DownloadZAKON O URE ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA


Advertisement
Download Presentation
Comments
scorpio
From:
|  
(109) |   (0) |   (0)
Views: 161 | Added: 15-08-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
SADR?AJ. OSNOVNE ODREDBEURE?ENJE PROSTORAPRACENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING)VRSTE I SADR?AJ PLANSKIH DOKUMENATAIZRADA I DONO?ENJE PLANSKIH DOKUMENATASPROVO?ENJE PLANSKIH DOKUMENATAURE?IVANJE GRA?EVINSKOG ZEMLJI?TAIZGRADNJA OBJEKATAPOSEBNE ODREDBETEHNICKA DOKUMENTACIJAGRA?EVINSKA DOZVO
ZAKON O URE ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. ZAKON O URE?ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA Objavljen u "Sl. listu CG", br. 51/08 Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata je osnovni akt kojim se ureduje uredenje prostora i izgradnja objekata kod nas (ranije su ove dvije oblasti bile regulaisane posebnim zakonima). Njime se odreduje okvir unutar kojeg se reguli?e pona?anje svih ucesnika u uredenju prostora izgradnji objekta (investitor, planer, projektant, izvodac i dr.). Zakon je donijet 2008. godine i koncipiran je tako da sadr?i op?ta nacela kojih se treba pridr?avati pri izgradnji objekata, a da se pojedina konkretna pitanja reguli?u podzakonskim aktima, koje donosi Ministarstvo nadle?no za gradevinarstvo. Sastoji se od 175 clanova podijeljenih u devet osnovnih poglavlja. Najznacajnije novine u odnosu na raniji zakon su: regulisanje vi?e medusobno bliskih oblasti jednim umjesto sa vi?e posebnih zakona (uredenje prostora, izgradnja objekata, gradevinsko zemlji?te), obaveznost formiranja separata o urbanisticko-tehnickim uslovima prilikom izrade planova, a ne izdavanje ovih uslova rje?enjem na osnovu zahtjeva investitora, mogucnost dobijanja gradevinske dozvole na nivou idejnog projekta, mogucnost obavljanja ?irokog spektra pripremnih radova na osnovu dobijene gradevinske dozvole, regulisanje placanja nadknade za uredenje gradevinskog zemlji?ta nakon dobijanja gradevinske dozvole, prije podno?enja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, povjeravanje poslova izdavanja licenci nadlednom organu uprave (ministarstvu) za vr?enje pojedinih poslova u skladu sa ovim zakonom.Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata je osnovni akt kojim se ureduje uredenje prostora i izgradnja objekata kod nas (ranije su ove dvije oblasti bile regulaisane posebnim zakonima). Njime se odreduje okvir unutar kojeg se reguli?e pona?anje svih ucesnika u uredenju prostora izgradnji objekta (investitor, planer, projektant, izvodac i dr.). Zakon je donijet 2008. godine i koncipiran je tako da sadr?i op?ta nacela kojih se treba pridr?avati pri izgradnji objekata, a da se pojedina konkretna pitanja reguli?u podzakonskim aktima, koje donosi Ministarstvo nadle?no za gradevinarstvo. Sastoji se od 175 clanova podijeljenih u devet osnovnih poglavlja. Najznacajnije novine u odnosu na raniji zakon su: regulisanje vi?e medusobno bliskih oblasti jednim umjesto sa vi?e posebnih zakona (uredenje prostora, izgradnja objekata, gradevinsko zemlji?te), obaveznost formiranja separata o urbanisticko-tehnickim uslovima prilikom izrade planova, a ne izdavanje ovih uslova rje?enjem na osnovu zahtjeva investitora, mogucnost dobijanja gradevinske dozvole na nivou idejnog projekta, mogucnost obavljanja ?irokog spektra pripremnih radova na osnovu dobijene gradevinske dozvole, regulisanje placanja nadknade za uredenje gradevinskog zemlji?ta nakon dobijanja gradevinske dozvole, prije podno?enja zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, povjeravanje poslova izdavanja licenci nadlednom organu uprave (ministarstvu) za vr?enje pojedinih poslova u skladu sa ovim zakonom.

2. SADR?AJ OSNOVNE ODREDBE URE?ENJE PROSTORA PRACENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING) VRSTE I SADR?AJ PLANSKIH DOKUMENATA IZRADA I DONO?ENJE PLANSKIH DOKUMENATA SPROVO?ENJE PLANSKIH DOKUMENATA URE?IVANJE GRA?EVINSKOG ZEMLJI?TA IZGRADNJA OBJEKATA POSEBNE ODREDBE TEHNICKA DOKUMENTACIJA GRA?EVINSKA DOZVOLA GRA?ENJE OBJEKTA UPOTREBNA DOZVOLA LICENCA KOMORA U OBLASTI URE?ENJA PROSTORA I IZGRADNJE OBJEKATA UKLANJANJE OBJEKATA NADZOR KAZNENE ODREDBE PRELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

3. OP?TE ODREDBE Predmet zakona- sistem uredenja prostora Crne Gore i uslovi izgradnje objekata Cilj uredenja prostora-obezbjedivanje uslova za prostorni razvoj Crne Gore Cilj uredenja izgradnje objekata - stvaranje uslova da se objekti grade u skladu sa zakonom i drugim propisima, standardima, tehnickim normativima i normama kvaliteta u oblasti izgradnje objekata Uredenje prostora obuhvata: pracenje stanja u prostoru (monitoring), utvrdivanje namjene, uslova i nacina kori?cenja prostora kroz izradu i dono?enje planskih dokumenata, sprovodenje planskih dokumenata i uredivanje gradevinskog zemlji?ta Izgradnja objekata obuhvata: izradu tehnicke dokumentacije, izdavanje gradevinske dozvole, gradenje objekta i izdavanje upotrebne dozvole Nacela uredenja prostora: uskladenog ekonomskog, socijalnog, ekolo?kog, energetskog, kulturnog razvoja prostora Crne Gore odr?ivog razvoja podsticanja ravnomjernog ekonomskog razvoja prostora Crne Gore racionalnog kori?cenja i za?tite prostora i prirodnih resursa usagla?enosti sa evropskim normativima i standardima za?tite integralnih vrijednosti prostora policentricnosti konkurentnosti i kohezije decentralizacije za?tite i unaprjedenja - stanja ?ivotne sredine za?tite kulturne ba?tine usagla?avanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru javnog interesa privatnog interesa ali ne na ?tetu javnog interesa javnosti u postupku uredenja prostora uspostavljanja informacionog sistema o prostoru u cilju efikasnijeg uredenja prostora aseizmickog planiranja. Nacela izgradnje objekata: za?tite javnog interesa, nepokretnosti i imovine usagla?enosti sa evropskim normativima i standardima stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmickog projektovanja i gradenja objekata za?tite zdravlja, za?tite ?ivotne sredine i prostora za?tite od prirodnih i tehnicko-tehnolo?kih nesreca za?tite od po?ara, eksplozija i industrijskih incidenata toplotne za?tite racionalnog kori?cenja energije i energetske efikasnosti za?tite od buke i vibracija. Nacela uredenja prostora: uskladenog ekonomskog, socijalnog, ekolo?kog, energetskog, kulturnog razvoja prostora Crne Gore odr?ivog razvoja podsticanja ravnomjernog ekonomskog razvoja prostora Crne Gore racionalnog kori?cenja i za?tite prostora i prirodnih resursa usagla?enosti sa evropskim normativima i standardima za?tite integralnih vrijednosti prostora policentricnosti konkurentnosti i kohezije decentralizacije za?tite i unaprjedenja - stanja ?ivotne sredine za?tite kulturne ba?tine usagla?avanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru javnog interesa privatnog interesa ali ne na ?tetu javnog interesa javnosti u postupku uredenja prostora uspostavljanja informacionog sistema o prostoru u cilju efikasnijeg uredenja prostora aseizmickog planiranja. Nacela izgradnje objekata: za?tite javnog interesa, nepokretnosti i imovine usagla?enosti sa evropskim normativima i standardima stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmickog projektovanja i gradenja objekata za?tite zdravlja, za?tite ?ivotne sredine i prostora za?tite od prirodnih i tehnicko-tehnolo?kih nesreca za?tite od po?ara, eksplozija i industrijskih incidenata toplotne za?tite racionalnog kori?cenja energije i energetske efikasnosti za?tite od buke i vibracija.

