Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖINEN DOKUMENTAATIO & SOSIAALITYÖN LUOKITUS PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖINEN DOKUMENTAATIO & SOSIAALITYÖN LUOKITUS. Kuopio 22.11.2005 Projektipäällikkö Jarmo Kärki. Esityksen sisältö. Huomioita sosiaalihuollon dokumentaation nykytilasta Sähköisen dokumentoinnin kehittämissuuntia

Download Presentation

SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖINEN DOKUMENTAATIO & SOSIAALITYÖN LUOKITUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖINEN DOKUMENTAATIO & SOSIAALITYÖN LUOKITUS

Kuopio 22.11.2005

Projektipäällikkö Jarmo Kärki


Esityksen sisältö

 • Huomioita sosiaalihuollon dokumentaation nykytilasta

 • Sähköisen dokumentoinnin kehittämissuuntia

 • Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitus esimerkkinä dokumentoinnin rakenteisesta sisällöstä


Sosiaalihuollon sähköinen dokumentaatio:Nykykäytännön tunnuspiirteitä

 • Valtakunnallinen epäyhtenäisyys siinä,

  • mitä asiakastietoja kirjataan ja

  • miten niitä kirjataan.

 • Kirjaamisella usein epäselvä suhde ammattilaisen työprosessiin.

 • Asiakirjojen säilyttämistä koskeva ohjeistus puutteellista ja vanhentunutta.


Asiakastyön dokumentointi

”Ydintiedot”

Sähköinen kirjaaminen

Päätökset

Asiakkaan perustiedot

Suunnitelmat

Seurantatiedot

Tulosyy

DokumentointiAsiakastiedon tallentaminen säilyvään muotoon

Vapaa-muotoinen dokumentaatio

Rakenteinen dokumentaatio

Ammattilaisen muistiinpanot

Hakemukset

Manuaalinen kirjaaminen


Tarvitsemme yhtenäisen dokumentaatiorakenteen, joka tukee asiakaspalvelua ja

sosiaalialan ammattilaisen työtä sekä valtakunnallisesti yhtenäisen dokumentoinnin ohjeistuksen


Sosiaalihuollon sähköisen dokumentaation kehittäminen

Käytössä olevat dokumentaatiotavat

Nykyisten dokumentaatiotapojen selvittäminen ja arviointi

Työprosessilähtöinen ajattelu

Sosiaalialan työprosessien mallintaminen

Prosessin eri vaiheissa tarvitaan erilaisia tietoja

Tietojen määrittely palveluittain ja kunkin prosessivaiheen osalta

Sosiaalialalla asiakasprosessit ylittävät palveluiden ja sektoreiden rajoja

Organisaatioiden sisäisten ja niiden välisten tiedonsiirtotarpeiden selvittäminen


Sosiaalihuollon asiakaspalveluprosessi

Vireillepano

Palvelun lopettaminen

Palvelun piiriin kuulumisen tarkistaminen

Palvelun arviointi

Tarpeen selvittely

Palvelun toteuttaminen

Päätös palvelun piiriinottamisesta

Tiedoksianto päätöksestä

Palvelun suunnittelu

Päätös palvelun toteuttamisesta

Palveluvoimavarojen varaus

Lähde: Kalpa&Kuusisto-Niemi, 1997


Palveluprosessin ja dokumentoinnin suhde

Palvelun piiriin

kuulumisen

tarkistaminen

Palvelun

toteuttaminen

Tarpeen

selvittely

Palvelun

suunnittelu

Palvelun

lopettaminen

Palvelun

arviointi

Päätös

Vireillepano

Palvelu-

pyynnöt

Lähete

Ilmoitus

Hakemus

Hakeutuminen

Muutoksen-

haku

Kantelut

Valitukset

Palvelu-

perusteet

Maksaja

Historiatiedot

Nykytilanteen

kuvaus

Johtopäätökset

Palvelun toteutustiedot

Muutokset

Perustelut

muutoksille

Lähtötiedot

Palautteet

Ilmoitukset

Tilastotiedot

Palvelu-

suunnitelma

Asia

Perustelu

Varmennus

Tiedoksianto

Muutoksen-

haku

Palvelun laatu

suhteessa

annettuihin

kriteereihin

Lähde: Kalpa&Kuusisto-Niemi, 1997


Esimerkki tietorakenteesta

Tieto-kokonaisuus

Palvelun toteutustiedot

Tieto-ryhmä

Palvelun paikka- ja aika

Palvelun sisältö

Jne.

