ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVSKIM MREŽAM A - PowerPoint PPT Presentation

Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a
Download
1 / 18

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVSKIM MREŽAM A. Ana Miloševi ć , Nikola Ili ć dr Nenad Kartalovi ć , Srđan Milosavljevi ć Institut Nikola Tesla Beograd, SRBIJA. KRATAK SADRŽAJ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVSKIM MREŽAM A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a

ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVSKIM MREŽAMA

Ana Milošević, Nikola Ilić

dr Nenad Kartalović,

Srđan Milosavljević

Institut Nikola Tesla

Beograd, SRBIJA


Kratak sadr aj

KRATAK SADRŽAJ

 • SN iVN kablovskemrežesuodizrazitevažnostizapouzdaniprenosidistribucijuelektričneenergijekako u komercijalnimtakoi u rezidencijalnimmrežama

 • Parcijalnapražnjenja (PP) nastaju u početnojfazioštećenjavisokonaponskeizolacijeismatraju se najboljimpočetnimpokazateljemdegradacijeizolacije

 • Pružajumogućnostranogupozorenjanakvarove u izolaciji

 • Pružaju mogućnosti dijagnostikestanjakablovai zapoboljšanjeperformansimreže

 • Omogućavavlasnikuopremedapreduzmekorektivneakcijepre negošto dođe do havarije

 • U radusuprikazaneprednostiinedostacion-line i off-lineispitivanjaparcijalnihpražnjenja

 • Navedene su uštede dobijene blagovremenimlociranjemiciljanomzamenomodređenih sekcija kablova


Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a

UVOD

 • Moderna SN i VN kablovskaizolacijaodumreženogpolietilena je vrloosetljivanaštetnodejstvoaktivnostiparcijalnihpražnjenja (PP)

 • Kaokriterijum se uzimavrlonizak nivo PP (pC, mV), praktičnopd-free

 • PP pružajuranoupozorenjenakvarove u izolaciji.

 • PP pružajumogućnost dijagnostike SN i VN postrojenja, kaosredstvozaefikasnoupravljanjeopremom

 • Savremeno upravljanjeopremomzasnovano jenadijagnosticistanja (konceptodržavanjapo stanju)

 • Uz stopu zаmene kаblovа u pogonu koja je u evropskim zemljama na veomа niskom nivou (obično mаnje od 0.5% nа godišnjem nivou) potrebа zа аlternаtivnim rešenjem zа uprаvljаnjem ovim resursima se veomа jаsno vidi

 • Mogućnosti off-line i on-line praćenja parcijalnih pražnjenja se nameću kao vodeća tehnologija za praćenje stanja kablova i mreža


Ekonomski aspekti performansi sistema i dijagnostike

EKONOMSKI ASPEKTI PERFORMANSI SISTEMA I DIJAGNOSTIKE

 • Uštede preko smanjenja troškova:

  • direktnitroškovikvarakabla

  • troškovineplaniranihvišestrukihpopravki

  • troškovikodpotrošačausledispada

 • Dobiti preko:

  • produženjaradnogveka - odlaganjemzamene

  • poboljšanjakvalitetaopremepravilnimodržavanjem

  • povećanjabezbednosti, raspoloživotiipouzdanostimreže

  • neprekidnostinapajanjalokacijakojesuvisokogprioriteta.


Ekonomski aspekti

EKONOMSKI ASPEKTI...

 • Za distributere el. energije najvećeuštede se ostvaruju u odlaganjukapitalnihprogramazamenekablova

 • Za neke potrošače troškovizbogprekidanapajanjamogudaprevaziđukapitalnetroškovezamenekablova

 • Ako je cenaprekidavećaodreda 200.000 eurapodanu, vlasnicisuzainteresovani zastanjenjihoveopreme

 • Akose troškoviprekida vide samokaotroškovipopravke (kaošto je u slučajuautomatskerekonfiguracijemreže), vlasnicinemajufokus na dijagnostici

 • Na kraju procesa analize i proračuna treba da se utvrdi opravdanost troškova upravljanja kablovskom mrežom uz optimalni stepen uključivanja dijagnostike ili monitoringa


 • Plan za upravljanje opremom na bazi stanja glavne komponente

  PLAN ZA UPRAVLJANJE OPREMOM NA BAZI STANJA- glavne komponente


  Po eci on line ispitivanja pp na kablovskim mre ama

  POČECI ON-LINE ISPITIVANJA PPNA KABLOVSKIM MREŽAMA

  • Merenjaparcijalnihpražnjenjanakablovimakaovisokonaponskimobjektima se vrše od sredine prošlog veka

  • Monitoring parcijalnih pražnjenja na kablovskim mrežama je izveden prvi put u svetu 1998 ( EDF Energy)

  • oko 98% vanrednihdogađaja u snabdevanjuelektričnom energijomkoji se dešavaju u razvijenimkablovskimmrežamapotiču odkablova


  Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a

  • rezultation-linePPnapreko 629 kablovskihvodova(11kVmreža, EDF Energy)

  • oko 5% uzorka (30 od 629) preporučenozatemeljnu dijagnostiku i popravku po potrebi– nivo PP preko 200mV. 11 od 30 kablova je imalo kvar unutar 3 meseca

  • Oko 25% (150 od 629) zahteva praćenje PP – nivo PP preko 70mV


  Ispitivanja i dijagnostika pp na sn i vn kablovima

  ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKA PP NA SN I VN KABLOVIMA

  Ispitivanje parcijalnih pražnjenja na kablovima je samo deo ispitivanja koja se izvode radi dijagnostike stanja, pre svega izolacionog sistema kablova ali i pogonskih parametara mreže. Postoji više dijagnostičkih ispitivanja koja su moguća na SN i VN kablovima. Koja će se ispitivanja obavljati i na koji način zavisi od odluke kompanije.