4. OP?TE ODREDBE prostor prostorni razvoj namjena povr?ina javna povr?ina indeks izgradenosti indeks zauzetosti nivelaciono rje?enje regulaciona linija gradevinska linija urbanizacija za?titne zone gradevinsko zemlji?te gradenje objekta objekat adaptacija odr?avanje objekta gradevinski proizvodi pobolj?anje energetske efikasnosti Nacela uredenja prostora: uskladenog ekonomskog, socijalnog, ekolo?kog, energetskog, kulturnog razvoja prostora Crne Gore odr?ivog razvoja podsticanja ravnomjernog ekonomskog razvoja prostora Crne Gore racionalnog kori?cenja i za?tite prostora i prirodnih resursa usagla?enosti sa evropskim normativima i standardima za?tite integralnih vrijednosti prostora policentricnosti konkurentnosti i kohezije decentralizacije za?tite i unaprjedenja - stanja ?ivotne sredine za?tite kulturne ba?tine usagla?avanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru javnog interesa: Gradjevinsko zemlji?te mo?e biti u vlasni?tvu i mo?e se prodavati, ali je vlasnik katastarske parcele du?an da trpi promjene granica urbanisticke parcele u skladu sa planovima. privatnog interesa ali ne na ?tetu javnog interesa javnosti u postupku uredenja prostora uspostavljanja informacionog sistema o prostoru u cilju efikasnijeg uredenja prostora aseizmickog planiranja. Nacela izgradnje objekata: za?tite javnog interesa, nepokretnosti i imovine: Pri projektovanju se mora voditi racuna da su prostor, podrucje, vrijednosti arhitekture, kulturne i prirodne ba?tine i okoline ograniceno dobro s ogranicenim mogucnostima obnavljanja. Moraju se zastupati i braniti nacela meduzavisnosti, uzajamnog sklada ekosistema, odrdavanja raznolikosti i ponovnog kori?cenja resursa kao temeljnog opstanka koji ima prag preko kojeg se ne smije preci. U evropskom zakonodavstvu stimulise se kroz smanjenje raznih upravnih naknada tzv. odr?iva gradnja objekata ?to podrazumijeva primjenu povoljnijih tehnickih rje?enja za korisnika i okolinu od propisanih, pri cemu se vrednuje: uticaj gradevine na okolinu-prednost imaju one cija je namjena za?tita prirode i okoline prikladnost gradevine za okolinu-cistije tehnologije , u?teda energije, smanjenje otpada u svim fazama-tokom gradnje, odr?avaja i ru?enja, konkretna projektna rje?enja-jeftiniji i zdraviji izolacioni materijal, kori?cenje pasivnog svijetla, grijanja, hladenja i ventilacije, upotreba recikliranog materijala i sl. usagla?enosti sa evropskim normativima i standardima stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmickog projektovanja i gradenja objekata: Objekat mora biti stabilan u cjelini, kao i u svakom njegovom dijelu i elementu: Primjer: radovi na pretvaranju stambenog u poslovni prostor, probijanje novih otvora, ru?enje zidova i sl., ne mo?e se raditi bez pribavljanja dokaza da ti radovi nece ugroziti stabilnost objekta u cjelini. Problem mo?e nastati, ako se radi vi?e rekonstrukcija u isto vrijeme, a ne sagleda se njihov cjelokupni nego pojedinacni uticaj, ?to mo?e dovesti do pogre?nih zakljucaka. Izgradnja i kori?cenje objekata moraju biti u svemu u skladu sa va?ecim propisima i principima za aseizmicko projektovanje i gradenje, u cilju svodenja seizmickog rizika na prihvatljivi nivo. Problem: Ranije izgradeni objekti nijesu radeni po principu aseizmickog projektovanja, da li prilikom radova na rekonstrukciji ovu odredbu prihvatiti kao imperativnu? za?tite zdravlja, za?tite ?ivotne sredine i prostora za?tite od prirodnih i tehnicko-tehnolo?kih nesreca: za?tite od po?ara, eksplozija i industrijskih incidenata: Prije pocetka gradenja ili rekonstrukcije investicionog objekta, investitor je du?an da pribavi saglasnost Ministarstva unutra?njih poslova na mjere za?tite od po?ara pedvidene tehnickom dokumentacijom toplotne za?tite: U?teda energije i toplotna za?tita je jedan od bitnih uslova za gradevinske objekte kojima oni moraju udovoljiti u predvidenom roku svog trajanja uz normalnu upotrebu i odr?avanje. Zato je elaborat gradevinske fizike obavezan sastavni dio arhitektonskog projekta. racionalnog kori?cenja energije i energetske efikasnosti za?tite od buke i vibracija. Podjela na objekte od dr?avnog i lokalnog interesa i poseban tretman porodicnih stambenih zgrada Dr?avni: putevi (autoputevi, magistralni i regionalni putevi) sa pratecim objektima; aerodromi sa pripadajucom infrastrukturom; ?eljeznicka infrastruktura javnog saobracaja sa pratecim objektima; morske luke i lukobrani; infrastrukturni objekti od znacaja za Crnu Goru (magistralni plinovodi i naftovodi; meduregionalni i regionalni objekti vodosnabdijevanja; meduregionalni i regionalni kanalizacioni sistemi); hidroelektrane i termoelektrane sa pripadajucim objektima; objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu za?titu; proizvodni sistemi koji zapo?ljavaju preko 300 radnika; hoteli sa pet i vi?e zvjezdica i sa najmanje 120 soba; objekti prenosne i distributivne mre?e naponskog nivoa 35 kV i vi?e i telekomunikacioni objekti u sistemima veza koji su medunarodnog i nacionalnog znacaja i telekomunikacioni objekti koji se grade na teritoriji dvije ili vi?e op?tina; radio difuzni objekti i skloni?ta u dr?avnoj svojini Lokalni: vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura, toplovodi; op?tinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prateci objekti; ulice u naseljima i trgovi; parking prostori, pijace; gradska groblja; podzemni i nadzemni prolazi; javne gara?e; objekti distributivne mre?e naponskog nivoa do 35 kV,javna rasvjeta; javne i zelene povr?ine i gradski parkovi i dr. Nacela uredenja prostora: uskladenog ekonomskog, socijalnog, ekolo?kog, energetskog, kulturnog razvoja prostora Crne Gore odr?ivog razvoja podsticanja ravnomjernog ekonomskog razvoja prostora Crne Gore racionalnog kori?cenja i za?tite prostora i prirodnih resursa usagla?enosti sa evropskim normativima i standardima za?tite integralnih vrijednosti prostora policentricnosti konkurentnosti i kohezije decentralizacije za?tite i unaprjedenja - stanja ?ivotne sredine za?tite kulturne ba?tine usagla?avanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru javnog interesa: Gradjevinsko zemlji?te mo?e biti u vlasni?tvu i mo?e se prodavati, ali je vlasnik katastarske parcele du?an da trpi promjene granica urbanisticke parcele u skladu sa planovima. privatnog interesa ali ne na ?tetu javnog interesa javnosti u postupku uredenja prostora uspostavljanja informacionog sistema o prostoru u cilju efikasnijeg uredenja prostora aseizmickog planiranja. Nacela izgradnje objekata: za?tite javnog interesa, nepokretnosti i imovine: Pri projektovanju se mora voditi racuna da su prostor, podrucje, vrijednosti arhitekture, kulturne i prirodne ba?tine i okoline ograniceno dobro s ogranicenim mogucnostima obnavljanja. Moraju se zastupati i braniti nacela meduzavisnosti, uzajamnog sklada ekosistema, odrdavanja raznolikosti i ponovnog kori?cenja resursa kao temeljnog opstanka koji ima prag preko kojeg se ne smije preci. U evropskom zakonodavstvu stimulise se kroz smanjenje raznih upravnih naknada tzv. odr?iva gradnja objekata ?to podrazumijeva primjenu povoljnijih tehnickih rje?enja za korisnika i okolinu od propisanih, pri cemu se vrednuje: uticaj gradevine na okolinu-prednost imaju one cija je namjena za?tita prirode i okoline prikladnost gradevine za okolinu-cistije tehnologije , u?teda energije, smanjenje otpada u svim fazama-tokom gradnje, odr?avaja i ru?enja, konkretna projektna rje?enja-jeftiniji i zdraviji izolacioni materijal, kori?cenje pasivnog svijetla, grijanja, hladenja i ventilacije, upotreba recikliranog materijala i sl. usagla?enosti sa evropskim normativima i standardima stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmickog projektovanja i gradenja objekata: Objekat mora biti stabilan u cjelini, kao i u svakom njegovom dijelu i elementu: Primjer: radovi na pretvaranju stambenog u poslovni prostor, probijanje novih otvora, ru?enje zidova i sl., ne mo?e se raditi bez pribavljanja dokaza da ti radovi nece ugroziti stabilnost objekta u cjelini. Problem mo?e nastati, ako se radi vi?e rekonstrukcija u isto vrijeme, a ne sagleda se njihov cjelokupni nego pojedinacni uticaj, ?to mo?e dovesti do pogre?nih zakljucaka. Izgradnja i kori?cenje objekata moraju biti u svemu u skladu sa va?ecim propisima i principima za aseizmicko projektovanje i gradenje, u cilju svodenja seizmickog rizika na prihvatljivi nivo. Problem: Ranije izgradeni objekti nijesu radeni po principu aseizmickog projektovanja, da li prilikom radova na rekonstrukciji ovu odredbu prihvatiti kao imperativnu? za?tite zdravlja, za?tite ?ivotne sredine i prostora za?tite od prirodnih i tehnicko-tehnolo?kih nesreca: za?tite od po?ara, eksplozija i industrijskih incidenata: Prije pocetka gradenja ili rekonstrukcije investicionog objekta, investitor je du?an da pribavi saglasnost Ministarstva unutra?njih poslova na mjere za?tite od po?ara pedvidene tehnickom dokumentacijom toplotne za?tite: U?teda energije i toplotna za?tita je jedan od bitnih uslova za gradevinske objekte kojima oni moraju udovoljiti u predvidenom roku svog trajanja uz normalnu upotrebu i odr?avanje. Zato je elaborat gradevinske fizike obavezan sastavni dio arhitektonskog projekta. racionalnog kori?cenja energije i energetske efikasnosti za?tite od buke i vibracija. Podjela na objekte od dr?avnog i lokalnog interesa i poseban tretman porodicnih stambenih zgrada Dr?avni: putevi (autoputevi, magistralni i regionalni putevi) sa pratecim objektima; aerodromi sa pripadajucom infrastrukturom; ?eljeznicka infrastruktura javnog saobracaja sa pratecim objektima; morske luke i lukobrani; infrastrukturni objekti od znacaja za Crnu Goru (magistralni plinovodi i naftovodi; meduregionalni i regionalni objekti vodosnabdijevanja; meduregionalni i regionalni kanalizacioni sistemi); hidroelektrane i termoelektrane sa pripadajucim objektima; objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu za?titu; proizvodni sistemi koji zapo?ljavaju preko 300 radnika; hoteli sa pet i vi?e zvjezdica i sa najmanje 120 soba; objekti prenosne i distributivne mre?e naponskog nivoa 35 kV i vi?e i telekomunikacioni objekti u sistemima veza koji su medunarodnog i nacionalnog znacaja i telekomunikacioni objekti koji se grade na teritoriji dvije ili vi?e op?tina; radio difuzni objekti i skloni?ta u dr?avnoj svojini Lokalni: vodovodna, telekomunikaciona i kanalizaciona infrastruktura, toplovodi; op?tinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prateci objekti; ulice u naseljima i trgovi; parking prostori, pijace; gradska groblja; podzemni i nadzemni prolazi; javne gara?e; objekti distributivne mre?e naponskog nivoa do 35 kV,javna rasvjeta; javne i zelene povr?ine i gradski parkovi i dr.

