ZAKON O URE ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

ZAKON O URE ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA PowerPoint PPT Presentation


  • 516 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SADR?AJ. OSNOVNE ODREDBEURE?ENJE PROSTORAPRACENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING)VRSTE I SADR?AJ PLANSKIH DOKUMENATAIZRADA I DONO?ENJE PLANSKIH DOKUMENATASPROVO?ENJE PLANSKIH DOKUMENATAURE?IVANJE GRA?EVINSKOG ZEMLJI?TAIZGRADNJA OBJEKATAPOSEBNE ODREDBETEHNICKA DOKUMENTACIJAGRA?EVINSKA DOZVO

Download Presentation

ZAKON O URE ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. ZAKON O UREŠENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA Objavljen u "Sl. listu CG", br. 51/08 Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata je osnovni akt kojim se ureduje uredenje prostora i izgradnja objekata kod nas (ranije su ove dvije oblasti bile regulaisane posebnim zakonima). Njime se odreduje okvir unutar kojeg se reguliše ponašanje svih ucesnika u uredenju prostora izgradnji objekta (investitor, planer, projektant, izvodac i dr.). Zakon je donijet 2008. godine i koncipiran je tako da sadrži opšta nacela kojih se treba pridržavati pri izgradnji objekata, a da se pojedina konkretna pitanja regulišu podzakonskim aktima, koje donosi Ministarstvo nadležno za gradevinarstvo. Sastoji se od 175 clanova podijeljenih u devet osnovnih poglavlja. Najznacajnije novine u odnosu na raniji zakon su: regulisanje više medusobno bliskih oblasti jednim umjesto sa više posebnih zakona (uredenje prostora, izgradnja objekata, gradevinsko zemljište), obaveznost formiranja separata o urbanisticko-tehnickim uslovima prilikom izrade planova, a ne izdavanje ovih uslova rješenjem na osnovu zahtjeva investitora, mogucnost dobijanja gradevinske dozvole na nivou idejnog projekta, mogucnost obavljanja širokog spektra pripremnih radova na osnovu dobijene gradevinske dozvole, regulisanje placanja nadknade za uredenje gradevinskog zemljišta nakon dobijanja gradevinske dozvole, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, povjeravanje poslova izdavanja licenci nadlednom organu uprave (ministarstvu) za vršenje pojedinih poslova u skladu sa ovim zakonom.Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata je osnovni akt kojim se ureduje uredenje prostora i izgradnja objekata kod nas (ranije su ove dvije oblasti bile regulaisane posebnim zakonima). Njime se odreduje okvir unutar kojeg se reguliše ponašanje svih ucesnika u uredenju prostora izgradnji objekta (investitor, planer, projektant, izvodac i dr.). Zakon je donijet 2008. godine i koncipiran je tako da sadrži opšta nacela kojih se treba pridržavati pri izgradnji objekata, a da se pojedina konkretna pitanja regulišu podzakonskim aktima, koje donosi Ministarstvo nadležno za gradevinarstvo. Sastoji se od 175 clanova podijeljenih u devet osnovnih poglavlja. Najznacajnije novine u odnosu na raniji zakon su: regulisanje više medusobno bliskih oblasti jednim umjesto sa više posebnih zakona (uredenje prostora, izgradnja objekata, gradevinsko zemljište), obaveznost formiranja separata o urbanisticko-tehnickim uslovima prilikom izrade planova, a ne izdavanje ovih uslova rješenjem na osnovu zahtjeva investitora, mogucnost dobijanja gradevinske dozvole na nivou idejnog projekta, mogucnost obavljanja širokog spektra pripremnih radova na osnovu dobijene gradevinske dozvole, regulisanje placanja nadknade za uredenje gradevinskog zemljišta nakon dobijanja gradevinske dozvole, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, povjeravanje poslova izdavanja licenci nadlednom organu uprave (ministarstvu) za vršenje pojedinih poslova u skladu sa ovim zakonom.

2. SADRŽAJ OSNOVNE ODREDBE UREŠENJE PROSTORA PRACENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING) VRSTE I SADRŽAJ PLANSKIH DOKUMENATA IZRADA I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA SPROVOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA UREŠIVANJE GRAŠEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZGRADNJA OBJEKATA POSEBNE ODREDBE TEHNICKA DOKUMENTACIJA GRAŠEVINSKA DOZVOLA GRAŠENJE OBJEKTA UPOTREBNA DOZVOLA LICENCA KOMORA U OBLASTI UREŠENJA PROSTORA I IZGRADNJE OBJEKATA UKLANJANJE OBJEKATA NADZOR KAZNENE ODREDBE PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

3. OPŠTE ODREDBE Predmet zakona- sistem uredenja prostora Crne Gore i uslovi izgradnje objekata Cilj uredenja prostora-obezbjedivanje uslova za prostorni razvoj Crne Gore Cilj uredenja izgradnje objekata - stvaranje uslova da se objekti grade u skladu sa zakonom i drugim propisima, standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta u oblasti izgradnje objekata Uredenje prostora obuhvata: pracenje stanja u prostoru (monitoring), utvrdivanje namjene, uslova i nacina korišcenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovodenje planskih dokumenata i uredivanje gradevinskog zemljišta Izgradnja objekata obuhvata: izradu tehnicke dokumentacije, izdavanje gradevinske dozvole, gradenje objekta i izdavanje upotrebne dozvole Nacela uredenja prostora: uskladenog ekonomskog, socijalnog, ekološkog, energetskog, kulturnog razvoja prostora Crne Gore održivog razvoja podsticanja ravnomjernog ekonomskog razvoja prostora Crne Gore racionalnog korišcenja i zaštite prostora i prirodnih resursa usaglašenosti sa evropskim normativima i standardima zaštite integralnih vrijednosti prostora policentricnosti konkurentnosti i kohezije decentralizacije zaštite i unaprjedenja - stanja životne sredine zaštite kulturne baštine usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru javnog interesa privatnog interesa ali ne na štetu javnog interesa javnosti u postupku uredenja prostora uspostavljanja informacionog sistema o prostoru u cilju efikasnijeg uredenja prostora aseizmickog planiranja. Nacela izgradnje objekata: zaštite javnog interesa, nepokretnosti i imovine usaglašenosti sa evropskim normativima i standardima stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmickog projektovanja i gradenja objekata zaštite zdravlja, zaštite životne sredine i prostora zaštite od prirodnih i tehnicko-tehnoloških nesreca zaštite od požara, eksplozija i industrijskih incidenata toplotne zaštite racionalnog korišcenja energije i energetske efikasnosti zaštite od buke i vibracija. Nacela uredenja prostora: uskladenog ekonomskog, socijalnog, ekološkog, energetskog, kulturnog razvoja prostora Crne Gore održivog razvoja podsticanja ravnomjernog ekonomskog razvoja prostora Crne Gore racionalnog korišcenja i zaštite prostora i prirodnih resursa usaglašenosti sa evropskim normativima i standardima zaštite integralnih vrijednosti prostora policentricnosti konkurentnosti i kohezije decentralizacije zaštite i unaprjedenja - stanja životne sredine zaštite kulturne baštine usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru javnog interesa privatnog interesa ali ne na štetu javnog interesa javnosti u postupku uredenja prostora uspostavljanja informacionog sistema o prostoru u cilju efikasnijeg uredenja prostora aseizmickog planiranja. Nacela izgradnje objekata: zaštite javnog interesa, nepokretnosti i imovine usaglašenosti sa evropskim normativima i standardima stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmickog projektovanja i gradenja objekata zaštite zdravlja, zaštite životne sredine i prostora zaštite od prirodnih i tehnicko-tehnoloških nesreca zaštite od požara, eksplozija i industrijskih incidenata toplotne zaštite racionalnog korišcenja energije i energetske efikasnosti zaštite od buke i vibracija.

