2551 1
Download
1 / 54

.2551 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

ทิศทาง กศน.ยุคใหม่ปี2551 ชุดที่1 วิเคราะห์สถานการณ์และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน. โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร. ความคาดหวังจากการประชุมผู้บริหารของกศน. 1. วิเคราะห์สถานการณ์ และจุดยืนของกศน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' .2551 1 ' - shae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2551 1

ทิศทางกศน.ยุคใหม่ปี2551ชุดที่1 วิเคราะห์สถานการณ์และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน

โดย

ดร.จรวยพร ธรณินทร์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2550 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร


ความคาดหวังจากการประชุมผู้บริหารของกศน.ความคาดหวังจากการประชุมผู้บริหารของกศน.

 • 1. วิเคราะห์สถานการณ์ และจุดยืนของกศน.

 • 2. จุดประกายให้ร่วมเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงสร้างสรรค์

 • 3. เปิดประเด็นให้นำไปสู่การค้นคว้า/วิเคราะห์/พัฒนา

 • 4.ความรู้ใหม่เรื่องเครือข่ายและการใช้ICTเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอน


โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.

 • 1.สังคมส่วนใหญ่มองการศึกษานอกระบบเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่นิยมเรียน ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยลดลง

 • 2.สังคมมองผลผลิตของการศึกษานอกระบบยังไม่มีคุณภาพ

 • 3.กลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบเป็นผู้ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ และย้ายถิ่นสูง ไม่สามารถเข้ารับบริการ ร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง


โจทย์ท้าทายงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.

 • 4.ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน/ผู้จัดบริการ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไม่เท่ากัน

 • 5. กระแสโลกาภิวัตน์และวัตถุนิยม ทำให้ข้อมูลไหลบ่าเข้าถึงประชาชนได้เร็วและหลากหลายทำให้ศีลธรรมเสื่อม การจัดการเรียนรู้ให้เป็นคนดีทำได้ยากขึ้น


โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.

6. คนทั่วไปไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย

7. การบริหารจัดการในระดับสำนักที่ไม่เป็นนิติบุคคลตามโครงสร้างปฏิรูประบบราชการ2546 ทำให้ฐานะหน่วยงานเป็นเพียงสำนักขนาดใหญ่ ตัดสินใจนิติกรรมไม่ได้ ไม่มีอธิบดี/เลขาธิการและรองฯช่วยจัดการ

 • 8. ขาดกฎหมายรองรับการบริหาร ทำให้ขาดความขัดเจนในภารกิจขอบข่ายหน้าที่และอำนาจบังคับ


โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.

9. ยังติดยึดแนวคิดจัดการศึกษาเอง ยังไม่ส่งเสริมหน่วยอื่นเข้ามาร่วมทำ ขาดทักษะการจัดการในรูปเครือข่าย

 • 10. ประเด็นต้องถ่ายโอนภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความกังวล

 • 11.บุคลากรของกศน.ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมวิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษายุคเทคโนโลยีใหม่


โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.โจทย์ท้าทายผู้บริหารงานกศน.

12. ยังขาดการขับเคลื่อนอย่างใช้ยุทธศาสตร์และมีพลัง ให้การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเป็นวาระแห่งชาติ

13.ผู้บริหารและทีมงานกศน.ต้องการการพัฒนาทักษะการบริหารและบริการลูกค้ายุคใหม่อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ


โอกาสของกศน. จัดการศึกษาตลอดชีวิต

 • 1. ในอนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ ลูกค้าสูงอายุ ต้องจัดให้ง่าย สะดวก ความรู้รอบด้าน และเน้นคุณภาพชีวิต

 • 2. ยังมีกลุ่มคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้เป็นภาษาไทย จะนำคนสอนไปจัดในต่างแดน หรือส่งความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตไปให้

 • 3. กลุ่มแรงงานวัยทำงาน15ถึง59ปี ยังต้องการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับทักษะให้เหมาะกับงาน ขึ้นอยู่ที่วิธีจัดการความรู้ให้คนเหล่านี้เข้าถึงโดยทำงานไปเรียนไป ได้อย่างไร


ข้อเสนอแนะช่วยกศน.ฝ่าวิกฤตข้อเสนอแนะช่วยกศน.ฝ่าวิกฤต1. ผู้บริหารกศน. ต้องมีองค์ความรู้ขั้นต่ำ 5 ประการ

 • 1.ปรับนโยบายและยุทธศาสตร์ปี2551ให้ชัดเจน

 • 2.จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารกศน.

