การจัดการความรู้ : แนวคิดและกลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 44

 • 192 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การจัดการความรู้ : แนวคิดและกลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้. ดร.สุรพงษ์ มาลี ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และนวัตกรรม ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. surapong@ocsc.go.th poksm@hotmail.com. WHY: ทำไมต้องจัดการความรู้

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจัดการความรู้ : แนวคิดและกลยุทธ์ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3542230

:

.

. ..

surapong@ocsc.go.th

poksm@hotmail.com


3542230

WHY:

(HPO)

WHAT:

HOW:


3542230

WHY?


3542230

.. 2546 11


3542230

HPO

High Performance Organization possess a Sustained Competitive Advantage

They get it by creating and delivering something to the market that is Valuable, Rare, and Hard to Imitate

Creating and delivering this value demands the disciplined obsession of a High Performance Workforce

And the way to build and focus High Performance Workforce is by using Strategic Measurements and High Performance Workforce Architecture


3542230

Organizations strategy

Must Do

Knowledge required to

execute strategy

:

Strategic gapKnowledge gap

Organizations capabilities

Can Do

Actual organization knowledge


3542230

Peter M. Senge

Personal Mastery

Mental Model

Shared Vision

Team Learning

Systemic Thinking


3542230

: /

:


3542230

(Liquidity):

  • Inventory, Account Receivable

  • Equipment, Property, Goodwill

(Readiness):

Knowledge capital


3542230

():

<60

<1

< 2

< 3

< 4

(HUMAN Capital)> 7

Some activities are much harder to replicate than others.


Knowledge

(Knowledge)


3542230

Knowledge Capital of an organisation can be identified in its human capital, customer capital and structural capital


3542230

Wisdom

Knowledge

Data

Information


3542230

.....?

12 %

Electronic

knowledge bases

42 %

Employee brains

20 %

Electronic

documents

26 %

Paper

documents


3542230

/

(Explicit Knowledge)

(Tacit Knowledge)

Explicit knowledge can be articulated or codified in the form of words, numbers or symbols, and is more easily passed on or communicated.

(Document) - (Rule), (Practice) (System) Internet

Tacit knowledge is an individuals intuitions, beliefs, assumptions and values formed as a result of experience, and the inferences the individual draws from that experience.

(Skill) (Experience) (Mind of individual) (Talent)


3542230

(Explicit Knowledge)

( 1 )

( 2 )

( 3 )

(Tacit Knowledge)

Tomohiro Takahashi


3542230

WHAT?:


3542230

IT IS NOT ENOUGH TO STARE UP THE STEPSWE MUST STEP UP THE STAIRS


3542230

1. (People)

2. (Technology)

3. (Knowledge Process)

4.


3542230

Creation and Acquisition: Organisations obtain the knowledge they need by buying, renting or developing it.

Codification: Make local and often tacit knowledge explicit and available for wide distribution.

Distribution: Make knowledge available to those who need it and can use it.

Use: Knowledge is applied to solving problems and creating new ideas.


Km implementation techniques

KM ImplementationTechniques

Management

Model

Methods

Capture

Knowledge

Engineer

Analysis

KM

Implementation

Validation

Modelling

Knowledge

Worker Users

Organization

Retrieval

Dissemination


3542230

Capture

Knowledge

Engineer

Analysis

Validation

Modelling


3542230

Organization

Knowledge

Worker Users

Retrieval

Share

&Dissemination


Knowledge creation seci

(KnowledgeCreation - SECI)

Tacit Tacit

Tacit Explicit

Tacit Explicit

Explicit Explicit


3542230

Explicit

Knowledge

, Intranet, Internet

Best Practice Database

Story Telling

(CoP)

Tacit Knowledge

IQCs

(Knowledge Forum)


Knowledge sharing

(Knowledge Sharing)

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge


Knowledge processes

1. (Knowledge Identification)

2. (Knowledge Acquisition)

3. (Knowledge Storage & Retrieval)

4. (Knowledge Creation)

5. (Knowledge Codification

& Refinement)

6. (Knowledge Transfer

& Utilization)

7. (Knowledge Sharing)

8. (Knowledge Retention)

(Knowledge Processes)


Community of practices cops knowledge network

()

Best Practices

Community of Practices (CoPs) / Knowledge Network)

(/ / / )


3542230

(Passion) ( Knowledge Domain)

-

( Community)

-

-

( Practice)

- Best Practices

-

CoP

Etienne Wenger


3542230

CoP

 • Helping Communities:

 • Best Practice Communities:

 • Knowledge-stewarding Communities :

 • Innovation Communities:

Richard McDermott, APQC


3542230

/

CoP


3542230

CoP


3542230

CoP

CoP

CoP Meeting

CoP

.


3542230

 • Knowledge Vision

 • Output, Outcomes

 • Knowledge Assets

 • Explicit Tacit

 • /

KA

KV

KS

 • Knowledge Sharing Tacit


3542230

HOW?


3542230

Intangible Assets Management Processes

1.

Human Capital

Human Capital Development Plan

(Strategic Readiness)

2. Information Capital

ICT Plan

3.

Organization Capital

 • KM

 • Individual Scorecard


Knowledge management process

(Knowledge Management Process)

1.

(Knowledge Identification)

2.

(Knowledge Creation and Acquisition)

3. (Knowledge Organization)

4.

(Knowledge Codification and Refinement)

5. (Knowledge Access)

6. (Knowledge Sharing)

7. (Learning)


3542230

KM / /

Change Management Process KM Process

Change Management Process

(Recognition and Reward)

(Training & Learning)

(Measurements)

/

KM

(Desired State)

S

E

I

C

(Transition and Behavior

Management)

/ /

(Process &Tools)

(Communication)

Work Processes

CoP


3542230

1( 1 ) 1. / - - ( 2 ) 2. 2-3 .


3542230

2 ( 1 ) 1. 2. / 3. 4.


3542230


3542230

(TK)


3542230

Human Capital Steward

Knowledge Facilitator

Rapid Deployment Specialist

Relationship Builder


3542230

Q & A


 • Login