Tieto-kenttä

Jne.

Palvelunantaja

Palvelun ajankohta

Ammattilaisen toimintatieto

Palvelun kohdetieto

Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitukset


Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitukset

 • Sosiaalityön luokitus-hanke

 • Versio 0.9

 • Luokitusten käyttämisen hyödyt


Luokitustyön lähtökohdat

 • Sosiaalityöllä on merkittävä rooli sosiaalihuollossa.

 • Suomessa ei ole valtakunnallisesti yhtenäistä, kattavaa sosiaalityön luokitusta.

 • Sosiaalityön termistö on vakiintumaton.

 • Sosiaalialan toimijoilla varauksellisuutta kvantitatiivista tiedonmuodostusta kohtaan.


Sosiaalityön luokitus -projekti

 • Selvitykset luokitustarpeesta (v.1998) ja luokittelutilannekartoitus (v. 2000).

 • Luokituksen kehittämistyö Stakesissa käynnistyi vuonna 2001.

 • Tavoitteena on julkaista Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitusten versio 1.0 vuoden 2005 lopussa.


Mitä luokitellaan?

 • Ammatillista, asiakaskohtaista sosiaalityötä.

 • Sosiaalityöntekijän toimenpiteitä ja tekoja: mitä sostt tekee asiakastyössään?

 • Sosiaalityön kohdetta: mitä asioita, tarpeita ja ongelmia sosiaalityöntekijä ratkoo asiakastyössään?


Luokitustyöryhmät

Aikuissosiaalityö

Puolustusvoimat

Kasvatus- ja perheneuvola ja koulu

Terveydenhuolto

YLEISLUOKITUS

Lastensuojelu

Poliisilaitos

Ohjausryhmä

Ydinryhmä

Monikulttuurinen sosiaalityö

Vanhustenhuolto

Kehitysvamma- ja vammaispalvelu

Kuntoutus ja päihdehuolto

Vankeinhoito ja kriminaalihuolto


Luokituksen tekeminen…

 • Luokitusluonnosten jatkuva julkinen kommentointi

 • Asiantuntijalausunnot v. 2004

 • Luokitustestaukset käytännön sosiaalityössä v. 2003-2005

 • v. 2003 testaus lastensuojelun sosiaalityössä: 14 testaajaa työpareittain; 2 asiakastapausta/työpari.

 • v. 2003 testaus puolustusvoimien sosiaalityössä: 3 testaajaa; aidot asiakastilanteet (10 asiakastapausta).

 • v. 2004 laajatestaus usealla sosiaalityön erityisalalla: 25 testaajaa; aidot asiakastilanteet (122 asiakastapausta).

 • v. 2005 testaus päihdehuollon sosiaalityössä: 3 testaajaa; aidot asiakastilanteet (10 asiakastapausta).


Sosiaalityön luokitus v. 0.9

 • Kaksi osaa:

  • Sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen toimintoluokitus

  • Asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus

 • Hierarkkinen rakenne:

  • toimintoluokituksessa 16 pääluokkaa ja 44 tarkentavaa alaluokkaa

  • kohdeluokituksessa 14 pääluokkaa ja 57 alaluokkaa

 • Kuvauskohdat määritelty


Ihmisen ja hänen ympäristönsä välisessä suhteessa ilmenevä tarve, puute, ongelma, uhka tai voimavara.