4. OPŠTE ODREDBE prostor prostorni razvoj namjena površina javna površina indeks izgradenosti indeks zauzetosti nivelaciono rješenje regulaciona linija gradevinska linija urbanizacija zaštitne zone gradevinsko zemljište gradenje objekta objekat adaptacija održavanje objekta gradevinski proizvodi poboljšanje energetske efikasnosti Nacela uredenja prostora: uskladenog ekonomskog, socijalnog, ekološkog, energetskog, kulturnog razvoja prostora Crne Gore održivog razvoja podsticanja ravnomjernog ekonomskog razvoja prostora Crne Gore racionalnog korišcenja i zaštite prostora i prirodnih resursa usaglašenosti sa evropskim normativima i standardima zaštite integralnih vrijednosti prostora policentricnosti konkurentnosti i kohezije decentralizacije zaštite i unaprjedenja - stanja životne sredine zaštite kulturne baštine usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru javnog interesa: Gradjevinsko zemljište može biti u vlasništvu i može se prodavati, ali je vlasnik katastarske parcele dužan da trpi promjene granica urbanisticke parcele u skladu sa planovima. privatnog interesa ali ne na štetu javnog interesa javnosti u postupku uredenja prostora uspostavljanja informacionog sistema o prostoru u cilju efikasnijeg uredenja prostora aseizmickog planiranja. Nacela izgradnje objekata: zaštite javnog interesa, nepokretnosti i imovine: Pri projektovanju se mora voditi racuna da su prostor, podrucje, vrijednosti arhitekture, kulturne i prirodne baštine i okoline ograniceno dobro s ogranicenim mogucnostima obnavljanja. Moraju se zastupati i braniti nacela meduzavisnosti, uzajamnog sklada ekosistema, odrdavanja raznolikosti i ponovnog korišcenja resursa kao temeljnog opstanka koji ima prag preko kojeg se ne smije preci. U evropskom zakonodavstvu stimulise se kroz smanjenje raznih upravnih naknada tzv. održiva gradnja objekata što podrazumijeva primjenu povoljnijih tehnickih rješenja za korisnika i okolinu od propisanih, pri cemu se vrednuje: uticaj gradevine na okolinu-prednost imaju one cija je namjena zaštita prirode i okoline prikladnost gradevine za okolinu-cistije tehnologije , ušteda energije, smanjenje otpada u svim fazama-tokom gradnje, održavaja i rušenja, konkretna projektna rješenja-jeftiniji i zdraviji izolacioni materijal, korišcenje pasivnog svijetla, grijanja, hladenja i ventilacije, upotreba recikliranog materijala i sl. usaglašenosti sa evropskim normativima i standardima stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmickog projektovanja i gradenja objekata: Objekat mora biti stabilan u cjelini, kao i u svakom njegovom dijelu i elementu: Primjer: radovi na pretvaranju stambenog u poslovni prostor, probijanje novih otvora, rušenje zidova i sl., ne može se raditi bez pribavljanja dokaza da ti radovi nece ugroziti stabilnost objekta u cjelini. Problem može nastati, ako se radi više rekonstrukcija u isto vrijeme, a ne sagleda se njihov cjelokupni nego pojedinacni uticaj, što može dovesti do pogrešnih zakljucaka. Izgradnja i korišcenje objekata moraju biti u svemu u skladu sa važecim propisima i principima za aseizmicko projektovanje i gradenje, u cilju svodenja seizmickog rizika na prihvatljivi nivo. Problem: Ranije izgradeni objekti nijesu radeni po principu aseizmickog projektovanja, da li prilikom radova na rekonstrukciji ovu odredbu prihvatiti kao imperativnu? zaštite zdravlja, zaštite životne sredine i prostora zaštite od prirodnih i tehnicko-tehnoloških nesreca: zaštite od požara, eksplozija i industrijskih incidenata: Prije pocetka gradenja ili rekonstrukcije investicionog objekta, investitor je dužan da pribavi saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na mjere zaštite od požara pedvidene tehnickom dokumentacijom toplotne zaštite: Ušteda energije i toplotna zaštita je jedan od bitnih uslova za gradevinske objekte kojima oni moraju udovoljiti u predvidenom roku svog trajanja uz normalnu upotrebu i održavanje. Zato je elaborat gradevinske fizike obavezan sastavni dio arhitektonskog projekta. racionalnog korišcenja energije i energetske efikasnosti zaštite od buke i vibracija. Podjela na objekte od državnog i lokalnog interesa i poseban tretman porodicnih stambenih zgrada Državni: putevi (autoputevi, magistralni i regionalni putevi) sa pratecim objektima; aerodromi sa pripadajucom infrastrukturom; željeznicka infrastruktura javnog saobracaja sa pratecim objektima; morske luke i lukobrani; infrastrukturni objekti od znacaja za Crnu Goru (magistralni plinovodi i naftovodi; meduregionalni i regionalni objekti vodosnabdijevanja; meduregionalni i regionalni kanalizacioni sistemi); hidroelektrane i termoelektrane sa pripadajucim objektima; objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu; proizvodni sistemi koji zapošljavaju preko 300 radnika; hoteli sa pet i više zvjezdica i sa najmanje 120 soba; objekti prenosne i distributivne mreže naponskog nivoa 35 kV i više i telekomunikacioni objekti u sistemima veza koji su medunarodnog i nacionalnog znacaja i telekomunikacioni objekti koji se grade na teritoriji dvije ili više opština; radio difuzni objekti i skloništa u državnoj svojini Lokalni: vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura, toplovodi; opštinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prateci objekti; ulice u naseljima i trgovi; parking prostori, pijace; gradska groblja; podzemni i nadzemni prolazi; javne garaže; objekti distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV,javna rasvjeta; javne i zelene površine i gradski parkovi i dr. Nacela uredenja prostora: uskladenog ekonomskog, socijalnog, ekološkog, energetskog, kulturnog razvoja prostora Crne Gore održivog razvoja podsticanja ravnomjernog ekonomskog razvoja prostora Crne Gore racionalnog korišcenja i zaštite prostora i prirodnih resursa usaglašenosti sa evropskim normativima i standardima zaštite integralnih vrijednosti prostora policentricnosti konkurentnosti i kohezije decentralizacije zaštite i unaprjedenja - stanja životne sredine zaštite kulturne baštine usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru javnog interesa: Gradjevinsko zemljište može biti u vlasništvu i može se prodavati, ali je vlasnik katastarske parcele dužan da trpi promjene granica urbanisticke parcele u skladu sa planovima. privatnog interesa ali ne na štetu javnog interesa javnosti u postupku uredenja prostora uspostavljanja informacionog sistema o prostoru u cilju efikasnijeg uredenja prostora aseizmickog planiranja. Nacela izgradnje objekata: zaštite javnog interesa, nepokretnosti i imovine: Pri projektovanju se mora voditi racuna da su prostor, podrucje, vrijednosti arhitekture, kulturne i prirodne baštine i okoline ograniceno dobro s ogranicenim mogucnostima obnavljanja. Moraju se zastupati i braniti nacela meduzavisnosti, uzajamnog sklada ekosistema, odrdavanja raznolikosti i ponovnog korišcenja resursa kao temeljnog opstanka koji ima prag preko kojeg se ne smije preci. U evropskom zakonodavstvu stimulise se kroz smanjenje raznih upravnih naknada tzv. održiva gradnja objekata što podrazumijeva primjenu povoljnijih tehnickih rješenja za korisnika i okolinu od propisanih, pri cemu se vrednuje: uticaj gradevine na okolinu-prednost imaju one cija je namjena zaštita prirode i okoline prikladnost gradevine za okolinu-cistije tehnologije , ušteda energije, smanjenje otpada u svim fazama-tokom gradnje, održavaja i rušenja, konkretna projektna rješenja-jeftiniji i zdraviji izolacioni materijal, korišcenje pasivnog svijetla, grijanja, hladenja i ventilacije, upotreba recikliranog materijala i sl. usaglašenosti sa evropskim normativima i standardima stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmickog projektovanja i gradenja objekata: Objekat mora biti stabilan u cjelini, kao i u svakom njegovom dijelu i elementu: Primjer: radovi na pretvaranju stambenog u poslovni prostor, probijanje novih otvora, rušenje zidova i sl., ne može se raditi bez pribavljanja dokaza da ti radovi nece ugroziti stabilnost objekta u cjelini. Problem može nastati, ako se radi više rekonstrukcija u isto vrijeme, a ne sagleda se njihov cjelokupni nego pojedinacni uticaj, što može dovesti do pogrešnih zakljucaka. Izgradnja i korišcenje objekata moraju biti u svemu u skladu sa važecim propisima i principima za aseizmicko projektovanje i gradenje, u cilju svodenja seizmickog rizika na prihvatljivi nivo. Problem: Ranije izgradeni objekti nijesu radeni po principu aseizmickog projektovanja, da li prilikom radova na rekonstrukciji ovu odredbu prihvatiti kao imperativnu? zaštite zdravlja, zaštite životne sredine i prostora zaštite od prirodnih i tehnicko-tehnoloških nesreca: zaštite od požara, eksplozija i industrijskih incidenata: Prije pocetka gradenja ili rekonstrukcije investicionog objekta, investitor je dužan da pribavi saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na mjere zaštite od požara pedvidene tehnickom dokumentacijom toplotne zaštite: Ušteda energije i toplotna zaštita je jedan od bitnih uslova za gradevinske objekte kojima oni moraju udovoljiti u predvidenom roku svog trajanja uz normalnu upotrebu i održavanje. Zato je elaborat gradevinske fizike obavezan sastavni dio arhitektonskog projekta. racionalnog korišcenja energije i energetske efikasnosti zaštite od buke i vibracija. Podjela na objekte od državnog i lokalnog interesa i poseban tretman porodicnih stambenih zgrada Državni: putevi (autoputevi, magistralni i regionalni putevi) sa pratecim objektima; aerodromi sa pripadajucom infrastrukturom; željeznicka infrastruktura javnog saobracaja sa pratecim objektima; morske luke i lukobrani; infrastrukturni objekti od znacaja za Crnu Goru (magistralni plinovodi i naftovodi; meduregionalni i regionalni objekti vodosnabdijevanja; meduregionalni i regionalni kanalizacioni sistemi); hidroelektrane i termoelektrane sa pripadajucim objektima; objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu; proizvodni sistemi koji zapošljavaju preko 300 radnika; hoteli sa pet i više zvjezdica i sa najmanje 120 soba; objekti prenosne i distributivne mreže naponskog nivoa 35 kV i više i telekomunikacioni objekti u sistemima veza koji su medunarodnog i nacionalnog znacaja i telekomunikacioni objekti koji se grade na teritoriji dvije ili više opština; radio difuzni objekti i skloništa u državnoj svojini Lokalni: vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura, toplovodi; opštinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prateci objekti; ulice u naseljima i trgovi; parking prostori, pijace; gradska groblja; podzemni i nadzemni prolazi; javne garaže; objekti distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV,javna rasvjeta; javne i zelene površine i gradski parkovi i dr.

