Genetická vyšetření u dědičných neuropatií - PowerPoint PPT Presentation

Genetick vy et en u d di n ch neuropati
Download
1 / 26

 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Genetická vyšetření u dědičných neuropatií. P. Seeman Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Praha a CMT tým UK 2. LF a FNM. CMT - dědičná choroba. Známo již od Charcota, Marie a Tootha – téměř 130 let

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Genetická vyšetření u dědičných neuropatií

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Genetick vy et en u d di n ch neuropati

Genetická vyšetření u dědičných neuropatií

P. Seeman

Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Prahaa CMT tým UK 2. LF a FNM


Cmt d di n choroba

CMT - dědičná choroba

 • Známo již od Charcota, Marie a Tootha – téměř 130 let

 • Genové poruchy známé až v posledních 16 letech – t.č. 38 genů a mnoho dosud neznámých


Klinick projevy cmt

Klinické projevy CMT

 • Slábnutí distálních svalů, atrofie –deformity, poruchy chůze, poruchy citlivosti a další


Genetika cmt

Genetika CMT

 • genetika klinická

 • genetika molekulární

  CMT je nejčastějším dědičným nervosvalovým onemocněním

  Neurogenetika je neurologií celé rodiny


Jak se cmt d d

Jak se CMT dědí ?


U cmt existuj v echny typy d di nosti

U CMT existují všechny typy dědičnosti

 • AD – většina

 • GD (X-D) - vázaný na chromozom X

 • AR – relativně vzácný

 • Sporadický – nikdo v rodině nikde nemá podobné postižení –problém – může AR, ale častěji jde o novou mutaci s dominantním efektem (AD)


Ke spolehliv mu ur en typu d di nosti je zcela z sadn vy et it p m p buzn neurologicky i emg

Ke spolehlivému určení typu dědičnosti je zcela zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG


Pro dna vy et en

Proč DNA vyšetření ??

 • Nejpřesnější možná diagnostika, potvrzení CMT a objasnění

 • Upřesnění klinické prognózy

 • Upřesnění genetické prognózy - hlavně u sporadických (AD nebo AR)

 • Prenatální diagnostika (poměrně vzácně)

 • Preimplantační diagnostika

 • Léčba (některé látky mohu u některého defektu pomoci a jiného uškodit)


V em se cmt li od jin ch chorob skupin chorob

V čem se CMT liší od jiných chorob/skupin chorob ??


Extr mn genetick heterogenita

extrémní genetická heterogenita

 • Podobné příznaky jsou způsobeny poruchami mnoha různých genů

 • Dokonce různé poruchy stejného genu mají někdy velmi odlišné projevy

 • A dokonce jeden pacient může mít poruchu ve více „CMT genech“ současně

 • t.č. 38 známých genů, jejichž porucha vede k CMT problém pro DNA vyšetření a objasnění


Dna vy et en od nej ast j ch p in k vz cn j m

DNA vyšetření(Od nejčastějších příčin k vzácnějším)

CMT1A / HNPP, Cx32,

MPZ genů


Cmt nelze pomoc dna vy et en vylou it

CMT nelze pomocí DNA vyšetření vyloučit !

DNA vyšetření je k potvrzení nebo upřesnění klinické diagnosy


Dna vy et en u cmt je t eba c lit

DNA vyšetření u CMT je třeba cílit!

Dotazník pro DNA vyšetření dědičných neuropatií


Dotazn k k dna vy et en d di n ch neuropati

Dotazník k DNA vyšetření dědičných neuropatií

Ke stažení na www.c-m-t.cz


Z sadn daje pro spr vn zac len dna vy et en

Zásadní údaje pro správné zacílení DNA vyšetření.

 • Rodokmen – spolehlivý a úplný– rodinná anamnéza

 • Věk začátku obtíží, záznam neurologického vyšetření,zvláštní příznaky

 • Typ neuropatie – typ 1 – demyelinizační typ 2 - axonální

  výsledek EMG


Genetick vy et en 3 kroky

Genetické vyšetření(3 kroky)

 • 1.Genetická konzultace a vysvětlení smyslu vyšetření, sestavení rodokmenu, určení možných typů dědičnosti, souhlas, odběry

 • 2.Molekulárně genetické vyšetření

 • 3.Genetická konzultace – vysvětlení a sdělení výsledků a konsekvencí – dovyšetření dalších v rodině atd


