szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep warszawa maj czerwiec 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP) Warszawa, maj/czerwiec 2012. Program spotkania. Harmonogram etapu praktycznego. Organizacja etapu praktycznego. Zadania PZNEP i asystenta technicznego. Przebieg etapu praktycznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP)' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szkolenie przewodnicz cych zespo w nadzoruj cych etap praktyczny pznep warszawa maj czerwiec 2012
Szkolenie

przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (PZNEP)

Warszawa, maj/czerwiec 2012

program spotkania
Program spotkania
 • Harmonogram etapu praktycznego.
 • Organizacja etapu praktycznego.
 • Zadania PZNEP i asystenta technicznego.
 • Przebieg etapu praktycznego.
 • Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych.
 • Procedura drukowania.

2

slide3
Zawody, w których egzamin przeprowadzany jest na stanowiskach wymagających specjalistycznego wyposażenia
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik prac biurowych
 • technik informatyk
 • ratownik medyczny
 • asystent operatora dźwięku
 • technik mechanizacji rolnictwa
 • fototechnik
 • technik teleinformatyk
 • technik analityk
 • technik geodeta
 • technik telekomunikacji
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik cyfrowych procesów graficznych

3

slide4
Etap praktyczny przeprowadzany jestwedług harmonogramu OKE w Warszawie

I zmiana – 9.00

II zmiana – 15.00

19 czerwca (wtorek)

20 czerwca (środa)

21 czerwca (czwartek)

22 czerwca (piątek)

Harmonogram etapu praktycznego

4

co zdaj cy przynosi na etap praktyczny
Co zdający przynosi na etap praktyczny?

Dowód tożsamości ze zdjęciem oraz

przybory/materiały/odzież ochronną zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.oke.waw.pl

(Egzamin zawodowy/Komunikaty/Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2012)

komunikat z 11 maja 2012

7

etap praktyczny egzaminu przeprowadza znep powo any przez koe
Etap praktyczny egzaminu przeprowadza ZNEP powołany przez KOE

W skład ZNEP wchodzą:

 • dla absolwentów, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac
  • przewodniczący (nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego)
  • co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie
 • dla absolwentów, którzy opracowują projekt realizacji określonych prac i wykonują określoną pracę na stanowisku
  • przewodniczący (nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie objętym egzaminem)
  • co najmniej dwóch nauczycieli - jako członkowie

Spośród osób wchodzących w skład ZNEP co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole/placówce

8

etap praktyczny egzaminu przeprowadza znep powo any przez koe1
Etap praktyczny egzaminu przeprowadza ZNEP powołany przez KOE

W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym, którzy prowadzili zajęcia ze zdającymi w ostatnim roku kształcenia.

Do przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych oraz do obsługi technicznej sprzętu może być wyznaczony asystent techniczny (obecny w sali egzaminacyjnej lub przyległej – nie wchodzi w skład ZNEP).

Przewodniczący, członkowie ZNEP oraz asystent techniczny są zobowiązani do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji.

9

podczas egzaminu
Podczas egzaminu
 • w sali musi być przez cały czas co najmniej 3 członków ZNEP(w przypadku konieczności opuszczenia sali, do sali wchodzi KOE)
 • członkowie ZNEP muszą mieć wyłączone komórki
 • wyjście zdających do toalety – wyjątkowo i pod nadzorem (koniecznie odnotować ten fakt w protokole – Zał. III.2)

10

absolwenci ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si
Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/kształcenia specjalnego
 • mogą mieć wydłużony czas trwania egzaminu maksymalnie o 30 minut
 • zdają egzamin w osobnym pomieszczeniu – dodatkowy ZNEP.

11

czas trwania etapu praktycznego
Czas trwania etapu praktycznego

Wszystkim zdającym na stanowiskach egzaminacyjnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przysługuje dodatkowo 20 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.

W czasie tych 20 minut zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją, sprzętem oraz ze stanowiskiem egzaminacyjnym.

