Tööturu olukorra parandamisest ESFi toel
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

RAK mee tme 1.3 Võrdsed võimalused tööturul üldine eesmärk: PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tööturu olukorra parandamisest ESFi toel Viljandimaal Meede 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” Kadri Jäätma 31 .10.2006. RAK mee tme 1.3 Võrdsed võimalused tööturul üldine eesmärk:. Töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja

Download Presentation

RAK mee tme 1.3 Võrdsed võimalused tööturul üldine eesmärk:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tööturu olukorra parandamisest ESFi toel ViljandimaalMeede 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul”Kadri Jäätma31.10.2006


RAK meetme 1.3Võrdsed võimalused tööturulüldine eesmärk:

Töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja

sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja

tõhusam ennetamine ja leevendamine

ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.


Toetuse andmise eesmärgid:

integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötuid ning töötajaid, kes on saanud koondamisteate;

võimaldada riskirühmadele paremat ligipääsu tööturule;

tõsta tööturuteenuste tulemuslikkust ja kvaliteeti.


Võimalikud tegevused:

töötute ja koondamisteate saanud tööotsijate täiend- ja ümberõpe (sh. ettevõtlusalane õpe);

riskirühmade töövõime ja töövalmiduse tõstmine;

ebapiisava eesti keele oskusega inimestele tööalaselt vajalik keeleõpe;

tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine;

abi andmine ettevõtlusega alustamiseks;

naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine;

tööturuteenuste edasiarendamine.


Meetme rakendamise skeem

Meedet rakendatakse kahes osas

Riiklike tööturuasutuste projekte rakendatakse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kava alusel.

Teised asutused taotlevad toetust taotlusvoorudes.


Võrdsed võimalused tööturul

Võimalikud kasusaajad (sihtgrupp):

töötud (nii registreeritud kui registreerimata);

tööturult väljatõrjutud inimesed;

koondamisteate saanud töötajad/tööotsija.

Toetust võib taotleda:

juriidiline isik;

füüsilisest isikust ettevõtja;

riigiasutus või

kohaliku omavalitsuse asutus.


Taotleja:

peab omama projekti teostamiseks vajalikke vahendeid;

peab omama projekti teostamiseks vajalikku kogemust;

peab omama kinnitust avaliku sektori finantseeringu olemasolu kohta;

või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;

ei või olla maksuvõlglane.


Võrdsed võimalused tööturul rahastamine

 • Rahastamine 2004-2006*:

  • ESF: 413,6 milj krooni

  • Riik (sh kohalikud eelarved) 103,4 milj krooni

   KOKKU: 517 milj krooni

_________________________

* 2004 aasta hindades


Avaliku sektori finantseering

Vähemalt 20% projekti abikõlblikest kogukuludest peab olema finantseeritud Eesti avaliku sektori poolt.

Eesti avaliku sektori finantseeringuks loetakse järgmiste isikute finantseeringut:

1) riik;2) kohaliku omavalitsuse üksus;3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik;4) juriidilised isikud, mille üle punktides 1–3 nimetatud isikud omavad raamatupidamise seadusetähenduses valitsevat mõju.


Avaliku sektori finantseering (1) Vastavalt tööturuteenuste ja -toetuste seadusele:

töötu toetus;

töötu õppestipendium;

sõidu- ja majutustoetus;

toetus tööandjale väiksema konkurentsivõimega inimese töölevõtmisel;

tööpraktika stipendium;

tööpraktika juhendamistasu;

ettevõtlustoetus;


Avaliku sektori finantseering (2)

Vastavalt töötuskindlustuse seadusele:

 • töötuskindlustushüvitis;

  Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele:

 • toimetulekutoetus;

  muud avaliku sektori toetused üksikisikutele, kui selle toetuse läbi panustab toetuse andja tööhõive edendamisele.


Avaliku sektori finantseering (3)

Vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele:

töövõimetuspension

Vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusele:

puudega täiskasvanu toetus;

hooldajatoetus;

puudega vanema toetus;

õppetoetus;

rehabilitatsioonitoetus;

täienduskoolitustoetus;


Meede 1.3 Võrdsed võimalused tööturul

Toimunud on kolm taotlusvooru.

