Eindrapport samen sterk voor leefbaarheid
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid . Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk. Prestaties: doelstellingen. Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk ten aanzien van leefbaarheid in het dorp

Download Presentation

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EindrapportSamen sterk voor leefbaarheid

Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk


Prestaties: doelstellingen

 • Doel:onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk ten aanzien van leefbaarheid in het dorp

 • Wat zijn de wensen, behoeften en bijdragen op het gebied van

  • Wonen

  • Voorzieningen

  • Welzijn

  • Zorg

  • Onderwijs/jeugd en (vrijwilligers)werk


Prestaties: Methode van onderzoek

 • Plan:Onderzoekspopulatie vaststellen

 • Werkelijk:Inwoners geïnterviewd van Keijenborg enVelswijk

  • Ouder dan 18 jaar

  • Woonachtig in Keijenborg/Velswijk

  • Op basis van vrijwilligheid

  • 60 interviews in 4 leeftijdscategorieën


Stappenplan

 • 8 juli 2013 Een eerste sessie met ongeveer 25 sleutelfiguren geraadpleegd voor het verzamelen van topics

 • Periode van opstellen interviewguide door HAN. Een co-creatie van diverse partijen uit Keijenborg/Velswijk

 • Vanaf oktober interviews door studenten van de HAN

 • 9 december eerste globale presentatie door de studenten van de HAN


Vraaggesprekken

 • Respondenten uit adressenbestand gekoppeld aan de vier leeftijdscategorieën

 • Selectieprocedure is door de onderzoeksleiding van de HAN uitgevoerd

 • De groep interviewers (15 studenten) getraind door de HAN

 • Interviews thuis bij de respondenten

 • Interviews zijn opgenomen en in het verdere proces anoniem verwerkt i.v.m. de privacy


Conclusies


Conclusies Leefbaarheid:Wonen

 • Respondenten waarderen het wonen in het kleine, gemoedelijke dorp, gelegen midden in de natuur, centraal tussen wat grotere dorpen

 • Jongeren en starters willen graag meer betaalbare woningen

 • Redenen om te verhuizen zijn afstanden tot studie, werk en voorzieningen

 • Afnemen van voorzieningen is een bedreiging voor de leefbaarheid van zowel jongeren als ouderen; ouderen willen in dorp blijven wonen


Conclusies Leefbaarheid:Voorzieningen

 • Veel kleine winkeliers afgelopen jaren weggetrokken

 • Verdwijnen van de Zorgsuper

 • Verdwijnen van de pinautomaat en één brievenbus

 • Beperkte bereikbaarheid van voorzieningen door beperkte tijden waarop openbaar vervoer (bussen) rijden.


Conclusies Leefbaarheid:Welzijn

 • Er zijn veel sociale verbindingen, geïnitieerd door burgers, verenigingen die positief bijdragen aan de sociale controle en veiligheid voor jong en oud

 • Verdwijnen van Maria Postel als ontmoetingsplaats vooral voor ouderen een gemis om contacten te leggen met anderen en activiteiten ondernemen om vitaal en actief te blijven.

 • Sociale contacten en activiteiten jongeren concentreren zich rondom de kermis, het verenigingsleven en de feesttent


Conclusies Leefbaarheid:Zorg

 • Veel sportfaciliteiten in het dorp dragen bij aan een ‘gezond’ leven

 • Nog geen zorgen over de aanwezigheid en bereikbaarheid van professionals in de eerstelijn; idem ziekenhuis

 • Men vraagt niet gauw om hulp: eerst zelf……

 • Onduidelijk is waar aanvragen voor hulpmiddelen gesteld moeten worden; verloren gaan van sociale contacten wanneer ouderen naar elders verhuizen


Conclusies Leefbaarheid:Onderwijs/jeugd en (vrijwilligers)werk

 • Veel lof voor de basisschool

 • Voortgezet Onderwijs vanzelfsprekend in omringende plaatsen o.a. Doetinchem/Vorden

 • Bijbaantjes in eigen dorp zeer beperkt

 • Veel ouderen doen vrijwilligerswerk op diverse gebieden en ervaren dit als vanzelfsprekend, leuk en zingevend

 • Belangrijke taak van scholen: kansen bieden aan kinderen om zich te ontplooien en voorbereiden op weg naar zelfstandigheid en werk


