Kreiranje web strana
Download
1 / 53

Kreiranje web strana - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kreiranje web strana. Milo š Stevanović 01 / 1129. -Uvod u kreiranje-.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kreiranje web strana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kreiranje web strana

Miloš Stevanović 01/1129


-Uvod u kreiranje-

 • Kreiranjesloženijih Web prezentacija, kao npr. za elektronsku trgovinu, biće efikasnije ako u njemu učestvuje više stručnjaka iz različitih oblasti (programiranja, baza podataka, grafičke obrade, audio-video obrade, upravljanje serverom).

 • To nikako ne znači da pojedinac ne može sam da napravi odlične Web prezentacije.


 • Postoji nekoliko tipova aplikacija za kreiranje Web stranica:

  1. Tekstualni editori

  2. HTML editori

  3. Grafički editori (WYIWYG)


 • Tekstualni editori su jednostavne aplikacije za obradu teksta kao što su WordPad ili Notepad.Oni dolaze besplatno uz instalaciju Windows-a i sasvimsu dovoljni za kreiranje Web strana pomoću HTML-a.

 • HTML editoriomogućavaju više od običnih tekstualnih editora: razlikovanje HTML-a od sadržaja,bolju podršku za dodatke kao što su JavaScript ili CGI skriptove i podršku za FTP (protokol za prenos datoteka sa računara na server).

 • Grafički editori su najpopularniji programi koji omogućavaju kako početnicimatako i ekspertima da kreiraju Web strane. Sadrže mogućnosti prethodna dva editora uz dodatnu podršku za kreiranje strana pomoću miša kao i podršku za pregled stranica u Web čitaču.


-Uvod u HTML-

 • HTML (HyperText Markup Language) nije zaista programski jezik u onom smislu u kom su to Java ili Visual Basic, on je više sintaksni jezik za formatiranje dokumenata.

 • To je jezik za opis dokumenata i njihovih međusobnih veza koji se prikazuju u Web čitačima odn. jezik koji govori Web čitaču kako da prikaže sadržaj dokumenta.


 • HTML je u tekstualnom formatu pa se može kreirati u bilo kom od tekst editora.

 • Poseduje ekstenziju .htm ili .html.

 • Postoje mnogi programi koji automatski generišu HTML kod dok korisnik radiu grafičkom okruženju

 • Međutim, potpuna kontrola nad Web stranama podrzumeva korišćenjeHTML-a na najnižem nivou.


 • HTML komande se pišu u vidu TAG-ova. Jedan tag je komanda koja govori Webčitaču na koji nacin da prikaze sadržaj stranice.

 • Tagovi se pišu unutar oznaka “<“i“>” npr. <html> (početak HTML dokumenta)

 • Većina tagova ima početni i završni tag. Završni tag se dobija dodavanjem znaka “/” i označava mesto na kojem prestaje dejstvo početnog taga npr. </html> (kraj HTML dokumenta).

 • Postoje tagovi kod kojih ne mora da se stavlja završni tag npr. tag <br> koji sluzi za prelazak u novi red.


 • Svaki HTML dokument se sastoji iz dva dela:

  1. zaglavlja (engl. head) i

  2. tela (engl. body).

 • Zaglavlje se odvaja tagovima:

  <head>

  </head>

  a telo dokumenta tagovima:

  <body>

  </body>


 • Sve što se napiše u zaglavlju dokumenta neće se prikazati u prozoru Web čitača već obično služi samo da pruži neke informacije o stranici.

 • U okviru zaglavlja treba staviti tagove:

  <title>

  </title>

  izmedju kojih sestavlja naslov stranicekoji se pojavljuje u naslovnoj liniji čitača.


 • Sve što se napišeizmeđu tagova

  <body>

  </body>

  predstavljaće telo dokumenta i pojaviće se kao sadržaj prezentacije uWeb čitaču.