5. URE?ENJE PROSTORA Djelatnost uredenja prostora i izgradnje objekata mora biti uskladena sa posebnim propisima iz ?irokog spektra oblasti Planski dokumenti: odreduju organizaciju, kori?cenje i namjenu prostora odreduju mjere i smjernice za uredenje, za?titu i unaprjedenje prostora imaju karakter javnog dokumenta medusobna uskladenost planskih dokumenata - plan u?e teritorijalne cjeline uskladuje se sa planom ?ire teritorijalne cjeline Uredenje prostora i izgradnja objekta mora biti uskladena sa posebnim propisima iz oblasti : za?tite ?ivotne sredine, za?tite kulturne i prirodne ba?tine, racionalnog kori?cenja energije i energetske efikasnosti, kulturno-istorijskog razvoja, stvorenog i prirodnog nasljeda, za?tite tla, vazduha, ?uma, voda, zdravlja, kao i za?tite energetskih, rudarskih i industrijskih objekata, sprjecavanja i za?tite od prirodnih i tehnicko-tehnolo?kih nesreca; infrastrukturnih objekata i mre?a, sportskih, turistickih i objekata posebne namjene i njihove infrastrukture. Uredenje prostora i izgradnja objekta mora biti uskladena sa posebnim propisima iz oblasti : za?tite ?ivotne sredine, za?tite kulturne i prirodne ba?tine, racionalnog kori?cenja energije i energetske efikasnosti, kulturno-istorijskog razvoja, stvorenog i prirodnog nasljeda, za?tite tla, vazduha, ?uma, voda, zdravlja, kao i za?tite energetskih, rudarskih i industrijskih objekata, sprjecavanja i za?tite od prirodnih i tehnicko-tehnolo?kih nesreca; infrastrukturnih objekata i mre?a, sportskih, turistickih i objekata posebne namjene i njihove infrastrukture.

6. URE?ENJE PROSTORA Pracenje stanja u prostoru (monitoring) Pracenje stanja priprema i vodenje dokumentacione osnove o prostoru izrada izvje?taja o uredenju prostora izrada i dono?enje programa uredenja prostora formiranje i vodenje informacionog sistema o prostoru Dokumentaciona osnova o prostoru vode je nadle?ni organ uprave (dr?avne i/ili lokalne) sadr?aj propisuje Vlada Izvje?taj o stanju uredenja prostora javan dokument sa obavezom objavljivanja u zakonom propisanim medijima. period izrade: jednom godi?nje radi ga nadle?ni organ uprave za skup?tinu nadle?nu za dono?enje planskog dokumenta, a organ lokalne uprave du?an je da izvje?taj o stanju uredenja prostora dostavi Ministarstvu i organu uprave, u roku od 15 dana od dana dono?enja. Sadr?aj izvje?taja o stanju uredenja prostora: analiza sprovodenja planskih dokumenata; ocjena sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom; ocjena za?tite prostora; podaci o izgradenim objektima ukljucujuci i objekte koji su izgradeni suprotno zakonu; ocjena o iskazanim potrebama korisnika prostora, drugi elementi od va?nosti za prostor za koji se izvje?taj izraduje Sadr?aj izvje?taja o stanju uredenja prostora: analiza sprovodenja planskih dokumenata; ocjena sprovedenih mjera i njihov uticaj na upravljanje prostorom; ocjena za?tite prostora; podaci o izgradenim objektima ukljucujuci i objekte koji su izgradeni suprotno zakonu; ocjena o iskazanim potrebama korisnika prostora, drugi elementi od va?nosti za prostor za koji se izvje?taj izraduje

7. URE?ENJE PROSTORA Pracenje stanja u prostoru (monitoring) Program uredenja prostora ? jednogodi?nji program - javno objavljivanje, na osnovu Izvje?taja o stanju uredenja prostora sadr?i i defini?e: procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postojecih planskih dokumenata i mjere od znacaja za njihovu izradu i dono?enje; dinamiku uredenja prostora, izvore finansiranja, rokove uredenja, operativne mjere za sprovodenje planskog dokumenta, a narocito mjere za komunalno opremanje gradevinskog zemlji?ta, kao i druge mjere za sprovodenje politike uredenja prostora. po potrebi, sadr?i i mjere, u skladu sa preuzetim medunarodnim obavezama, u odnosu na objekte izgradene suprotno zakonu Vodenje informacionog sistema nadle?ni organ dr?avne uprave i lokalne uprave- jedinstven informacioni sistem o prostoru

8. URE?ENJE PROSTORA Vrste i sadr?aj planskih dokumenata dr?avni planski dokumenti prostorni plan Crne Gore (PP) prostorni plan podrucja posebne namjene detaljni prostorni plan (DPP) dr?avna studija lokacije (DSL) lokalni planski dokumenti prostorno urbanisticki plan lokalne samouprave (PUP) detaljni urbanisticki plan (DUP) urbanisticki projekat (UP) lokalna studija lokacije (LSL)

9. URE?ENJE PROSTORA Vrste i sadr?aj dr?avnih planskih dokumenata Prostorni plan Crne Gore obavezno dono?enje, obavezni sadr?aj propisan zakonom donosi ga Skup?tina Crne Gore strate?ki dokument i op?ta osnova organizacije i uredenja prostora Crne Gore odreduju se dr?avni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekolo?kim i kulturno-istorijskim razvojem Crne Gore prostorni plan podrucja posebne namjene obavezno dono?enje za posebna podrucja, obavezni sadr?aj propisan ovim zakonom donosi ga Skup?tina Crne Gore Prostorni plan Republike Prostorni plan Republike je strate?ki dokument i op?ta osnova organizacije i uredenja prostora Republike. Prostornim planom Republike odreduju se dr?avni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekolo?kim i kulturno-istorijskim razvojem Republike. Prostorni plan podrucja posebne namjene Prostorni plan podrucja posebne namjene izraduje se i donosi za teritoriju ili djelove teritorije jedne ili vi?e jedinica lokalne samouprave sa zajednickim prirodnim regionalnim ili drugim obilje?jima koji su od posebnog znacaja za Crnu Goru i koji zahtijevaju poseban re?im uredenja i kori?cenja (nacionalni park, morsko dobro, prirodni rezervat, rekreaciono-turisticko podrucje, kulturno ?istorijsko podrucje, eksploataciono polje na kome se vr?i povr?insko iskori?cavanje mineralnih sirovina i sl.).Prostorni plan Republike Prostorni plan Republike je strate?ki dokument i op?ta osnova organizacije i uredenja prostora Republike. Prostornim planom Republike odreduju se dr?avni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekolo?kim i kulturno-istorijskim razvojem Republike. Prostorni plan podrucja posebne namjene Prostorni plan podrucja posebne namjene izraduje se i donosi za teritoriju ili djelove teritorije jedne ili vi?e jedinica lokalne samouprave sa zajednickim prirodnim regionalnim ili drugim obilje?jima koji su od posebnog znacaja za Crnu Goru i koji zahtijevaju poseban re?im uredenja i kori?cenja (nacionalni park, morsko dobro, prirodni rezervat, rekreaciono-turisticko podrucje, kulturno ?istorijsko podrucje, eksploataciono polje na kome se vr?i povr?insko iskori?cavanje mineralnih sirovina i sl.).

