GIỚI THIỆU CÁCH THỨC TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - PowerPoint PPT Presentation

Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh
Download
1 / 25

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GIỚI THIỆU CÁCH THỨC TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Tháng 3 năm 2012. Mục đích, ý nghĩa. Lượng hóa các chi phí xã hội để tuân thủ các quy định về TTHC

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GIỚI THIỆU CÁCH THỨC TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

GII THIU CCH THC TNH TON CHI PH TUN TH TH TC HNH CHNH

Cc Kim sot th tc hnh chnh

Thng 3 nm 2012


M c ch ngh a

Mc ch, ngha

 • Lng ha cc chi ph x hi tun th cc quy nh v TTHC

 • xut nhng gii php thc tin, gim gnh nng cho ngi dn v DN nhng vn m bo mc tiu qun l nh nc

 • Lng ha cc li ch mang li t cc phng n n gin ha


I t ng th c hi n

i tng thc hin

 • C quan, n v ch tr r sot quy nh, TTHC

  • Tnh ton chi ph tun th

 • Phng Kim sot th tc hnh chnh

  • Hng dn nghip v tnh ton chi ph tun th


 • Kh i ni m

  Khi nim

  • Chi ph tun th TTHC l chi ph m c nhn, t chc phi gnh chu tun th cc quy nh ca mt TTHC nht nh.

  • Tnh ton chi ph tun th TTHC l vic lng ha cc chi ph thi gian, chi ph vt cht m c nhn, t chc b ra nhm thc hin TTHC theo yu cu ca php lut.


  C ng th c t nh

  Cng thc tnh

  CHI PH 1 LN THC HIN TTHC = CHI PH HNH CHNH + CHI PH TI CHNH GIN TIP + CHI PH TI CHNH TRC TIP

  TNG CHI PH TUN TH TTHC = CHI PH 1 LN THC HIN TTHC * S LNG I TNG THC HIN TTHC * TN SUT THC HIN


  Nh ngh a c c lo i chi ph

  nh ngha cc loi chi ph

  • Chi ph hnh chnh l chi ph nhn cng, chi ph qun l chung (khu hao ti sn, thit b, v.v) v vn phng (i vi DN) cho vic thu thp thng tin, x l h s, giy t hon thnh b h s np cho cc c quan hnh chnh nh nc nhm c gii quyt TTHC.

  • Chi ph ti chnh gin tip: chi ph nhm thay i mu m sn phm, quy trnh sn xut, cung cp dch v, b sung thit b tun th yu cu t ra ca th tc

  • Chi ph ti chnh trc tip l ph, l ph thc hin th tc


  C c b c t nh to n

  Cc bc tnh ton

  • phn tch v chia nh TTHC thnh nhng hot ng c th o lng c chi ph;

  • thu thp s liu cn thit phc v cho qu trnh tnh ton;

  • phn tch s liu v tin hnh tnh ton chi ph tun th th TTHC theo quy nh hin hnh;

  • tnh ton chi ph tun th theo phng n n gin ha v lp biu so snh chi ph hin ti v chi ph theo phng n n gin ha.


  C ng o n 1 ph n t ch v chia nh th t c h nh ch nh

  Cng on 1: phn tch v chia nh th tc hnh chnh

  • Bc 1: Thng qua phn m t cc b phn ca TTHC v cc mu n, t khai lin quan, xc nh cc ni dung, yu cu m c nhn, doanh nghip phi thc hin nh cc quy nh v thnh phn h s phi np; cc yu cu, iu kin gn vi TTHC phi tun th; cc khon ph, l ph phi np.

  • Bc 2: Thng qua tham kho thc tin thc hin TTHC ti cc c quan nh nc cng nh phng vn cc i tng thc hin th tc hnh chnh (c nhn, t chc), xc nh cc hot ng c th m c nhn, t chc phi thc hin hon thnh cc ni dung, yu cu do c quan hnh chnh nh nc t ra (c xc nh ti bc 1).


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  V d v th tc cp chng ch hnh ngh kinh doanh thuc BVTV

  9


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  10


  C ng o n 2 thu th p ph n t ch s li u

  Cng on 2: thu thp, phn tch s liu

  Cc nguyn tc trong vic thu thp s liu:

  • Thu thp s liu ng vi c nhn, t chc hot ng vi hiu qu bnh thng: loi b s liu gn vi cc c nhn, t chc hot ng vi hiu sut qu cao hoc qu thp.