 • 3.จัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องทิศทางการศึกษาในโลกยุคใหม่และอนาคต

 • 4. ทักษะการจัดการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • 5. ใช้เทคโนโลยีช่วยงานบริหารและจัดการศึกษา


จะฝ่าวิกฤตของกศน.ได้อย่างไรจะฝ่าวิกฤตของกศน.ได้อย่างไร

 • ต้องวางจุดยืน ให้กศน.เป็นตัวหลักเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาระดับชาติ

 • วิเคราะห์จากบทบาทภารกิจความสำเร็จของการดำเนินงาน

 • มองทิศทางแนวโน้มการศึกษาของโลกมาปรับแนวของไทย

 • วางยุทธศาสตร์ใหม่ในการขับเคลื่อน

 • ช่วยกันระดมสมองเพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างเป็นระบบ

 • ต้องไปช่วยกันขับเคลื่อนต่อในระดับพื้นที่


ความสำเร็จของกศน.จะฝ่าวิกฤตของกศน.ได้อย่างไร

อยู่ที่ทีมกศน.


10ทักษะการจัดการยุคใหม่10ทักษะการจัดการยุคใหม่สำหรับผู้บริหารงานกศน. ฝ่าวิกฤต

 • 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 • 2. การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา การบริหารการเงินตามกฎระเบียบ

 • 3. งานบริหารบุคคลที่ครบวงจร ตั้งแต่ สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และการพัฒนาตลอดการทำงาน

 • 4.การใช้เทคโนโลยีในการบริหารและจัดการศึกษา

 • 5.ทักษะในการนำเสนอ ขายแนวคิด การประชุม

 • 6. ทักษะการบริหารในรูปคณะกรรมการ


10ทักษะการจัดการยุคใหม่10ทักษะการจัดการยุคใหม่

 • 7. การเขียนรายงาน การสรุปวิเคราะห์ การเสนอโครงการขนาดใหญ่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 • 8.การสร้างความเข้มแข็งการของบริหารจัดการในรูปเครือข่าย

 • 9.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระบบควบคุม

  คุณภาพ และความเสี่ยง

 • 10.ทักษะการจัดการเชิงธุรกิจ เช่น การให้บริการแก่ลูกค้าการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์


Customer service
การบริการลูกค้า10ทักษะการจัดการยุคใหม่(Customer Service )

 • 1.แนวคิดพื้นฐานการบริการ

 • 2.การบริการตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 • 3.คุณลักษณะทั่วไปของธุรกิจศูนย์บริการ

 • 4.คุณภาพการบริการ และศูนย์บริการในสายตาของลูกค้า

 • 5.เข้าใจคำว่า “ลูกค้า” ให้ถูกต้อง

 • 6.ความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้ศูนย์บริการ


Customer service1
การบริการลูกค้า10ทักษะการจัดการยุคใหม่(Customer Service )

 • 7.การจัดตั้งศูนย์บริการ

 • 8.วิธีการกำหนดการบริการ และศูนย์บริการที่เหมาะสม

 • 9.การสร้างขบวนการเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในศูนย์บริการ

 • 10.องค์ประกอบหลักของความพึงพอใจ

 • 11.การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

 • 12.รากฐานประจำตัวประจำใจของผู้ให้บริการ


การสร้างแผนการตลาด10ทักษะการจัดการยุคใหม่

 • คำจำกัดความและความสำคัญของวัตถุประสงค์เชิงยอดขาย

 • วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยอดขาย

 • ตลาดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 • วิธีการกำหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 • วิเคราะห์แนวทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

 • การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณทางการตลาด


การวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับการสร้างแผนการตลาดการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับการสร้างแผนการตลาด

 • การตลาด และวิเคราะห์แผนการตลาดแบบมืออาชีพ

 • การตลาดที่ทรงอำนาจ

 • ความสำคัญและวิธีการทำBusiness Review , Industry Category Comparison, Product and Market Review, Target Market Effectors

