MÜSADERELİ ORMAN EMVALİ, SUÇ NAKİL VASITALARI VE SUÇ ALETLERİ SATIŞ ESASLARI - PowerPoint PPT Presentation

M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari
Download
1 / 11

 • 223 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MÜSADERELİ ORMAN EMVALİ, SUÇ NAKİL VASITALARI VE SUÇ ALETLERİ SATIŞ ESASLARI.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MÜSADERELİ ORMAN EMVALİ, SUÇ NAKİL VASITALARI VE SUÇ ALETLERİ SATIŞ ESASLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

MSADEREL ORMAN EMVAL, SU NAKL VASITALARI VE SU ALETLER SATI ESASLARI


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • Orman sularndan dolay msadere edilerek orman depolarna veya yediemin olarak teslim edilip de sulusu belli olan mallardan (Orman emvali ve su nakil vastalar ile aletler) mahkeme sonuna kadar bekletilmesi halinde bozulma, rme ve korunmas zor olanlar satlmak zere ilgili Cumhuriyet Savclndan veya mahkemeden izin alnmak suretiyle ilan edilerek Ak Artrma ile satlar yaplr. Sahipli emval, ara ve alet sat bedelleri vergi ve dier sat giderleri dlerek mahkeme sonuna kadar kii adna emanete alnr.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • Sahipsiz olan emval ve su aletleri deer kaybna uratlmadan ihale edilip satlar yaplarak iletme adna gelir kaydedilir.Bu gibi mallar iletme mal olarak kabul edildiinden Orman Kanununun 85. Maddesi gereince, mecburi hallerde Tahsisen, dier hallerde Ak Artrma suretiyle satlacaktr.

 • Msadereli mallar ve su nakil vastalar ile su aletleri pein bedelle satlr.Sata karlmadan nce muhammen sat bedelleri iletme Sat Komisyonunca tespit edilir. Sat ilan mahalli bazda yaplabilecei gibi, Civar kasaba,le ve llerde de ilan ettirilebilir.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • Sata katlabilme artlar:

 • a) breli ve yaprakl kerestelik,tomruk ,sanayi odunu ve maden direk satlarna her trl keresteci belgelerini gstermek art ile ihaleye katlr.

 • b) kametgah adreslerini ahslar ibraz etmek zorundadr.irket ve Tzel kiiler Ticaret ve Sanayi odas belgelerini ve faaliyet belgelerini,vekaletname ve temsil belgelerini gstermeleri mecburidir.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • c) Kk sanat erbab kiiler ise derneklerden veya Orman iletme Mdrlnden ihaleye katlabileceine dair belge alrlar.

 • d) haleye katlacak kii, Tzel kii ve irketler in geici teminatlarn ihaleden nce letme veznesine yatrmalar zorunludur.

 • e) steklilerin artrma saatinden nce artnameyi okuyup kabul ettiine dair imzalamas zorunludur.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • Kesin hale

 • Kesin teminat %6 hesabyla her partinin karsnda ayr ayr gsterilir.stekliler artnameyi imzalayp kesin teminat yatrm olmalar ve o partiye muhammen sat bedeli zerinden pey srmeleri gerekir.Srlen pey ykseklii sebebiyle artrmadan ekilenlerin teminatlar iade edilir.Pey srmeyenlerin teminatlar gelir kaydedilir.

 • Artrma sonunda en yksek pey sren istekli zerine kesin ihale yaplr.Satla ilgili dellaliye resmi,karar pulu,KDV,her trl vergi ve resimler ile ilan masraflar alcya aittir.Tomruk ve yar mamul keresteden %3 Bakanlk fonu alnr.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • Sat sresi:

 • halenin yapld tarihten itibaren 15 gn ierisinde alc satn ald maln satn yaptrmak mecburiyetindedir.Bu sre iinde demeye ait artlar yerine getirilmedii takdirde alc talebinden dnm saylacandan sat iptal edilerek, teminat irat kaydedilir.

 • Satlan Nakil aralar ve su aletlerini teslim etme ve teslim alma srasnda bir daha kontrol edilmez.satn alnan mal en ge 10 gn ierisinde teslim alnr,bu sre ierisinde teslim alnmayan mallar teslim edilmi saylr.her trl sorumluluk alcya aittir.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • Msadereli emvallerin kesin ihale kararndan sonra alc taahhdnden dnd takdirde teminat gelir kaydedilir.kinci veya daha sonraki ihalelerde ak artrmal satta:

 • a)dare zararna bir fiyat fark husule gelirse, fiyat farkna sebep olan alc ki ihale arasnda meydana gelen fiyat farknn tamam ile ilk ihaleye gre bedel yatrlmas gereken en son gnden itibaren, ikinci ihaleye gre bedel yatrlmas gereken en son gne kadar geen sre iin ilk ihale bedeline gre hesaplanacak parti sat tutarnn aylk %.... Ek zarar toplamndan oluacak idare alacan, reeskont faiziyle birlikte demeyi kabul eder.

 • b) dare zararna ait bir fiyat fark husule gelmemi ise,ilk ihaleye gre bedel yatrlmas gereken en gnden ikinci ihaleye gre bedel yatrlmas gereken en son gne kadar Geen sre ierisinde ilk ihale bedeline gre hesaplanacak. Gecikme cezasn reeskont faiziyle birlikte demeyi kabul eder.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • c ) ki ihale arasnda idare lehine meydana gelen fiyat fark gecikme cezasna eit veya fazla ise herhangi bir cezai art uygulanmaz.Msadereli emvallerin sat ilemi yapldktan sonra, bir hafta ierisinde ve nakliyata balamadan evvel, istif yerinde mallarn l noksanl iddia edilirse, lme masraf alcya ait olmak zere tekrar alc ile birlikte tekrar l kontrol yaplr.Alc hakl kt taktirde yaplan masraf idarece karlanr.Eksiklik ya tamamlanr yada sat ilemi mevcuda gre yeniden dzenlenir.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • Sat istif yerleri ile orman ii sat istif yerlerinden msadereli orman emvali satn alan alc ald emvalin sahibi ve bundan sonraki ykleme,nakletme iverenidir.Bu ilerden doan 506 sayl SGK kanunu, 1475 sayl i Kanunu ile her trl i kazas ve iyerinde alnmas gereken tedbirler ile vergi mevzuatndan doacak ykmllklerden alc sorumludur.Orman idaresinin bu konularda hibir sorumluluu yoktur.


M saderel orman emval su nak l vasitalari ve su aletler sati esaslari

 • Maliye Bakanl Gelirler Genel Mdrl nn 1998/4 sayl Tahsilat Genelgesi gerei Msadereli Su Nakil vastalar vergi yn ile;

 • Msaderesine karar verilen vastalarn msadere tarihinden itibaren sat tarihine kadar eski sahipleri adna vergi tahakkuk yaplmaz.Eski sahibi msadereden nce tahakkuk eden ve denmeyen vergilerden sorumludur.

 • Aracn sahibi Lehine verilen kararlarda, ara kendisinde ise ikinci bir tescile gerek kalmadndan tm vergilerden sorumludur.Ara bir bakasna satlm ise sat bedeli kendisine iade edilir.Aracn zaptedildii tarihten sat tarihine kadar herhangi bir vergi tahakkuku yaplmaz.


 • Login