 • Znači, svaki HTML dokument mora da ima sledeci "kostur":

  <html>

  <head>

  <title>

  Naziv prezentacije

  </title>

  </head>

  <body>

  Tekst prezentacije

  </body>

  </html>


 • Dodatna objašnjenja bilo kog HTML taga nazivaju se atributi. Atributi se ubacuju u početni tag i služe da detaljnije opišu dati tag.

 • Npr. boja pozadine se određuje atributom bgcolor koji je deo <body> taga.

 • Boje se mogu definisati na dva nacina: ili preko heksadecimalne RGB vrednosti ili preko predefinisanog naziva boje (npr."yellow"),

  <body bgcolor="#ffff00"> ili

  <body bgcolor=“yellow">


 • Takođe, u HTML dokumentima postoji mogućnost pisanja teksta na sledeće načine:

  podebljano<b>Tekst</b>

  iskošeno<i>Tekst</i>

  podvučeno<u>Tekst</u>

  precrtano<strike>Tekst</strike>


 • Osim toga mogu se pisati i slova u indeksu ili eksponentu.

 • Indeks se dodaje pomocu taga <sub>

  npr. se piše:

  H<sub>2</sub>O

 • Eksponent se dodaje pomocu taga <sup>

  npr. se piše:

  2<sup>2</sup>=4


Specijalni karakteri

 • Samo pojedini karakteri imaju svoju slovnu oznaku dok se ostali dobijaju navođenjem broja karaktera tj. njegovog koda.

 • Npr. znak manje “<“ se ne može koristiti pri unosu sadržaja pošto se taj znak koristi za tagove, već se za njegovo dobijanje u HTML dokument unosi “&lt;”

 • Entiteti imaju sledeću sintaksu: 

  &naziv_entiteta; 

  &#decimalna_vrednost; 

  &#xheksadecimalna_vrednost;


U HTML kodu na mestu gde treba da stoji neko naše slovo treba ubaciti sledeće ASCII kodove tj. simbole:

 • &#268; za naše veliko Č 

 • &#269; za naše malo č 

 • &#262; za naše veliko Ć 

 • &#263; za naše malo ć 

 • &#352; za naše veliko Š 

 • &#353; za naše malo š 

 • &#272; za naše veliko Đ 

 • &#273; za naše malo đ 

 • Ž za naše veliko Ž 

 • ž za naše malo ž 


 • Daleko jednostavniji način za korišćenje naših slova je kada se HTML dokument snimi u UTF-8 formatu tj. kada se u zaglavlju HTML dokumenta (u okviru head tagova) unese sledeće:

  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=content-type>


Linkovi u HTML-u

 • Najvažnija osobina HTML dokumenta je ta da se oni mogu međusobno povezati (tj. da jedan ukazuje na drugi) što je zapravo osobina hiperteksta.

 • Postoje tri vrste linkova:

  1. Linkovi do nekog drugog dela stranice u kojoj se već nalazimo (tzv. Named Anchor);

  2. Linkovi do druge stranice u okviru iste prezentacije;

  3. Linkovi do stranice u nekoj novoj prezentaciji.


1. Prva vrsta linkova se koristi kada npr. dođemo na kraj strane i hoćemo da se vratimo na vrh.

 • To se postiže u dva koraka:

  1) Moramo prvo da napišemo na početku dokumenta:

  <a name=“početak”></a>

  pri čemu se ovaj link ne vidi u dokumentu.

  2) Na kraju stranice postavimo vidljivi link koji

  nas vodi do označenog početka:

  <a href=“#početak”>Početak</a>


2. Ako želimo da stavimo link do neke druge stranice u okviru iste prezentacije, to postižemo stavljanjem:

<a href=“ime_stranice.html”>Ime linka</a>

3. Ako zelimo da stavimo link do neke druge prezentacije, koja se može nalaziti na nekom sasvim drugom serveru potrebno je da napisemo celu Web adresu te prezentacije:

<a href=“http://www.google.com/”>Ime linka</a>


 • Tag <a> sa atributom href možemo iskoristiti kao link za pokretanje e-mail poruke u korisnikovom programu za elektronsku postu (npr. Outlook Express).