10. URE?ENJE PROSTORA Vrste i sadr?aj dr?avnih planskih dokumenata detaljni prostorni plan (DPP) donosi ga Vlada donosi se za podrucja na kojima treba da se izgraduju objekti od dr?avnog ili regionalnog interesa, dr?avna studija lokacije (DSL) donosi ga Vlada radi se za podrucja u okviru prostornog plana posebne namjene, koja tamo nijesu detaljno razradena Detaljni prostorni plan ? po potrebi Detaljni prostorni plan donosi se, narocito za: dr?avne objekte od op?teg interesa; industrijske, skladi?ne i slobodne zone; koncesiona podrucja; prostore za izgradnju turistickih naselja i kompleksa; rekreacione, zdravstvene i slicne objekte; obalni pojas uz jezera, rijeke i druge vodotoke. Dr?avna studija lokacije ? po potrebi Za podrucja koja se nalaze u zahvatu prostornog plana podrucja posebne namjene, a koja nijesu detaljno razradena tim planom mo?e se donijeti studija lokacije. Studijom lokacije odreduju se uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodenje radova na podrucju prostornog plana podrucja posebne namjene.Detaljni prostorni plan ? po potrebi Detaljni prostorni plan donosi se, narocito za: dr?avne objekte od op?teg interesa; industrijske, skladi?ne i slobodne zone; koncesiona podrucja; prostore za izgradnju turistickih naselja i kompleksa; rekreacione, zdravstvene i slicne objekte; obalni pojas uz jezera, rijeke i druge vodotoke. Dr?avna studija lokacije ? po potrebi Za podrucja koja se nalaze u zahvatu prostornog plana podrucja posebne namjene, a koja nijesu detaljno razradena tim planom mo?e se donijeti studija lokacije. Studijom lokacije odreduju se uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodenje radova na podrucju prostornog plana podrucja posebne namjene.

11. URE?ENJE PROSTORA Vrste i sadr?aj lokalnih planskih dokumenata sve ih donosi skup?tina lokalne samouprave (u odredenim slucajevima mo?e ih donijeti Vlada) prostorno-urbanisticki plan lokalne samouprave (PUP) obavezno dono?enje, obavezni sadr?aj propisan ovim zakonom za teritoriju lokalne samouprave detaljni urbanisticki plan (DUP) obavezno se donosi za sva naselja ili djelove naselja za koja je to odredeno PUP-om odreduju se uslovi za izgradnju objekata u naseljima na podrucju PUP-a, na nacin koji obezbjeduje sprovodenje tih planova njegov sadr?aj propisan je ovim zakonom, a obavezno sadr?i i urbanisticko-tehnicke uslove za izgradnju objekata i uredenje prostora Prostorno-urbanisticki plan jedinice lokalne samouprave- obavezan Prostorni plan jedinice lokalne samouprave odreduje ciljeve i mjere prostornog razvoja jedinica lokalne samouprave, u skladu sa planiranim privrednim, dru?tvenim i istorijskim razvojem. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave izraduje se i donosi za teritoriju jedinice lokalne samouprave. Detaljni urbanisticki plan-nije obavezan , osim za sva naselja ili djelove naselja za koja je to odredeno prostorno urbanistickim planom jedinice lokalne samouprave Prostorno-urbanisticki plan jedinice lokalne samouprave- obavezan Prostorni plan jedinice lokalne samouprave odreduje ciljeve i mjere prostornog razvoja jedinica lokalne samouprave, u skladu sa planiranim privrednim, dru?tvenim i istorijskim razvojem. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave izraduje se i donosi za teritoriju jedinice lokalne samouprave. Detaljni urbanisticki plan-nije obavezan , osim za sva naselja ili djelove naselja za koja je to odredeno prostorno urbanistickim planom jedinice lokalne samouprave

12. URE?ENJE PROSTORA Vrste i sadr?aj lokalnih planskih dokumenata urbanisticki projekat (UP) obavezno se donosi za naselje, djelove naselja, kao i druga podrucja koja su upisana u registar kulturnih dobara Crne Gore. mo?e se donijeti za u?a podrucja kojima predstoji znacajnija i slo?enija izgradnja, odnosno koja predstavljaju posebno karakteristicne cjeline, sadr?i sve elemente detaljnog urbanistickog plana i idejna rje?enja objekata. lokalna studija lokacije (LSL) opciono dono?enje: za podrucja koja se nalaze u zahvatu PUP lokalne samouprave, a za koja nije predvidena izrada DUP-a i UP. sadr?aj propisan ovim zakonom Urbanisticki projekat ? nije obavezan- takodje definise uslove za izgradnju objekata Za u?a podrucja unutar ili van naselja kojima predstoji znacajnija i slo?enija izgradnja odnosno koja predstavljaju posebno karakteristicne cjeline mo?e se donijeti urbanisticki projekat. Urbanisticki projekat obavezno se donosi za naselje, djelove naselja kao i druga podrucja koja su upisana u registar spomenika kulture. Urbanisticki projekat sadr?i sve elemente detaljnog urbanistickog plana i idejna rje?enja objekata. Lokalna studija lokacije ? nije obavezna Za podrucja koja se nalaze u zahvatu prostorno-urbanistickog plana jedinice lokalne samouprave, a za koja nije predvidena izrada detaljnog urbanistickog plana i urbanistickog projekta mo?e se donijeti lokalna studija lokacije. Lokalnom studijom lokacije odreduju se uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodenje radova na podrucju prostornog plana jedinice lokalne samouprave, shodno smjernicama i kriterijumima predvidenim tim planovima. Javni konkurs Za izuzetno slo?ene i atraktivne djelove naselja planskim dokumentom propisuje se obaveza raspisivanja javnog konkursa za urbanisticko ili arhitektonsko idejno rje?enje. Urbanisticki projekat ? nije obavezan- takodje definise uslove za izgradnju objekata Za u?a podrucja unutar ili van naselja kojima predstoji znacajnija i slo?enija izgradnja odnosno koja predstavljaju posebno karakteristicne cjeline mo?e se donijeti urbanisticki projekat. Urbanisticki projekat obavezno se donosi za naselje, djelove naselja kao i druga podrucja koja su upisana u registar spomenika kulture. Urbanisticki projekat sadr?i sve elemente detaljnog urbanistickog plana i idejna rje?enja objekata. Lokalna studija lokacije ? nije obavezna Za podrucja koja se nalaze u zahvatu prostorno-urbanistickog plana jedinice lokalne samouprave, a za koja nije predvidena izrada detaljnog urbanistickog plana i urbanistickog projekta mo?e se donijeti lokalna studija lokacije. Lokalnom studijom lokacije odreduju se uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju objekata i izvodenje radova na podrucju prostornog plana jedinice lokalne samouprave, shodno smjernicama i kriterijumima predvidenim tim planovima. Javni konkurs Za izuzetno slo?ene i atraktivne djelove naselja planskim dokumentom propisuje se obaveza raspisivanja javnog konkursa za urbanisticko ili arhitektonsko idejno rje?enje.

