Józef Piłsudski - PowerPoint PPT Presentation

Jzef  Pisudski
Download
1 / 18

  • 238 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Józef Piłsudski. Lata młodości i konspiracji (1867-1914).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Józef Piłsudski

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


J zef pi sudski

Jzef Pisudski


Lata m odo ci i konspiracji 1867 1914

Lata modoci i konspiracji (1867-1914)

  • Ojciec (Jzef Wincenty Pisudski) by komisarzem powstania styczniowego na mudzi, za matka (Maria z Billewiczw) wywodzia si ze znakomitego rodu litewsko-polskiego. Trudnoci gospodarcze i poary w majtku sprawiy, e caa rodzina przeniosa si w kocu do Wilna, gdzie przyszy marszaek uczszcza do gimnazjum. W 1885 roku Pisudski rozpocz w Charkowie studia medyczne.

  • Bardzo wan dat w yciu modego Pisudskiego sta si 13 marca 1887 roku, kiedy zosta przypadkowo aresztowany razem z grup spiskowcw przygotowujcych zamach na cara Aleksandra III. Brat przyszego marszaka Bronisaw zosta skazany na 15 lat katorgi na Syberii, za on sam na 5 lat zesania do wschodniej Syberii.

  • Z zesania wrci do Wilna w lipcu 1892 roku. Od razu konsekwentnie zaangaowa si w dziaalno miejscowych socjalistw, pozna te sw przysz on Mari z KoplewskichJuszkiewiczow, moliwe, e rwnie Romana Dmowskiego. Po utworzeniu w listopadzie 1892 roku Polskiej Partii Socjalistycznej Pisudski wszed w skad sekcji litewskiej tej organizacji.

  • Z czasem stan konsekwentnie na gruncie PPS-owskiej koncepcji niepodlegoci Polski, preferujc odmiennie ni SDKPiL stanowisko klasowe. Podobne stanowisko prezentowa w 1896 roku, gdy przez sze miesicy przebywa w Londynie, m.in. na kongresie II Midzynarodwki. Po powrocie do Wilna kontynuowa dotychczasow dziaalno w Robotniku, coraz wyraniej te zaczy si ujawnia jego zdolnoci przywdcze. Po powrocie z kolejnego wyjazdu do Londynu (1899) oeni si z Mari Juszkiewiczow, a wkrtce pastwo Pisudscy przenieli si do odzi.


J zef pi sudski

Ponowne zaostrzenie sytuacji midzynarodowej w 1913 roku skonio do zorganizowania w Stry koo Limanowej kursu szkoy oficerskiej Zwizku Strzeleckiego, na ktrym Pisudski wystpi jako wykadowca. Pocztek 1914 roku to wyjazdy do Szwajcarii, Francji i Belgii, gdzie Pisudski inspekcjonowa formowane tam polskie grupy strzeleckie. W lutym 1914 roku wygosi w sali Towarzystwa Geograficznego w Paryu odczyt, w ktrym niemal proroczo przewidzia wybuch wojny i rozkad si sojuszniczych, a take szanse Polski w owym konflikcie.

O wicie 6 sierpnia 1914 roku kompania kadrowa przekroczya granic austriacko-rosyjsk i ruszya w stron Kielc. Tu polskich ochotnikw spotka wielki zawd: nie do e nie udao si wznieci powstania przeciwko Rosji, to jeszcze onierze T. Kasprzyckiego zostali niechtnie przyjci. To wanie w wyniku tych dowiadcze i gorzkiego zawodu powstaa pniej pie Pierwsza Brygada przyszy hymn legionowy. Wkrtce szlakiem kadrwki ruszyy kolejne oddziay polskich strzelcw


J zef pi sudski

W roku 1917 zainicjowa rozbudow Polskiej Organizacji Wojskowej. Aresztowany przez Niemcw 22 VII 1917 zosta osadzony w twierdzy Magdeburskiej. Po zwolnieniu 10 XI 1918 przyby do Warszawy, gdzie Rada Regencyjna przekazaa mu wadz wojskow, a 14 XI 1918 wadz zwierzchni nad krajem. 22 listopada zosta Tymczasowym Naczelnikiem Pastwa, 20 II 1919 tytu Naczelnika Pastwa przyzna mu sejm RP, w marcu 1920 zosta mianowany Marszakiem Polski, odegra znaczna rol w czasie wojny polsko-bolszewickiej (1920).

W czasie wojny polsko-bolszewickiej z Rydzem -migym


J zef pi sudski

Po objciu rzdw przez premiera Wincentego Witosa wycofa si formalnie z ycia politycznego i osiad w Sulejwku pod Warszaw, rozwijajc oywion dziaalno publicystyczn i pisarsk.

W maju 1926 dokona zamachu wojskowego, zwanego przewrotem majowym. Praktycznie do mierci sprawowa wadz autorytarn. W roku 1930 rozwiza sejm, wobec posw opozycji stosujc represje.