W tym czasie nie mogą rozpocząć rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

12

zgodnie z procedurami przewodnicz cy odpowiada za
Zgodnie z procedurami przewodniczący odpowiada za
 • przygotowanie sali egzaminacyjnej na każdą zmianę egzaminu
 • przygotowanie stanowisk zgodnie ze wskazaniami CKE dla danego zawodu
 • działanie sprzętu komputerowego oraz maszyn i urządzeń
 • przebieg egzaminu zawodowego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych
 • skompletowanie i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych (w tym za jakość zapisu plików na płycie CD dla wskazanych zawodów)
 • sporządzenie dokumentacji z przebiegu egzaminu

13

zadania asystenta technicznego
Zadania asystenta technicznego

Przed egzaminem:

 • przygotowuje stanowiska egzaminacyjne przed każdą zmianą zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do OE z materiałami egzaminacyjnymi (w tym 1 rezerwowe)
 • odłącza dostęp do Internetu (na stanowiskach z komputerem)

Podczas egzaminu:

 • wykonuje polecenia PZNEP
 • zapewnia sprawność sprzętu (na polecenie PZNEP usuwa usterki techniczne)
 • na stanowiskach z komputerem może drukowaćwyłączniena polecenie PZNEPtylkoprzekazane efekty prac zdających
 • przez cały czaspozostaje na swoim stanowisku (nie chodzi po sali)
 • zapewnia zdającemuza każdym razem ten sam „czysty” nośnik pamięci (na stanowiskach z komputerem)
 • Po egzaminie:
 • archiwizuje (dla wskazanych zawodów) i usuwa efekty pracy zdających ze wszystkich stanowisk egzaminacyjnych

14

zadania asystenta technicznego w zawodzie ratownik medyczny
Zadania asystenta technicznegow zawodzie ratownik medyczny

Przed egzaminem:

 • wraz z PZNEP sprawdza sprawność sprzętu,
 • przygotowuje stanowisko egzaminacyjne z fantomem przed każdą zmianą - zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do OE z materiałami egzaminacyjnymi,
 • na polecenie PZNEP przeprowadza instruktaż stanowiskowy (bhp)

Podczas egzaminu:

 • wykonuje polecenia PZNEP,
 • zapewnia identyczne warunki zdawania egzaminu – przygotowuje stanowisko egzaminacyjne do wykonania zabiegu dla kolejnych zdających) (zgodnie z wytycznymi CKE),
 • przez cały czaspozostaje na swoim stanowisku (nie chodzi po sali).

15

asystent techniczny
Asystent techniczny
 • jest zobowiązany do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji
 • podpisuje oświadczenie o postępowaniu z materiałami niejawnymi

16

przed egzaminem 8 00 lub 14 00
Przed egzaminem800lub 1400

uczestniczenie w odprawie PZNEP,

odebranie od KOE listy zdających oraz kompletu druków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu,

przejście pod sale i powitanie zdających,

przypomnienie o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz niedozwolonych przez CKE materiałów i przyborów.

sprawdza warunki techniczne przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w tym stanowisko do drukowania oraz sprawność sprzętu,

informuje PZNEP o stanie przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz o zastosowanych w pracowni rozwiązaniach technicznych w zakresie drukowania na stanowiskach komputerowych.

ASYSTENT

ZNEP

18

slide19
sprawdzenie obecności i tożsamości zdających,

przeprowadzenie losowania stanowisk,

odebranie od KOE materiałów egzaminacyjnych,

przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego (bhp),

zebranie od zdających podpisów potwierdzających odbycie instruktażu stanowiskowego (na liście HERMES),

poinformowanie zdających o nie wydawaniu dodatkowych kartek

poinformowanie zdających o przebiegu egzaminu ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedurę drukowania.

uczestniczenie w instruktażu stanowiskowym, a w przypadku prośby PZNEP przeprowadzenie takiego instruktażu ( również w zakresie drukowania).