13. URE?ENJE PROSTORA Izrada i dono?enje planskog dokumenta Odluka o izradi planskog dokumenta i njeno objavljivanje donosi je Skup?tina za prostorni plan,Vlada za ostale dr?avne planove, odnosno izvr?ni organ jedinica lokalne samouprave za lokalne planove sastavni dio je i programski zadatak, sastavni dio je i odluka o strate?koj procjeni uticaja na ?ivotnu sredinu javno objavljivanje i pravo uvida i davanje mi?ljenja pravo zabrane gradenja do jedne godine ako je done?ena odluka o izradi planskog dokumenta kojim se difini?u uslovi za izgradnju, odnosno rekonstrukciju gradenja Ucesnici nosilac pripremnih poslova-Ministarstvo/ nadle?ni organ lokalne uprave obradivac planskog dokumenta-uslovi: privredno dru?tvo upisano u registar za obavljanje ovih poslova da ima odgovornog planera (dipl. arhitekta, dipl. prostorni planer, specijalista sa 3 godine iskustva, najmanje uradena 2 planska dokumemta clan Komore i polo?en strucni ispit), planeri se mogu anga?ovati na osnovu ugovora sa drugim privrednim dru?tvom, a ne kao pojedinci (isti uslovi kao za odgovornog planera, Odluka o izradi planskog dokumenta Odlukom o izradi planskog dokumenta odreduje se, narocito: vrsta planskog dokumenta; teritorija, odnosno podrucje za koje se izraduje; nacin finansiranja; vrijeme za koje se donosi; rokovi izrade; osnovne smjernice iz planskih dokumenata ?irih teritorijalnih jedinica i dr. Sastavni dio odluke o izradi planskog dokumenta je programski zadatak kojim se odreduju polazna opredjeljenja planskog dokumenta, kao i zahtjevi i potrebe korisnika prostora iskazani u izvje?taju o stanju uredenja prostora. Odluka o izradi planskog dokumenta sa programskim zadatakom, koju donosi skup?tina lokalne samouprave, dostavlja se Mnistarstvu i nadle?nom organu dr?avne uprave. Nosilac pripremnih poslova i pripremni poslovi Pripremnim poslovima smatraju se: priprema odluke; priprema programskog zadatka; priprema dokumentacije potrebne za izradu planskog dokumenta; (dokumentacione osnove); obavljanje poslova vezanih za ustupanje izrade planskog dokumenta; poslovi organizacije izrade planskog dokumenta; priprema izjave o usagla?enosti sa zakonom; pribavljanje propisanih saglasnosti i ostvarivanje saradnje sa ovla?cenim subjektima; priprema odluke o dono?enju planskog dokumenta, kao i drugi poslovi u vezi izrade i dono?enja planskog dokumenta. Nosilac pripremnih poslova du?an je da obezbijedi saradnju sa svim organima, privrednim dru?tvima koji mogu pru?iti podatke od znacaja za izradu planskog dokumenta Obradivacplanskog dokumenta Planski dokument mo?e da izraduje privredno dru?tvo koje je upisano u odgovarajuci registar za obavljanje poslova izrade planskog dokumenta (u daljem tesktu: nosilac izrade) i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom: ima odgovornog planera, za izradu pojedinih djelova .faza zakljucuje ugovora sa drugim privrednim dru?tvima koja imaju zaposlenog planera, Odgovorni planer i planer Izradom planskog dokumenta rukovodi odgovorni planer. Odgovorni planer mo?e biti diplomirani in?enjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer, specijalista sa najmanje 3 godine radnog iskustva, koji ima strucne rezultate na rukovodenju izradom planskih dokumenata. Planer mo?e biti lice sa visokom strucnom spremom (cetvorogodi?nji studijski program)i najmanje 3 godine radnog iskustva, koje ima strucne rezultate na izradi planskih dokumenata, polo?en strucni ispit i da je clan Komore Strucnim rezultatima u ovom smislu smatraju se rezultati ostvareni na rukovodenju ili izradi najmanje dva planska dokumenta. Licenca Ispunjenost uslova iz cl. 36 i 37 ovog zakona utvrduje rje?enjem nadle?ni organ dr?avne uprave. Na osnovu rje?enja iz stava 1 ovog clana nadle?ni organ dr?avne uprave izdaje licencu. Licenca za pravna lica izdaje se za period od pet godina i ovjerava se svake godine. Imalac licence je obavezan da obavijesti nadle?ni organ dr?avne uprave o svim promjenama u privrednom dru?tvu, odnosno drugom pravnom licu koje uticu na ispunjenost uslova za sticanje licence. Sadr?aj i oblik licence propisuje nadle?ni organ dr?avne uprave . Licenca se upisuje u registar licenci koji vodi nadle?ni organ dr?avne uprave i objavljuje se u "Slu?benom listu Republike Crne Gore". Oduzimanje licencePostupak za oduzimanje licence je hitan. Nadle?ni organ dr?avne uprave ce oduzeti licencu, ako: 1) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netacnih podataka; 2) imalac licence prestane da ispunjava uslove iz cl. 36 i 37 ovog zakona; 3) je imalac licence prekr?io klauzulu konflikta interesa. Odluka o izradi planskog dokumenta Odlukom o izradi planskog dokumenta odreduje se, narocito: vrsta planskog dokumenta; teritorija, odnosno podrucje za koje se izraduje; nacin finansiranja; vrijeme za koje se donosi; rokovi izrade; osnovne smjernice iz planskih dokumenata ?irih teritorijalnih jedinica i dr. Sastavni dio odluke o izradi planskog dokumenta je programski zadatak kojim se odreduju polazna opredjeljenja planskog dokumenta, kao i zahtjevi i potrebe korisnika prostora iskazani u izvje?taju o stanju uredenja prostora. Odluka o izradi planskog dokumenta sa programskim zadatakom, koju donosi skup?tina lokalne samouprave, dostavlja se Mnistarstvu i nadle?nom organu dr?avne uprave. Nosilac pripremnih poslova i pripremni poslovi Pripremnim poslovima smatraju se: priprema odluke; priprema programskog zadatka; priprema dokumentacije potrebne za izradu planskog dokumenta; (dokumentacione osnove); obavljanje poslova vezanih za ustupanje izrade planskog dokumenta; poslovi organizacije izrade planskog dokumenta; priprema izjave o usagla?enosti sa zakonom; pribavljanje propisanih saglasnosti i ostvarivanje saradnje sa ovla?cenim subjektima; priprema odluke o dono?enju planskog dokumenta, kao i drugi poslovi u vezi izrade i dono?enja planskog dokumenta. Nosilac pripremnih poslova du?an je da obezbijedi saradnju sa svim organima, privrednim dru?tvima koji mogu pru?iti podatke od znacaja za izradu planskog dokumenta Obradivacplanskog dokumenta Planski dokument mo?e da izraduje privredno dru?tvo koje je upisano u odgovarajuci registar za obavljanje poslova izrade planskog dokumenta (u daljem tesktu: nosilac izrade) i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom: ima odgovornog planera, za izradu pojedinih djelova .faza zakljucuje ugovora sa drugim privrednim dru?tvima koja imaju zaposlenog planera, Odgovorni planer i planer Izradom planskog dokumenta rukovodi odgovorni planer. Odgovorni planer mo?e biti diplomirani in?enjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer, specijalista sa najmanje 3 godine radnog iskustva, koji ima strucne rezultate na rukovodenju izradom planskih dokumenata. Planer mo?e biti lice sa visokom strucnom spremom (cetvorogodi?nji studijski program)i najmanje 3 godine radnog iskustva, koje ima strucne rezultate na izradi planskih dokumenata, polo?en strucni ispit i da je clan Komore Strucnim rezultatima u ovom smislu smatraju se rezultati ostvareni na rukovodenju ili izradi najmanje dva planska dokumenta. Licenca Ispunjenost uslova iz cl. 36 i 37 ovog zakona utvrduje rje?enjem nadle?ni organ dr?avne uprave. Na osnovu rje?enja iz stava 1 ovog clana nadle?ni organ dr?avne uprave izdaje licencu. Licenca za pravna lica izdaje se za period od pet godina i ovjerava se svake godine. Imalac licence je obavezan da obavijesti nadle?ni organ dr?avne uprave o svim promjenama u privrednom dru?tvu, odnosno drugom pravnom licu koje uticu na ispunjenost uslova za sticanje licence. Sadr?aj i oblik licence propisuje nadle?ni organ dr?avne uprave . Licenca se upisuje u registar licenci koji vodi nadle?ni organ dr?avne uprave i objavljuje se u "Slu?benom listu Republike Crne Gore". Oduzimanje licencePostupak za oduzimanje licence je hitan. Nadle?ni organ dr?avne uprave ce oduzeti licencu, ako: 1) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netacnih podataka; 2) imalac licence prestane da ispunjava uslove iz cl. 36 i 37 ovog zakona; 3) je imalac licence prekr?io klauzulu konflikta interesa.