Milusin -willa marszaka

Pisudski podczas przewrotu majowego.


J zef pi sudski

  • Ostatnie miesice ycia Pisudskiego upyny w atmosferze pracy nad now konstytucj, znacznie wzmacniajc znaczenie prezydenta w pastwie. Bya to tzw. konstytucja kwietniowa z 1935 roku. Pisudski by ju wtedy ciko chory i w tym samym roku, w niedziel 12 maja, zmar w Belwederze na raka wtroby. Po manifestacyjnym pogrzebie jego ciao zoono w krypcie w. Leonarda w katedrze wawelskiej. Rok pniej na wileskim cmentarzu na Rossie zoono w jednym grobie ekshumowane z Sugint na Litwie szcztki Marii z Billewiczw Pisudskiej, matki marszaka, oraz urn z jego sercem. W roku 1938 trumna ze szcztkami Jzefa Pisudskiego zostaa przeniesiona do krypty pod Wie Srebrnych Dzwonw, gdzie stoi do dzi.


J zef pi sudski

Zosta pochowany na Wawelu, jego serce spoczo w grobie matki na cmentarzu w Wilnie.

Wilno- Mauzoleum Matki i Serce Syna

Krakw- trumna z ciaem Jzefa Pisudskiego na Wawelu


J zef pi sudski

W mauzoleum Matka i Serce Syna w Wilnie na czarnej granitowej pycie nagrobnej zgodnie z wol zmarego wykuto cytaty z Wacawa (u gry) i Beniowskiego (u dou) Juliusza Sowackiego:

u gry:

Ty wiesz, e dumni nieszczciem nie mogZa innych ladem i t sam drog.

u dou:

Kto mogc wybra, wybra zamiast domuGniazdo na skaach ora, niechaj umieSpa, gdy renice czerwone od gromuI sycha jk szatanw w sosen szumie.Tak yem.midzy nimi:Matka i Serce Syna


J zef pi sudski

Dziadek ze swoimi onierzami

Jzef Pisudski na swojej Kasztance.


J zef pi sudski

Pisudski na obrazie pdzla Paszkowskiego

Pisudski na obrazie pdzla Malczewskiego


J zef pi sudski

Pomnik J. Pisudskiego w Katowicach

Pomnik marszaka w Warszawie

Tablica pamici w Krakowie


J zef pi sudski

Marszaek by posiadaczem ogromnej iloci orderw i odznacze. Midzy innymi:

Order Ora Biaego

Krzy Walecznych

Order Odrodzenia Polski

Order Virtuti Militari


J zef pi sudski jaki by

Jzef Pisudski- jaki by ?

Na pierwszy rzut oka Jzef Pisudski nie wyrnia si z otoczenia. By redniego wzrostu, proporcjonalnie zbudowany. Charakterystyczne, nieco suche rysy, krzaczaste brwi, sumiaste wsy. Ten czowiek o poczciwej powierzchownoci mia jednak bardzo silne, baczne spojrzenie, doskonale widzia, sysza i natychmiast reagowa.

Pali duo papierosw zwanych marszakowskimi, wykonywanych specjalnie dla niego. Pi wielkie iloci mocnej herbaty, nie przepada natomiast za kaw. Marszaek duo chodzi, uwielbia samotne spacery po parku azienkowskim.

Nie mg spa bez broni pooonej na nocnym stoliku przy ku. Pisudski swobodnie posugiwa si jzykami rosyjskim, francuskim i niemieckim.


J zef pi sudski

By bardzo rodzinny i kocha dzieci, uchodzi za wzorowego ojca obydwu crek, cho wydaje si, e jego oczkiem w gowie bya modsza, Jadwiga (Jagoda). Uwielbia poezj Juliusza Sowackiego. Za rautami i balami nie przepada, a w salonach czu si wyranie le. Jego ulubion rozrywk byo stawianie pasjansw. Mia ogromne poczucie humoru i umia mia si z siebie samego. Bardzo lubi karykatury na swj temat, zwaszcza rysowane przez Zdzisawa Czermaskiego.


J zef pi sudski

Mia ogromne poczucie humoru i umia mia si z siebie samego. Bardzo lubi karykatury na swj temat, zwaszcza rysowane przez Zdzisawa Czermaskiego.

Mimo posdze o zapdy dyktatorskie, potrafi by wielkoduszny, widzc fachowo przeciwnika i szlachetno jego intencji.


J zef pi sudski

Marszaek

to najwyszy stopie wojskowy.

W Polsce przyznawany jest

od roku 1920. Pierwszy otrzyma go Jzef Pisudski


J zef pi sudski

Legenda Jzefa Pisudskiego - "komendanta", rwnie okrelanego mianem "Dziadka" praktycznie funkcjonuje do dzisiaj.

Jzef Pisudski jest postaci w historii Polski, ktrej zasugi dla niepodlegoci naszego kraju s powszechnie uznane.


  • Login