettleser

Bestemmelse av den perfekte oppfyllelsesinteresse

 • Spørsmål: Hvilken innrettelse er Kaldor-Hicks-effektiv (i tabell 13.3)?

 • Svar:

  • Ved lave samarbeidskostnader: Høy innrettelse og samarbeid

  • Ved høye samarbeidskostnader: Lav innrettelse og ikke samarbeid

  • Altså: Samarbeidskostnadene bestemmer om samarbeid er K-H-effektivt

  • Ex ante (før beslutning): usikkert hva samarbeidskostnadene vil bli og dermed om selger vil samarbeide

  • Anta at sannsynligheten for samarbeid (P) øker fra 0 til 1

  • K-H-effektivitet: Lav innrettelse for ”lav” P, høy innrettelse for ”høy” P

  • ”Vippepunkt” for en bestemt verdi av P

  • Forventet utfall for partene samlet ved lav innrettelse:

   • P(1+2) + (1-P)(-4+4) = 3P

  • Forventet utfall for partene samlet ved høy innrettlse:

   • P(1,5+2) + (1-P)(-4,2+4) = 3,7P-0,2

  • Vippepunkt for P*, der P* bestemmes av

   • 3P* = 3,7P* - 0,2

   • som gir P* = 2/7

  • Heretter: Antar P<2/7, dvs at lav innrettelse er K-H-effektivt.


13.2.1.4 Utfall ved kontraktsbrudd under perfekt og imperfekt oppfyllelsesinteresse (jfr. tabell 13.4)Lav innrettelse: Kjøpers utfallved kontraktsbrudd: 1; selgers utfall: -1 (for begge oppfyllelsesinteresser)Høy innrettelse:- Imperfekt oppfyllelsesinteresse, som inkl. negativ kontraktsinteresse (= 0,2):- - Kjøpers utfall: 1,7-0,2 = 1,5 ; Selgers utfall: -1,7- Perfekt oppfyllelsesinteresse, som ikke inkl. negativ kontraktsinteresse (ikke K-H-eff) - Kjøpers utfall: 1-0,2 = 0,8; Selgers utfall: -1


13 2 1 5 akt renes valg
13.2.1.5 Aktørenes valg imperfekt oppfyllelsesinteresse (jfr. tabell 13.4)

(i) Erstatning etter den imperfekte oppfyllelsesinteressen:

 • Kjøper velger høy innrettelse (ikke K-H-effektivt)

  (ii) Erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen:

 • Lav innrettelse best ved brudd (utfall = 1 > 0,8)

 • Høy innrettelse best ved oppfyllelse (utfall = 1,5 > 1)

 • Anta hypotetisk at sannsynligheten for oppfyllelse (P) øker fra 0 til 1

  • Kjøper vil velge lav innrettelse når P er ”lav”

  • Kjøper vil velge høy innrettelse når P er ”høy”

 • Vippepunktet:

  • Kjøpers forventede utfall ved lav innrettelse:

   • P(1) + (1-P)(1) = 1

  • Kjøpers forventede utfall ved høy innrettelse:

   • P(1,5) + (1-P)(0,8) = 0,7P + 0,8

   • Vippepunkt for P*, der P* bestemmes av

   • 1 = 0,7P* + 0,8, som gir

   • P* = 2/7

  • Antok at P<2/7, og at kjøper vet dette.

  • Kjøper vil i egeninteresse velge lav innrettelse (hvilket er best også for ”samfunnet”

 • Konklusjon: Hvis det gis erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse, vil kjøper innrette seg slik at resultatet bli K-H-effektivt. Hvis det gis erstatning etter den imperfekte oppfyllelsesinteresse, vil innrettelsen bli for høy til å gi et K_H-effektivt resultat


13 2 2 betinget normativ analyse
13.2.2 Betinget normativ analyse imperfekt oppfyllelsesinteresse (jfr. tabell 13.4)

 • Den (vitenskapsteoretisk) positive analyse viser at erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse gir et K-H-effektivt resultat

 • Hvis man ønsker et K-H-effektivt resultat, er erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteresse en mulig sanksjonsregel

 • Hvorfor erstatning etter perfekt oppfyllelsesinteresse?

  • Hvis løftegiver må erstatte all innrettelse, vil løftemottager øke innrettelsen så lenge dette gir et stadig bedre utfall ved oppfyllelse

  • Intet å tape på brudd

  • For høy innrettelse

 • Konklusjon:

 • Hvis partene ønsker innrettelse som innebærer Kaldor-Hicks-effektivitet (ved kontraktsoppfyllelse eller brudd), bør brudd erstattes etter den perfekte oppfyllelsesinteressen. Innrettelsen blir for høy hvis alle innrettelseskostnader erstattes

 • Hvis kontraktsretten skal ha som formål å bidra til Kaldor-Hicks-effektiv utnyttelse av samfunnet ressurser, bør det ved kontraktsbrudd betales erstatning etter den perfekte oppfyllelsesinteressen.


ad