 • Možemo definisati i naslov poruke, kome prosleđujemo pa čak i tekst koji će biti otkucan u samoj poruci dok posetiocu sajta ostaje samo da poruku pošalje:

  <a href="mailto:E-mail_adresa?subject=Naslov&cc=Adresa_кome_prosleđujemo&body=Tekst_poruke">Naziv_linka</a> 


-Pravila pri kreiranju-

 • Pri kreiranju Web prezentacija postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati dok je sve ostalo stvar ukusa.

 • Ta pravila se posebno odnose na Početnu stranu, tekst, boje i slike na jednoj Web prezentaciji.


Početna strana (Home Page)

 • Home Page je početna strana svake Web prezentacije a samim tim i najvažnija strana.

 • Ona za sajt ima isto značenje kao i prva strana za časopis, što znači da mora da istakne suštinu Web prezentacije.

 • Mora da bude konkretna, pregledna i da se brzo učitava.


 • Za korisnika koji prvi put posećuje lokaciju, najvažnija uloga početne strane je da odgovori na njegovo pitanje “Gde sam” i “Šta mogu da uradim ili saznam na ovom sajtu”.

 • Posetioci sajta obično prvo primete gornji levi ugao pa je pogodno da se tu postavi nešto važno (kao npr. baner) a to je deo koji je vidljiv i na manjim monitorima.


 • Na Početnoj strani bi trebao da se nalazi:

  1. Dobar navigacioni sistem

  2.Kratak pregled najvažnijih vesti iliobaveštenja

  (da bude vodič kroz sadržaj i pokaže posetiocu šta sve može pronaći na sajtu).

  3. Pretraživač (ukoliko je posetiocu lakše da se na taj način kreće po sajtu, umesto klasično linkovima)


 • Od kvaliteta početne strane zavisiće koliko će se posetioci zadržati na sajtu odnosno koliko će svi ostali delovi sajta biti posećeni.

 • Posetilac koji bude zainteresovan za ono o čemu je pročitao na početnoj strani, pročitaće i nešto duži tekst odnosno posetiće ostale stranice sajta. 


 • Zbog svega toga Prvu stranicusajta nije dobro kreirati kao tzv. Splash page odn. uvodnu stranu na kojoj obično postoji samo logo firme i ulaz na jedan ili više jezika.

 • Ovo je jedino opravdano ukoliko treba upozoriti određen segment posetilaca na sadržaj samog sajta.

 • Pri kreiranju se Početna stranica mora sačuvati pod nazivom index.htmliliindex.htm


Upotreba teksta

 • Tekst je na Web stranici mnogo važniji od grafike.

 • Ono što će privući pažnju najvećeg broja posetilaca su sadržaj, naslovi i nazivi slika.

 • Da tekst ne bi oterao korisnike sa sajta postoje određena pravila kojih se pri pisanju za Web treba pridržavati.


Standardni tipslova:

 • Standardni tip slova je npr. Times New Roman, Verdana, Arial i ostali stilovi koje korisnici već imaju instalirane na svom računaru.

 • Upotreba slova na Webu može stvarati ozbiljne probleme ukoliko stil kojim smo pisali na stranama nije instaliran na korisnikovom računaru.

 • Nekad je najbolje uopšte ne definisati vrstu slova već prihvatiti podrazumevanu.

 • Ukoliko ipak želimo da koristimo neka neobična slova najbolje je da se navede nekoliko mogućih alternativa.


 • Jedan od načina je da se u HTML kod unese više alternativa stilova:

  <font face=“Chiller,Bauhaus 93,Arial”>Ovdedodje vaš tekst </font>

 • Ovo znači da će ukoliko posetilac stranice na svom kompjuteru nema instaliran prvi stil, tekst biti prikazan u sledećem definisanom stilu sa liste.