ASYSTENT

ZNEP

Przed egzaminem830lub 1430

19

przed rozpocz ciem egzaminu 9 00 lub 15 00
Przed rozpoczęciem egzaminu900lub 1500

rozdanie zdającym zestawów egzaminacyjnych,

polecenie zdającym sprawdzenia kompletności i czytelności arkuszy egzaminacyjnych,

wymiana zestawów egzaminacyjnych zdającym, którzy zgłosili, nieprawidłowości w arkuszach,

polecenie zakodowania kart pracy egzaminacyjnej i kart oceny,

polecenie zapoznania się z Informacją dla zdającego

stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu.

ASYSTENT

ZNEP

20

rozpocz cie egzaminu 9 xx lub 15 xx
Rozpoczęcie egzaminu9XXlub 15XX

ogłoszenie rozpoczęcia egzaminu,

zapisanie w widocznym miejscu:

czasu rozpoczęcia egzaminu (godz. 9.xx),

czasu rozpoczęcia rozwiązywania zadania (godz. 9.xx + 20 min.)

czasu zakończenia egzaminu (godz. 9.xx + 20 min + 240 min.),

nadzorowanie zdających, którzy zapoznają się z zadaniem i stanowiskiem (mogą włączyć komputery i uruchomić program,nie mogą zacząć rozwiązywaćzadania).

wyłącznie, gdy egzamin odbywa się na stanowiskach komputerowych stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu,

zapewnienie sprawności sprzętu, usuwanie awarii zgłaszanych przez PZNEP.

ASYSTENT

ZNEP

21

rozpocz cie rozwi zywania zadania 9 xx 20 min lub 15 xx 20 min
Rozpoczęcie rozwiązywania zadania9XX +20 min lub 15XX + 20 min

ogłoszenie rozpoczęcia rozwiązywania zadania,

zabezpieczenie:

niewykorzystanych materiałów egzaminacyjnych (nie mogą być naruszone),

błędnie wydrukowanych materiałów egzaminacyjnych.

wyłącznie, gdy egzamin odbywa się na stanowiskach komputerowych stała obecność w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym i otwartym zapleczu

ASYSTENT

ZNEP

22

podczas egzaminu1
Podczas egzaminu

nadzorowanie zdających,

reagowanie na przypadki zakłócenia pracy zdającym,

odebranie wszystkich materiałów egzaminacyjnych od tych zdających, którzy zrezygnowali lub wcześniej zakończyli prace,

drukowanie lud nadzorowanie procesu drukowania przeprowadzanego zgodnie z procedurą,

w zawodzie ratownik medyczny potwierdzanie wykonania zabiegu i wypełnianie karty wykonania zabiegu

ogłoszenie 30 min. do zakończenia egzaminu.

pozostawanie na swoim stanowisku (nie przemieszczanie się po sali),

nie przenoszenie nośników ani wydruków,

wykonywanie poleceń PZNEP (drukowanie efektów pracy zdających),

usuwanie awarii zgłaszanych przez PZNEP.

ASYSTENT

ZNEP

23

po up ywie czasu egzaminu
ogłoszenie zakończenia egzaminu i polecenie zdającym odłożenie prac na brzeg stolika,

zorganizowanie odbioru prac od zdających,

potwierdzenie podpisem wykonania zadania egzaminacyjnego na karcie pracy egzaminacyjnej,

w obecności przynajmniej jednego zdającego zapakowanie prac egzaminacyjnych (i ew. płyty CD) do bezpiecznej koperty, zaklejenie jej

w zawodzie technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, fototechnik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych archiwizowanie prac zdających na płycie CD (sprawdzenie nagrania),

sprawdzenie nagrania płyty

usuwanie efektów prac zdających ze wszystkich komputerów w sali

Po upływie czasu egzaminu

ASYSTENT

ZNEP

24

po up ywie czasu egzaminu1
opisanie bezpiecznej koperty

nadzorowanie usunięcia efektów prac zdających ze wszystkich komputerów,

sporządzenie protokołu przebiegu egzaminu,

przekazanie KOE prac zdających, niewykorzystanych nienaruszonych materiałów egzaminacyjnych oraz dokumentacji.

przygotowanie stanowisk na następną zmianę, jeżeli taka będzie przeprowadzana w ośrodku.

