keteladanan rasulullah periode madinah
Download
Skip this Video
Download Presentation
KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 946 Views
 • Uploaded on

KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH. KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH. Hijrah I ke Habsyi , pada tahun ke-5 setelah kenabian . Ini dilakukan selain untuk menghindari kekejaman kafir Quraisy juga untuk dakwah Islam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH' - selma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
keteladanan rasulullah periode madinah1
KETELADANAN RASULULLAH PERIODE MADINAH
 • Hijrah I keHabsyi, padatahun ke-5 setelahkenabian. InidilakukanselainuntukmenghindarikekejamankafirQuraisyjugauntukdakwah Islam.
 • Hijrah II keYasrib/Madinah, padatahun 622 M. peristiwainididahuluidenganadanya:
 • PerjanjianAqabah Ipadatahun 621 M
 • PerjanjianAqobah IIpadatahun 622 M
madinah sebelum kedatangan islam
MadinahSebelumKedatangan Islam

Penduduknyaterdiridariduagolonganbesar yang seringbertikaidanberperang, yaitu:

 • GolonganbangsaYahudi yang terdiridari:
 • BaniQainuqa
 • BaniQuraizah
 • BaniNazir
 • Golonganbangsa Arab yang terdiridari:
 • Suku Aus
 • SukuKhazraj
usaha usaha yang dilakukan rasulullah saw di madinah
Usaha-usaha yang dilakukanRasulullah saw diMadinah
 • MendirikanMasjid
 • MempersaudarakanKaumMuhajirindanAnshor
 • Cara inidilakukannabiuntukmengokohkanpersatuanUmat Islam diMadinah.
 • Persaudaraaninididasarkanataspersaudaraanseagamadanbukanatasdasarkesukuan
 • Sebagaicontoh, NabimempersaudarakanHamzah bin Abdul MuthalibdenganZaidbekasbudaknya, Abu BakarbersaudaradenganKharija bin Zaid, danUmar bin Khattabbersaudaradengan ‘Itban bin Malik Al-Khazraji
 • KaumMuhajirinkemudianbanyak yang menjadipedagangdanpetani. Di antaranya Abdurrahman bin Auf menjadipedagang, sedangkanUmar bin Khottobdan Ali bin AbiTholibmenjadipetani
slide5

MembuatPerjanjiandamaiantaraKaumMuslimindanKaumYahudi, yang disebutPiagamMadinahyang isinyaantara lain:

 • Kaum Muslim danYahudiakanhidupberdampingandanbebasmenjalankanagamanyamasing-masing
 • Apabilasalahsatupihakdiperangimusuh, maka yang lain wajibmembantu
 • Apabilaterjadiperselisihanantarakeduanya, penyelesaiandiserahkankepadaNabi Muhammad SAW selakupemimpintertinggidiMadinah
 • DalamPiagamMadinahtersebutterdapatbeberapaasas, yaitu: asaskebebasanberagama, asaspersamaan, asaskeadilan, asasperdamaiandanasasmusyawarah
slide6