 • ปัญหาและโอกาสทางการตลาด

 • การกำหนดแยกแยะวิเคราะห์และเขียนปัญหาและโอกาสทางการตลาด


ระบบการบริหารจัดการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์

1. กำหนดหลักการที่ดีในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

2. ขอบข่ายของงานประชาสัมพันธ์

- สร้างภาพลักษณ์ของการดำเนินงาน บรรยากาศ วัฒนธรรมองค์กรและภาพลักษณ์ด้านสังคม

 • การสื่อสารภายในองค์กร

 • การสื่อสารไปสู่สาธารณชน/ สนองตอบลูกค้า

 • กระบวนการตลาด/ ติดต่อสอบถาม/ บริหารข้อมูล/ เผยแพร่

 • วางแผน/ กำหนดยุทธศาสตร์จัดการงานประชาสัมพันธ์


ระบบการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ระบบการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

 • 3. ปัจจัยความสำเร็จของงานประชาสัมพันธ์

 • 4. การกำหนดบทบาทของงานประชาสัมพันธ์เมื่อพบสถานการณ์ไม่คาดฝันและวิกฤติ

 • 5. การดำเนินงานสื่อสารให้ครบทั้ง 4 ระบบ (1. การสื่อสารภายในองค์กร 2. สื่อมวลชนสัมพันธ์ 3. ชุมชน/ รัฐสัมพันธ์และ 4. กิจกรรมสังคม )


คนอื่นเสนอแนะงานกศนอย่างไรคนอื่นเสนอแนะงานกศนอย่างไร:แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเสนอโดยสภาการศึกษา

 • 1. ประชาชนทุกคนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 • 2. ประชากรที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ ผู้พิการ ด้อยโอกาส และประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างน้อยในระดับการศึกษาภาคบังคับและได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ

 • 3. ประชากรวัยสูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปทุกคนได้รับการศึกษาตามอัธยาศัยจากการบริการของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


มาตรการตามคนอื่นเสนอแนะงานกศนอย่างไรแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแผน10 เสนอโดยสภาการศึกษา

 • 1. ส่งเสริมเครือข่ายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 • 2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพ ศักยภาพรองรับความต้องการทางการศึกษาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ


มาตรการตามคนอื่นเสนอแนะงานกศนอย่างไรแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ10

 • 3. ให้มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ

 • 4. พัฒนาระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันเทคโนโลยีสอดคล้องกับบริบท ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ

 • 5. เร่งให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นกลไกและเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ปรับกลยุทธ์การดำเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียน ปี 2551

 • วิสัยทัศน์ ????

 • ตัวอย่าง:

 • กศน.เป็นองค์กรสร้างสังคมอุดมปัญญาด้วยการกระจายให้เกิดการเรียนรู้


ตัวอย่าง การศึกษานอกโรงเรียน ปี :พันธกิจกศน.ปี2551

1.ฝึกให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการเรียนรู้

 • 2. กระจายโอกาสในการเรียนรู้ให้มีทักษะทำงานและเพิ่มคุณภาพชีวิต

 • 3. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 • 4. ให้บริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของกศน.

 • 5.จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกระบบและทุกวัยเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิต


ตัวอย่าง การศึกษานอกโรงเรียน ปี :ปรับเป้าหมายปี2551

1. ประชากรวัยแรงงานอายุ15–59 ปี จำนวน 2.31 ล้านคน

1.1 แรงงานอายุ15–39 ปี 1.19 ล้านคน จบม.6จากการศึกษานอกระบบ

1.2 แรงงานอายุ 40–59 ปี 1.12ล้านคน ได้รับการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100,000 คน จาก 895 อำเภอ/เขต มีความรู้และทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ตัวอย่าง การศึกษานอกโรงเรียน ปี :ปรับเป้าหมายปี2551

3. ภาคส่วนของสังคมจำนวน 4,497 ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6,400,000 คน รับบริการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้

5. คนไทย62ล้านคนอยากเรียนรู้ตลอดชีวิต


ตัวอย่าง การศึกษานอกโรงเรียน ปี : ปรับกลยุทธ์ปี2551

 • กลยุทธ์ที่ 1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 • กลยุทธ์ที่ 2 กระจายให้เกิดการเรียนรู้

 • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน

 • กลยุทธ์ที่ 4 ผนึกกำลังเข้มข้นจากภาคีเครือข่าย


22 2550
การถ่ายโอนภารกิจของกศน.การถ่ายโอนภารกิจของกศน. ความคืบหน้าล่าสุดณ22สิงหาคม2550

 • 1.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดประชาชนตำบลถ่ายโอนไปแล้ว เป็นหน้าที่อปท.ต้องทำเอง

 • 2.งานวิชาชีพระยะสั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของการศึกษานอกระบบอยู่แล้ว อปท.จึงดำเนินการได้โดยไม่ต้องถ่ายโอน

 • 3. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเป็นงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ จึงยกเว้นไม่ถ่ายโอน เช่นเดียวกับหอสมุดรัชมังคลาภิเษก พระราชวังไกลกังวลหัวหิน


การถ่ายโอนภารกิจของกศน.การถ่ายโอนภารกิจของกศน.

 • 4. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเป็นงานส่วนหนึ่งของศูนย์กศน.จังหวัด และเป็นสถานที่พบกลุ่มของศูนย์ฯจังหวัดและอำเภอ จึงยกเว้นการถ่ายโอน

 • 5.ควรปรับแก้ภารกิจการศึกษานอกระบบให้อยู่ในประเภทที่5 เป็นภารกิจที่รัฐยังคงดำเนินการอยู่ แต่อปท.จะดำเนินการเองก็ได้


จัดทำสาระองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานของงานกศน. ก.การศึกษาตลอดชีวิต

 • 1. ประเภทของการศึกษา:ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

 • 2. ความรู้พื้นฐานของการศึกษาตลอดชีวิต : ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต, คุณลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต,แนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต,องค์ประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต,ความจำเป็นและคุณค่าของการศึกษาตลอดชีวิต

 • 3. หลักการศึกษาตลอดชีวิต : นโยบายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต,กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต


จัดทำสาระองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานของงานกศน. ข.แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ

 • 1.ความหมายและคำที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ ความแตกต่างจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน

 • 2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ: แบบดั้งเดิม/แนวคิดใหม่

 • 3.ลักษณะสำคัญ/ ความมุ่งหมาย/ หน้าที่/ ความจำเป็นของการศึกษานอกระบบ

 • 4. หลักการจัด/ประเภทของกิจกรรมการศึกษานอกระบบ


จัดทำสาระ องค์ความรู้และฐานข้อมูลขั้นพื้นฐานของงานกศน. ค.หน่วยงานและรูปแบบที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 • 1.หน่วยงานของรัฐ

 • 2. หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ

 • 3. หน่วยงานของเอกชน

 • 4. แนวทางทำงานร่วมกับเครือข่าย


จัดทำสาระ องค์ความรู้และฐานข้อมูลพื้นฐานของงานกศน. ง. รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

1. รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ

- การศึกษานอกระบบสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญและด้านทักษะและอาชีพ

- การศึกษานอกระบบสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา


จัดทำสาระ องค์ความรู้และฐานข้อมูลพื้นฐานของงานกศน. ง. รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

2. รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 • การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย

 • การจัดแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน/ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

 • การศึกษาทางไกล การศึกษาต่อเนื่อง


กฎหมายเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาตลอดชีวิตกฎหมายเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 • 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไข2545

  -มาตรา 8 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก   1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชน

  - มาตรา23 เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องและเป็นไปตามการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ/นอกระบบ/ตามอัธยาศัย ต้องเน้นทั้งความรู้และคุณธรรม


1 2542 2545
1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไข2545

 • มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานเกี่ยวข้อง

 • มาตรา 37 วรรคสอง (2)และ(4)

 • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 • จัดการศึกษาทางไกลให้บริการในหลายเขตพื้นที่ เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาได้


1 2542 25451
1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไข2545

 • หมวด 9 ตั้งแต่มาตรา 63-69

 • ต้องการให้มีการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้เกิดและเรียนรู้สำหรับประชาชน

 • รัฐต้องส่งเสริมการผลิตสื่อเทคโนโลยี การพัฒนาบุคคลด้านการผลิต ผู้ใช้สื่อและผู้เรียน ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนา

 • ให้มีการระดมทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและมีหน่วยงานกลางทำแผนและประสานงานการวิจัย พัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


2.1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติร่างพ.ร.บ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 • มี4หมวด 28มาตรา

 • หลักการจัด:ความต้องการของผู้เรียน/ต่อเนื่องตลอดชีวิต/เสมอภาค/กระจายอำนาจให้เครือข่าย/ศักยภาพกำลังคน โดยเป้าหมายสร้างสังคมอุดมปัญญา

 • การส่งเสริมสนับสนุน:ให้สิทธิประโยชน์ยกย่องและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมจัด

 • คุณภาพมาตรฐาน: จัดระบบประกันคุณภาพภายใน

 • การบริหารจัดการ: มีคณะกรรมการกศน. มีหน่วยงานกศน.ในส่วนกลางที่มีโครงสร้างคล้ายกับก.ค.ศ.ในปัจจุบัน อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีอภ.กศน. ระดับจังหวัดให้มีกศน.จังหวัด และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน


3. ร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ

 • จะจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นองค์การมหาชน อยู่ในกำกับของ รมว.ศธ.

 • หน้าที่ดูแลเรื่องสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งให้บริการการศึกษาทางไกลแก่สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนครู และยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี

 • จะปรับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของ กศน.บางส่วนได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) มารวมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ของสกอ.


ประเด็นการใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นการใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • 1. ทำความเข้าใจและเข้าถึงสารัตถะที่แท้จริง ต้องออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องด้วยหรือไม่

 • 2. ได้มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวางหรือไม่

 • 3.มีการจัดทำโครงสร้าง งบประมาณ แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายหรือยัง

 • 4.มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังหรือไม่ ใครคือผู้มีอำนาจ และมีการกำกับติดตาม รายงานประเมินความก้าวหน้าหรือไม่

 • 5.เมื่อผ่านไประยะหนึ่งจะมีการแก้ไขกฎหมายในจุดอ่อนหรือไม่


สรุปนโยบายงานเร่งด่วนของ กศน. ในปีงบประมาณ 2551

 • (1) เร่ง พรบ. การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใช้เป็นแม่บทในการบริหารจัดการ

 • (2)จัดทำแผนและยุทธศาสตร์ใหม่เชิงรุกและทันสมัย ค้นหาลูกค้า

 • (3) สร้างรูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม


สรุปนโยบายงานเร่งด่วนของ กศน. ในปีงบประมาณ 2551

 • (4) สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดย กศน. ควรจัดเองร้อยละ 60 สนับสนุนเครือข่ายจัดร้อยละ 40 ??????

 • (5) การสร้างระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดคุณภาพของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

 • (6) เร่งประชาสัมพันธ์และให้บริการเทียบโอนผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์ และเทียบระดับการศึกษา


สรุปนโยบายงานเร่งด่วนของกศน.ในปีงบประมาณ2551สรุปนโยบายงานเร่งด่วนของกศน.ในปีงบประมาณ2551

 • (7) เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เช่นพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห้องสมุดประชาชน และจัดทำคลังข้อมูลบนโลกอินเตอร์เน็ต ที่เข้ามาเรียน e-learning ทั้งในรูปเรียนฟรี/ เรียนแบบลงทะเบียนได้หน่วยกิต/ เรียนตามอัธยาศัย

 • (8) เน้นพัฒนาบุคลากรของ กศน. ให้รู้จักทำการตลาดและ การบริการลูกค้า


ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาของกศน.ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาของกศน.จากที่ประชุมจัดโดยภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มศว.

 • 1. ผู้บริหาร ศนจ./ศบอ.ส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการและบริหารวิชาการ ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 • 2. ผู้บริหารและครูกศน.ต้องมีใบประกอบวิชาชีพของคุรุสภาหรือไม่

 • 3. ต้องปรับเปลี่ยนครู ศรช./พนักงานราชการ ทีมของศนจ./ศบอ. ให้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และทิศทางของศธ.


ข้อเสนอมศว. การแก้ปัญหาของกศน.

