ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
Download
1 / 11

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๓. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. โครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี' - sen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๓

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 • โครงการคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย ว. และ ท.

  • สนับสนุนสตรีให้มีโอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มทุนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประกอบอาชีพและรายได้ เช่น

   • เทคนิคการทำผ้าบาติก

   • การทำก๊าซและปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกลูกตาล

   • การแปรรูปอาหารครบวงจร

   • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

แผนงานการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ อาชีพ และการทำงานของผู้หญิง


แผนงานการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศจำแนกเพศ


แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย


ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนประชาชน

ศูนย์บริการร่วม

(Call Center)

ตู้รับฟังความคิดเห็น

แผนงานขจัดความรุนแรงในที่ทำงาน


 • โครงการพัฒนากลไกในการทำงานโครงการพัฒนากลไกในการทำงาน

  • จัดทำแบบสอบถามเพื่อติดตามประเมินและสำรวจสถานภาพและแนวคิดของข้าราชการและลูกจ้างต่อบทบาทหญิงชาย

  • นำมิติหญิงชายมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

  • มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น

   • งานวันสตรีสากลและประกาศเกียรติคุณเครือข่ายดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวทุกปี งานวันสตรีไทย งานสัมมนาวิชาการด้านความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย

  • สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นของกระทรวงฯ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ/สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)

แผนงานการพัฒนากลไกในการทำงาน


 • โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของข้าราชการโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของข้าราชการ

  • การลาเลี้ยงดูบุตร การลาเพื่อปฏิบัติธรรม และการลาไปเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม

  • การจัดส่งข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติราชการในต่างจังหวัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและที่พัก

  • การฝึกอบรม/สัมมนา เช่น

   • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ป้องกันตัวอย่างไร..เมื่อภัยมาถึงตัว

   • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการ สำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

   • โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เรื่อง หญิงหรือชายใครคือผู้นำครอบครัว

  • จัดรถรับส่งข้าราชการ

  • เปิดไฟทางเดินหน้ากระทรวง

  • จัดเตรียมห้องพักชั่วคราวให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานคลังและพัสดุ ในช่วงปลายปีงบประมาณ

  • การจัดบริการทางการแพทย์ โดยการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ

  • หลีกเลี่ยงการจัดประชุม/สัมมนาต่างจังหวัดในวันอาทิตย์

แผนงานส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของข้าราชการที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย


 • โครงการโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของข้าราชการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิและสวัสดิการ สำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง
The end
The End โดยการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ


ad