I 19. juuli - 17. august 2004

II 30. august – 28. oktoober 2004

III 17.aprill - 18. mai 2006

Taotlusvoorudesse esitatud 195 projektist rahastati 90.

Koondatute projekte on olnud viis.

Kreenholm, Narva Elektrijaamad, AS Viisnurk, AS Dagotar, Töötukassa kollektiivsete koondamiste üle-eestiline projekt.

Tänaseks on lõppenud 26 projekti.


Meede 1.3 Võrdsed võimalused tööturul

IV taotlusvoor

Vooru avamise eeldatav aeg on detsember 2006

Voor on avatud kuu aega.

Jagamisele lähevad vabanevad vahendid lõppenud projektidest.

Koondamisteate saanud töötajatele suunatud projekte võib esitada jooksvalt.


Projektide mõjupiirkondade jaotus maakonniti

Ida-Virumaa 14+7

Harjumaa 13+5

Valgamaa 8+4

Võrumaa 8+4

Viljandimaa 7+3

Põlvamaa 6+3

Tartumaa 5+3

Pärnumaa 5+2

Hiiumaa 5+1

Jõgevamaa 4+3

Saaremaa 4+1

Järvamaa 3+2

Läänemaa 3+1

Lääne-Virumaa 2+1

Raplamaa 2+1


Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Abiühing Üheksavägine MTÜ

“Tõrjutust tundvate inimeste sotsiaalse sidususe taastamine”

kestus 19 kuud, lõppes 31.03.2006

maksumus 1 938 664 krooni

osaleb 128/128 töötut: 64/29 meest, 64/99 naist

tööle 76

rakenduspiirkond Viljandi-, Võru-, Valgamaa

projektijuht Livia Olesk; [email protected]; 527 4959


Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Abiühing Üheksavägine MTÜ

“Puuetega inimeste ja töötute tagasitulek tööturule”

kestus 44 kuud, 01.01.2005 - 31.08.2008

maksumus 5 793 850 krooni

osaleb 206 töötut: 15 meest, 191 naist

tööle 103

rakenduspiirkond Viljandi-, Põlva-, Võru-, Valga-, Pärnu-, Harjumaa

projektijuht Margot Põlla; [email protected]; 4333963


Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Tööturuameti Viljandimaa osakond

“Lõuna-Viljandimaa töötute lõimimine tööturule läbi erialakoolituse ja tööpraktika”

Kestus 14 kuud, lõppes 28.02.2006

maksumus 826 801krooni

osaleb 20/20 töötut: 10/3 meest, 10/17 naist

tööle 16/20

rakenduspiirkond Viljandimaa

projektijuht Külli Mõttus; [email protected]; 53415950


Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Tööturuameti Viljandimaa osakond

“Viljandimaa puudeinimeste toetamine tööturule pääsemisel”

Kestus 01.04.2004 - 31.12.2006

maksumus 5 551 400 krooni

osaleb 30/63 töötut:15/31 meest, 15/32 naist

tööle 10/23

rakenduspiirkond Viljandimaa

projektijuht Kristel Liivaste; [email protected] ; 5094845


Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Tööturuameti Viljandimaa osakond

“Viljandi- ja Võrumaa töötute lõimimine tööturule läbi väikeettevõtluse”

Kestus 16 kuud, lõppes 31.12.2005

maksumus 1 453 090 krooni

osaleb 40/51 töötut: 20/20 meest, 20/31 naist

tööle 40/41

rakenduspiirkond Viljandimaa, Võrumaa

projektijuht Peep Raju; [email protected] ; 5070822


Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Eesti Põllumajandusülikool

“Väikeettevõtluse toetamine maal”

kestus 20 kuud, lõppes 31.05.2006

maksumus 703 130 krooni

osaleb 30/33 töötut: 10/14 meest, 20/19 naist

tööle 12/30

rakenduspiirkond Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Võru-, Järva-, Valga-, Viljandi-, Ida-Viru maakond.

projektijuht Urve Vool; [email protected]; 7313174


Lisainfo:

Tööturuameti kodulehekülg

www.tta.ee/esf

Struktuurifondide kodulehekülg

www.struktuurifondid.ee

Kadri Jäätma

Tööturuamet, ESF osakonna peaspetsialist

625 77 60

[email protected]


 • Login