 • Time se povećava verovatnoća da će tekst biti učitan na korisnikovom računaru u nekom od predviđenih stilova i omogućava nam da planiramo krajnji izgled naše Web prezentacije.


Tekstovi treba da budu kratki:

 • Pri kreiranju za Web treba imati u vidu da je čitanje sa ekrana 25% sporije od čitanja sa papira.

 • Korisnici se osećaju nelagodno dok čitaju sa monitora i ne vole da pomeraju tekst u prozoru.

 • Zbog svega toga temu na Webu treba pokriti sa 50% manje materijala od onog koji bi bio upotrebljen za štampani tekst.


Tekstovi treba da budu pregledni:

 • Pri pisanju za Web se treba pridržavati metoda kojim se služe novine tzv. “metod obrnute piramide”.

 • Ovaj metod se koristi da bi se posetioci na kratak i jasan način upoznali sa sadržajem Web prezentacije pomoću odgovora na pitanja:

  - ko ?

  - šta ?

  - gde ?

  - kada ?

  - kako ?

  - zašto ?


Tekstovi bi trebalo da su podeljeni i povezani:

 • Često se dešava da korisnici na Webu čitaju samo prvu rečenicu svakog pasusa.

 • Tematske rečenice su zbog toga veoma bitne kao i pravilo “jedna ideja po pasusu”

 • Tekst se može skratiti bez žrtvovanja sadržaja tako što će se podeliti na više delova povezanih hipervezama.

 • Na taj način svaka strana može biti kratka a da istovremeno ceo hiperprostor sadrži znatno više informacija nego što bi moglo da stane u jedan štampani članak.


Tekstovi treba da budu jasni:

 • Tekst treba da bude napisan običnim jezikom.

 • Zamršene rečenice i složeno pisanje se na Webu još teže razumeju.

 • Humorom se treba služititi umereno. Pošto korisnici samo pregledaju tekst, nekad neće biti u stanju da odrede kada je pisac duhovit a kada sarkastičan.

 • Takođe upotreba metafora treba da bude krajnje ograničena.


Upotreba boja

 • Približno 8 do 10 procenata stanovništva ima neki oblik daltonizma.

 • Od tog procenta oko 0.5% predstavljaju žene dok ostatak čine muškarci.

 • Ovo je bitno pri izboru ciljne grupe Web prezentacije.


 • Boju treba koristiti namenski i umereno da bi se:

  - skrenula pažnja na određene informacije;

  - pokazali uzajamni odnosi elemenata;

  - napravila razlika između pojedinih područja;

  - pomoglo korisnicima da pamte;

  - prikazali objekti na realističan način;

  - povećala vizuelna dopadljivost.


Boja pozadine i boja tekstatreba da budu u

što većem kontrastu:

 • Najbolju čitljivost na beloj pozadini obezbeđuju:

  Crni tekst

  Braon tekst

  Tamno zeleni tekst

  Tamno plavi tekst


Najgoru čitljivost obezbeđuju:

...i razne druge kombinacije sa malim kontrastom.


 • Kombinacije koje omogućavaju najbolju preglednost za kratke delove teksta su:


Upotreba slika

 • Najčešći grafički formati na Webu su:

  1. GIF (Graphic Interchange Format)

  2. JPEG (Joint Photographic Experts Group) i

  3. PNG (Portable Network Graphics)


 • Format GIF odlično komprimuje grafiku bez gubitka na kvalitetu slike. Ima 256 boja.

 • GIF89A podržava:

  1. Animaciju(sadrži u sebi više slika pa se naizmeničnim ponavljanjem tih slika dobija mala animacija);

  2. Transparentnost (izjednačavanje boje pozadine slike sa bojom stranice);

  3. Preplitanje (slike se učitavaju brzo u celoj veličini ali sa niskom rezolucijom a potom se prikazuju u punoj rezoluciji).


 • U JPEG formatu se obično čuvaju kvalitetnije fotografije jer ovaj format podržava 16 miliona boja.