14. URE?ENJE PROSTORA Procedura izrade, dono?enja i izmjena i dopuna dono?enje odluke o izradi i njeno objavljivanje dostavljanje informacija, predloga i mi?ljenja po zahtjevu nosioca pripremnih aktivnosti od strane nadle?nih organa, dru?tava i institucija, dostavljanje planskog dokumenta na mi?ljenje utvrdivanje nacrta (Vlada ili izvr?ni organ lokalne samouprave), objavljivanje programa javne rasprave na sajtu i u dnevnim novinama, javna rasprava (15- 30 dana) o nacrtu plana i strate?koj procjeni uticaja na ?ivotnu sredinu, izvje?taj o javnoj raspravi, dostavljanje obradivacu, objavljivanje izvje?taja na sajtu eventualna ponovna javna rasprava u slucaju btne razlike (15dana) utvrdivanje predloga planskog dokumenta dostavljanje lokalnog planskog dokumenta nadle?nom organu dr?avne uprave na saglasnost (rok za odgovor 30 dana) dono?enje planskog dokumenta- odlukom skup?tine, o dnosno Vlade, odnosno skup?tine lokalne samouprave, objavljivanje odluke o dono?enju (u slu?benom listu, dnevnim novinama, na sajtu) utvrdivanje javnog interesa izdavanje izvoda Dostavljanje informacija, predloga i mi?ljenja po zahtjevu nosioca pripremnih aktivnosti Organi, privredna dru?tva, ustanove i druga pravna lica nadle?na za poslove: projekcije razvoja; vodoprivrede; elektroprivrede; saobracaja; telekomunikacija; radio difuzije; zdravstva; odbrane zemlje; kulture; stambeno-komunalne djelatnosti; geodetske, geolo?ke, geofizicke, seizmicke i hidro-meteorolo?ke poslove; poslove statistike; poljoprivrede, ?umarstva, turizma, za?tite prirode, za?tite kulturne i prirodne ba?tine; za?tite ?ivotne sredine i dr. du?na su da, na zahtjev nosioca pripremnih poslova, u roku od 15 dana, dostave raspolo?ive podatke, u analognoj i digitalnoj formi, kao i svoje predloge i mi?ljenja koja su neophodna za izradu planskog dokumenta. Dostavljanje planskog dokumenta na mi?ljenje dr?avni planski dokument dostavlja se na mi?ljenje ministarstvima nadle?nim za poslove: industrije i energetike; pomorstva i saobracaja; turizma; poljoprivrede, vodoprivrede i ?umarstva; kulture; za?tite ?ivotne sredine; republickom organu uprave nadle?nom za poslove razvoja, a rok za odgovor je 15 dana. lokalni planski dokument dostavlja se na mi?ljenje Ministarstvu radi provjere uskladenosti sa odlukom o izradi; provjere uskladenosti sa propisanim standardima i normativima; provjere opravdanosti planskog rje?enja; provjere potrebe za sprovodenjem javnog konkursa, kao i ocjene usagla?enosti sa planskim dokumentom ?irih teritorijalnih cjelina i uskladenosti sa ovim zakonom, a ono ga dalje prosljeduje organima dr?avne uprave, privrednim dru?tvima i drugim pravnim licima nadle?nim za poslove: za?tite ?ivotne sredine; za?tite kulturne i prirodne ba?tine; poljoprivrede, vodoprivrede i ?umarstva; zdravstva; energetike, rudarstva i industrije; turizma; sprjecavanja i za?tite od industrijskih nesreca; saobracaja; pomorstva; telekomunikacija; radio difuzije; odbrane; projekcije razvoja; seizmike. Njihov rok za odgovor je 15 dana, a Ministarstva 45 dana. Strucna ocjena planskog dokumenta - ukinuto nosilac pripremnih poslova planski dokument dostavlja na strucnu ocjenu. Strucnom ocjenom, u smislu stava 1 ovog clana, smatra se provjera uskladenosti planskog dokumenta sa odlukom o njegovoj izradi; provjera uskladenosti planskog dokumenta sa propisanim standardima i normativima, kao i provjera opravdanosti planskog rje?enja. Strucnu ocjenu dr?avnog planskog dokumenta daje Savjet za prostorno uredenje. Strucnu ocjenu lokalnog planskog dokumenta daje savjet odnosno drugo strucno tijelo ili pravno lice, koje imenuje, odnosno odredi izvr?ni organ jedinice lokalne samouprave. Oni koji strucno ocjenjuju moraju zadovoljavati uslove propisanae z aizradu planova Lica koja su ucestvovala u pripremnim poslovima na izradi i dono?enju planskog dokumenta, lica koja su ucestvovala na izradi planskog dokumenta, kao ni supru?nik, djeca, roditelji, braca i sestre tih lica ne mogu vr?iti strucnu ocjenu planskog dokumenta. Dostavljanje planskog dokumenta Vladi, odnosno izvr?nom organu jedinice lokalne samouprave Planski dokument u koji je ugradeno mi?ljenje iz prethodnog stava nosilac pripremnih poslova dostavlja Vladi, odnosno izvr?nom organu jedinice lokalne samouprave, radi utvrdivanja nacrta planskog dokumenta. Uz planski dokument dostavlja se program odr?avanja javne rasprave. Stavljanje planskog dokumenta na javnu raspravu Vlada, odnosno izvr?ni organ jedinice lokalne samouprave stavlja nacrt planskog dokumenta na javnu raspravu. Javna rasprava ogla?ava se u jednom ?tampanom mediju koji se distribuira u Crnoj Gori i traje 15 do 30 dana (ranije do 60 dana) od dana objavljivanja, kao i na sajtu nosioca pripremnih poslova. Nosilac pripremnih poslova obavezan je da sacini izvje?taj o javnoj raspravi, sa svim primjedbama i sugestijama datim u toku javne rasprave, a obradivac je du?an da primjedbe i sugestije na odgovarajuci nacin ukljuci u planski dokument. Nosilac pripremnih poslova du?an je da svim zainteresovanim licima omoguci uvid u izvje?taj o javnoj raspravi i izvr?enoj strucnoj ocjeni planskog dokumenta, kao i da izvje?taj i strucnu ocjenu objavi na sajtu. Ponovna javna rasprava Ako se, nakon sprovedene javne rasprave, nacrt planskog dokumenta bitno razlikuje od prvobitnog nacrta planskog dokumenta mo?e se sprovesti jo? jedna javna rasprava. Utvrdivanje predloga planskog dokumenta Nosilac pripremnih poslova dostavlja predlog planskog dokumenta Vladi, odnosno izvr?nom organu jedinice lokalne samouprave, radi usvajanja. Uz nacrt planskog dokumenta dostavlja se izvje?taj o javnoj raspravi. Dostavljanje nadle?nom organu dr?avne uprave na saglasnost Izvr?ni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja predlog lokalnog planskog dokumenta radi ocjene usagla?enosti predloga sa mi?ljenjem Ministarstva na nacrt i ocjene uskladenosti sa odredbama zakona. Odluka o dono?enju Odluka o dono?enju planskog dokumenta sadr?i, narocito: granice podrucja koje zahvata; vrijeme za koje se donosi, globalni sadr?aj i odredbe od znacaja za implementaciju planskog dokumenta; komunalno opremanje gradevinskog zemlji?ta i dr. Utvrdivanje javnog interesa Dono?enjem planskog dokumenta utvrduje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju planiranih objekata i urenenje prostora. Finansijska sredstva za izradu bud?et Crne Gore ili lokalne samouprave, urbanisticki projekt mogu finansirati i zainteresovani korisnici prostora Izdavanje izvoda Na zahtjev zainteresovanog lica organ uprave za objekte predvidene dr?avnim planskim dokumentom, odnosno organ lokalne uprave za objekte predvidene lokalnim planskim dokumentom izdaje izvod iz planskog dokumenta uz nadoknadu stvarnih tro?kova. Dostavljanje informacija, predloga i mi?ljenja po zahtjevu nosioca pripremnih aktivnosti Organi, privredna dru?tva, ustanove i druga pravna lica nadle?na za poslove: projekcije razvoja; vodoprivrede; elektroprivrede; saobracaja; telekomunikacija; radio difuzije; zdravstva; odbrane zemlje; kulture; stambeno-komunalne djelatnosti; geodetske, geolo?ke, geofizicke, seizmicke i hidro-meteorolo?ke poslove; poslove statistike; poljoprivrede, ?umarstva, turizma, za?tite prirode, za?tite kulturne i prirodne ba?tine; za?tite ?ivotne sredine i dr. du?na su da, na zahtjev nosioca pripremnih poslova, u roku od 15 dana, dostave raspolo?ive podatke, u analognoj i digitalnoj formi, kao i svoje predloge i mi?ljenja koja su neophodna za izradu planskog dokumenta. Dostavljanje planskog dokumenta na mi?ljenje dr?avni planski dokument dostavlja se na mi?ljenje ministarstvima nadle?nim za poslove: industrije i energetike; pomorstva i saobracaja; turizma; poljoprivrede, vodoprivrede i ?umarstva; kulture; za?tite ?ivotne sredine; republickom organu uprave nadle?nom za poslove razvoja, a rok za odgovor je 15 dana. lokalni planski dokument dostavlja se na mi?ljenje Ministarstvu radi provjere uskladenosti sa odlukom o izradi; provjere uskladenosti sa propisanim standardima i normativima; provjere opravdanosti planskog rje?enja; provjere potrebe za sprovodenjem javnog konkursa, kao i ocjene usagla?enosti sa planskim dokumentom ?irih teritorijalnih cjelina i uskladenosti sa ovim zakonom, a ono ga dalje prosljeduje organima dr?avne uprave, privrednim dru?tvima i drugim pravnim licima nadle?nim za poslove: za?tite ?ivotne sredine; za?tite kulturne i prirodne ba?tine; poljoprivrede, vodoprivrede i ?umarstva; zdravstva; energetike, rudarstva i industrije; turizma; sprjecavanja i za?tite od industrijskih nesreca; saobracaja; pomorstva; telekomunikacija; radio difuzije; odbrane; projekcije razvoja; seizmike. Njihov rok za odgovor je 15 dana, a Ministarstva 45 dana. Strucna ocjena planskog dokumenta - ukinuto nosilac pripremnih poslova planski dokument dostavlja na strucnu ocjenu. Strucnom ocjenom, u smislu stava 1 ovog clana, smatra se provjera uskladenosti planskog dokumenta sa odlukom o njegovoj izradi; provjera uskladenosti planskog dokumenta sa propisanim standardima i normativima, kao i provjera opravdanosti planskog rje?enja. Strucnu ocjenu dr?avnog planskog dokumenta daje Savjet za prostorno uredenje. Strucnu ocjenu lokalnog planskog dokumenta daje savjet odnosno drugo strucno tijelo ili pravno lice, koje imenuje, odnosno odredi izvr?ni organ jedinice lokalne samouprave. Oni koji strucno ocjenjuju moraju zadovoljavati uslove propisanae z aizradu planova Lica koja su ucestvovala u pripremnim poslovima na izradi i dono?enju planskog dokumenta, lica koja su ucestvovala na izradi planskog dokumenta, kao ni supru?nik, djeca, roditelji, braca i sestre tih lica ne mogu vr?iti strucnu ocjenu planskog dokumenta. Dostavljanje planskog dokumenta Vladi, odnosno izvr?nom organu jedinice lokalne samouprave Planski dokument u koji je ugradeno mi?ljenje iz prethodnog stava nosilac pripremnih poslova dostavlja Vladi, odnosno izvr?nom organu jedinice lokalne samouprave, radi utvrdivanja nacrta planskog dokumenta. Uz planski dokument dostavlja se program odr?avanja javne rasprave. Stavljanje planskog dokumenta na javnu raspravu Vlada, odnosno izvr?ni organ jedinice lokalne samouprave stavlja nacrt planskog dokumenta na javnu raspravu. Javna rasprava ogla?ava se u jednom ?tampanom mediju koji se distribuira u Crnoj Gori i traje 15 do 30 dana (ranije do 60 dana) od dana objavljivanja, kao i na sajtu nosioca pripremnih poslova. Nosilac pripremnih poslova obavezan je da sacini izvje?taj o javnoj raspravi, sa svim primjedbama i sugestijama datim u toku javne rasprave, a obradivac je du?an da primjedbe i sugestije na odgovarajuci nacin ukljuci u planski dokument. Nosilac pripremnih poslova du?an je da svim zainteresovanim licima omoguci uvid u izvje?taj o javnoj raspravi i izvr?enoj strucnoj ocjeni planskog dokumenta, kao i da izvje?taj i strucnu ocjenu objavi na sajtu. Ponovna javna rasprava Ako se, nakon sprovedene javne rasprave, nacrt planskog dokumenta bitno razlikuje od prvobitnog nacrta planskog dokumenta mo?e se sprovesti jo? jedna javna rasprava. Utvrdivanje predloga planskog dokumenta Nosilac pripremnih poslova dostavlja predlog planskog dokumenta Vladi, odnosno izvr?nom organu jedinice lokalne samouprave, radi usvajanja. Uz nacrt planskog dokumenta dostavlja se izvje?taj o javnoj raspravi. Dostavljanje nadle?nom organu dr?avne uprave na saglasnost Izvr?ni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja predlog lokalnog planskog dokumenta radi ocjene usagla?enosti predloga sa mi?ljenjem Ministarstva na nacrt i ocjene uskladenosti sa odredbama zakona. Odluka o dono?enju Odluka o dono?enju planskog dokumenta sadr?i, narocito: granice podrucja koje zahvata; vrijeme za koje se donosi, globalni sadr?aj i odredbe od znacaja za implementaciju planskog dokumenta; komunalno opremanje gradevinskog zemlji?ta i dr. Utvrdivanje javnog interesa Dono?enjem planskog dokumenta utvrduje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju planiranih objekata i urenenje prostora. Finansijska sredstva za izradu bud?et Crne Gore ili lokalne samouprave, urbanisticki projekt mogu finansirati i zainteresovani korisnici prostora Izdavanje izvoda Na zahtjev zainteresovanog lica organ uprave za objekte predvidene dr?avnim planskim dokumentom, odnosno organ lokalne uprave za objekte predvidene lokalnim planskim dokumentom izdaje izvod iz planskog dokumenta uz nadoknadu stvarnih tro?kova.