5. UREŠENJE PROSTORA Djelatnost uredenja prostora i izgradnje objekata mora biti uskladena sa posebnim propisima iz širokog spektra oblasti Planski dokumenti: odreduju organizaciju, korišcenje i namjenu prostora odreduju mjere i smjernice za uredenje, zaštitu i unaprjedenje prostora imaju karakter javnog dokumenta medusobna uskladenost planskih dokumenata - plan uže teritorijalne cjeline uskladuje se sa planom šire teritorijalne cjeline Uredenje prostora i izgradnja objekta mora biti uskladena sa posebnim propisima iz oblasti : zaštite životne sredine, zaštite kulturne i prirodne baštine, racionalnog korišcenja energije i energetske efikasnosti, kulturno-istorijskog razvoja, stvorenog i prirodnog nasljeda, zaštite tla, vazduha, šuma, voda, zdravlja, kao i zaštite energetskih, rudarskih i industrijskih objekata, sprjecavanja i zaštite od prirodnih i tehnicko-tehnoloških nesreca; infrastrukturnih objekata i mreža, sportskih, turistickih i objekata posebne namjene i njihove infrastrukture. Uredenje prostora i izgradnja objekta mora biti uskladena sa posebnim propisima iz oblasti : zaštite životne sredine, zaštite kulturne i prirodne baštine, racionalnog korišcenja energije i energetske efikasnosti, kulturno-istorijskog razvoja, stvorenog i prirodnog nasljeda, zaštite tla, vazduha, šuma, voda, zdravlja, kao i zaštite energetskih, rudarskih i industrijskih objekata, sprjecavanja i zaštite od prirodnih i tehnicko-tehnoloških nesreca; infrastrukturnih objekata i mreža, sportskih, turistickih i objekata posebne namjene i njihove infrastrukture.

6. UREŠENJE PROSTORA Pracenje stanja u prostoru (monitoring) Pracenje stanja priprema i vodenje dokumentacione osnove o prostoru izrada izvještaja o uredenju prostora izrada i donošenje programa uredenja prostora formiranje i vodenje informacionog sistema o prostoru Dokumentaciona osnova o prostoru vode je nadležni organ uprave (državne i/ili lokalne) sadržaj propisuje Vlada Izvještaj o stanju uredenja prostora javan dokument sa obavezom objavljivanja u zakonom propisanim medijima. period izrade: jednom godišnje radi ga nadležni organ uprave za skupštinu nadležnu za donošenje planskog dokumenta, a organ lokalne uprave dužan je da izvještaj o stanju uredenja prostora dostavi Ministarstvu i organu uprave, u roku od 15 dana od dana donošenja. Sadržaj izvještaja o stanju uredenja prostora: analiza sprovodenja planskih dokumenata; ocjena sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom; ocjena zaštite prostora; podaci o izgradenim objektima ukljucujuci i objekte koji su izgradeni suprotno zakonu; ocjena o iskazanim potrebama korisnika prostora, drugi elementi od važnosti za prostor za koji se izvještaj izraduje Sadržaj izvještaja o stanju uredenja prostora: analiza sprovodenja planskih dokumenata; ocjena sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom; ocjena zaštite prostora; podaci o izgradenim objektima ukljucujuci i objekte koji su izgradeni suprotno zakonu; ocjena o iskazanim potrebama korisnika prostora, drugi elementi od važnosti za prostor za koji se izvještaj izraduje

7. UREŠENJE PROSTORA Pracenje stanja u prostoru (monitoring) Program uredenja prostora – jednogodišnji program - javno objavljivanje, na osnovu Izvještaja o stanju uredenja prostora sadrži i definiše: procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojecih planskih dokumenata i mjere od znacaja za njihovu izradu i donošenje; dinamiku uredenja prostora, izvore finansiranja, rokove uredenja, operativne mjere za sprovodenje planskog dokumenta, a narocito mjere za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovodenje politike uredenja prostora. po potrebi, sadrži i mjere, u skladu sa preuzetim medunarodnim obavezama, u odnosu na objekte izgradene suprotno zakonu Vodenje informacionog sistema nadležni organ državne uprave i lokalne uprave- jedinstven informacioni sistem o prostoru

8. UREŠENJE PROSTORA Vrste i sadržaj planskih dokumenata državni planski dokumenti prostorni plan Crne Gore (PP) prostorni plan podrucja posebne namjene detaljni prostorni plan (DPP) državna studija lokacije (DSL) lokalni planski dokumenti prostorno urbanisticki plan lokalne samouprave (PUP) detaljni urbanisticki plan (DUP) urbanisticki projekat (UP) lokalna studija lokacije (LSL)

9. UREŠENJE PROSTORA Vrste i sadržaj državnih planskih dokumenata Prostorni plan Crne Gore obavezno donošenje, obavezni sadržaj propisan zakonom donosi ga Skupština Crne Gore strateški dokument i opšta osnova organizacije i uredenja prostora Crne Gore odreduju se državni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem Crne Gore prostorni plan podrucja posebne namjene obavezno donošenje za posebna podrucja, obavezni sadržaj propisan ovim zakonom donosi ga Skupština Crne Gore Prostorni plan Republike Prostorni plan Republike je strateški dokument i opšta osnova organizacije i uredenja prostora Republike. Prostornim planom Republike odreduju se državni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem Republike. Prostorni plan podrucja posebne namjene Prostorni plan podrucja posebne namjene izraduje se i donosi za teritoriju ili djelove teritorije jedne ili više jedinica lokalne samouprave sa zajednickim prirodnim regionalnim ili drugim obilježjima koji su od posebnog znacaja za Crnu Goru i koji zahtijevaju poseban režim uredenja i korišcenja (nacionalni park, morsko dobro, prirodni rezervat, rekreaciono-turisticko podrucje, kulturno –istorijsko podrucje, eksploataciono polje na kome se vrši površinsko iskorišcavanje mineralnih sirovina i sl.).Prostorni plan Republike Prostorni plan Republike je strateški dokument i opšta osnova organizacije i uredenja prostora Republike. Prostornim planom Republike odreduju se državni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem Republike. Prostorni plan podrucja posebne namjene Prostorni plan podrucja posebne namjene izraduje se i donosi za teritoriju ili djelove teritorije jedne ili više jedinica lokalne samouprave sa zajednickim prirodnim regionalnim ili drugim obilježjima koji su od posebnog znacaja za Crnu Goru i koji zahtijevaju poseban režim uredenja i korišcenja (nacionalni park, morsko dobro, prirodni rezervat, rekreaciono-turisticko podrucje, kulturno –istorijsko podrucje, eksploataciono polje na kome se vrši površinsko iskorišcavanje mineralnih sirovina i sl.).

