Proje Önerisi Hazırlamada
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ. Proje Nedir?. “Proje özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir.”.

Download Presentation

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proje Önerisi Hazırlamada

Dikkat Edilecek Hususlar

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

28-29.07.2011

KAYSERİ


Proje Nedir?

“Proje özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir.”

Özgün: Proje faaliyetlerinin rutin faaliyetlerden farkını,

Ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak: Projenin tanımlı hedefleri olduğunu,

Geçici: Proje hedeflerine ulaşıldığında üstlenilen girişimin sonlanacağını ifade eder.

Başarılı proje belirlenen kapsamda,zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlanan projedir.


Yenilik ve Ar-Ge

Projelerin değerlendirilmesinde Oslo ve Frascati Kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmaktadır.

Oslo Kılavuzu’na göre Yenilik :

 • Yeni ürün,

 • İyileştirilmiş ürün,

 • Süreç yeniliği

  sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir.

  Frascati Kılavuzu’na göre Ar-Ge:

 • İnsan, kültür ve toplumun bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.


Yenilik Türleri

 • Yeni ürün, önceden üretilenlere göre özellikleri veya öngörülen kullanımları önemli derecede farklılaşan üründür.

 • İyileştirilen ürün, performansı önemli derecede artırılan veya güçlendirilen üründür.

 • Süreç yeniliği, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş üretim yöntemlerinin uygulanmasıdır.


Ürün Yeniliği Sınıflandırması

 • Firmada mevcut bir ürünün yeni modellerinin geliştirilmesi

 • Firma için yeni bir ürün geliştirilmesi

 • Firma için yeni bir ürün platformu geliştirilmesi

 • Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi

 • Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi


Süreç Yeniliği Sınıflandırması

 • Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçların elde edilmesi amacıyla yeni tekniklerin geliştirilerek uygulanması

 • Üretimle ilgili olarak yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi


Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler

Yeni ürün geliştirilmesi

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi

 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

 • 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme


Desteklenen Yenilikler

Destek Kapsamında

Kapsam Dışı

 • Ürün Yeniliği

 • Süreç Yeniliği

 • Pazarlama Yeniliği

 • Organizasyonel Yenilik


Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

 • Kavram geliştirme

 • Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar

 • Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları

 • Prototip üretimi

 • Pilot tesisin kurulması

 • Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması


Desteklenen Ar-Ge ve Yenilik Aşamaları


Proje Öneri Bilgileri Formu Hazırlanması

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

28-29.07.2011

KAYSERİ


Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)

http://eteydeb.tubitak.gov.tr

12


Başvuru Öncesi Yapılacaklar

Başvuru öncesinde aşağıdaki dokümanların incelenmesi önerilir:

1.Uygulama Esasları

Proje başvuru, değerlendirme, karar, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin idari, mali ve hukuki kuralları içerir.