 • Fajlovi su dobro komprimovani, tako da se fotografije relativno brzo učitavaju.

 • Postoji više opcija kompresije u zavisnosti od stepena gubitka detalja (Low, Medium, High, i Maximum).

  0-40 = slab kvalitet;

  40 - 60 = prihvatljiv kvalitet;

  60 - 80 = visok kvalitet;

  80-100 = maksimalan kvalitet.


 • PNGje još jedan format podržan od strane novijih Web čitača a kombinuje funkcionalnosti gif-a i jpeg-a. Postoje dva tipa ovog formata:

  1. PNG-8, sadrži 8 bitnu informaciju o bojama(slično GIF-u), ne podržava animaciju ali podržava transparetnost i to mnogo bolje nego GIF;

  2. PNG-24, sadrži 24 bitnu informaciju o bojama,ekvivalentan je JPEG-u i poseduje sličnu kompresiju.


 • Neke od najboljih alatki za obradu slika su: Adobe Photoshop CS2, Macromedia Fireworks8 i Flash8.

 • Pri obradi slika je uvekbolje da se ne vrši obradu gotovih JPEG i GIF fajlova, već originalnih slika.

 • Slikebi na Web prezentaciji bilo poželjno staviti u jedan direktorijum kao bi se keširale (snimile kod korisnika) čime se ubrzava vreme učitavanja stranice.


-Statistika posećenosti-

 • Postoje sajtovi koji generišu kod koji treba postaviti u HTML dokument radi praćenja posećenosti sajta npr. www.statcounter.com

 • Boljistatistički program obično nude provajderi na čijem se serverunalazi Web prezentacija.

 • On će pomoći da pratimo ne samo statistiku posećenosti, već i koje browsere koriste posetioci, koje operativne sisteme, konfiguracije...


 • Kako Srbi pretražuju Internet:


Kako to rade u svetu:

 • 1998 godine se u proseku tražilo upisivanjem 1.2 reči

 • 2004 godine se u proseku tražilo upisivanjem 2.5 reči

 • 2006 godine se u proseku tražilo upisivanjem 3.3 reči.

 • Sa porastom broja reči glašivači dobijaju sve bolje korisnike a sami korisnici su zadovoljniji rezultatima pretrage.


 • Ovo je bitno znati pri postavljanju ključnih reči u okviru Meta taga.

 • Meta tag ima ulogu da pretraživačima odn. njihovim robotima da informacije o tome kakav sadržaj obrađuje neki sajt.

 • Ako se u ovaj tag smeste ključne reči koje su u vezi sa sadržajem stranice, on će mnogo pomoći da se podigne rang sajta u rezultatima pretraživanja.

 • <meta name=“keywords" content=“Ovde dođu ključne reči" />

 • <meta name=“description" content=“Ovde dođe kratak opis" />


Još nekoliko pravila:

 • Da bi se izbeglo da izgled stranice zavisi od Web čitača u kojem se pregleda, u HTML-une treba zadavati elemenate koji su svojstveni nekim Web čitačima a nisu podržani u ostalima. Zbog toga Web prezentaciju treba obavezno proveriti u nekoliko popularnih pretraživača. (npr. Netscape Navigator ne podrzava atribut color za horizontalne linije)

 • Tabele ne treba definisati u fiksnim širinama i dužinama već u procentima od raspoložive veličine ekrana.


 • Da kasnije ne bi došlo do problema prilikom prenošenja prezentacije sa našeg računara na server treba sepridržavati sledećeg:

  1. Nazive stranica i nazive svih elemenata na sajtu treba pisati malim slovima i sastavljeno (razmak treba zameniti znacima “-” ili“_”).

  2.Web stranice moraju biti organizovane u pažljivo osmišljene direktorijume koji sadrže sve što se nalazi u jednoj Web prezentaciji.

  Nakon završetka kreiranja potrebno je ove direktorijume postaviti na server i to je to!!!


SREĆNO U KREIRANJU !!!


ad
 • Login