Dna vy et en

DNA vyšetření

 • Diagnostika – zavedená vyšetření, hrazeno zdravotními pojišťovnami(CMT1A/HNPP, Cx32, MPZ, PMP22, GDAP1, HSP22, HSP27, RAB7 – 1 mutace, SPTLC1 – 1 mutace) – výsledek obvykle během 1-2 měsíců,vyšetření ve skupinách

 • Výzkum – vyšetření v rámci grantů – výzkum, není účtováno, výsledek déle, vyšetření ve skupinách(EGR2, SIMPLE, NEFL, PRX, MFN2)


Genetick vy et en u d di n ch neuropati

Pacient CMT - DNA

HMSN

HMN

HSN

typ I

typ II

HSP22

HSP27

CMT1A/HNPP

diagnostika

RAB7(exon 4)

SPTLC1(exon 5)

Cx32

Cx32

GDAP1

MPZ

MPZ

PMP22

SIMPLE

MFN2

výzkum

NEFL

PRX

LMNA

EGR2


Objasnitelnost na dna rovni

Objasnitelnost na DNA úrovni

 • V praxi objasňujeme cca 40 % ze zaslaných a vyšetřených vzorků

 • U správně a přesně diagnostikovaných (opravdu CMT) pacientů až 75- 80 %

 • Vyšší objasnitelnost u typu 1 a u familiárních případů

 • Zvyšování počtu vyšetřených genů od 3.-4. příčiny nevede z odpovídajícímu zvýšení objasněnosti


Genetick vy et en u d di n ch neuropati

Po vyloučení nejčastějších 3-4 typů (CMT1A, CMTX, MPZ event. MFN2) je další pravděpodobnost objasnění obvykle již velmi nízká – pod 5 % (1-2 %)

Další zvyšování počtu vyšetřených genů už nevede k významnějšímu zvýšení objasněnosti / záchytu mutací


Roz en mo nost p m ho genov ho vy et en dal ch forem cmt v posledn ch letech

Rozšíření možností přímého genového vyšetření dalších forem CMTv posledních letech

 • Možnosti pro vyšetření axonálních forem CMT(MPZ , NEFL, GDAP1, MFN2)

 • Možnosti pro vyšetření recesívních forem CMT(GDAP1, KIAA1985, MTMR2, PRX, LMNA)

 • Možnosti vyšetření HMN (GARS, Dynactin I, DNM2, HSP22, HSP27)

 • Možnosti vyšetření HSN(RAB 7, SPTLC1, HSN2, NTRK I)

Aktuálně na : http://molgen-www.uia.ac.be/CMTMutations/


Vy et iteln geny v dna laborato i

vyšetřitelné geny v DNA laboratoři

 • CMT1A duplikace/HNPP delece ( chromosom 17p)

 • Cx32 – GJB1 – CMTX

 • MPZ – P0 gen – HMSN III, CMT2, CMT1B

 • PMP22 – HNPP, HMSN I, CHN

 • SIMPLE – CMT1C

 • EGR2 – HMSN I, CHN

 • GDAP1 – AR-CMT2

 • MFN2 – CMT2A

 • HSP22 – dHMN II

 • HSP27 – dHMN II

 • PRX – CMT4F

 • RAB7 – CMT2B

 • SPTLC1-HSN1

 • CCFDN gen


Nov objevy vy et iteln ch gen jdou rychleji ne je na e schopnost tolik gen vy et ovat

Nové objevy vyšetřitelných genů jdou rychleji než je naše schopnost tolik genů vyšetřovat

 • Nutnost cílené diagnostiky (bez zbytečných a nesprávně indikovaných vyšetření)

 • Nutnost nových technologií (vyšetření mnoha genů současně)

 • Nutnost mezinárodní spolupráce a dělby práce


Vazebn anal zy k ur en polohy genov poruchy p padn objevu nov ho genu

Vazebné analýzy k určení polohy genové poruchy případně objevu nového genu.

AD CMT2 rodina, CMT1A, MPZ vyloučeny


Velk rodiny s nezn mou mutac mo nost pro vazebnou anal zu a mo n objev nov ch kandid tn ch gen

Velké rodiny s neznámou mutací možnost pro vazebnou analýzu a možný objev nových kandidátních genů

HSP 22 gen na 12q24 (dHMNII) – Nature Genetics 2004


Genetick vy et en u d di n ch neuropati

Děkuji za pomoc všem nejbližším spolupracovníkům

R. Mazanec

O. Horáček

A. Kobesová

P. Smetana

L. Baránková

E. Mikešová

J. Haberlová

V. Beneš III.

I. Sakmaryová


 • Login