2. Boş Proje Başvuru Dokümanı

3. Proje Öneri Bilgileri Hazırlama Kılavuzu

4. Değerlendirme Ölçütleri

5. Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu

TEYDEB Internet Adresi: http://www.teydeb.tubitak.gov.tr


Proje Öneri Bilgileri Formu

 • Bölüm A Proje ve Kuruluş Bilgileri

 • Bölüm B Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

 • Bölüm C Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı

 • Bölüm D Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

 • Bölüm E Proje Bütçesi

 • Bölüm F Ekler


A. Proje ve Kuruluş Bilgileri

 • Proje Ön Bilgileri

  • Projenin adı

  • Teknoloji grubu

  • Proje yürütücüsü bilgileri

  • Kuruluş bilgileri, yetkilisi, ölçeği, mali bilgileri

 • Kuruluş Ön Bilgileri

  • Teknolojik faaliyet alanı

  • Kuruluş tescil tarihi, personel dağılımı

  • Kuruluşun diğer Ar-Ge projeleri, özgün ürünleri


B. Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği

  • Başlatılma gerekçeleri, amacı ve başarı ölçütleri

  • Kullanılacak yöntem ve teknikler

  • Uyulacak standartlar

 • Teknolojik Düzeyi

  • Projenin ve kuruluşun teknolojik uzmanlık konuları

  • Teknoloji, ürün/alt ürün ilişkisinden kaynaklanan sorunlar

 • Yenilikçi Yönü

  • Yenilikçi ve özgün yönler, farklılıklar ve üstünlükler

   • Firmanızın mevcut ürünlerine göre

   • Ülkedeki ve dünyadaki mevcut benzerlerine göre

    kıyaslamalı olarak açıklanması


C. Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı

 • İş Planı

  • İş Paketi Tanımlama Formu

  • İş-Zaman Çubuk Grafiği

  • Ara Çıktılar Formu

 • Proje Yönetimi ve Organizasyonu

 • Kuruluşun Ar-Ge Olanakları

  • Personel, laboratuvar, alet/teçhizat/yazılım, kütüphane

  • Üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ilişkiler

  • Ar-Ge tecrübesi ve uzun vadeli teknolojik hedefler


D. Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

 • Ekonomik Öngörüler

  • Sağlayacağı katma değer

  • Ticarileşme potansiyeli; rekabet ,verimlilik avantajları

 • Ulusal Kazanımlar

  • Yan sanayi oluşturma potansiyeli

  • Üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirlikleri

  • Elde edilen bilgi birikiminin kuruluşta özümsenmesi


E. Proje Bütçesi

 • Tahmini Maliyet Formları

  • M011Personel Giderleri

  • M012 Seyahat Giderleri

  • M013Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

  • M014 Yurtiçi Ar-Ge Kuruluşlarına Yaptırılan İşler

  • M015Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları

  • M016Malzeme Alımları

 • Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu (M030)


Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönüöne çıkarılmalı

 • Kuruluşun katkısınet bir şekilde belirtilmeli

 • Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının desteği ile literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalı

 • Projenin hedef, çıktıları ve başarı ölçütleri net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalı


Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Projede kullanılacak yöntem ve teknikler detaylı açıklanmalı

 • Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli

 • Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalı

 • Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı

 • Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı


Değerlendirme Süreci

Hakem

Raporları

AGY100

Proje

Önerisi

AGY200

Ret

Sözleşme

Kabul

Teknoloji Grubu

Komitesi Toplantısı


Değerlendirme Kriterleri

 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü

 • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

 • Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği


Hakem Ziyaretinde Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Projenin yenilikçi yönleri ve Ar-Ge unsurlarını

 • Kuruluşun projeyi yürütebilecek yetkinlikte olduğunu ve gerekli ön hazırlığın yapıldığını

 • Ön görülen giderlerin projeyle ilişkili olduğunu

  ortaya koyan bir sunum yapılması önerilmektedir.

24


Desteklenmeyen Projeler

 • Ar-Ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik içermeyen rutin mühendislik uygulamaları, sadece şekil ve estetiğe yönelik değişikliklerden ibaret projeler

 • Altyapının iyileştirilmesine yönelik, üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler

 • Firmanın özgün katkısının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler

 • Proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı projeler

 • Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olmadığı projeler


Ar-Ge Yardımı İstek Formu

Hazırlanması

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

28-29.07.2011

KAYSERİ


PRODİS Dönem Başvurusu

http://eteydeb.tubitak.gov.tr

27


İzleme ve Destekleme Süreci

Dönem Raporu

Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300)

YMM İncelemesi

Mali Rapor

Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) dönemsel olarak hazırlanır.

Dönemler:

01 Ocak - 30 Haziran

01 Temmuz - 31 Aralık

AGY300, takip eden dönemin 3. ayının sonunda TÜBİTAK’a iletilmiş olmalıdır.

Değerlendirme ve Tasdik Raporu-AGY500

İzleyici

Değerlendirmesi

TEYDEB

Değerlendirmesi


Ar-Ge Yardımı İstek Formu

Ar-Ge Yardımı İstek Formu aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Dönem Raporu (Elektronik)

 • Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu ve Ekleri (Elektronik + Basılı-Islak İmzalı)

 • Sonuç Raporu (Projenin son döneminde) (Elektronik)


Dönem Raporu

 • Dönem Faaliyetleri

 • Proje Planına Uygunluk

  2.1 Öngörü Gerçekleşme Karşılaştırma Tabloları

  2.2 Proje Değişiklik Bildirimi

  2.3 Proje Yönetimi

 • Projenin Ar-Ge Kazanımları

 • Ek Bilgi


Ödeme Süreci

İzleyici Raporu

TEYDEB Uzman

Değerlendirmesi

Destek oranı ve tutarının belirlenmesi

Firmaya ödemenin

yapılması


www.teydeb.tubitak.gov.tr

[email protected]

[email protected]

Teşekkürler...


 • Login