Resultat - Hovedtariffoppgjøret i staten 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Resultat hovedtariffoppgj ret i staten 2012
Download
1 / 8

 • 157 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Resultat - Hovedtariffoppgjøret i staten 2012. Hva var årsaken til den første streiken i staten på 28 år?. Uenighet om tallgrunnlaget. Staten mente at resultatet i frontfaget (eksportrettet industri) skulle være «normgivende», men ikke førende. Dette bryter med praksis fra tidligere oppgjør.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Resultat - Hovedtariffoppgjøret i staten 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Resultat hovedtariffoppgj ret i staten 2012

Resultat - Hovedtariffoppgjøreti staten 2012


Hva var rsaken til den f rste streiken i staten p 28 r

Hva var årsaken til den første streiken i staten på 28 år?

 • Uenighet om tallgrunnlaget. Staten mente at resultatet i frontfaget (eksportrettet industri) skulle være «normgivende», men ikke førende. Dette bryter med praksis fra tidligere oppgjør.

 • I tillegg var det uenighet mellom partene rundt hvaresultatet i frontfaget ville bli når man ser hele 2012 under et (I eksportrettet industri kjøres det lokale forhandlinger basert på en enkelte bedrifts økonomiske situasjon. Dette kommer i tillegg til de sentralt avtalte tillegg)

 • Regjeringen kom i revidert nasjonalbudsjett med nye og lavere tall for lønnsutvikling i 2012. Disse tallene kom underveis i tariffoppgjøret.

 • Staten hadde uklart forhandlingsmandat. Etter nærmere 2 uker med forhandlinger var det fortsatt ikke kommet tilbud fra staten.


Gjennomf ringen av streiken

Gjennomføringen av streiken

 • YS stat samarbeidet med LO stat og Unio om hvilke steder som skulle tas ut.

 • YS stat tok i første fase ut ca 1000 medlemmer. Av disse tok Parat ut ca 550.

 • I andre fase to YS stat ut ca 500 medlemmer. Av disse var ca 450 medlemmer av Parat. Dermed var i alt 1000 Parat medlemmer i streik.

 • Stor oppslutning om streiken. Mange dispensasjonssøknader. Bred medieoppmerksomhet.


Slutt p streiken

Slutt på streiken

 • Etter 1 ukes streik ble partene kontaktet av riksmeklingsmannen med spørsmål om det var mulig å vurdere å gjenoppta meklingen.

 • Fredag 30. juni startet frivilling mekling.

 • Lørdag morgen kom YS stat, LO stat og Akademikerne til enighet med staten. Unio fortsatte streiken.


Hva oppn dde vi

Hva oppnådde vi?

 • Generelt tillegg til alle med virkning fra 1. mai 2012. Kr 12.000 på alle lønnstrinn til og med 55. Lønnstrinn 56 til 98 heves med 2,70%.

 • A-lønnstabellen utvides med 3 lønnstrinn til 101. De nederste 19 lønnstrinn fjernes.

 • Ikke justeringsoppgjør for 2012. Derimot følgende sentrale justeringstiltak med virkning fra 1. Juli:- Alle lønnsrammer får ett lønnstrinn på høyeste ansiennitetstrinn.- Alle lønnsspenn løftes ett lønnstrinn i bunn og utvides med tre lønnstrinn på topp.- Lønnsramme 13 overføres til lønnsramme 17. Stillingskode 1064 konsulent utgår.

 • Lokal pott på 1 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2012. I tillegg kommer 0,1 % resirkulerte midler. Likelønn skal prioriteres.

 • På fellesbestemmelsene er de viktigste endringer at lørdag- og søndagstillegget økes til 40 kroner timen.

 • Akademikertillegget (ved tilsetting) er økt fra ltr 45 til 47.


Dessuten er partene enige om at

Dessuten er partene enige om at

 • Ved gjeninntreden etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Dette skal motvirke at arbeidstakere i foreldrepermisjon taper lønnsutvikling.

 • Likebehandlingsprinsippet for innleid arbeidskraft skal gjøres gjeldende i staten.

 • Før mellomoppgjøret 2013 skal lønnsutviklingen i 2012 for de statsansatte og for arbeidere/funksjonærer i industrien (NHO bedrifter) gjennomgås. Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret i 2013, og reflekteres i de tillegg som gis fra 1. mai 2013. Denne bestemmelsen vil styrke muligheten for at arbeidstakere i staten sikres en lønnsutvikling innenfor den samme årsramme som for NHO bedrifter.


Konsekvenser av oppgj ret for parats medlemmer

konsekvenser av oppgjøret for Parats medlemmer

 • Alle 1408 førstekonsulenter med 10 års ansiennitet eller mer vil være sikret en lønnsøkning på minimum 17.900 kroner.

 • Alle i stillingskode 1064 lønnsramme 13 overføres til kode 1065 lønnsramme 17, med samme alternativ og samme ansiennitet. Dette vil gi denne gruppen 1-2 lønnstrinn avhengig av ansiennitet.

 • Alle lønnsrammer får ett lønnstrinn på høyeste ansiennitetstrinn. Dette gir alle med full ansiennitet ett lønnstrinn og innebærer en prioritering av ansatte med lang erfaring og tjenestetid.

 • Avsetning av en pott på til sammen 1,1% pr. 1. september til lokale forhandlinger. Dette er positivt for Parats medlemmer som erfaringsmessig pleier å oppnå en betydelig del av potten til lokale forhandlinger.


Uravstemning

Uravstemning

 • YS Stat anbefaler resultatet fra oppgjøret.Oppgjøret går til uravstemning. Svarfrist er 22. juni 2012 kl. 15.00.

 • Det vil bli gjennomført elektronisk avstemning, nærmere informasjon om dette kommer seinere.

 • Det er viktig at alle sørger for å være registrert med riktig e-postadresse i medlemsregisteret.

 • E-postadresse oppdateres i Medlemsportalen på www.parat.com.


 • Login