Sosiaalityöntekijän työskentely, toimenpiteet ja toimintamuodot ihmisen ja hänen ympäristönsä väliseen suhteeseen vaikuttamiseksi.

Kuvaus sellaisista asiakkaan elämäntilanteeseen kuuluvista asioista ja ilmiöistä, joihin sosiaalityö suuntautuu.

Kuvaus sosiaalityöntekijän toiminnoista eli sosiaalityöntekijän tekemästä työstä, jolla pyritään vaikuttamaan asiakkaan elämäntilanteeseen.

ASIAKASKOHTAISEN SOSIAALITYÖN KOHDE

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ASIAKASKOHTAISET TOIMINNOT

ASIAKASKOHTAISEN SOSIAALITYÖN LUOKITUKSET


Sosiaalityöntekijän toimintoluokitus v0.9

T1 Tilanne- & väliarvion tekeminen

T2 Suunnitelman tekeminen & tarkistaminen

T3 Teemakeskustelu

T4 Tukikeskustelu

T5 Verkoston & ryhmän hyödyntäminen

T6 Palveluiden & tukitoimien käyttäminen

T7 Taloudellisten etuuksien hyödyntäminen

T8 Yleinen ohjaus & neuvonta

T9 Sovittelu & oikeudellisen sopimuksen tekeminen

T10 Asiakkaan edun valvominen

T11 Teemallinen toiminta

T12 Psykoterapia

T13 Kriisityöskentely

T14 Arviointi, tutkiminen ja kehittäminen

T15 Asiakassuhteen päättäminen

T16 Muu asiakaskohtainen sosiaalityö


Sosiaalityön kohdeluokitus v0.9

K1 Elämänhallinta

K2 Ihmissuhteet

K3 Asuminen

K4 Toimeentulo

K5 Työ ja sitä vastaava toiminta

K6 Koulunkäynti ja opiskelu

K7 Vapaa-ajan toiminta

K8 Terveys

K9 Päihteiden käyttö ja riippuvuudet

K10 Väkivalta

K11 Lapsen tarpeisiin vastaaminen

K12 Lapsen toiminta

K13 Oikeusturva

K15 Muu asia


Tarkentava arviointitieto

 • Luokitusten kuvauskohteiden yhteyteen on mahdollista lisätä tarkoituksenmukaista arviointitietoa.

Esimerkiksi voidaan arvioida työn kohteena olleen asian luonne/vaikeusaste (asteikolla 0-5), joka kirjataan valitun kohdeluokan yhteyteen:

K6 2 ja K1111 3


Mahdollisia tietoaineistoja

Kun luokitukset ovat osana sosiaalityön asiakastietojärjestelmää ja sosiaalityöntekijä kirjaa asiakastapaamisensa järjestelmällisesti, syntyy vertailukelpoista tietoaineistoa:

 • eritasoisiin tiedontarpeisiin: asiakas, toimisto, asuinalue, kunta, seutukunta jne.

 • määrällistä dataa esim. ongelmista ja työvaiheista.

 • laadullista dataa esim. ongelmien vaikeusasteista.

 • johon on mahdollisuus liittää erilaisia indikaattoreita, esim. kustannuksista tai työn ajallisesta kestosta.


Esimerkki asiakkaan seurantatiedon muodostumisesta


Luokituksilla tuotettavan tiedon hyödyntämistapoja (testaajat 2004)

 • oman työn kuvaaminen ja seuranta: selkeyttää itselle, päättäjille ja kansalaisille, mitä sosiaalityössä tehdään.

 • oman työn kehittäminen ja arviointi

 • tilastoaineistoa asiakastyöstä tutkimuksiin

 • sosiaalityön koulutus ja ammatillisen identiteetin vahvistaminen


Lisätietoa

 • Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen kotisivutwww.tikesos.fi

 • Sosiaalityön luokitus –hankkeen kotisivut www.stakes.fi/oske/luokitukset/sosiaalityo

 • jarmo.karki@stakes.fipuh. 040 – 545 4954


 • Login