10. UREŠENJE PROSTORA Vrste i sadržaj državnih planskih dokumenata detaljni prostorni plan (DPP) donosi ga Vlada donosi se za podrucja na kojima treba da se izgraduju objekti od državnog ili regionalnog interesa, državna studija lokacije (DSL) donosi ga Vlada radi se za podrucja u okviru prostornog plana posebne namjene, koja tamo nijesu detaljno razradena Detaljni prostorni plan – po potrebi Detaljni prostorni plan donosi se, narocito za: državne objekte od opšteg interesa; industrijske, skladišne i slobodne zone; koncesiona podrucja; prostore za izgradnju turistickih naselja i kompleksa; rekreacione, zdravstvene i slicne objekte; obalni pojas uz jezera, rijeke i druge vodotoke. Državna studija lokacije – po potrebi Za podrucja koja se nalaze u zahvatu prostornog plana podrucja posebne namjene, a koja nijesu detaljno razradena tim planom može se donijeti studija lokacije. Studijom lokacije odreduju se uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodenje radova na podrucju prostornog plana podrucja posebne namjene.Detaljni prostorni plan – po potrebi Detaljni prostorni plan donosi se, narocito za: državne objekte od opšteg interesa; industrijske, skladišne i slobodne zone; koncesiona podrucja; prostore za izgradnju turistickih naselja i kompleksa; rekreacione, zdravstvene i slicne objekte; obalni pojas uz jezera, rijeke i druge vodotoke. Državna studija lokacije – po potrebi Za podrucja koja se nalaze u zahvatu prostornog plana podrucja posebne namjene, a koja nijesu detaljno razradena tim planom može se donijeti studija lokacije. Studijom lokacije odreduju se uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodenje radova na podrucju prostornog plana podrucja posebne namjene.

11. UREŠENJE PROSTORA Vrste i sadržaj lokalnih planskih dokumenata sve ih donosi skupština lokalne samouprave (u odredenim slucajevima može ih donijeti Vlada) prostorno-urbanisticki plan lokalne samouprave (PUP) obavezno donošenje, obavezni sadržaj propisan ovim zakonom za teritoriju lokalne samouprave detaljni urbanisticki plan (DUP) obavezno se donosi za sva naselja ili djelove naselja za koja je to odredeno PUP-om odreduju se uslovi za izgradnju objekata u naseljima na podrucju PUP-a, na nacin koji obezbjeduje sprovodenje tih planova njegov sadržaj propisan je ovim zakonom, a obavezno sadrži i urbanisticko-tehnicke uslove za izgradnju objekata i uredenje prostora Prostorno-urbanisticki plan jedinice lokalne samouprave- obavezan Prostorni plan jedinice lokalne samouprave odreduje ciljeve i mjere prostornog razvoja jedinica lokalne samouprave, u skladu sa planiranim privrednim, društvenim i istorijskim razvojem. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave izraduje se i donosi za teritoriju jedinice lokalne samouprave. Detaljni urbanisticki plan-nije obavezan , osim za sva naselja ili djelove naselja za koja je to odredeno prostorno urbanistickim planom jedinice lokalne samouprave Prostorno-urbanisticki plan jedinice lokalne samouprave- obavezan Prostorni plan jedinice lokalne samouprave odreduje ciljeve i mjere prostornog razvoja jedinica lokalne samouprave, u skladu sa planiranim privrednim, društvenim i istorijskim razvojem. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave izraduje se i donosi za teritoriju jedinice lokalne samouprave. Detaljni urbanisticki plan-nije obavezan , osim za sva naselja ili djelove naselja za koja je to odredeno prostorno urbanistickim planom jedinice lokalne samouprave

12. UREŠENJE PROSTORA Vrste i sadržaj lokalnih planskih dokumenata urbanisticki projekat (UP) obavezno se donosi za naselje, djelove naselja, kao i druga podrucja koja su upisana u registar kulturnih dobara Crne Gore. može se donijeti za uža podrucja kojima predstoji znacajnija i složenija izgradnja, odnosno koja predstavljaju posebno karakteristicne cjeline, sadrži sve elemente detaljnog urbanistickog plana i idejna rješenja objekata. lokalna studija lokacije (LSL) opciono donošenje: za podrucja koja se nalaze u zahvatu PUP lokalne samouprave, a za koja nije predvidena izrada DUP-a i UP. sadržaj propisan ovim zakonom Urbanisticki projekat – nije obavezan- takodje definise uslove za izgradnju objekata Za uža podrucja unutar ili van naselja kojima predstoji znacajnija i složenija izgradnja odnosno koja predstavljaju posebno karakteristicne cjeline može se donijeti urbanisticki projekat. Urbanisticki projekat obavezno se donosi za naselje, djelove naselja kao i druga podrucja koja su upisana u registar spomenika kulture. Urbanisticki projekat sadrži sve elemente detaljnog urbanistickog plana i idejna rješenja objekata. Lokalna studija lokacije – nije obavezna Za podrucja koja se nalaze u zahvatu prostorno-urbanistickog plana jedinice lokalne samouprave, a za koja nije predvidena izrada detaljnog urbanistickog plana i urbanistickog projekta može se donijeti lokalna studija lokacije. Lokalnom studijom lokacije odreduju se uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodenje radova na podrucju prostornog plana jedinice lokalne samouprave, shodno smjernicama i kriterijumima predvidenim tim planovima. Javni konkurs Za izuzetno složene i atraktivne djelove naselja planskim dokumentom propisuje se obaveza raspisivanja javnog konkursa za urbanisticko ili arhitektonsko idejno rješenje. Urbanisticki projekat – nije obavezan- takodje definise uslove za izgradnju objekata Za uža podrucja unutar ili van naselja kojima predstoji znacajnija i složenija izgradnja odnosno koja predstavljaju posebno karakteristicne cjeline može se donijeti urbanisticki projekat. Urbanisticki projekat obavezno se donosi za naselje, djelove naselja kao i druga podrucja koja su upisana u registar spomenika kulture. Urbanisticki projekat sadrži sve elemente detaljnog urbanistickog plana i idejna rješenja objekata. Lokalna studija lokacije – nije obavezna Za podrucja koja se nalaze u zahvatu prostorno-urbanistickog plana jedinice lokalne samouprave, a za koja nije predvidena izrada detaljnog urbanistickog plana i urbanistickog projekta može se donijeti lokalna studija lokacije. Lokalnom studijom lokacije odreduju se uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodenje radova na podrucju prostornog plana jedinice lokalne samouprave, shodno smjernicama i kriterijumima predvidenim tim planovima. Javni konkurs Za izuzetno složene i atraktivne djelove naselja planskim dokumentom propisuje se obaveza raspisivanja javnog konkursa za urbanisticko ili arhitektonsko idejno rješenje.