  Koncepti ispitivanja parcijalnih pra njenja na kablovima

  KONCEPTI ISPITIVANJA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA KABLOVIMA


  Pore enje on line i off line tehnika ispitivanja pp

  POREĐENJE ON-LINE I OFF-LINE TEHNIKA ISPITIVANJA PP


  Ispitivanja i dijagnostika parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovima

  ISPITIVANJA I DIJAGNOSTIKA PARCIJALNIH PRAŽNJENJA NA SN I VN KABLOVIMA

  • Jedan od najprikladnijih koncepata za efikasno dugoročno upravljanje SN i VN kablovima i postrojenjima je primena rešenja u 4 koraka upravljanja opremom zasnovanog na dijagnostici stanja

  • Osnovna ideja ovog rešenja je da pruži isplativ pristup ispitivanju i monitoringu parcijalnih pražnjenja kao alternativu ugradnji stalnih sistema monitoringa


  Koncept za on line monitoring sn mre a u 4 koraka

  KONCEPT ZA ON-LINE MONITORING SN MREŽA U 4 KORAKA


  Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a

  • Prvikorakčinejeftinaispitivanja PP kojima se ispitujecelokupnakablovskamreža, tabela. To omogućujeodgovarajućiprenosiviuređaj, slika a) kojizahteva ne višeod 30 sekundimerenjapoobjektu. Uređaj poseduje mogućnost pouzdane detekcije nivoa aktivnosti parcijalnih pražnjenja i selekcije po nivoima kritičnosti. Prag kritičnosti, premanizuistraživanja, prelazi oko 20% mreže.

  • U tom delu su neophodna ozbiljnija dijagnostička ispitivanja i izvode se u koraku 2. Odnose se na osnovnu dijagnostiku, otkrivanje i nalaženje mesta aktivnosti PP. Prenosivi merno-dijagnostički uređaj za tu namenu, koji omogućuje brzu procenu stanja za vreme do 10 minuta po objektu, prikazan je na slici b.


  Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a

  • Tamo gde su potvrđeni značajni nivoi PP otkriveni u dijagnostičkim ispitivanjima u koraku 2 (u delu ne većem od 10% mreže) ispitivanja se nastavljaju u koraku 3 gde se pristupa povremenom praćenju aktivnosti PP u periodu od 1 dan do 3 meseca. U tu svrhu se koristi sofisticirani prenosivi on line monitor čiji je jedan deo prikazan na c.

  • U delu mreže u kojem se iskaže potreba za daljim ispitivanjima (ne veći od 5%), pristupa se fazi 4. Uvodi se permanentni monitoring uz druga dijagnostička ispitivanja. Uređaj za trajni monitoring prikazan je na slici d.


  Ure aji za on line ispitivanja i monitoring sn mre a

  UREĐAJI ZA ON LINE ISPITIVANJA I MONITORING SN MREŽA

  a) uređaj za brzi skrinig aktivnosti PP b) za osnovnu dijagnostiku aktivnosti PP


  Ispitivanja parcijalnih pra njenja na sn i vn kablovskim mre am a

  .

  c) uređaj za povremeni monitoring PP d) uređaj za trajni monitoring PP


  Zaklju ak

  ZAKLJUČAK

  • U savremenomposlovanjukompanijazadistribucijuelektričneenergije, upravljanjeopremomzasnovanonapermanentnompraćenjustanjaidijagnosticidajepotrebnupouzdanostiraspoloživostsistema. Time se omogućavaefektivnoproduženjeradnogvekapostojeeopremeikablova. Zastalnopraćenjestanjaizolacionogsistemakablovaipriborajedina do sadarealizovanametoda je monitoring parcijalnihpražnejnja. Osmišljenouvođenjeon-line ispitivanja PP u održavanjeinadzor SN distributivnihmreža (kablovi, prekidačkaidrugaoprema), možeobezbeditiznačajnuuštedukrozboljeupravljanjeieksploataciju. Ovakvadijagnostikadoprinosiboljemrazumevanjustanjaopremeipoboljšanju performansi određujući " indekskritičnosti" (nivorizikaodkvara). Razumevanjemkritičnostikablai time irizikaodkvara, moguće je sprovestiefikasnuiciljanuzamenu, popravkeiinvesticioneprograme.

  • Jedan od najprikladnijih koncepata za efikasno dugoročno upravljanje SN i VN kablovima i postrojenjima je primena rešenja u 4 koraka upravljanja opremom zasnovanog na dijagnostici stanja. Osnovna ideja ovog rešenja je da pruži isplativ pristup ispitivanju i monitoringu parcijalnih pražnjenja kao alternativu ugradnji stalnih sistema monitoringa.


 • Login