 • 4. การจัดการเรียนรู้เทียบโอนประสบการณ์ให้เป็นจริง ควรมีการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันอุดมศึกษาในระบบภูมิภาคด้วย

 • 5.จะพัฒนาอย่างไรกับ ครู ศรช.หรือครูประจำกลุ่มที่ปฏิบัติ กศน. ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่จบวุฒิทางด้าน คบ. โดยตรง

 • 6. บุคลากรของ กศน.มีน้อยเกินไป ระดับอำเภอมีข้าราชการเพียงคนเดียว มีครูศรช.เพียง ตำบลละ 1 คน ต้องปรับวิธีจัดการ ใช้ตัวช่วย


ข้อเสนอแนะมศว. การแก้ปัญหาของกศน.แก้ปัญหาของกศน.

 • 7. ทำอย่างไร กศน. จะทำงานร่วมเครือข่ายในสัดส่วน 60:40 ให้เป็นรูปธรรม

 • 8. การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน จะส่งเสริม สนับสนุน ได้อย่างไร

 • 9. การทำความชัดเจนให้คนทั่วไปเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จะทำอย่างไร


5 5 2550
ข้อเสนอแนะ 5ประเด็นจากที่ประชุมผู้บริหารกศน.ส่วนกลาง เมื่อ5ตุลาคม2550

 • 1. ยอมรับว่าเรามีปัญหาในสายตาของคนทั่วไปจริงตามทุกข้อ เราต้องทำความเข้าใจทั้งคนกศน.และประชาชนทั่วไป

 • 2. จุดอ่อน-จุดแข็งของกศน.อยู่ที่พวกเราส่วนหนึ่ง ซึ่งปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

 • 3. เราต้องปรับจุดยืนใหม่ เปิดใจกว้าง เป้าหมายใหม่เราจะไปให้ไกล ตามที่สังคมคาดหวัง

 • 4. เรารู้จุดเริ่มต้นที่ทำแล้วให้เกิดQuick Win ทุกคนมีกำลังใจ เราสัญญาว่าจะช่วยกันขับเคลื่อนไปข้างหน้า

 • 5. เราจะแบ่งงานกันทำเป็น 11 คณะ


5 2550
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550

 • 1. คณะทำงานเตรียมการรองรับพ.ร.บ. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( ผอ.กศน.)

 • 2. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนการศึกษาชาติระยะ10และจัดประชุมให้ทำเป็นวาระแห่งชาติ( ผชช.ชัยยศ)


5 25501
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่5ตุลาคม 2550

 • 3. คณะทำงานจัดทำสาระ หลักการ และกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะทำงาน ( หศน.ดร.ศรีสว่าง)

 • 4. คณะทำงานสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่าย

  ( ผชช.ธวัช)


5 25502
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่5ตุลาคม 2550

 • 5.คณะจัดทำเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและแหล่งเรียนรู้ Portal Web( ผอ.บุญส่ง)

 • 6. การวางระบบพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ เน้นคุณภาพและการสร้างโอกาส( ผอ.ปรเมศวร์)


5 25503
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่5ตุลาคม 2550

 • 7. คณะทำงานพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรกศน.ให้ทันการเปลี่ยนแปลง( ผชช.พินิจศักดิ์)

 • 8. การวางระบบพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ เน้นคุณภาพและการสร้างโอกาส( ผชช.ชัยวัฒน์)


5 25504
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่5ตุลาคม 2550

 • 9. คณะทำงานเตรียมการจัดประชุมและช่วยอำนวยการการทำงานของคณะกรรมการบริหารกศน.และอภ.กศน.( ผอ.วัธนี)

 • 10. คณะทำงานสร้างความเข้าใจกับสังคม ประสาน ติดตามรายงานความก้าวหน้าสื่อสารภายในองค์กรและประชาสัมพันธ์ทั่วไป( ผชช.วัชรินทร์)


5 25505
คณะทำงานที่ได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550

 • 11. คณะทำงานจัดทำโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการของหน่วยงานกศน. ( ผชช.อัครพล)

 • ทุกคณะทำงานต่างให้สัญญาว่าจะทำงานด้วยความเข้มแข็ง และจะมีการรายงานความก้าวหน้าทุกระยะ


แม้หนักดังขุนเขา 5 ตุลาคม 2550

พวกเรากศน. ไม่เคยถอย


ad