MeletakkanDasar-dasarPemerintahan, EkonomidanKemasyarakatan

 • Dalambidangpemerintahanditerapkanprinsipmusyawarah, yaitudalammemutuskanmasalahharusbermusyawarahterlebihdahulu
 • Dalambidangekonomiditerapkanasaskoperasi, yaitutiap-tiap Muslim harussalingmembantu
 • Dalamkehidupanbermasyarakatditerapkanasaskeadilan, harussalingtolongmenolong, menghargaipersamaanhakdankewajibansesama Muslim, tidakadaperbedaanpangkat, hartadanketurunan, harusmengasihidanmemeliharaanakyatim, menyantunijanda-janda
masyarakat madinah setelah kedatangan islam
MasyarakatMadinahsetelahkedatangan Islam
 • Golongan Islam yang terdiridarikaumanshar (yaitusuku Aus danKhazraj) dankaumMuhajirin, merekamerupakankekuataninti Islam
 • GolonganMunafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay. IaselalumelaporkankegiatanNabidiMadinahkepadakaumKafirQuraisy. GolonganiniakhirnyataatkepadaNabisetelahmeninggalnya Abdullah bin Ubay
 • GolonganYahudimerupakangolongan yang paingberbahaya yang selalubersusahamenyudutkan Islam. Merekaseringmenyebarkanfitnah, mengadakankekacauan. PadaakhirnyamerekaberkomplotdengankafirQuraisypadaperangKhandaq, danakhirnyamerekadiusirdariMadinah
perang badar 7 ramadhan 2 h
PERANG BADAR (7 RAMADHAN 2 H)
 • PerangBadarterjadidiLembahBadar, 125 km selatanmadinah
 • PerangBadarmerupakanpuncakpertikaianantarakaummuslimMadinahdanMusyrikinQuraisy. Peperanganinidisebabkanolehtindakanpengusirandanperampasanhartakaummuslim yang dilakukanolehmusyrikinQuraisy. SelanjutnyakaumQuraisyterusmenerusberupayamenghancurkankaummuslim agar perniagaandansesembahanmerekaterjamin
 • Dalampeperanganinikaummuslimmemenangkanpertempurandengangemilang. TigatokohQuraisy yang terlibatdalamPerangBadaradalahUtbah bin Rabi’ah, al-WaliddanSyaibah. Ketiganyatewasditangantokohmuslimseperti Ali bin AbiThalib, Ubaidah bin HarisdanHamzah bin Abdul Muthalib. AdapundipihakmulsimUbaidah bin Hariswafatkarenaterluka.
perang uhud
PERANG UHUD
 • PeranginiberlangsungpadabulanSya’bantahun 3 H bertepatandenganbulanJanuari 625 M disebuahperbukitanbernamaUhud
 • Pasukan Islam pimpinanNabipadaawalnyaberjumlah 1000 orang, tetapi 300 orangmembelotkarenahasudan Abdullah bin Ubay. SedangkanpasukankafirQuraisyberjumlah 3000 orang yang dipimpin Abu SufyandanistrinyaHindun
 • Peranginipadaawalnyahampirdimenangkanolehumat Islam, tetapikarenapasukanpemanah Islam meninggalkanposisiperanguntukmengambilhartarampasanperang (ghanimah), akhirnyapasukan Islam mengalamikekalahan
 • BahkanHamzah bin Abdul Mutholib (pamanNabi) danterbunuh. Korbanmeninggaldaripihak Islam 70 orang, sedangkafirQuraisy 23 orang
perang khandaq ahzab
PerangKhandaq (Ahzab)
 • LokasiperangKhandaqdisekitarkotaMadinah Utara
 • PerangdikenalsebagaiPerangAhzab (PerangGabungan). PerangKhandaqmelibatkankabilah Arab danYahudi. MerekabekerjasamamelawanUmat Islam.
 • Salman Al-Farisimengusulkanuntukmembangunsistempertahananparit (Khandaq) diperbatasankotaMadinah. Usaha initernyataberhasilmenghambatpasukanmusuh
perjanjian hudaibiyah tahun 6 h 628 m
PerjanjianHudaibiyahtahun 6 H/628 M
 • IsiPerjanjianHudaibiyah:
 • Umat Islam dankaumKafirQuraisytidakbolehsalingserangselama 10 tahun
 • Nabidanpengikutnyatidakdiperkenankanberibadahhajitahunini
 • Kaummuslimbolehmelaksanakanibadahhajitahunberikutnyatidaklebihdaritigahari
 • Kaum Muslim wajibmengembalikanorangMekkah yang menjadipengikutNabidiMadinah, sedangkankaumkafirQuraisutidakwajibmengembalikanorangMadinah yang menjadipengikutmereka
 • SetiaporangdiberikebebasanuntukmemilihmenjadipengikutNabiataukaumKafirQuraisy
penaklukan kota mekah fath al makkah 8 h
Penaklukan Kota Mekah/Fath Al-Makkah ( 8 H)
 • Fath al MakkahterjadipadabulanRamadhantahun 8 H atauJanuari 630 M
 • SebabutamaterjadinyaadalahkarenakaumkafirQuraisymelanggarperjanjianhudaibiyahdanmenyerangkaum Muslim yang adadiMekkah
 • PenaklukankotaMekkah yang dilakukanolehNabi Muhammad danpengikutnyatanpaadapertumpahandarahdanpeperangan, sehinggapendudukkotaMekkahbanyak yang masuk Islam termasukpemimpinkafirQuraisy Abu Sufyan
 • Saatitulahturun Qur’an Surat An Nashrayat 1-5
slide13

KetikafathulMakkahini, Nabiberpidatodihadapanmasyarakat yang isinya:

 • Barangsiapa yang menutuppinturumahnyarapat-rapatmakaiaaman
 • Barangsiapa yang masukkeMasjidilHaram, makaiaaman
 • Barangsiapa yang memasukirumah Abu Sufyan, makaiaaman
ad