WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek - PowerPoint PPT Presentation

Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek
Download
1 / 10

  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek. HISTORIA ETYKI (HISTORIA FILOZOFII). Dezydery Erazm z Rotterdamu (1467?-1536). Główne dzieła: Podręcznik żołnierza Chrystusowego [ Euchiridion Militis Christiani ], 1503 Pochwała głupoty, 1509 Skarga Pokoju, 1517

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

WCZESNA FILOZOFIA NOWOŻYTNA XV-XVII wiek

HISTORIA ETYKI (HISTORIA FILOZOFII)


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

Dezydery Erazm z Rotterdamu

(1467?-1536)


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

Główne dzieła:

Podręcznik żołnierza Chrystusowego [EuchiridionMilitis Christiani], 1503

Pochwała głupoty, 1509

Skarga Pokoju, 1517

O wolnej woli, 1524


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

W EuchiridionieErazm pod wpływem Orygenesa charakteryzuje trzyczęściową naturę ludzką.


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

Ujęcie natury ludzkiej optymistyczne.

Łaska Boża jest konieczna do zbawienia.

Cnota i doskonalenie się moralne są możliwe dzięki edukacji – współpraca z łaską Bożą.

W edukacji istotne znaczenie ma znajomość autorów antycznych i pogłębione strucia nad Biblią, by nastąpiło uświadomienie sobie podstawowego znaczenia łaski bożej.


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

Z drugiej strony, u Erazma widoczne są pesymistyczne akcenty w ujęciu natury ludzkiej, co zbliżą go do stanowiska Lutra.

Do pesymizmu skłaniają:

  • wojny religijne w chrześcijańskiej Europie,

  • kłótnie teologów katolickich i protestanckich,

  • zaburzenia społeczne, wojny chłopskie (1524-1525),

  • gwałtowne wystąpienia tłumów w niemieckich miastach w celu wymuszenia zmian religijnych.


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

Mimo pewnych zbieżności swego stanowiska z poglądami Lutra (sola fide, fiducia) Erazm stopniowo uświadamiał sobie różnice między nimi.

W jego pomniejszych pismach widoczne są jeszcze pewne zbieżności z Lutrem :

  • utrata wiary w siłę rozumu, wspieranego przez edukację,

  • wzmocnienie wiary w łaskę Bożą i rolę Chrystusa; bez ducha Chrystusowego rozum jest bezsilny, a unikanie grzechu jest niemożliwe.


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

Polemika Erazma z Lutrem, dotycząca kwestii wolnej woli, ujawnia zasadnicze różnice między obu myślicielami.

Prawość moralna człowieka zależy od Bożej łaski, a tylko w niewielkim stopniu od woli i starań człowieka. W związku z tą tezą Luter oskarżał Erazma o pelagianizm, który głosi możliwość zbawienia dzięki własnemu wysiłkowi moralnemu.


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

Erazm w De liberoarbitrio (1524) analizował problem wolnej woli w świetle poglądów Orygenesa, Jana Chryzostoma, św. Ambrożego, ś. Hieronima, św. Augustyna, św. Bernarda z Clairvaux, św. Tomasza i Dunsa Szkota.

Luter odniósł się krytycznie do wywodów Erazma w De servoarbitrio(1525). Z kolei Erazm odpowiedział Lutrowi w Hyperaspitesdiatribaeadversusservumarbitrium Martini Lutheri(t.1 1526, t. 1527).


Wczesna filozofia nowo ytna xv xvii wiek

W polemice przeprowadzana była analiza i interpretacja tekstów Starego i Nowego Testamentu i listów św. Pawła dotyczących kwestii wolnej woli i łaski.

Przy czym Luter stał na stanowisku, iż Pismo Św. jest oczywiste dla każdego czytelnika. Natomiast Erazm uważał, że wymaga interpretacji i uwzględnienia Magisterium Kościoła.

Różnice miały zatem charakter zasadniczy i nie do przezwyciężenia.


  • Login