15. URE?ENJE PROSTORA Sprovodenje planskih dokumenata Preno?enje plana parcelacije na katastarske planove u roku od 15+30 dana od dana dono?enja, sprovodi organ uprave nadle?an za poslove katastra urbanisticka parcela- dio prostora formiran na osnovu plana parcelacije ili uslova i smjernica koje se utvrduju planskim dokumentom, a koji obuhvata jednu ili vi?e katastarskih parcela ili njihovih djelova i koji zadovoljava uslove izgradnje propisane planskim dokumentom. lokacija je mjesto izgradnje objekta i uredenja prostora na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni predvidenoj planskim dokumentom u skladu sa UTU ili smjernicama Organ uprave priprema separate sa urbanisticko tehnickim uslovima u skladu sa faznom realizacijom plana (za prvu fazu u roku od 7 dana od dono?enja plana) dostupnost urbanisticko- tehnickih uslova na sajtu (u roku od 7 dana od njihove pripreme) uz nadoknadu tro?kova Urbanisticka parcela formira se na osnovu plana parcelacije ili smjernica koje se utvrduju u prostornom planu podrucja posebne namjene, detaljnom prostornom planu, studiji lokacije, detaljnom urbanistickom planu, urbanistickom projektu i lokalnoj studiji lokacije. Na urbanisticku parcelu mora se obezbijediti pristup s gradske saobracajnice ili javnog puta. Urbanisticka parcela mora imati povr?inu i oblik koji omogucava izgradnju i kori?cenje parcele u skladu sa planskim dokumentom. Vlasnik katastarske parcele du?an je da trpi promjene granica urbanisticke parcele, prema planu parcelacije. Lokacija Svako izvodenje radova kojima se izazivaju promjene u prostoru vr?i se u skladu sa planskim dokumentom, odnosno utvrdenom lokacijom. Lokacija mo?e biti jedna urbanisticka parcela, vi?e urbanistickih parcela ili dio jedne urbanisticke parcele. Urbanisticko-tehnicki uslovi sadr?e, narocito: 1) geodetsko-katastarske podloge; 2) namjenu objekta; 3) vrstu, tip i glavne tehnolo?ke cjeline objekta sa osnovnim karakteristikama objekta i prostornim razmje?tajem; 4) spratnost objekta, odnosno maksimalnu visinsku kotu objekta; 5) maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta (broj stanova ili povr?inu korisnog prostora); 6) situacioni plan s granicama urbanisticke parcele i odnosima prema susjednim parcelama, odnosno mjesta na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni predvinenoj planskim dokumentom; 7) gradevinsku i regulacionu liniju; 8) nivelacione kote objekta; 9) vrstu materijala za fasade; 10) vrstu materijala za krovni pokrivac i njegov nagib; 11) orjentaciju objekta u odnosu na strane svijeta; 12) meteorolo?ke podatke (ru?u vjetrova, osuncavanje, visinu atmosferskih padavina, temperaturne ekstreme i dr.); 13) podatke o nosivosti tla i nivou podzemnih voda; 14) parametre za aseizmicko projektovanje, kao i druge uslove za smanjenje uticaja i za?titu od zemljotresa; 15) uslove i mjere za za?titu ?ivotne sredine; 16) uslove za pejza?no oblikovanje lokacije; 17) uslove za parkiranje odnosno gara?iranje vozila; 18) mjesto i nacin prikljucenja objekta na gradsku saobracajnicu ili javni put; 19) mjesto, nacin i uslove prikljucenja objekta na elektro, vodovodnu, kanalizacionu, atmosfersku i drugu infrastrukturnu mre?u; 20) kablovske distributivne sisteme RTV programa; 21) uslove za za?titu od prirodnih i tehnicko-tehnolo?kih nesreca; 22) uslove za uredenje urbanisticke parcele, odnosno pripadajuce lokacije objekta; 23) uslove za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore; 24) uslove za energetsku efikasnost; 25) uslove za objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom re?imu, odnosno vodne uslove; 26) uslove za objekte koji mogu uticati na bezbijednost vazdu?nog saobracaja; 27) potrebe za geolo?kim, hidrolo?kim, geodetskim i drugim ispitivanjima; 28) mogucnost fazne gradnje objekta Urbanisticka parcela formira se na osnovu plana parcelacije ili smjernica koje se utvrduju u prostornom planu podrucja posebne namjene, detaljnom prostornom planu, studiji lokacije, detaljnom urbanistickom planu, urbanistickom projektu i lokalnoj studiji lokacije. Na urbanisticku parcelu mora se obezbijediti pristup s gradske saobracajnice ili javnog puta. Urbanisticka parcela mora imati povr?inu i oblik koji omogucava izgradnju i kori?cenje parcele u skladu sa planskim dokumentom. Vlasnik katastarske parcele du?an je da trpi promjene granica urbanisticke parcele, prema planu parcelacije. Lokacija Svako izvodenje radova kojima se izazivaju promjene u prostoru vr?i se u skladu sa planskim dokumentom, odnosno utvrdenom lokacijom. Lokacija mo?e biti jedna urbanisticka parcela, vi?e urbanistickih parcela ili dio jedne urbanisticke parcele. Urbanisticko-tehnicki uslovi sadr?e, narocito: 1) geodetsko-katastarske podloge; 2) namjenu objekta; 3) vrstu, tip i glavne tehnolo?ke cjeline objekta sa osnovnim karakteristikama objekta i prostornim razmje?tajem; 4) spratnost objekta, odnosno maksimalnu visinsku kotu objekta; 5) maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta (broj stanova ili povr?inu korisnog prostora); 6) situacioni plan s granicama urbanisticke parcele i odnosima prema susjednim parcelama, odnosno mjesta na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni predvinenoj planskim dokumentom; 7) gradevinsku i regulacionu liniju; 8) nivelacione kote objekta; 9) vrstu materijala za fasade; 10) vrstu materijala za krovni pokrivac i njegov nagib; 11) orjentaciju objekta u odnosu na strane svijeta; 12) meteorolo?ke podatke (ru?u vjetrova, osuncavanje, visinu atmosferskih padavina, temperaturne ekstreme i dr.); 13) podatke o nosivosti tla i nivou podzemnih voda; 14) parametre za aseizmicko projektovanje, kao i druge uslove za smanjenje uticaja i za?titu od zemljotresa; 15) uslove i mjere za za?titu ?ivotne sredine; 16) uslove za pejza?no oblikovanje lokacije; 17) uslove za parkiranje odnosno gara?iranje vozila; 18) mjesto i nacin prikljucenja objekta na gradsku saobracajnicu ili javni put; 19) mjesto, nacin i uslove prikljucenja objekta na elektro, vodovodnu, kanalizacionu, atmosfersku i drugu infrastrukturnu mre?u; 20) kablovske distributivne sisteme RTV programa; 21) uslove za za?titu od prirodnih i tehnicko-tehnolo?kih nesreca; 22) uslove za uredenje urbanisticke parcele, odnosno pripadajuce lokacije objekta; 23) uslove za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore; 24) uslove za energetsku efikasnost; 25) uslove za objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom re?imu, odnosno vodne uslove; 26) uslove za objekte koji mogu uticati na bezbijednost vazdu?nog saobracaja; 27) potrebe za geolo?kim, hidrolo?kim, geodetskim i drugim ispitivanjima; 28) mogucnost fazne gradnje objekta

