เอกสาร
Download
1 / 34

เอกสาร สรุปการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

เอกสาร สรุปการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธ กิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปรัชญา การประสานงาน บริการที่ดี และการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของความสำเร็จ วิสัยทัศน์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เอกสาร สรุปการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน' - sasha-whitaker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เอกสารสรุปการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปรัชญา

การประสานงาน บริการที่ดี และการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของความสำเร็จ

วิสัยทัศน์

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีการประสานงาน อำนวยความสะดวก การให้บริการ

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและให้บริการวิชาการที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบัน

อุดมศึกษาอื่นอย่างมีส่วนร่วมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

15ธ.ค. 2553


ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พันธกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวก และบริการตามข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำกับดูแลงานธุรการและการเงิน

ของบัณฑิตวิทยาลัย และประสานงานการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น

และสถาบันอื่น

15ธ.ค. 2553


นโยบายคุณภาพ และ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นโยบายคุณภาพ

มุ่งทำหน้าที่อำนวยการด้านการบริการ และประสานงานการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาอย่างมีระบบ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สนับสนุน และกำกับ

ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา


ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รองศาสตราจารย์พิศมัย หาญสมบัติ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ปิยะนุช เส็งชา

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

อาจารย์เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นายวิทยากร อ้วนสะอาด

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

นายวรวัฒน์ รักดี

เจ้าหน้าที่เทคนิคโสตทัศนศึกษา

และสารสนเทศ

นางสาวเทพธิดา จงสุขสันติกุล

นักวิชาการบัณฑิตศึกษา

นางสาวรัชนี มีพันธ์

นักวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวสุวภัทร แหยมประเสริฐ

นักวิชาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

นายนิติธร อุ่นคำปา

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

15ธ.ค. 2553


ภาระหน้าที่ตามมาตร 8 การประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

การประกันคุณภาพภายใน

ภาระหน้าที่

ตามมาตรา 8


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา - สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสอน

- สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาชีพครู - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรที่จะเปิดสอนในอนาคต

คณะครุศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิต

- สาขาวิชาการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

- สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการองค์กรท้องถิ่น


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรที่จะเปิดสอนในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อผสม

คณะเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาวิชาบริหารทรัพยากรเกษตร


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การผลิตบัณฑิต

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 - 2553

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552

984

984

935

776

437

466

417

229


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การบริการวิชาการ โครงการที่ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2552 – 2553

1. โครงการอบรมของบัณฑิตวิทยาลัย

- อบรมเทคนิค หลักการพิมพ์และรูปแบบการทำผลงานวิชาการ การทำวิทยานิพนธ์

- อบรมหลักการและรูปแบบการพิมพ์รายงาน งานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์

- อบรมการเขียนเค้าโครงงานวิจัย / วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ - อบรมเทคนิคการเขียนบทความจากงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่

- อบรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

2. โครงการเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ โดยการประชุม

- เผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

3. โครงการงานวิจัย

- สำรวจความต้องการของประชาชนในการพัฒนาในด้านการศึกษาต่อและการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4. โครงการห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย

- ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การบริการวิชาการ โครงการที่ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2552 – 2553

โครงการต่างๆของบัณฑิตวิทยาลัย

- ส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บัณฑิตวิทยาลัย

- การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

- สำรวจติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต

- พัฒนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา

- แสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การบริการวิชาการ โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ในปีงบประมาณ 2554

โครงการอบรมต่างของบัณฑิตวิทยาลัย

- อบรมการเขียนเค้าโครงจากงานวิจัย

- การเขียนบทความจากงานวิจัย

- ฝึกอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระยะสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

- อบรมคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

- อบรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

- อบรมแนะแนวเพื่อการวิจัย

- อบรมสถิติในการวิจัย

โครงการเผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ โดยการประชุม

- เผยแพร่งานวิทยานิพนธ์ และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

- การฝึกอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระยะสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการงานวิจัย

- งานวิจัยที่ก่อประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

- สำรวจติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต

- สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การบริการวิชาการ โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ในปีงบประมาณ 2554

โครงการต่างๆของบัณฑิตวิทยาลัย

- ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- ส่งเสริมการลดขั้นตอนการให้บริการการจัดบัณฑิตศึกษา

- ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย

- การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

- ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในบัณฑิตวิทยาลัย

- พัฒนาอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา

- พัฒนาการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย

- ส่งเสริมการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าของบัณฑิตวิทยาลัย

- ส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี บัณฑิตวิทยาลัย

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริฯ


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

โครงการในอนาคต

- โครงการอาคารสนับสนุนการจัดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

- แก้ไขข้อบังคับให้สามารถเปิดหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย

- โครงการพัฒนาวารสารบัณฑิตให้เป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับ ตอบสนองต่อปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้หลากหลายครบ

ตามระดับปริญญาตรี

- โครงการผลักดันให้มีหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

- โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ สามารถนำผลการอบรมมาเทียบโอนได้


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การวิจัย / วิทยานิพนธ์


ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8 การประกันคุณภาพภายใน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บรูณาการให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

 • ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /

 • สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 • - กิจกรรมเทศน์พระมาลัยและเทศน์มหาชาติ

 • - โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้บริหารเนื่องในวันมหาสงกรานต์

 • - ตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 • ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

 • - ฯลฯ


แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)ของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดำเนินงานประกันคุณภาพภายนอก 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ปีงบประมาณ 2549 ร้อยละจากบทความของวิทยานิพนธ์ ปริญญาโทที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ ปริญญาโททั้งหมด คะแนนที่ได้ 1 คะแนน

ปัจจุบัน เป็นแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552

อยู่ในตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละ 75.47 คะแนนที่ได้ 5 คะแนน

และ แผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553

อยู่ในตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละ 82.14 คะแนนที่ได้ 5 คะแนน


แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพในของบัณฑิตวิทยาลัยแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพในของบัณฑิตวิทยาลัย

(หมายเหตุ) สนับสนุนการประกันคุณภาพ (สมศ) ให้กับมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.7 การนำเสนอบทความจากวิทยานิพนธ์


แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย


การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยมีทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน

ประเมินตนเอง (คะแนนเต็ม 5) ได้ 4.65 คะแนน

คณะกรรมการประเมิน ได้ 3.97 คะแนน

อยู่ในระดับ มาก

แผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยมีทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมิน

ประเมินตนเอง (คะแนนเต็ม 5) ได้ 4.13 คะแนน

คณะกรรมการประเมิน ได้ 4.16 คะแนน

อยู่ในระดับ มาก


การบริหารการเงินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย และ

งบประมาณเงินรายได้

การหารายได้ / งบประมาณอื่น

ผลงาน


งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย และ งบประมาณเงินรายได้

 • กระบวนการจัดสรรงบประมาณบัณฑิตศึกษา

 • 1. กองนโยบายและแผนชี้แจงแนวทางการเขียนแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • 2. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ

 • 3. บัณฑิตวิทยาลัยเชิญคณะและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประชุมเพื่อจัดสรร

 • งบประมาณตามกรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

  • 3.1 งบประมาณที่ได้รับ หักเข้ามหาวิทยาลัย 20 %

  • 3.2 งบประมาณคงเหลือ 80 % แล้ว นำมาคิดเป็น 100 % และจัดสรรใหม่

  • 3.3 จัดสรรงบประมาณตามอัตราส่วน คือ คณะได้รับ 70 % บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับ 30 % และ

  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ – น่านจัดสรรเฉพาะค่าบำรุงวิทยาเขต

 • 4. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยรวบรวมจากคณะและ

 • ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอกองนโยบายและแผน

 • 5. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงเริ่มใช้งบประมาณ


งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย และ งบประมาณเงินรายได้

สรุปงบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553


การบริหารการเงิน และ งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย และ งบประมาณเงินรายได้

สรุปงบประมาณบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553


งบประมาณบัณฑิตวิทยาลัย และ งบประมาณเงินรายได้

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

1. การรายงานผลการใช้งบประมาณตามไตรมาสเสนอต่อมหาวิทยาลัย

2. การรายงานการใช้เงินงบประมาณต่อคณบดีทุกเดือน

3. การประชุมหรือแจ้งกระตุ้นเตือนการใช้งบประมาณตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง คือ

ไตรมาสที่ 1 = 20% ไตรมาสที่ 2 = 44% ไตรมาสที่ 3 = 68% ไตรมาสที่ 4 = 93%

4. การใช้ระบบ MIS ในการจัดการการเงินและพัสดุ ที่มีความเที่ยงตรง

ง่ายต่อการตรวจสอบ


การบริหารการเงิน และ งบประมาณเงินรายได้

การหารายได้ / งบประมาณอื่น


ความพึงพอใจ และ งบประมาณเงินรายได้

สรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ ของบัณฑิตวิทยาลัย


นโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 • กระจายอำนาจบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

 • ในหน่วยงานโดยมอบหมายงานให้บุคลากร

 • 2. จัดระบบกลไก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเอง ทั้งการอบรม

 • ประสบการณ์

 • 3. ส่งเสริม ติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร

 • ทุกตำแหน่ง

 • 4. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้

 • และทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 • - การสัมมนา

 • - การจัดการความรู้

 • - การพัฒนางานบริหารและการบริการ


แนวปฏิบัติที่ดี นโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง(Good Practices)

โครงการ : การพัฒนานักศึกษา : การทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมายหลัก คือ

1. เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอ มีความรู้ความชำนาญ

หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ที่ทำวิจัย

2. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ

3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ และเสนอความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาเรียบเรียง

ประมวลผลความรู้ ความคิด ได้อย่างมีระเบียบ มีเหตุผล และมีมาตรฐานทางวิชาการ

4. เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนการการจัดทำวิทยานิพนธ์


เข้านโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องคลินิควิทยานิพนธ์เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เข้าใจ

แผนการทำวิทยานิพนธ์กำหนดระยะเวลาจบ

มีการอบรมการทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2วัน

โครงการเทคนิคการเขียนบทความจากงานวิจัย

เพื่อการเผยแพร่

ไม่ผ่าน

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต

เสนอชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

ผ่าน

โครงการอบรมการเขียนรายงานวิจัย รายงานวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)

นำบทความวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่

กระบวนการทำวิทยานิพนธ์

ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และขอสำเร็จการศึกษา

จัดทำวิทยานิพนธ์ตามแผนใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

เข้าสอบวิทยานิพนธ์


แนวปฏิบัติที่ดี นโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง(Good Practices)

บทสรุป/ผลการดำเนินงาน

1. ลดปัญหาการทำวิทยานิพนธ์

2. ทำให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์

3. เพื่อให้มีจำนวนบทความเผยแพร่มากขึ้น

สรุป

จะเห็นได้ว่ามีจำนวนนักศึกษาจบเพิ่มขึ้น ดังนี้

ปี 2552 มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 82 คน

ปี 2553 มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 107 คน


“Learn More”นโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ไม่แพงอย่างที่คาด

ไม่ยากอย่างที่คิด

เรียนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ขอขอบพระคุณคะนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


ad