Verslag van de eerste bijeenkomst van de VBC Reest en Wieden in het waterschapskantoor  Zomerdijk te...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 103

Aanwezig : PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Verslag van de eerste bijeenkomst van de VBC Reest en Wieden in het waterschapskantoor Zomerdijk te Meppel d.d. 31 mei 2011. Aanwezig :. mw. S.A.W. Tinneveltvoorzitter. mw. P.M. Buisnotulist. de heer R. van Aalderen, Sportvisserij Nederland (gastspreker).

Download Presentation

Aanwezig :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Verslag van de eerste bijeenkomst van de VBC Reest en Wieden in het waterschapskantoor Zomerdijk te Meppel d.d. 31 mei 2011.


Aanwezig:


mw. S.A.W. Tinneveltvoorzitter


mw. P.M. Buisnotulist


de heer R. van Aalderen, Sportvisserij Nederland (gastspreker).


Namens het waterschap Reest en Wieden:


de heer G. Verstoepbeleidsadviseur


de heer D. de Vriesbeleidsmedewerker waterkwaliteit en aquatische ecologie


Namens Sportvisserij Oost-Nederland:


de heer H. Slagter


Namens HSF Groningen-Drenthe:


dhr. A.J. Scheper


Namens de Algemene Bond van Binnenvissers in NW Overijssel:


dhr. J. Piek


Namens Natuurmonumenten De Wieden:


mw. R. Martens


Namens Staatsbosbeheer:


dhr. G. Klijnstra


Verhinderd:


Namens Sportvisserij Oost-Nederland:


dhr. E. Piek


Namens de Algemene Bond van Binnenvissers in NW Overijssel:


dhr. S. Lok


Agenda-onderwerpActie door


Opening en vaststellen agenda


De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vanavond zal de heer Roland van Aalderen een presentatie verzorgen over het opstellen van een visplan.


De agenda wordt behandeld als voorgesteld.


Toelichting functioneren VBC en opstellen visplan.


Aan de hand van een powerpointpresentatie vertelt de heer Van Aalderen hoe vanuit het verleden tot de verplichting is gekomen om visrechthebbenden een visplan te laten opstellen en hoe een visplan wordt opgesteld. De powerpointpresentatie maakt deel uit van dit verslag.


Realiseren van visplan(nen).


De heren Van Aalderen en Verstoep zullen samen een voorstel (plan van aanpak) voorbereiden voor de eerstvolgende vergadering in september 2011. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een schriftelijke ronde.


Gerard Verstoep


Verslag vorige bijeenkomst 29 november 2010


Tekstueel: bij agendapunt 5 wordt het onderwerp vismigratie bij de gemalen toegevoegd. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.


Mededelingen en ingekomen stukken

  • Ingekomen mail van de heer Timmerman m.b.t. oprichting VBC

  • Betrokkene is een van de kleinere particulieren en kan zich via zijn visrechten laten vertegenwoordigen door Sportvisserij Oost Nederland. Afgesproken wordt, dat de voorzitter hem dit zal voorstellen. Om alle kleinere participanten in beeld te kunnen krijgen, zal een intekenlijst worden opengesteld.

  • Relatie-ontwikkeling.

  • De heer Scheper wil bij gelegenheid de oeveratlas graag laten zien.

  • Het aalplan zal vermoedelijk eind 2013 klaar zijn.


Naar aanleiding van de lopende discussie over de visrechten(grenzen) tussen de twee sportfederaties deelt de heer Slagter mee, dat overeenstemming is bereikt


Aan Vereniging Steenwijk is een machtiging verleend met de voorwaarde dat de visrechten overgaan in de HSF.


Sarah Tinnevelt


Gerard Verstoep


Organiseren van een informatie-avond


Het organiseren van een informatie-avond wordt eerst zinvol geacht als het visplan al gedeeltelijk klaar is. Planning in plan van aanpak opnemen (voorjaar 2012?). Thema: ?


Wie worden benaderd: gemeenten, provincies, visverenigingen, Drents en Overijssels landschap.


Dit agendapunt wordt in principe geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering in september 2011 (in bijzijn van de heer E. Piek).


Gerard Verstoep


Rondvraag


De heer Verstoep vraagt welke onderwerpen er op de website van VBC Reest en Wieden mogen. Afgesproken wordt, dat de samenstelling, het convenant, links naar partnerwebsites en de notulen (vanaf heden) geplaatst worden.


De heer Scheper is geinteresseerd in de migratievisie binnen het waterschap. Het uitvoeringsprogramma hiervoor is nog in de maak.


De heer Klijnstra pleit voor uniforme communicatie binnen het VBC over de visstandbemonstering in de Weerribben. De heer Verstoep zal dit intern opnemen met de heer M. Jansen.


De heer J. Piek vraagt naar het baggerplan. Wordt er ter voorkoming van vissterfte met een depot gewerkt? De heer Verstoep zal navraag doen bij de heer L. Rozema.


Gerard Verstoep


Gerard Verstoep


Gerard Verstoep


Sluiting


Hierna dankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.


  • Login