Po upływie czasu egzaminu

ASYSTENT

ZNEP

25

wz r nalepek z kodem kreskowym
Wzór nalepek z kodem kreskowym

Nalepka na kartę odpowiedzi – etap pisemny

Nalepka kontrolna – nie przyklejać !!!

Nalepka na Kartę Oceny

Nalepka na Kartę Pracy Egzaminacyjnej

26

slide27

Załącznik III.4a.

Zwrócenie uwagi na oznaczenie arkusza:

nazwę zawodu

i

numer zadania

Nowe zapisy na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

27

slide28

Załącznik III.4d.

Sprawdzenie wpisania daty urodzenia

Sprawdzenie wpisania numeru PESEL

Członek ZNEP wpisuje zauważone niezgodności

Sprawdzenie wpisanej liczby stron

Potwierdzenie wykonania zadania egzaminacyjnego – przewodniczący ZNEP

Podpis członka ZNEP

Sprawdzenie przyklejenia naklejki z kodem ośrodka i numerem PESEL

28

slide29

Załącznik III.4e.

BRAK

Sprawdzenie oznaczenia wybranego języka

Wpisał „BRAK” w przypadku, gdy nie napisał tego fragmentu pracy lub napisał go w języku polskim

UWAGA!

KARTY PRAC EGZAMINACYTJNYCH

należy pakować pogrupowane

wg języków

zgodnie z Instrukcją

(Załącznik I.4. „Procedury…”)

29

slide30

Załącznik III.4f.

Sprawdzenie wpisanej liczby załączników

30

przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych ze specjalistycznym wyposa eniem
Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych ze specjalistycznym wyposażeniem

Dla zawodów:

- technik geodeta

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik telekomunikacji

- technik analityk

- ratownik medyczny

 • Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodne z wyposażeniem w zawodzie na daną sesję egzaminacyjną i wskazaniami CKE dla zadania.
 • Przygotowanie stanowiska rezerwowego.
 • Przygotowanie zapasowych przyrządów, materiałów i przyborów.

31

przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych z wykorzystaniem komputera

Dla zawodów:

 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik prac biurowych
 • technik informatyk
 • asystent operatora dźwięku
 • fototechnik
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • W pracowni komputerowej musi być odłączony dostęp do Internetu.
 • Stanowiska egzaminacyjne przygotowane przed każdą zmianą - zgodnieze wskazaniamiCKE dostarczonymi do ośrodka egzaminacyjnego.
 • Powinno być przygotowane rezerwowe stanowisko egzaminacyjne oraz stanowisko do drukowania i nagrywania prac.

32

procedura drukowania
Procedura drukowania
 • Na 30 min przed zakończeniem egzaminu PZNEP przypomina o ustalonym czasie zakończenia egzaminu i zakończeniu drukowania przed upływem tego czasu.
 • W przypadku jednoczesnego zgłoszenia gotowości wydruku przez kilku zdających, PZNEP ustala kolejność drukowania.
 • Tylko i wyłącznieze względów technicznych jeżeli nie zostały wydrukowane prace wszystkich zdających przed upływem czasu egzaminu - należy wydrukować je po zakończeniu egzaminu, ale wszyscy zdający oczekujący na wydrukowanie pozostają na swoich stanowiskach i nie wykonują innych czynności związanych z egzaminem.

33

wykorzystanie komputera w zawodach technik informatyk technik mechatronik
Wykorzystanie komputera w zawodach:technik informatyk, technik mechatronik
 • Komputery nie mogą pracować w sieci.
 • W czasie egzaminu efekty pracy zdających (foldery opisane nr PESEL) przenoszone są na nośniku i drukowane przez PZNEP lub osobę wyznaczoną na stanowisku technicznym.
 • Po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np.143403_13130K_19_06_zm1).
 • Foldery z plikami zdających usuwane są z nośnika i ze wszystkich komputerów w sali.