16. URE?ENJE PROSTORA Uredivanje gradevinskog zemlji?ta gradevinsko zemlji?te je zemlji?te koje je odredeno planskim dokumentom za gradenje objekata; uredivanje gradevinskog zemlji?ta- obezbjeduje lokalna samouprava, a mo?e i investitor, a obuhvata: pripremu gradevinskog zemlji?ta za izgradnju i rekonstrukciju objekata rje?avanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehnicke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera za?tite spomenika kulture i za?tite spomenika prirode koji bi mogli biti ugro?eni radovima na pripremi zemlji?ta; ru?enje postojecih objekata i uredaja i uklanjanje materijala, kao i premje?tanje postojecih nadzemnih i podzemnih instalacija. komunalno opremanje = izgradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture : komunalnih objekata i instalacija do prikljucka na urbanisticku parcelu; puteva i ulica u naselju, nadvo?njaka, podvo?njaka i mostova, pje?ackih prolaza, plocnika, trgova, skverova i javnih parkirali?ta u naselju; zelenih povr?ina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, djecijih igrali?ta, parkova, pje?ackih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uni?tavanje otpadnih materijala; prikljucaka komunalnih instalacija cija funkcija mo?e biti od znacaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi za?tite dr?ave Naknadu za komunalno opremanje gradevinskog zemlji?ta placa investitor izgradnje objekta Visina naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemlji?ta utvrduje se u zavisnosti od stepena uredenosti gradevinskog zemlji?ta, uce?ca investitora u opremanju i sl.. i ta se sredstva mogu koristiti samo za uredjivanje gradevinskog zemlji?ta.. Jedinica lokalne samouprave i investitor izgradnje objekta ugovorom ureduju medusobne odnose u pogledu komunalnog opremanja gradevinskog zemlji?ta i placanja naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemlji?ta. Ranije je postojao institut gradskog gradevinskog zemlji?ta (ovaj je pojam ukinut novim zakonom) Kao gradsko gradevinsko zemlji?te mo?e se odrediti: zemlji?te koje cini vecu gu?ce izgradenu i urbanisticki uredenu cjelinu u sastavu grada,odnosno naselja gradskog karaktera (urbanisticki vec izgradeno zemlji?te); zemlji?te u granicama generalnog urbanistickog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera koje je predvideno za pro?irenje grada, odnosno naselja; zemlji?te u drugim podrucjima predvidenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju (prigradska naselja, industrijski i energetski kompleksi, rekreaciono-turisticki centri i slicna podrucja posebne namjene). Postojala je i naknada za kori?cenje gradskog gradevinskog zemlji?ta u zavisnosti od: obima i stepena uredenosti zemlji?ta, njegovog polo?aja u naselju, opremljenosti zemlji?ta objektima dru?tvenog standarda, saobracajne povezanosti zemlji?ta sa lokalnim, odnosno gradskim centrom, radnim zonama i drugim sadr?ajima u naselju i drugih pogodnosti koje zemlji?te ima za korisnike. Slicna se naknada placala i za zemlji?te van granica gradskog gradevinskog zemlji?ta pod odredenim uslovima (ako je opremljeno na odgovarajuci nacin i sl.) Ove se naknade ne primjenjuju od 01.01.2009.godine. Po ovom osnovu je op?tina Nik?ic od Elektroprivrede Crne Gore potra?ivala i na sudu dobila odredena sredstva za jezera Slano i Krupac Visina naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemlji?ta utvrduje se u zavisnosti od stepena uredenosti gradevinskog zemlji?ta, uce?ca investitora u opremanju i sl.. i ta se sredstva mogu koristiti samo za uredjivanje gradevinskog zemlji?ta.. Jedinica lokalne samouprave i investitor izgradnje objekta ugovorom ureduju medusobne odnose u pogledu komunalnog opremanja gradevinskog zemlji?ta i placanja naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemlji?ta. Ranije je postojao institut gradskog gradevinskog zemlji?ta (ovaj je pojam ukinut novim zakonom) Kao gradsko gradevinsko zemlji?te mo?e se odrediti: zemlji?te koje cini vecu gu?ce izgradenu i urbanisticki uredenu cjelinu u sastavu grada,odnosno naselja gradskog karaktera (urbanisticki vec izgradeno zemlji?te); zemlji?te u granicama generalnog urbanistickog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera koje je predvideno za pro?irenje grada, odnosno naselja; zemlji?te u drugim podrucjima predvidenim za stambenu i drugu kompleksnu izgradnju (prigradska naselja, industrijski i energetski kompleksi, rekreaciono-turisticki centri i slicna podrucja posebne namjene). Postojala je i naknada za kori?cenje gradskog gradevinskog zemlji?ta u zavisnosti od: obima i stepena uredenosti zemlji?ta, njegovog polo?aja u naselju, opremljenosti zemlji?ta objektima dru?tvenog standarda, saobracajne povezanosti zemlji?ta sa lokalnim, odnosno gradskim centrom, radnim zonama i drugim sadr?ajima u naselju i drugih pogodnosti koje zemlji?te ima za korisnike. Slicna se naknada placala i za zemlji?te van granica gradskog gradevinskog zemlji?ta pod odredenim uslovima (ako je opremljeno na odgovarajuci nacin i sl.) Ove se naknade ne primjenjuju od 01.01.2009.godine. Po ovom osnovu je op?tina Nik?ic od Elektroprivrede Crne Gore potra?ivala i na sudu dobila odredena sredstva za jezera Slano i Krupac


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro