V rd och omsorg 1
Download
1 / 36

Vård och omsorg 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vård och omsorg 1. Lagstiftning. Socialtjänstlagen en ramlag. På demokratins och solidaritetens grund främja människors: - ekonomiska och sociala trygghet - jämlikhet i levnadsvillkor - aktiva deltagande i samhällslivet frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Vård och omsorg 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vård och omsorg 1

Lagstiftning


Socialtjänstlagen en ramlag

 • På demokratins och solidaritetens grund främja människors:

 • - ekonomiska och sociala trygghet- jämlikhet i levnadsvillkor- aktiva deltagande i samhällslivet

 • frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

 • Respekt för människors självbestämmande och integritet(frivillighet)


Socialtjänsten

 • Kommunens ansvar

 • Kommunen får sluta avtal med annan om att fullgöra socialtjänstens uppgifter. Dock inte myndighetsutövning.

 • Svara för -omsorg och service-upplysningar, råd-stöd och vård-ekonomisk hjälp och annat biståndtill familjer och enskilda som behöver det.


Vissa uppgifter socialtjänsten

 • Socialtjänsten bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra.

 • Bör tillhandahålla sociala tjänster såsom rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, socialjour eller jämförlig verksamhet.


Grupper som socialtjänsten har särskilt ansvar för

 • Barn och unga

 • Äldre

 • Funktionshindrade

 • Missbrukare

 • Personer som vårdar eller stödjer närstående.

 • Brottsoffer(särskilt kvinnor och barn som varit utsatta för eller bevittnat våld eller andra övergrepp)


Särskilda bestämmelser gällande äldre människor

Äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande(värdegrund)

Få goda bostäder och ge dem som behöver hjälp och stöd i hemmet.

Ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Den äldre ska, så längt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.


Särskilda bestämmelser gällande äldre människor

Kommunen skall:- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden för äldre samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om verksamheten för äldre.- samverka med landsting, andra samhällsorgan i planering för äldre


Särskilda bestämmelser för människor med funktionshinder

Socialnämnden skall:- verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra- medverka till att den enskilde får meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt anpassat till hans eller hennes behov av särskilt stöd- inrätta bostäder med särskild service


Särskilda bestämmelser för människor med funktionshinder

Socialnämnden skall:- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med psykiska, fysiska funktionshinder och i uppsökande verksamhet upplysa om sin verksamhet- planera insatser för människor med psykiska och fysiska funktionshinder- samverka med landstinget och andra samhällsorgan, organisationer


Särskilda bestämmelser för personer som vårdar eller stödjer närstående

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.


Familjehem och HVB-hem

 • Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende


Rätten till bistånd

Biståndsparagrafen 4 kap 1§Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.


Bistånd

Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1 § om det finns skäl för det.

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för1. livsmedel, kläder o skor, lek o fritid, förbrukningsvaror, hälsa o hygien samt dagstidning, telefon och radio och tv-avgiftRiksnorm.2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.


Överklagande

Många beslut av Socialnämnden enligt denna lag bl a biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol(länsrätten)


Tillsyn

Socialstyrelsen utöver tillsyn över socialnämnden, hvb-hem, särskilda boenden samt för annan verksamhet som bedrivs på uppdrag av socialnämnden.

Från 2013-06-01 ny tillsynsmyndighet; Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn för socialtjänsten och hälso och sjukvården.


Anmälningsplikt – barn som far illa

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden1.myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom2.andra myndigheter inom socialtjänsten, hälso och sjukvården, kriminalvården, rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet3. anställda hos sådana myndigheter(ovan)


Anmälningsplikt – barn som far illa

4. verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso och sjukvårdens område eller socialtjänstens område.

Verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för psykisk eller fysisk misshandel i hemmet.


Anmälningsplikt missförhållanden – Lex Sarah

Den som fullföljer uppgifter inom socialtjänsten eller vid SIS ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som rör den som får insatser inom verksamheten.

Rapporteringsskyldig till:- i enskild verksamhet till den som driver verksamheten-vid SIS-verksamhet till ledning- i övrigt till berörd socialnämnd.


Anmälningsplikt missförhållande – Lex Sarah

Den som tar emot anmälan ska informera den som anmäler om plikter.

Den som tar emot anmälan ska informera berörd socialnämnd om rapporter.

Missförhållande eller påtaglig risk där för ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

Allvarliga missförhållande(eller allvarlig påtaglig risk för) ska snarast anmälas till Socialstyrelsen.


Dokumentation Socialtjänstlagen

 • Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

 • Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.


Dokumentation Socialtjänstlagen

 • Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.


Tvångsvård för unga

 • Lagen om vård av unga i vissa fall – LVU

 • Till personer under 18 år om vård ej kan ges med samtycke.Om fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att den unges utveckling eller hälsa skadas(miljöparagrafen)eller


Tvångsvård unga

 • om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. (beteendeparagrafen)


Tvångsvård för unga

 • Vård enligt LVU beslutas av förvaltningsrätt(Länsrätten). Socialnämnden utreder och ansöker om vård enligt LVU.

 • Vård enligt LVU kan bedrivas på särskilda ungdomshem(SIS-institutioner), på HVB-hem eller i familjehem. Du kan också vårdas enligt LVU i det egna hemmet men vården inleds utanför hemmet.


Tvångsvård unga

 • LVU-vården ska upphöra när vården inte längre behövs.Senast när den unge är 18 år i miljöfallen och senast när den unge är 21 år i beteendefallen.


Tvångsvård missbrukare

 • Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

 • Tvångsvård syftar till att motivera missbrukaren att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk.

 • Tvångsvården ska upphöra så fort som syftet med vården uppnåtts och senast när vården pågått i sex månader.


Kriterier LVM

1. någon till följd av missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt SoL eller på något annat sätt, och3. han eller hon till följd av missbruketa) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig farab)löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, ellerc)kan befaras att allvarligt skada sig själv eller någon närstående


Beslut LVM

Förvaltningsrätt beslutar om LVM

Anmälningsskyldighet; Myndigheter som regelbundet kommer i kontakt med missbrukare är skyldiga att anmäla.Inom hälso- och sjukvården är det läkare som är skyldiga att anmäla.

Socialnämnden utreder och ansöker om LVM hos förvaltningsrätt.


Vård LVM

 • Den som dömts till LVM får inleda vården på ett LVM-hem. LVM-vården kan sedan flyttas till annat hvb-hem när frivilligare former av vård är möjligt.


Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

 • Målet är att människor med omfattande och varaktiga funktionshinder ska garanteras goda levnadsvillkor. Den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

 • Med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet(frivillighet)

 • Rättighetslag


LSS

 • Tre personkretsar:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  3. Andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.


LSS - Insatser

Kommunen ansvarar för alla insatser enligt LSS utan den första insatsen som landstinget ansvarar för.

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.(landstingets ansvar)


LSS - insatser

2. Biträde av personlig assistens eller ekonomiskt stöd för sådan assistens om behovet inte täcks av beviljade assistenstimmer enligt socialförsäkringsbalken(Försäkringskassan)Personlig assistens= personligt utformat stöd till ex. att klä sig, måltider, personlig hygien, kommunicera med andra.


LSS insatser

3. Ledsagarservice

4. Biträde av kontaktperson.

5. Avlösarservice i hemmet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,


LSS insatser

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annat särskilt anpassad bostad för vuxna,

10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.


Insatser enligt LSS för äldre

 • Insatser till biträde av personlig assistens kan endast beviljas till personer över 65 år om insatsen beviljats innan personen fyllt 65 år.Insatserna får inte utökas efter det att personen fyllt 65 år.


ad
 • Login