Trng THCS Quang Trung
Download
1 / 33

Trường THCS Quang Trung - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trường THCS Quang Trung. Năm học 2008-2009. CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI QUẬN NGÔ QUYỀN. Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Liên. ? Viết biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 7 (cm) và chiều rộng là a (cm) ?. 7 (cm). a (cm).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Trường THCS Quang Trung

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr ng thcs quang trung

Trng THCS Quang Trung

Nm hc 2008-2009

CHO MNG CC THY C GIO V D HI THI GIO VIN DY GII QUN NG QUYN

Gio vin : Nguyn Th Bch Lin


Tr ng thcs quang trung

? Vit biu thc biu th din tch hnh ch nht c chiu di l 7 (cm) v chiu rng l a (cm) ?

7 (cm)

a (cm)

Biuthcbiuthdintchhnhchnhtcchiudi 7 (cm) vchiurng a (cm) l: 7.a


Tr ng thcs quang trung

Biuthc: 7.almtbiuthcis.


Tr ng thcs quang trung

Chng IV: Biu thc i s.

- Khi nim v biu thc i s.

- Gitrcamtbiuthcis.

- n thc, n thc ng dng, cng tr n thc ng dng.

- a thc, a thc mt bin, cng tr a thc mt bin.

- Nghim ca a thc mt bin.


Tr ng thcs quang trung

Chng IV: Biu thc i s.

Tit 51: Khi nim v biu thc i s.

1. Nhclivbiuthc:

V d: Cc biu thc:

5 + 3 2

12 : 6 . 2

153. 47

4. 32 5. 6

13. (3 + 4)

l cc biu thc s.


Tr ng thcs quang trung

 • Hotngcnhn.

 • Bitp 1: Vitbiuthcsbiuth:

 • Chu vi cahnhchnhtcchiurngbng 5 (cm) vchiudibng 8 (cm).

 • Dintchcahnhchnhtcchiurngbng 3 (cm) vchiudihnchiurng 2 (cm).


Tr ng thcs quang trung

p n:

 • Bitp 1: Biuthcsbiuth:

 • Chu vi cahnhchnhtcchiurngbng 5 (cm) vchiudibng 8 (cm) l:

2. (5 + 8)

(cm).

b) Din tch ca hnh ch nht c chiu rng bng 3 (cm) v chiu di hn chiu rng 2 (cm) l:

3. (3 + 2)

(cm2 )


Tr ng thcs quang trung

Chng IV: Biu thc i s.

Bi 1: Khi nim v biu thc i s.

1. Nhclivbiuthc:

Vitbiuthcbiuthchu vi cahnhchnhtchaicnhlintipbng 5 (cm) v a (cm)?


Tr ng thcs quang trung

Chng IV: Biu thc i s.

Bi 1: Khi nim v biu thc i s.

1. Nhclivbiuthc:

Biu thc biu th chu vi ca hnh ch nht c hai cnh lin tip bng 5 (cm) v a (cm) l:

2.(5 +a)

(cm).


Tr ng thcs quang trung

Chng IV: Biu thc i s.

Bi 1: Khi nim v biu thc i s.

1. Nhclivbiuthc:

2. Khinimvbiuthcis:

Bi ton: (sgk/24)

Biuthc2. (5 + a) lmtbiuthcis

5 (cm)

2 (cm)

a (cm)


Tr ng thcs quang trung

Chng IV: Biu thc i s.

Bi 1: Khi nim v biu thc i s.

1. Nhclivbiuthc:

2. Khinimvbiuthcis:

Bi ton: (sgk/24)

Biuthc2. (5 + a) lmtbiuthcis

5 (cm)

3,5 (cm)

2 (cm)


Tr ng thcs quang trung

Chng IV: Biu thc i s.

Bi 1: Khi nim v biu thc i s.

1. Nhclivbiuthc:

2. Khinimvbiuthcis:

Bi ton: (sgk/24)

Biuthc2. (5 + a) lmtbiuthcis

Biuthctrnbiuthchu vi cacchnhchnhtcmtcnhbng 5 (cm)


Tr ng thcs quang trung

?2. Vit biu thc biu th din tch ca cc hnh ch nht c chiu di hn chiu rng 2 (cm)?

(Hotngnhmi)

p n

Cch 1

Gi chiu rng hnh ch nht l: a (cm)

Chiu di hnh ch nht l : a + 2 (cm).

Biu thc biu th din tch cc hnh ch nht l : a.(a + 2) (cm2)

Cch 2

Gi chiu di hnh ch nht l: a (cm)

Chiu rng hnh ch nht l : a - 2 (cm).

Biu thc biu th din tch cc hnh ch nht l : a.(a - 2) (cm2)


Tr ng thcs quang trung

Chng IV: Biu thc i s.

Bi 1: Khi nim v biu thc i s.

1. Nhclivbiuthc:

2. Khinimvbiuthcis:

Biuthca.(a + 2) va.(a 2) lccbiuthcis.

Trongtonhc, vtl, . Ta thnggpnhngbiuthcmtrongngoiccs, cckhiuphptoncng, tr, nhn, chia, nnglnlytha, cnccccch (idinchoccs). Ngitaginhngbiuthcnhvylbiuthcis.

? Lyccvdvbiuthcis?


Tr ng thcs quang trung

cho gn, khi vit cc biu thc i s ta thng:

- Khng vit du nhn gia cc ch, gia s v ch.

- Khng vit tha s 1 trong mt tch.

- Tha s (-1) c thay bng bng du (-).

xy

4x

x2

-xy3


Tr ng thcs quang trung

Bitp 2 (?3):Vitbiuthcisbiuth:

a) Qungngicsau x (h) camt tivivntc 30 km/h;

b) Tngqungngiccamtngi, bitrngngiibtrong x (h) vivntc 5 km/h vsauibng ttrong y (h) vivntc 35 km/h;


Tr ng thcs quang trung

p n:

 • Bitp 2 (?3):Biuthcisbiuth:

 • Qungngicsau x (h) camt tivivntc 30 km/h l30x(km).

 • b) Tngqungngiccamtngi, bitrngngiibtrong x (h) vivntc 5 km/h vsauibng ttrong y (h) vivntc 35 km/h l5x + 35y(km).


Tr ng thcs quang trung

 • Bitp 2 (?3):Biuthcisbiuth:

 • Qungngicsau x (h) camt tivivntc 30 km/h l30x (km).

Trong ch x i din cho mt s ty no .

x c gi l bin s (hay cn gi l bin)


Tr ng thcs quang trung

Trongbiuthcis, chidinchomtsty nocgilbins (cngittlbin).

Xc nh bin trong biu thc i s sau: 3 + 5x (2 y)


Tr ng thcs quang trung

 • Trongbiuthcis:

 • Ngitacngdngccdungocchthtthchinccphptnh.

- Khi thc hin cc php ton trn ch, ta c th p dng nhng tnh cht, quy tc php ton nh trn cc s (v ch i din cho s).

1) x + y = y + x

2) yxxx5 = 5x3y

3) (x + y) + z = x + (y + z)

4) (xy)z = x(yz)

5) x(y + z) = xy + xz

6) -(x + y z) = - x y + z


Tr ng thcs quang trung

* Ch :

 • + Trongbiuthcis:

 • Ngitacngdngccdungocchthtthchinccphptnh.

- Khi thc hin cc php ton trn ch, ta c th p dng nhng tnh cht, quy tc php ton nh trn cc s (v ch i din cho s).

+ Cc biu thc i s c cha bin mu cha c xt n trong chng ny.


Tr ng thcs quang trung

Bi tp 3: Trong cc khng nh sau, khng nh no ng, khng nh no sai?

X

X

X

X

X


Tr ng thcs quang trung

Bitp 4 (Bi 3/26 sgk): Hynicc 1), 2),..5) vi a), b).e) saochochngccng ngha:

1) x - y

a) Tchca x v y.

2) 5y

b) Tchca 5 v y.

3) xy

c) Tngca 10 v x.

4) 10 + x

d) Tchcatng x v y vihiuca x v y.

5) (x + y)(x y)

e) Hiuca x v y.


Tr ng thcs quang trung

Kin thc cn nh:

- Khi nim v biu thc i s.

- Quy c cch vit gn biu thc i s.

- Xc nh c bin s trong biu thc i s.

- Ch (sgk/25).


Tr ng thcs quang trung

Hng dn t hc nh:

 • nliccni dung hc.

 • Lmbi 1, 2, 5/ 26, 27 SGK.


I t m ch n dung nh to n h c

I TM CHN DUNG NH TON HC

Lut chi:

Chn dung mt nh ton hc c che bi 4 ming ghp, tm chn dung nh ton hc ny, cc em s phi tho cc ming ghp ny ra bng cch tr li cu hi c trong mi ming ghp, tr li c, ming ghp s c tho ra.


I t m ch n dung nh to n h c1

I TM CHN DUNG NH TON HC

1

2

4

3


C u 1

Cu 1

Hiuccbnhphngca a v b ?

(a b)2

Lan

Mai

BnLantrlisai

Bn Lan tr li ng hay sai ?


C u 2

Cu 2

(Bi 4, sgk/27)

Mtngymah, buisngnhitlt, buitranhittngthmx so vibuisng, buichiulcmttrilnnhitligimiy so vibuitra. Hyvitbiuthcisbiuthlcmttrilncangytheo t, x, y.

p n:

Biu thc biu th lc mt tri mt tri ln ca ngy l : t + x y ()


C u 3

Cu 3

Hy vit gn li biu thc sau:

7.x.x.y 1.(2.x)

p n:

Biu thc c vit gn l:

7x2y 2x


C u 4

Cu 4

Vit biu thc i s biu th khi lng ca mt vt bng st c th tch l V (m3), bit khi lng ring ca st l D = 7800 kg/m3.

p n:

Biu thc i s biu th khi lng ca mt vt bng st c th tch V l: 7800V (kg)


Tr ng thcs quang trung

C TH EM CHA BIT ???

Vo nm 820, nh ton hc ni ting ngi Trung vit mt cun sch v ton hc.Tn cun sch ny c dch sang ting Anh vi tiu Algebra, Algebra dch sang ting Vit l i s.

Tc gi ca cun sch tn l

Al-khowrizmi (An-kh-va-ri-zmi). ng c bit n nh l cha ca mn i s. ng dnh c i mnh nghin cu v i s v c nhiu pht minh quan trng trong lnh vc ton hc.

ng cng l nh thin vn hc, nh a l hc ni ting. ng gp phn quan trng trong vic v bn th gii thi by gi.


Tr ng thcs quang trung

CM N CC THY C GIO V TT C CC EM


ad
 • Login