Nukleov kyseliny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Nukleové kyseliny PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nukleové kyseliny. Struktura DNA a RNA. Milada Roštejnská Helena Klímová. Obsah. Typy nukleových kyselin. DNA a RNA jsou tvořeny z nukleotidů. Jaký je rozdíl mezi nukleotidem a nukleosidem?. Fosfodiesterová vazba. Komplementarita bází. Pravotočivá šroubovice. Typy DNA. Molekula RNA.

Download Presentation

Nukleové kyseliny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nukleov kyseliny

Nukleové kyseliny

Struktura DNA a RNA

Milada Roštejnská

Helena Klímová


Obsah

Obsah

Typy nukleových kyselin

DNA a RNA jsou tvořeny z nukleotidů

Jaký je rozdíl mezi nukleotidem a nukleosidem?

Fosfodiesterová vazba

Komplementarita bází

Pravotočivá šroubovice

Typy DNA

Molekula RNA

Typy RNA

Použitá literatura


Typy nukleov ch kyselin

Typy nukleových kyselin

Existují dva typy nukleových kyselin (NA, z anglických slov nucleic acid):

deoxyribonukleová (DNA);

ribonukleová (RNA).

DNA je lokalizována v buněčném jádře, RNA v cytoplasmě a v jadérku.

Obsah


Dna a rna jsou tvo eny z nukleotid

DNA a RNA jsou tvořeny z nukleotidů

Nukleotidy se skládají:

1. z dusíkaté heterocyklické báze:

adenin - A

guanin - G

cytosin - C

uracil - U

thymin - T

DNA

RNA

Purinové deriváty

Pyrimidinové deriváty

Obsah


Dna a rna jsou tvo eny z nukleotid1

DNA a RNA jsou tvořeny z nukleotidů

Nukleotidy se skládají:

1. z dusíkaté heterocyklické báze:

2. z pentosy

2-deoxy-D-ribosa

D-ribosa

DNA

RNA

Obsah


Dna a rna jsou tvo eny z nukleotid2

DNA a RNA jsou tvořeny z nukleotidů

Nukleotidy se skládají:

1. z dusíkaté heterocyklické báze:

2. z pentosy

3. ze zbytku kyseliny fosforečné.

Obsah


Jak je rozd l mezi nukleotidem a nukleosidem

Jaký je rozdíl mezi nukleotidem a nukleosidem?

Nukleosid se skládá pouze z dusíkaté báze a pentosy.

Nukleosid

(pentosa + báze)

Nukleotid

(pentosa + báze + kyselina fosforečná)

N-glykosidová vazba

Dusíkatá báze je N-glykosidicky vázána na příslušné sacharidy.

Obsah


Fosfodiesterov vazba

Fosfodiesterová vazba

Mezi fosfátovou skupinou

a hydroxylovou skupinou na 3. uhlíku na pentose

vzniká tzv. fosfodiesterová vazba.

5'-konec

Na jednom konci DNA je hydroxylová skupina –OH pentosy (3'-konec).

Na druhém konci DNA je fosfátová skupina od zbytku kyseliny fosforečné (5'-konec).

Na povrchu je NA velmi silně záporně nabitá.

Obsah

3'-konec


Komplementarita b z

Komplementarita bází

Dusíkaté báze se mohou mezi sebou pomocí vodíkových vazeb párovat.

To, které báze se budou mezi sebou párovat, není dáno náhodně. Je to dáno jejich komplementaritou:

Toto komplementární párování bází umožňuje párům bází zaujmout energeticky nejvýhodnější konformaci v rámci dvoušroubovice.

Obsah


Komplementarita b z1

Komplementarita bází

Dusíkaté báze se mohou mezi sebou pomocí vodíkových vazeb párovat.

To, které báze se budou mezi sebou párovat, není dáno náhodně. Je to dáno jejich komplementaritou:

tj. adenin se páruje buď s thyminem

(v DNA)

nebo s uracilem

(v RNA),

guanin s cytosinem

a naopak.

Toto komplementární párování bází umožňuje párům bází zaujmout energeticky nejvýhodnější konformaci v rámci dvoušroubovice.

Obsah


Pravoto iv roubovice

3'

5'

Pravotočivá šroubovice

G

C

T

A

A

T

T

A

G

C

C

G

C

G

A

T

C

G

T

A

DNA je stočena do pravotočivé šroubovice, která je stočena ze dvou komplementárních vláken DNA.

Řetězce v DNA jsou vůči sobě antiparalelní

(tzn., že polarita jednoho řetězce je opačná k polaritě druhého řetězce DNA).

Obr. 2. Struktura DNA

Obr. 1.

Model pravotočivé dvoušroubovice

Obsah

5'

3'


Typy dna

Typy DNA

Z DNA

B DNA

A DNA

Pravotočivá.

Zhruba 10 bází na závit. Báze tvořící pár leží vždy v jedné rovině. Dvoušroubovice DNA má na svém povrchu dva typy žlábků (malý a velký).

Pravotočivá.

11 párů bází na závit.

Levotočivá.

12 párů bází na závit.

Vytváří se, pokud se ve šroubovici objeví pravidelné opakování bází adeninu a thyminu.

Obr. 3. Prokaryotní buňka

Prokaryotní DNA i DNA semiautonomních organel (např. mitochondrií) jsou kruhové.

Obsah


Molekula rna

Molekula RNA

RNA je složena pouze z jednoho různě stočeného vlákna. Pokud se blízko sebe ocitnou dva komplementární úseky vlákna RNA, mohou se mezi bázemi vytvořit vodíkové vazby.

Obr. 4. Struktura tRNA

Obsah


Typy rna

Typy RNA

rRNA

tRNA

mRNA

(transferová)

(ribosomální)

(informační, mediatorová)

Vybírá správné aminokyseliny a umísťuje je do správného místa na ribosomu, aby mohly být začleněny do rostoucího aminokyselinového řetězce.

Tvoří jádro ribosomů, na kterých je mRNA překládána do proteinu.

Vzniká přepisem genů kódujících aminokyselinovou sekvenci proteinů a její základní funkcí je řídit vznik proteinu.

rRNA a tRNA vznikají přepisem genů nekódujících aminokyselinovou sekvenci proteinu. Jedná se o tzv. neinformační RNA.

Obsah


Pou it literatura

Použitá literatura

[1] ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1997.

[2] NEČAS, O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty. Jinočany: Nakladateství H&H, 2000.

[3] KUBIŠTA, V. Buněčné základy životních dějů. Praha: Scientia, 1998.

Obsah


  • Login