VRAAGPATRONENoverstijgende inzichten


Vraagpatroon 1: Oost, west, Keijenborg best

 • Eisen: betaalbaar wonen in eigen dorp

 • Wensen: in het dorp wonen, terugkeren en veilig wonen

 • Nodig: aanbod starterswoningen, levensloopbestendige woningen; indien nodig met toegang tot zorg en ondersteuning

 • Bijdragen: elkaar ondersteunen bij zelfstandig wonen

 • Collectief: wensen en behoeften bespreekbaar maken met gemeente, woningbouw coöperaties


Vraagpatroon 2: Alles bij de hand

 • Eisen: ontmoetingslocatie, behoud voorzieningen

 • Wensen: beschikken over basisbehoeften; leegloop voorkomen

 • Nodig: toegang tot voorzieningen

 • Bijdragen: gebruik maken van bestaande voorzieningen en informele dienstverlening nog verder activeren door samenwerking

 • Collectief: samenwerking (ook met ondernemers) vormgeven en onderhouden


Vraagpatroon 3: Samen op pad

 • Eisen: levendig dorp, sociaal contact

 • Wensen: ontmoeten en zorg voor elkaar samen activiteiten opzetten/ deelnemen aan activiteiten

 • Nodig: ontmoetingsplaatsen voor jong en oud; naar elkaar omkijken

 • Bijdragen: meedoen met burenhulp, naoberschap

 • Collectief: als groep dorpsinwoners zorgen dat niemand buiten de boot valt


Vraagpatroon 4: Zo lang het zelf kan

 • Eisen: zekerheid over sport- en zorgvoorzieningen in het dorp.

 • Wensen: gezond leven en oud worden in het dorp

 • Nodig: sociaal netwerk, zorg en dienstverlening, vervoersmogelijkheden en sportaccomodaties

 • Bijdragen: elkaar ondersteunen b.v. vervoer regelen naar zorgvoorzieningen

 • Collectief: als groep dorpsinwoners informele zorg leveren en een netwerk vormen met vrijwilligers en professionele zorg- en welzijnsdiensten


Vraagpatroon 5: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

 • Eisen: Mogelijkheden voor ontmoeting, vestigings-mogelijkheden en voorzien in levensonderhoud

 • Wensen: jongeren krijgen de kans om zich te ontplooien

 • Nodig: ontmoeting op basisschool en jeugdhonk à la Buk-Ow en starterswoningen in het dorp

 • Bijdragen: Deelname aan ontmoetingsactiviteiten, werken in de regio, gezinsuitbreiding

 • Collectief: als groep dorpsinwoners (jong en oud) saamhorigheid waarborgen en identiteit dorp waarborgen


Pauze


Thema’s vanuit de vraagpatronenWelke prioriteiten stellen de burgers ?? En worden burgerinitiatieven.


Oost west Keijenborg best

 • Huisvesting: jongeren starterswoningen/huurwoningen

 • Huisvesting ouderen: actief bestaande huizen levensloopbestendig aanpassen

 • “Maria Postelhofje” samen ontwikkelen en combineren van huisvesting voor jong en oud

 • Zorg en diensten dichtbij huis organiseren: netwerk zorgaanbieders “lokaal partnership”


Alles bij de hand

 • Gemak tot toegang voorzieningen: inloopmogelijkheid

 • In kaart brengen van de huidige/aanwezige voorzieningen (informeel en formeel)

 • Opzet boodschappenservice

 • “Marktplaats” voor vrijwilligers: match vraag en aanbod : vrijwilligerscentrale fysiek en virtueel: “lokaal netwerk” partnership vrijwilligers


Samen op pad

 • Realisatie ontmoetingsplek voor alle doelgroepen

 • Realisatie laagdrempelig fysiek info-servicepunt

 • Realiseren van een mantelzorgpunt

 • Screening kwetsbare ouderen (inclusief signaleren eenzaamheid)


Zo lang het zelf kan

 • Ideaal: eerst zelf

  ondersteuning eigen kring

  (buren/kinderen)

  aanvulling professionele zorg

  Randvoorwaarde: interactieve community-website:

  voor alle kernen Bronckhorst

  ontwerp reeds gereed.


Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

 • Project op de basisscholen: saamhorigheid centraal thema: heden en verleden

 • Werk in de regio (Achterhoek 2020); gemeente

 • Identiteit van het dorp versterken


 • Login