  • Tip cn cn trng: la chn s liu mc trung bnh thp nu c nhiu ngun s liu qu chnh lch nhau.


  C ng o n 2 thu th p ph n t ch s li u ti p

  Cng on 2: thu thp, phn tch s liu (tip)


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  V d: th tc cp chng ch hnh ngh kinh doanh thuc BVTV

  Lu in 0 vo Mc tham gia ca ngi qun l v y l th tc p dng cho c nhn

  13


  C ng o n 2 thu th p ph n t ch s li u ti p1

  Cng on 2: thu thp, phn tch s liu (tip)


  C ng o n 2 thu th p ph n t ch s li u ti p2

  Cng on 2: thu thp, phn tch s liu (tip)


  C ng o n 3 nh p s li u v t nh to n

  Cng on 3: nhp s liu v tnh ton

  • S dng cc s liu thu thp in vo file excel Bng ng dng tnh ton chi ph tun th th tc hnh chnh Nu r ngun d liu thu thp c trong ct Ghi ch ca file excel nu trn.

  • Sau khi in v ng s liu, bng excel s t ng tnh ton cc chi ph tun th th tc hnh chnh v cho bit s liu theo tng hot ng ca th tc hnh chnh v tng cng i vi c th tc hnh chnh.

  • Ch in s liu vo cc c mu xanh nht. Trnh can thip vo cc c mu khc (tr mt s trng hp c bit). Nu sau khi in ton b cc hot ng, cn tha dng (row) th dng lnh xa (delete) xo cc dng tha (lu khng xa dng tng cui cng).


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  Nhp s liu v thi gian thc hin cc hot ng

  17


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  Nhp s liu chi ph ti chnh trc tip

  18


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  Nhp s liu v s lt i tng thc hin v tn sut. Lu : trng hp TTHC quy nh i tng khc nhau phi thc hin cc hot ng khc nhau th phi iu chnh s liu v s lng i tng tun th.

  19


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  Kt qu: Sau khi hon thnh vic nhp s liu, h thng s t tnh ton ra Tng chi ph tun th th tc hnh chnh

  20


  C ng o n 4 t nh to n chi ph tu n th theo ph ng n n gi n h a

  Cng on 4: tnh ton chi ph tun th theo phng n n gin ha

  Trng hp kin ngh bi b, hy b th tc hnh chnh:

  • Nu th tc c kin ngh bi b, hy b hon ton, chi ph thc hin th tc hnh chnh sau khi n gin ha c tnh bng 0.

  • Nu th tc c kin ngh bi b, hy b nhng cc yu cu, iu kin vn tn ti, thc hin tnh ton chi ph tm hiu cc quy nh c lin quan nhm tun th cc quy nh .


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  V d: Th tc cp chng ch hnh ngh kinh doanh thuc BVTV

  22


  C ng o n 4 t nh to n chi ph tu n th theo ph ng n n gi n h a1

  Cng on 4: tnh ton chi ph tun th theo phng n n gin ha

  Trng hp kin ngh sa i, b sung ni dung cc b phn ca th tc hnh chnh:

  • Cn c vo phng n mi, cp nht v iu chnh cc chi ph tun th th tc hnh chnh trn c s cc s liu c trc khi sa i, b sung th tc hnh chnh trong bng CHI PH THEO PHNG N MI.

  • Vic rt ngn thi gian thc hin th tc tng ng vi vic gim chi ph c hi cho c nhn, t chc khng c tnh vo chi ph tun th. Tuy nhin, trong mt s trng hp c bit, vic rt ngn thi gian gii quyt th tc c ngha c bit quan trng i vi c nhn, t chc, c th tnh ton cc chi ph c hi gn vi vic rt ngn thi gian gii quyt th tc nhm chng minh li ch ca phng n n gin ha. V d: vic rt ngn thi gian hon thu gi tr gia tng gip doanh nghip sm c b sung ngun vn kinh doanh.


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  Kt xut biu

  24


  Gi i thi u c ch th c t nh to n chi ph tu n th th t c h nh ch nh

  Trn trng cm n!

  www.thutuchanhchinh.vn


 • Login