Trường THCS Dương Đức
Download
1 / 23

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Trường THCS Dương Đức. MÔN: CÔNG NGHỆ 7. GV: NGUYỄN THỊ MẪN. Ví duï: ôû gaø. Tinh truøng. X. Tröùng. Hôïp töû. Gà trưởng thành. Gà con. Gà già. Tiết 18 - Bài 32:. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. Em có nhận

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MÔN: CÔNG NGHỆ 7' - savannah-walker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Trường THCS Dương Đức

MÔN: CÔNG NGHỆ 7

GV: NGUYỄN THỊ MẪN


Ví duï: ôû gaø

Tinh truøng

X

Tröùng

Hôïp töû

Gà trưởng thành

Gà con

Gà già


Tiết 18 - Bài 32:

Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi


I kh i ni m v s sinh tr ng v ph t d c c a v t nu i
I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Em có nhận

xét gì về khối

lượng của ngan

giữa các

giai đoạn

phát triển?

 • Sự sinh trưởng

 • VD 1:

  + Ngan 1 ngày tuổi nặng 42g

  + Ngan 1 tuần tuổi nặng 79g

  + Ngan 2 tuần tuổi nặng 152g


- VD 2: Em có nhận xét gì về hình dạng, kích thước của 3 con ngan dưới đây?


 • Sự sinh trưởng: thước của 3 con ngan dưới đây?

  - VD:

  - KN: Sự sinh trưởng là sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.


2. Sự phát dục thước của 3 con ngan dưới đây?

- VD1: Em có nhận xét gì về mào của con ngan lớn nhất?

Mào đỏ


 • VD 2: thước của 3 con ngan dưới đây?

  + Lúc còn nhỏ, cùng sự phát triển của cơ thể, buồng trứng con cái lớn dần, đó là sự sinh trưởng của buồng trứng

  + Khi đã lớn, buồng trứng của con cái bắt đầu sản sinh ra trứng, đó là sự phát dục của buồng trứng.


2. Sự phát dục: thước của 3 con ngan dưới đây?

- VD:

- KN: Sự phát dục là sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.


B i t p em h y nh d u x v o b ng sau ph n bi t nh ng bi n i c a c th v t nu i
Bài tập: Em hãy đánh dấu (x) vào bảng sau để phân biệt những biến đổi của cơ thể vật nuôi.

X

X

X

X

X


II. Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán söï sinh tröôûng, phaùt duïc cuûa vaät nuoâi.

Lợn Lanđrat 200kg

Lôïn Moùng caùi 80kg

Lôïn Moùng caùi, Lợn Lanñrat ñöôïc nuoâi cuøng thôøi gian vaø cheá ñoä chaêm soùc nhö nhau

? Troïng löôïng cô theå cuûa lôïn Moùng caùi coù baèng lôïn Lanñrat ñöôïc khoâng? Taïi sao?


Lợn Móng cái tröôûng, phaùt duïc cuûa vaät nuoâi.

80kg

65kg

Chaêm soùc toát

Khoâng chaêm soùc toát

?Troïng löôïng cô theå cuûa chuùng coù baèng nhau khoâng? Vì sao?

Sự sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?


II. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

- Đặc điểm di truyền: Được qui định trong kiểu gen của giống

 • Điều kiện ngoại cảnh:

 • + Nuôi dưỡng: cách nuôi, thức ăn

 • + Chăm sóc: chống rét, chống nóng, phòng, trị bệnh…

 • + Khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng

Muốn chăn nuôi đạt năng suất cao cần phải làm gì?

NSCN = Giống tốt + Kĩ thuật nuôi tốt


Trò chơi: và phát dục của vật nuôi

Ô chữ

1

1

P

H

Á

T

D

C

2

2

S

I

N

H

T

R

Ư

N

G

3

3

Á

N

H

S

Á

N

G

4

4

G

I

N

G

T

T

5

5

C

H

T

6

6

C

H

N

G

R

É

T

7

7

Đ

I

U

K

I

N

N

G

O

I

C

N

H

8

8

K

I

U

G

E

N

9

9

L

Ư

N

G


Câu 1: Gà trống biết gáy là sự……..? và phát dục của vật nuôiCâu 3: Một trong các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của vật nuôi là….?


Câu 4: Để có năng suất chăn nuôi cao cần có kỹ thuật nuôi tốt và …….
Câu 7: Sinh trưởng và phát dục của vật nuôi chịu ảnh hưởng của đặc điểm di truyền và ………….
ad