13. UREŠENJE PROSTORA Izrada i donošenje planskog dokumenta Odluka o izradi planskog dokumenta i njeno objavljivanje donosi je Skupština za prostorni plan,Vlada za ostale državne planove, odnosno izvršni organ jedinica lokalne samouprave za lokalne planove sastavni dio je i programski zadatak, sastavni dio je i odluka o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu javno objavljivanje i pravo uvida i davanje mišljenja pravo zabrane gradenja do jedne godine ako je donešena odluka o izradi planskog dokumenta kojim se difinišu uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju gradenja Ucesnici nosilac pripremnih poslova-Ministarstvo/ nadležni organ lokalne uprave obradivac planskog dokumenta-uslovi: privredno društvo upisano u registar za obavljanje ovih poslova da ima odgovornog planera (dipl. arhitekta, dipl. prostorni planer, specijalista sa 3 godine iskustva, najmanje uradena 2 planska dokumemta clan Komore i položen strucni ispit), planeri se mogu angažovati na osnovu ugovora sa drugim privrednim društvom, a ne kao pojedinci (isti uslovi kao za odgovornog planera, Odluka o izradi planskog dokumenta Odlukom o izradi planskog dokumenta odreduje se, narocito: vrsta planskog dokumenta; teritorija, odnosno podrucje za koje se izraduje; nacin finansiranja; vrijeme za koje se donosi; rokovi izrade; osnovne smjernice iz planskih dokumenata širih teritorijalnih jedinica i dr. Sastavni dio odluke o izradi planskog dokumenta je programski zadatak kojim se odreduju polazna opredjeljenja planskog dokumenta, kao i zahtjevi i potrebe korisnika prostora iskazani u izvještaju o stanju uredenja prostora. Odluka o izradi planskog dokumenta sa programskim zadatakom, koju donosi skupština lokalne samouprave, dostavlja se Mnistarstvu i nadležnom organu državne uprave. Nosilac pripremnih poslova i pripremni poslovi Pripremnim poslovima smatraju se: priprema odluke; priprema programskog zadatka; priprema dokumentacije potrebne za izradu planskog dokumenta; (dokumentacione osnove); obavljanje poslova vezanih za ustupanje izrade planskog dokumenta; poslovi organizacije izrade planskog dokumenta; priprema izjave o usaglašenosti sa zakonom; pribavljanje propisanih saglasnosti i ostvarivanje saradnje sa ovlašcenim subjektima; priprema odluke o donošenju planskog dokumenta, kao i drugi poslovi u vezi izrade i donošenja planskog dokumenta. Nosilac pripremnih poslova dužan je da obezbijedi saradnju sa svim organima, privrednim društvima koji mogu pružiti podatke od znacaja za izradu planskog dokumenta Obradivacplanskog dokumenta Planski dokument može da izraduje privredno društvo koje je upisano u odgovarajuci registar za obavljanje poslova izrade planskog dokumenta (u daljem tesktu: nosilac izrade) i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom: ima odgovornog planera, za izradu pojedinih djelova .faza zakljucuje ugovora sa drugim privrednim društvima koja imaju zaposlenog planera, Odgovorni planer i planer Izradom planskog dokumenta rukovodi odgovorni planer. Odgovorni planer može biti diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer, specijalista sa najmanje 3 godine radnog iskustva, koji ima strucne rezultate na rukovodenju izradom planskih dokumenata. Planer može biti lice sa visokom strucnom spremom (cetvorogodišnji studijski program)i najmanje 3 godine radnog iskustva, koje ima strucne rezultate na izradi planskih dokumenata, položen strucni ispit i da je clan Komore Strucnim rezultatima u ovom smislu smatraju se rezultati ostvareni na rukovodenju ili izradi najmanje dva planska dokumenta. Licenca Ispunjenost uslova iz cl. 36 i 37 ovog zakona utvrduje rješenjem nadležni organ državne uprave. Na osnovu rješenja iz stava 1 ovog clana nadležni organ državne uprave izdaje licencu. Licenca za pravna lica izdaje se za period od pet godina i ovjerava se svake godine. Imalac licence je obavezan da obavijesti nadležni organ državne uprave o svim promjenama u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje uticu na ispunjenost uslova za sticanje licence. Sadržaj i oblik licence propisuje nadležni organ državne uprave . Licenca se upisuje u registar licenci koji vodi nadležni organ državne uprave i objavljuje se u "Službenom listu Republike Crne Gore". Oduzimanje licencePostupak za oduzimanje licence je hitan. Nadležni organ državne uprave ce oduzeti licencu, ako: 1) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netacnih podataka; 2) imalac licence prestane da ispunjava uslove iz cl. 36 i 37 ovog zakona; 3) je imalac licence prekršio klauzulu konflikta interesa. Odluka o izradi planskog dokumenta Odlukom o izradi planskog dokumenta odreduje se, narocito: vrsta planskog dokumenta; teritorija, odnosno podrucje za koje se izraduje; nacin finansiranja; vrijeme za koje se donosi; rokovi izrade; osnovne smjernice iz planskih dokumenata širih teritorijalnih jedinica i dr. Sastavni dio odluke o izradi planskog dokumenta je programski zadatak kojim se odreduju polazna opredjeljenja planskog dokumenta, kao i zahtjevi i potrebe korisnika prostora iskazani u izvještaju o stanju uredenja prostora. Odluka o izradi planskog dokumenta sa programskim zadatakom, koju donosi skupština lokalne samouprave, dostavlja se Mnistarstvu i nadležnom organu državne uprave. Nosilac pripremnih poslova i pripremni poslovi Pripremnim poslovima smatraju se: priprema odluke; priprema programskog zadatka; priprema dokumentacije potrebne za izradu planskog dokumenta; (dokumentacione osnove); obavljanje poslova vezanih za ustupanje izrade planskog dokumenta; poslovi organizacije izrade planskog dokumenta; priprema izjave o usaglašenosti sa zakonom; pribavljanje propisanih saglasnosti i ostvarivanje saradnje sa ovlašcenim subjektima; priprema odluke o donošenju planskog dokumenta, kao i drugi poslovi u vezi izrade i donošenja planskog dokumenta. Nosilac pripremnih poslova dužan je da obezbijedi saradnju sa svim organima, privrednim društvima koji mogu pružiti podatke od znacaja za izradu planskog dokumenta Obradivacplanskog dokumenta Planski dokument može da izraduje privredno društvo koje je upisano u odgovarajuci registar za obavljanje poslova izrade planskog dokumenta (u daljem tesktu: nosilac izrade) i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom: ima odgovornog planera, za izradu pojedinih djelova .faza zakljucuje ugovora sa drugim privrednim društvima koja imaju zaposlenog planera, Odgovorni planer i planer Izradom planskog dokumenta rukovodi odgovorni planer. Odgovorni planer može biti diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer, specijalista sa najmanje 3 godine radnog iskustva, koji ima strucne rezultate na rukovodenju izradom planskih dokumenata. Planer može biti lice sa visokom strucnom spremom (cetvorogodišnji studijski program)i najmanje 3 godine radnog iskustva, koje ima strucne rezultate na izradi planskih dokumenata, položen strucni ispit i da je clan Komore Strucnim rezultatima u ovom smislu smatraju se rezultati ostvareni na rukovodenju ili izradi najmanje dva planska dokumenta. Licenca Ispunjenost uslova iz cl. 36 i 37 ovog zakona utvrduje rješenjem nadležni organ državne uprave. Na osnovu rješenja iz stava 1 ovog clana nadležni organ državne uprave izdaje licencu. Licenca za pravna lica izdaje se za period od pet godina i ovjerava se svake godine. Imalac licence je obavezan da obavijesti nadležni organ državne uprave o svim promjenama u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje uticu na ispunjenost uslova za sticanje licence. Sadržaj i oblik licence propisuje nadležni organ državne uprave . Licenca se upisuje u registar licenci koji vodi nadležni organ državne uprave i objavljuje se u "Službenom listu Republike Crne Gore". Oduzimanje licencePostupak za oduzimanje licence je hitan. Nadležni organ državne uprave ce oduzeti licencu, ako: 1) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netacnih podataka; 2) imalac licence prestane da ispunjava uslove iz cl. 36 i 37 ovog zakona; 3) je imalac licence prekršio klauzulu konflikta interesa.

14. UREŠENJE PROSTORA Procedura izrade, donošenja i izmjena i dopuna donošenje odluke o izradi i njeno objavljivanje dostavljanje informacija, predloga i mišljenja po zahtjevu nosioca pripremnih aktivnosti od strane nadležnih organa, društava i institucija, dostavljanje planskog dokumenta na mišljenje utvrdivanje nacrta (Vlada ili izvršni organ lokalne samouprave), objavljivanje programa javne rasprave na sajtu i u dnevnim novinama, javna rasprava (15- 30 dana) o nacrtu plana i strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, izvještaj o javnoj raspravi, dostavljanje obradivacu, objavljivanje izvještaja na sajtu eventualna ponovna javna rasprava u slucaju btne razlike (15dana) utvrdivanje predloga planskog dokumenta dostavljanje lokalnog planskog dokumenta nadležnom organu državne uprave na saglasnost (rok za odgovor 30 dana) donošenje planskog dokumenta- odlukom skupštine, o dnosno Vlade, odnosno skupštine lokalne samouprave, objavljivanje odluke o donošenju (u službenom listu, dnevnim novinama, na sajtu) utvrdivanje javnog interesa izdavanje izvoda Dostavljanje informacija, predloga i mišljenja po zahtjevu nosioca pripremnih aktivnosti Organi, privredna društva, ustanove i druga pravna lica nadležna za poslove: projekcije razvoja; vodoprivrede; elektroprivrede; saobracaja; telekomunikacija; radio difuzije; zdravstva; odbrane zemlje; kulture; stambeno-komunalne djelatnosti; geodetske, geološke, geofizicke, seizmicke i hidro-meteorološke poslove; poslove statistike; poljoprivrede, šumarstva, turizma, zaštite prirode, zaštite kulturne i prirodne baštine; zaštite životne sredine i dr. dužna su da, na zahtjev nosioca pripremnih poslova, u roku od 15 dana, dostave raspoložive podatke, u analognoj i digitalnoj formi, kao i svoje predloge i mišljenja koja su neophodna za izradu planskog dokumenta. Dostavljanje planskog dokumenta na mišljenje državni planski dokument dostavlja se na mišljenje ministarstvima nadležnim za poslove: industrije i energetike; pomorstva i saobracaja; turizma; poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; kulture; zaštite životne sredine; republickom organu uprave nadležnom za poslove razvoja, a rok za odgovor je 15 dana. lokalni planski dokument dostavlja se na mišljenje Ministarstvu radi provjere uskladenosti sa odlukom o izradi; provjere uskladenosti sa propisanim standardima i normativima; provjere opravdanosti planskog rješenja; provjere potrebe za sprovodenjem javnog konkursa, kao i ocjene usaglašenosti sa planskim dokumentom širih teritorijalnih cjelina i uskladenosti sa ovim zakonom, a ono ga dalje prosljeduje organima državne uprave, privrednim društvima i drugim pravnim licima nadležnim za poslove: zaštite životne sredine; zaštite kulturne i prirodne baštine; poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; zdravstva; energetike, rudarstva i industrije; turizma; sprjecavanja i zaštite od industrijskih nesreca; saobracaja; pomorstva; telekomunikacija; radio difuzije; odbrane; projekcije razvoja; seizmike. Njihov rok za odgovor je 15 dana, a Ministarstva 45 dana. Strucna ocjena planskog dokumenta - ukinuto nosilac pripremnih poslova planski dokument dostavlja na strucnu ocjenu. Strucnom ocjenom, u smislu stava 1 ovog clana, smatra se provjera uskladenosti planskog dokumenta sa odlukom o njegovoj izradi; provjera uskladenosti planskog dokumenta sa propisanim standardima i normativima, kao i provjera opravdanosti planskog rješenja. Strucnu ocjenu državnog planskog dokumenta daje Savjet za prostorno uredenje. Strucnu ocjenu lokalnog planskog dokumenta daje savjet odnosno drugo strucno tijelo ili pravno lice, koje imenuje, odnosno odredi izvršni organ jedinice lokalne samouprave. Oni koji strucno ocjenjuju moraju zadovoljavati uslove propisanae z aizradu planova Lica koja su ucestvovala u pripremnim poslovima na izradi i donošenju planskog dokumenta, lica koja su ucestvovala na izradi planskog dokumenta, kao ni supružnik, djeca, roditelji, braca i sestre tih lica ne mogu vršiti strucnu ocjenu planskog dokumenta. Dostavljanje planskog dokumenta Vladi, odnosno izvršnom organu jedinice lokalne samouprave Planski dokument u koji je ugradeno mišljenje iz prethodnog stava nosilac pripremnih poslova dostavlja Vladi, odnosno izvršnom organu jedinice lokalne samouprave, radi utvrdivanja nacrta planskog dokumenta. Uz planski dokument dostavlja se program održavanja javne rasprave. Stavljanje planskog dokumenta na javnu raspravu Vlada, odnosno izvršni organ jedinice lokalne samouprave stavlja nacrt planskog dokumenta na javnu raspravu. Javna rasprava oglašava se u jednom štampanom mediju koji se distribuira u Crnoj Gori i traje 15 do 30 dana (ranije do 60 dana) od dana objavljivanja, kao i na sajtu nosioca pripremnih poslova. Nosilac pripremnih poslova obavezan je da sacini izvještaj o javnoj raspravi, sa svim primjedbama i sugestijama datim u toku javne rasprave, a obradivac je dužan da primjedbe i sugestije na odgovarajuci nacin ukljuci u planski dokument. Nosilac pripremnih poslova dužan je da svim zainteresovanim licima omoguci uvid u izvještaj o javnoj raspravi i izvršenoj strucnoj ocjeni planskog dokumenta, kao i da izvještaj i strucnu ocjenu objavi na sajtu. Ponovna javna rasprava Ako se, nakon sprovedene javne rasprave, nacrt planskog dokumenta bitno razlikuje od prvobitnog nacrta planskog dokumenta može se sprovesti još jedna javna rasprava. Utvrdivanje predloga planskog dokumenta Nosilac pripremnih poslova dostavlja predlog planskog dokumenta Vladi, odnosno izvršnom organu jedinice lokalne samouprave, radi usvajanja. Uz nacrt planskog dokumenta dostavlja se izvještaj o javnoj raspravi. Dostavljanje nadležnom organu državne uprave na saglasnost Izvršni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja predlog lokalnog planskog dokumenta radi ocjene usaglašenosti predloga sa mišljenjem Ministarstva na nacrt i ocjene uskladenosti sa odredbama zakona. Odluka o donošenju Odluka o donošenju planskog dokumenta sadrži, narocito: granice podrucja koje zahvata; vrijeme za koje se donosi, globalni sadržaj i odredbe od znacaja za implementaciju planskog dokumenta; komunalno opremanje gradevinskog zemljišta i dr. Utvrdivanje javnog interesa Donošenjem planskog dokumenta utvrduje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju planiranih objekata i urenenje prostora. Finansijska sredstva za izradu budžet Crne Gore ili lokalne samouprave, urbanisticki projekt mogu finansirati i zainteresovani korisnici prostora Izdavanje izvoda Na zahtjev zainteresovanog lica organ uprave za objekte predvidene državnim planskim dokumentom, odnosno organ lokalne uprave za objekte predvidene lokalnim planskim dokumentom izdaje izvod iz planskog dokumenta uz nadoknadu stvarnih troškova. Dostavljanje informacija, predloga i mišljenja po zahtjevu nosioca pripremnih aktivnosti Organi, privredna društva, ustanove i druga pravna lica nadležna za poslove: projekcije razvoja; vodoprivrede; elektroprivrede; saobracaja; telekomunikacija; radio difuzije; zdravstva; odbrane zemlje; kulture; stambeno-komunalne djelatnosti; geodetske, geološke, geofizicke, seizmicke i hidro-meteorološke poslove; poslove statistike; poljoprivrede, šumarstva, turizma, zaštite prirode, zaštite kulturne i prirodne baštine; zaštite životne sredine i dr. dužna su da, na zahtjev nosioca pripremnih poslova, u roku od 15 dana, dostave raspoložive podatke, u analognoj i digitalnoj formi, kao i svoje predloge i mišljenja koja su neophodna za izradu planskog dokumenta. Dostavljanje planskog dokumenta na mišljenje državni planski dokument dostavlja se na mišljenje ministarstvima nadležnim za poslove: industrije i energetike; pomorstva i saobracaja; turizma; poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; kulture; zaštite životne sredine; republickom organu uprave nadležnom za poslove razvoja, a rok za odgovor je 15 dana. lokalni planski dokument dostavlja se na mišljenje Ministarstvu radi provjere uskladenosti sa odlukom o izradi; provjere uskladenosti sa propisanim standardima i normativima; provjere opravdanosti planskog rješenja; provjere potrebe za sprovodenjem javnog konkursa, kao i ocjene usaglašenosti sa planskim dokumentom širih teritorijalnih cjelina i uskladenosti sa ovim zakonom, a ono ga dalje prosljeduje organima državne uprave, privrednim društvima i drugim pravnim licima nadležnim za poslove: zaštite životne sredine; zaštite kulturne i prirodne baštine; poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; zdravstva; energetike, rudarstva i industrije; turizma; sprjecavanja i zaštite od industrijskih nesreca; saobracaja; pomorstva; telekomunikacija; radio difuzije; odbrane; projekcije razvoja; seizmike. Njihov rok za odgovor je 15 dana, a Ministarstva 45 dana. Strucna ocjena planskog dokumenta - ukinuto nosilac pripremnih poslova planski dokument dostavlja na strucnu ocjenu. Strucnom ocjenom, u smislu stava 1 ovog clana, smatra se provjera uskladenosti planskog dokumenta sa odlukom o njegovoj izradi; provjera uskladenosti planskog dokumenta sa propisanim standardima i normativima, kao i provjera opravdanosti planskog rješenja. Strucnu ocjenu državnog planskog dokumenta daje Savjet za prostorno uredenje. Strucnu ocjenu lokalnog planskog dokumenta daje savjet odnosno drugo strucno tijelo ili pravno lice, koje imenuje, odnosno odredi izvršni organ jedinice lokalne samouprave. Oni koji strucno ocjenjuju moraju zadovoljavati uslove propisanae z aizradu planova Lica koja su ucestvovala u pripremnim poslovima na izradi i donošenju planskog dokumenta, lica koja su ucestvovala na izradi planskog dokumenta, kao ni supružnik, djeca, roditelji, braca i sestre tih lica ne mogu vršiti strucnu ocjenu planskog dokumenta. Dostavljanje planskog dokumenta Vladi, odnosno izvršnom organu jedinice lokalne samouprave Planski dokument u koji je ugradeno mišljenje iz prethodnog stava nosilac pripremnih poslova dostavlja Vladi, odnosno izvršnom organu jedinice lokalne samouprave, radi utvrdivanja nacrta planskog dokumenta. Uz planski dokument dostavlja se program održavanja javne rasprave. Stavljanje planskog dokumenta na javnu raspravu Vlada, odnosno izvršni organ jedinice lokalne samouprave stavlja nacrt planskog dokumenta na javnu raspravu. Javna rasprava oglašava se u jednom štampanom mediju koji se distribuira u Crnoj Gori i traje 15 do 30 dana (ranije do 60 dana) od dana objavljivanja, kao i na sajtu nosioca pripremnih poslova. Nosilac pripremnih poslova obavezan je da sacini izvještaj o javnoj raspravi, sa svim primjedbama i sugestijama datim u toku javne rasprave, a obradivac je dužan da primjedbe i sugestije na odgovarajuci nacin ukljuci u planski dokument. Nosilac pripremnih poslova dužan je da svim zainteresovanim licima omoguci uvid u izvještaj o javnoj raspravi i izvršenoj strucnoj ocjeni planskog dokumenta, kao i da izvještaj i strucnu ocjenu objavi na sajtu. Ponovna javna rasprava Ako se, nakon sprovedene javne rasprave, nacrt planskog dokumenta bitno razlikuje od prvobitnog nacrta planskog dokumenta može se sprovesti još jedna javna rasprava. Utvrdivanje predloga planskog dokumenta Nosilac pripremnih poslova dostavlja predlog planskog dokumenta Vladi, odnosno izvršnom organu jedinice lokalne samouprave, radi usvajanja. Uz nacrt planskog dokumenta dostavlja se izvještaj o javnoj raspravi. Dostavljanje nadležnom organu državne uprave na saglasnost Izvršni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja predlog lokalnog planskog dokumenta radi ocjene usaglašenosti predloga sa mišljenjem Ministarstva na nacrt i ocjene uskladenosti sa odredbama zakona. Odluka o donošenju Odluka o donošenju planskog dokumenta sadrži, narocito: granice podrucja koje zahvata; vrijeme za koje se donosi, globalni sadržaj i odredbe od znacaja za implementaciju planskog dokumenta; komunalno opremanje gradevinskog zemljišta i dr. Utvrdivanje javnog interesa Donošenjem planskog dokumenta utvrduje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju planiranih objekata i urenenje prostora. Finansijska sredstva za izradu budžet Crne Gore ili lokalne samouprave, urbanisticki projekt mogu finansirati i zainteresovani korisnici prostora Izdavanje izvoda Na zahtjev zainteresovanog lica organ uprave za objekte predvidene državnim planskim dokumentom, odnosno organ lokalne uprave za objekte predvidene lokalnim planskim dokumentom izdaje izvod iz planskog dokumenta uz nadoknadu stvarnih troškova.

