ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( PART ) พ.ศ.2554 - PowerPoint PPT Presentation

Part 2554
Download
1 / 45

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( PART ) พ.ศ.2554. วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน. ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงาน PART ปี 2554. ความหมาย/ที่มา/องค์ประกอบ ผลการประเมิน PART

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( PART ) พ.ศ.2554

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Part 2554

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) พ.ศ.2554

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4

สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน


Part 2554

ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงาน PART ปี 2554

 • ความหมาย/ที่มา/องค์ประกอบ

 • ผลการประเมิน PART

 • ปัญหา/อุปสรรค

 • แนวทางในการจัดทำรายงาน PART ปี 2554


Part 2554

ความหมายของPART

 • PART เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของผลผลิตของหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

 • Performance = ความสำเร็จของการดำเนินงานของผลผลิต

 • Assessment =ประเมิน (ก่อนให้งบประมาณ โดยดูจากความพร้อมเกี่ยวกับการออกแบบทิศทางและกลยุทธ์เพื่ออนาคต แผนปฏิบัติการและต้นทุนที่ของบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนในปัจจุบัน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา)

 • Rating = การจัดระดับหรืออันดับ

 • Tool = เครื่องมือ (หรือวิธีการ หรือเทคนิค) ไม่ใช่ระบบ (System)


Part 2554

ที่มาของการที่ต้องจัดทำรายงาน PART

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณ จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)


Part 2554

องค์ประกอบของเครื่องมือ PART

 • ประกอบด้วยชุดคำถาม 5 ชุด 30 คำถาม (100 คะแนน)

 • ชุดที่ 1 คำถามชุด ก : จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 6 คำถาม

  (10 คะแนน)

 • ชุดที่ 2 คำถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์ 7 คำถาม (20 คะแนน)

 • ชุดที่ 3 คำถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ 5 คำถาม

  (20 คะแนน)

 • ชุดที่ 4 คำถามชุด ง : การบริหารจัดการ 7 คำถาม (20 คะแนน)

 • ชุดที่ 5 คำถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์

  5 คำถาม (30 คะแนน)


Part 2554

ผลการประเมิน

84.10

77.26

76.00

74.85

65.23


Part 2554

ผลการประเมินจำแนกตามผลผลิต


Part 2553

ปัญหา-อุปสรรค จากการรายงานPARTปี 2553


Part 25531

ปัญหา-อุปสรรค จากการรายงาน PART ปี 2553(ต่อ)


Part 25532

ปัญหา-อุปสรรค จากการรายงาน PART ปี 2553(ต่อ)


Part 2554

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง (มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการฯ)

กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละผลผลิต/ข้อคำถาม

แนวทางการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ

ของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


Part 2554

การกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล/รายงาน PART


Part 2554

การกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล/รายงาน PART


Part 25541

ปฏิทินการดำเนินงานจัดทำรายงาน PART 2554


Part 2554

คำถามชุด ก : จุดมุ่งหมายและรูปแบบ


Part 2554

คำถามชุด ก : จุดมุ่งหมายและรูปแบบ


Part 2554

คำถามชุด ก : จุดมุ่งหมายและรูปแบบ


Part 2554

คำถามชุด ก : จุดมุ่งหมายและรูปแบบ


Part 2554

คำถามชุด ก : จุดมุ่งหมายและรูปแบบ


Part 2554

คำถามชุด ก : จุดมุ่งหมายและรูปแบบ


Part 2554

คำถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์


Part 2554

คำถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์


Part 2554

คำถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์


Part 2554

คำถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์


Part 2554

คำถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์


Part 2554

คำถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์


Part 2554

คำถามชุด ข : การวางแผนกลยุทธ์


Part 2554

คำถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ


Part 2554

คำถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ


Part 2554

คำถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ


Part 2554

คำถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ


Part 2554

คำถามชุด ค : ความเชื่อมโยงงบประมาณ


Part 2554

คำถามชุด ง : การบริหารจัดการ


Part 2554

คำถามชุด ง : การบริหารจัดการ


Part 2554

คำถามชุด ง : การบริหารจัดการ


Part 2554

คำถามชุด ง : การบริหารจัดการ


Part 2554

คำถามชุด ง : การบริหารจัดการ


Part 2554

คำถามชุด ง : การบริหารจัดการ


Part 2554

คำถามชุด ง : การบริหารจัดการ


Part 2554

คำถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์


Part 2554

คำถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์


Part 2554

คำถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์


Part 2554

คำถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์


Part 2554

คำถามชุด จ : การประเมินผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์


 • Login