34

slide35

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach:

technik informatyk i technik mechatronik

35

wykorzystanie komputera w zawodzie technik prac biurowych
Wykorzystanie komputera w zawodzietechnik prac biurowych
 • Komputery nie mogą pracować w sieci.
 • W czasie egzaminu efekty pracy zdających (foldery opisane nr PESEL) przenoszone są na nośniku i drukowane przez PZNEP lub osobę wyznaczoną na stanowisku technicznym.
 • Po zakończonym egzaminie foldery z plikami zdających usuwane są z nośnika i ze wszystkich komputerów w sali.

36

slide38
Wykorzystanie komputera w zawodach:technik ekonomista, technik rachunkowościINSERT GTna sesję letnią 2012 r. - wersja 1.28
 • Komputery pracują w sieci lokalnej z dostępną drukarką sieciową.
 • W czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego.
 • Jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony).
 • Po zakończeniu egzaminu usuwane są efekty prac zdających ze wszystkich komputerów w sali.

38

slide39

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach:

technik ekonomista i technik rachunkowości

39

wykorzystanie komputera w zawodach technik pojazd w samochodowych fototechnik
Wykorzystanie komputera w zawodach:technik pojazdów samochodowych, fototechnik
 • Komputery odłączone są od sieci lokalnej.
 • W czasie egzaminu zdający nagrywa efekty pracy na „czysty” nośnik oraz drukuje na stanowisku do drukowania.
 • Jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony).
 • Po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany

(np. 143403_13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów w sali.

40

slide41

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodach:

technik pojazdów samochodowych i fototechnik

wykorzystanie komputera w zawodzie technik cyfrowych proces w graficznych
Wykorzystanie komputera w zawodzietechnik cyfrowych procesów graficznych
 • komputery pracują w sieci lokalnej z dostępną drukarką sieciową
 • w czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego
 • jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony)
 • po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np. 143403_13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów

42

slide43

Podstawowa instrukcja drukowania w zawodzie

technik cyfrowychprocesów graficznych

wykorzystanie komputera w zawodzie technik teleinformatyk
Wykorzystanie komputera w zawodzietechnik teleinformatyk
 • komputery pracują w sieci lokalnej lub wg wskazań
 • w czasie egzaminu efekty pracy drukowane są przez zdającego, a w szczególnych przypadkach przez PZNEP
 • jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu - wszystkie załącza do pracy egzaminacyjnej, wybiera jedną wersję, pozostałe opisuje jako brudnopis (w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniony)
 • po zakończeniu egzaminu prace zdających są archiwizowane na płycie CD w jednym folderze podpisanym kodem ośrodka egzaminacyjnego, datą i numerem zmiany (np. 143403_13130K_19_06_zm2) i usuwane ze wszystkich komputerów

44

slide48

Dokumentowanie pracy zdającychw zawodach:technik geodeta, technik telekomunikacji, technik analityk i technik mechanizacji rolnictwa, ratownik medyczny

 • Efektem pracy mogą być m.in. wyniki pomiarów.
 • W zawodzie ratownik medyczny – przewodniczący ZNEP dołącza kartę wykonania zabiegu do karty pracy każdego zdającego (indywidualne karty wykonania zabiegu) lub zamyka w bezpiecznej kopercie z kartami prac zdających (karta wykonania zabiegu dla całej zmiany).

48

slide50

ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa

tel. 457-03-35 tel./fax 457-03-45

e-mail: [email protected]

http://www.oke.waw.pl

Wydział Egzaminów Zawodowych

tel. 457-03-28, 457-03-19, 457-04-74, 457-03-53

[email protected]

[email protected]

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

tel. 457-03-38, 457-03-36

[email protected]

Wydział Badań i Analiz

tel. 457-03-22, 457-03-12

50

ad