15. UREŠENJE PROSTORA Sprovodenje planskih dokumenata Prenošenje plana parcelacije na katastarske planove u roku od 15+30 dana od dana donošenja, sprovodi organ uprave nadležan za poslove katastra urbanisticka parcela- dio prostora formiran na osnovu plana parcelacije ili uslova i smjernica koje se utvrduju planskim dokumentom, a koji obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih djelova i koji zadovoljava uslove izgradnje propisane planskim dokumentom. lokacija je mjesto izgradnje objekta i uredenja prostora na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni predvidenoj planskim dokumentom u skladu sa UTU ili smjernicama Organ uprave priprema separate sa urbanisticko tehnickim uslovima u skladu sa faznom realizacijom plana (za prvu fazu u roku od 7 dana od donošenja plana) dostupnost urbanisticko- tehnickih uslova na sajtu (u roku od 7 dana od njihove pripreme) uz nadoknadu troškova Urbanisticka parcela formira se na osnovu plana parcelacije ili smjernica koje se utvrduju u prostornom planu podrucja posebne namjene, detaljnom prostornom planu, studiji lokacije, detaljnom urbanistickom planu, urbanistickom projektu i lokalnoj studiji lokacije. Na urbanisticku parcelu mora se obezbijediti pristup s gradske saobracajnice ili javnog puta. Urbanisticka parcela mora imati površinu i oblik koji omogucava izgradnju i korišcenje parcele u skladu sa planskim dokumentom. Vlasnik katastarske parcele dužan je da trpi promjene granica urbanisticke parcele, prema planu parcelacije. Lokacija Svako izvodenje radova kojima se izazivaju promjene u prostoru vrši se u skladu sa planskim dokumentom, odnosno utvrdenom lokacijom. Lokacija može biti jedna urbanisticka parcela, više urbanistickih parcela ili dio jedne urbanisticke parcele. Urbanisticko-tehnicki uslovi sadrže, narocito: 1) geodetsko-katastarske podloge; 2) namjenu objekta; 3) vrstu, tip i glavne tehnološke cjeline objekta sa osnovnim karakteristikama objekta i prostornim razmještajem; 4) spratnost objekta, odnosno maksimalnu visinsku kotu objekta; 5) maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta (broj stanova ili površinu korisnog prostora); 6) situacioni plan s granicama urbanisticke parcele i odnosima prema susjednim parcelama, odnosno mjesta na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni predvinenoj planskim dokumentom; 7) gradevinsku i regulacionu liniju; 8) nivelacione kote objekta; 9) vrstu materijala za fasade; 10) vrstu materijala za krovni pokrivac i njegov nagib; 11) orjentaciju objekta u odnosu na strane svijeta; 12) meteorološke podatke (ružu vjetrova, osuncavanje, visinu atmosferskih padavina, temperaturne ekstreme i dr.); 13) podatke o nosivosti tla i nivou podzemnih voda; 14) parametre za aseizmicko projektovanje, kao i druge uslove za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa; 15) uslove i mjere za zaštitu životne sredine; 16) uslove za pejzažno oblikovanje lokacije; 17) uslove za parkiranje odnosno garažiranje vozila; 18) mjesto i nacin prikljucenja objekta na gradsku saobracajnicu ili javni put; 19) mjesto, nacin i uslove prikljucenja objekta na elektro, vodovodnu, kanalizacionu, atmosfersku i drugu infrastrukturnu mrežu; 20) kablovske distributivne sisteme RTV programa; 21) uslove za zaštitu od prirodnih i tehnicko-tehnoloških nesreca; 22) uslove za uredenje urbanisticke parcele, odnosno pripadajuce lokacije objekta; 23) uslove za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore; 24) uslove za energetsku efikasnost; 25) uslove za objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, odnosno vodne uslove; 26) uslove za objekte koji mogu uticati na bezbijednost vazdušnog saobracaja; 27) potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim i drugim ispitivanjima; 28) mogucnost fazne gradnje objekta Urbanisticka parcela formira se na osnovu plana parcelacije ili smjernica koje se utvrduju u prostornom planu podrucja posebne namjene, detaljnom prostornom planu, studiji lokacije, detaljnom urbanistickom planu, urbanistickom projektu i lokalnoj studiji lokacije. Na urbanisticku parcelu mora se obezbijediti pristup s gradske saobracajnice ili javnog puta. Urbanisticka parcela mora imati površinu i oblik koji omogucava izgradnju i korišcenje parcele u skladu sa planskim dokumentom. Vlasnik katastarske parcele dužan je da trpi promjene granica urbanisticke parcele, prema planu parcelacije. Lokacija Svako izvodenje radova kojima se izazivaju promjene u prostoru vrši se u skladu sa planskim dokumentom, odnosno utvrdenom lokacijom. Lokacija može biti jedna urbanisticka parcela, više urbanistickih parcela ili dio jedne urbanisticke parcele. Urbanisticko-tehnicki uslovi sadrže, narocito: 1) geodetsko-katastarske podloge; 2) namjenu objekta; 3) vrstu, tip i glavne tehnološke cjeline objekta sa osnovnim karakteristikama objekta i prostornim razmještajem; 4) spratnost objekta, odnosno maksimalnu visinsku kotu objekta; 5) maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta (broj stanova ili površinu korisnog prostora); 6) situacioni plan s granicama urbanisticke parcele i odnosima prema susjednim parcelama, odnosno mjesta na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni predvinenoj planskim dokumentom; 7) gradevinsku i regulacionu liniju; 8) nivelacione kote objekta; 9) vrstu materijala za fasade; 10) vrstu materijala za krovni pokrivac i njegov nagib; 11) orjentaciju objekta u odnosu na strane svijeta; 12) meteorološke podatke (ružu vjetrova, osuncavanje, visinu atmosferskih padavina, temperaturne ekstreme i dr.); 13) podatke o nosivosti tla i nivou podzemnih voda; 14) parametre za aseizmicko projektovanje, kao i druge uslove za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa; 15) uslove i mjere za zaštitu životne sredine; 16) uslove za pejzažno oblikovanje lokacije; 17) uslove za parkiranje odnosno garažiranje vozila; 18) mjesto i nacin prikljucenja objekta na gradsku saobracajnicu ili javni put; 19) mjesto, nacin i uslove prikljucenja objekta na elektro, vodovodnu, kanalizacionu, atmosfersku i drugu infrastrukturnu mrežu; 20) kablovske distributivne sisteme RTV programa; 21) uslove za zaštitu od prirodnih i tehnicko-tehnoloških nesreca; 22) uslove za uredenje urbanisticke parcele, odnosno pripadajuce lokacije objekta; 23) uslove za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore; 24) uslove za energetsku efikasnost; 25) uslove za objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, odnosno vodne uslove; 26) uslove za objekte koji mogu uticati na bezbijednost vazdušnog saobracaja; 27) potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim i drugim ispitivanjima; 28) mogucnost fazne gradnje objekta

16. UREŠENJE PROSTORA Uredivanje gradevinskog zemljišta gradevinsko zemljište je zemljište koje je odredeno planskim dokumentom za gradenje objekata; uredivanje gradevinskog zemljišta- obezbjeduje lokalna samouprava, a može i investitor, a obuhvata: pripremu gradevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju objekata rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehnicke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; rušenje postojecih objekata i uredaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojecih nadzemnih i podzemnih instalacija. komunalno opremanje = izgradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture : komunalnih objekata i instalacija do prikljucka na urbanisticku parcelu; puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješackih prolaza, plocnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, djecijih igrališta, parkova, pješackih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala; prikljucaka komunalnih instalacija cija funkcija može biti od znacaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države Naknadu za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta placa investitor izgradnje objekta Visina naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta utvrduje se u zavisnosti od stepena uredenosti gradevinskog zemljišta, ucešca investitora u opremanju i sl.. i ta se sredstva mogu koristiti samo za uredjivanje gradevinskog zemljišta.. Jedinica lokalne samouprave i investitor izgradnje objekta ugovorom ureduju medusobne odnose u pogledu komunalnog opremanja gradevinskog zemljišta i placanja naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta. Ranije je postojao institut gradskog gradevinskog zemljišta (ovaj je pojam ukinut novim zakonom) Kao gradsko gradevinsko zemljište može se odrediti: zemljište koje cini vecu gušce izgradenu i urbanisticki uredenu cjelinu u sastavu grada,odnosno naselja gradskog karaktera (urbanisticki vec izgradeno zemljište); zemljište u granicama generalnog urbanistickog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera koje je predvideno za proširenje grada, odnosno naselja; zemljište u drugim podrucjima predvidenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju (prigradska naselja, industrijski i energetski kompleksi, rekreaciono-turisticki centri i slicna podrucja posebne namjene). Postojala je i naknada za korišcenje gradskog gradevinskog zemljišta u zavisnosti od: obima i stepena uredenosti zemljišta, njegovog položaja u naselju, opremljenosti zemljišta objektima društvenog standarda, saobracajne povezanosti zemljišta sa lokalnim, odnosno gradskim centrom, radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i drugih pogodnosti koje zemljište ima za korisnike. Slicna se naknada placala i za zemljište van granica gradskog gradevinskog zemljišta pod odredenim uslovima (ako je opremljeno na odgovarajuci nacin i sl.) Ove se naknade ne primjenjuju od 01.01.2009.godine. Po ovom osnovu je opština Nikšic od Elektroprivrede Crne Gore potraživala i na sudu dobila odredena sredstva za jezera Slano i Krupac Visina naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta utvrduje se u zavisnosti od stepena uredenosti gradevinskog zemljišta, ucešca investitora u opremanju i sl.. i ta se sredstva mogu koristiti samo za uredjivanje gradevinskog zemljišta.. Jedinica lokalne samouprave i investitor izgradnje objekta ugovorom ureduju medusobne odnose u pogledu komunalnog opremanja gradevinskog zemljišta i placanja naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta. Ranije je postojao institut gradskog gradevinskog zemljišta (ovaj je pojam ukinut novim zakonom) Kao gradsko gradevinsko zemljište može se odrediti: zemljište koje cini vecu gušce izgradenu i urbanisticki uredenu cjelinu u sastavu grada,odnosno naselja gradskog karaktera (urbanisticki vec izgradeno zemljište); zemljište u granicama generalnog urbanistickog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera koje je predvideno za proširenje grada, odnosno naselja; zemljište u drugim podrucjima predvidenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju (prigradska naselja, industrijski i energetski kompleksi, rekreaciono-turisticki centri i slicna podrucja posebne namjene). Postojala je i naknada za korišcenje gradskog gradevinskog zemljišta u zavisnosti od: obima i stepena uredenosti zemljišta, njegovog položaja u naselju, opremljenosti zemljišta objektima društvenog standarda, saobracajne povezanosti zemljišta sa lokalnim, odnosno gradskim centrom, radnim zonama i drugim sadržajima u naselju i drugih pogodnosti koje zemljište ima za korisnike. Slicna se naknada placala i za zemljište van granica gradskog gradevinskog zemljišta pod odredenim uslovima (ako je opremljeno na odgovarajuci nacin i sl.) Ove se naknade ne primjenjuju od 01.01.2009.godine. Po ovom osnovu je opština Nikšic od Elektroprivrede Crne Gore potraživala i na sudu dobila odredena sredstva za jezera Slano i Krupac

  • Login