საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რე...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

ეროვნული სატყეო სააგენტო PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. ეროვნული სატყეო სააგენტო. 201 4 წლის ბიუჯეტი. სააგენტოს ბიუჯეტი (2014). სააგენტოს საკუთარი შემოსავლების ძირითადი სახეებია: მომსახურების საფასური ხე-ტყის დამზადების ბილეთების გაცემიდან;

Download Presentation

ეროვნული სატყეო სააგენტო

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5012569

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ეროვნული სატყეო სააგენტო

2014წლის ბიუჯეტი


5012569

სააგენტოს ბიუჯეტი (2014)

 • სააგენტოს საკუთარი შემოსავლების ძირითადი სახეებია:

 • მომსახურების საფასური ხე-ტყის დამზადების ბილეთების გაცემიდან;

 • ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებებიდან საკომუნიკაციო ანძების განთავსებისთვის ტყის ფონდის ტერიტორიაზე;

 • შემოსავალი ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის ფორმისა და სპეციალური ფირნიშების რეალიზაციიდან ;

 • სხვა შემოსავლები (სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოდან გადმოცემული სახსრები);

 • სხვა არაკლასიფიცირებული ( ბანკში არსებულ ნაშთზე დარიცხული პროცენტი და სხვ.)

2014 წელს სააგენტოს დაფინანსების ორი ძირითადი წყარო აქვს: სახელმწიფო ბიუჯეტი და საკუთარი სახსრები (კანონით ნებადართული სხვა შემოსავლები)

ეროვნული სატყეო სააგენტოს დაფინანსებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით 2014 წელს დაგეგმილია 8 810,0 ათ. ლარის გამოყოფა (მ.შ. 3 500,0 ათ. ლარი სატყეო ღონისძიებებისათვის), ხოლო სხვა შემოსავლების სახით გეგმავს რომ მიიღოს 8 600,0 ათ. ლარი). სულ 17 410,0ათ. ლარი


5012569

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ეროვნული სატყეო სააგენტოს 2014 წლის ბიუჯეტი


201 4 17 410 0

2014წლის სააგენტოს ბიუჯეტი (17 410,0 ათასი ლარი)

 • შენიშვნა: ეროვნული სატყეო სააგენტოს დაფინანსებისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით 2014 წელს დაგეგმილია 8 810,0 ათ. ლარის გამოყოფა (მ.შ. 3 500,0 ათ. ლარი სატყეო ღონისძიებებისათვის), ხოლო სხვა შემოსავლების სახით გეგმავს რომ მიიღოს 8 600,0 ათ. ლარი). სულ 17 410,0ათ. ლარი


5012569

2014წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები)

 • სხვა მიმდინარე ხარჯები–

 • 5 310,0 ათ. ლარი

 • სატყეო ღონისძიებები –

 • 3 500,0 ათ. ლარი


201 4

2014წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ხარჯების საპროგნოზო მაჩვენებლები (ათასი ლარი)

შენიშვნა:2014 წლის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენელები (საბიუჯეტო სახსრებიდან და საკუთარი სახსრებიდან ჯამური)– 16 971,5 ათასი ლარი.


5012569

2014 წლის პრიორიტეტები- სატყეო ღონისძიებები


 • Login