Download

Standardy leczenia wspomagającego w chemioterapii


Advertisement
/ 40 []
Download Presentation
Comments
sani
From:
|  
(1121) |   (0) |   (0)
Views: 150 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Standardy leczenia wspomagającego w chemioterapii. Krzysztof Rożnowski Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Leczenie wspomagające - definicja.
Standardy leczenia wspomagającego w chemioterapii

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Standardy leczenia wspomagaj cego w chemioterapii l.jpgSlide 1

Standardy leczenia wspomagającego w chemioterapii

Krzysztof Rożnowski

Klinika Onkologii

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Leczenie wspomagaj ce definicja l.jpgSlide 2

Leczenie wspomagające - definicja

Celem leczenia wspomagającego (supportive care)jest uzyskanie możliwie największego komfortu,możliwości funkcjonowania i wsparcia socjalnegodla chorych i ich rodzin na każdym etapie chorobyi leczenia.

European Society for Medical Oncology

Cele leczenia wspomagaj cego l.jpgSlide 3

Cele leczenia wspomagającego

 • Zapewnienie skuteczności chemioterapii poprzez podanie zaplanowanej dawki terapeutycznej w odpowiednim czasie

 • Poprawa/utrzymanie jakości życia

 • Zapobieganie wystąpieniu zdarzeń niepożądanych

 • Zmniejszenie całkowitych kosztów leczenia

Leczenie wspomagaj ce l.jpgSlide 4

Leczenie wspomagające

Leczenie:

- Małopłytkowości

- Neutropenii

 • Niedokrwistości

 • Nudności i wymiotów

 • Zespołu wyniszczenia nowotworowego

 • Zespołu zmęczenia

 • Zaburzeń psychicznych

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

w nowotworach złośliwych. Red.M.Krzakowski, Via Medica, Gdańsk 2007

Zastosowanie cytostatyk w w leczeniu chor b nowotworowych l.jpgSlide 5

Zastosowanie cytostatyków w leczeniu chorób nowotworowych

 • Chemioterapia jako metoda wyłączna stosowana z założeniem wyleczenia

 • Chemioterapia jako element skojarzonego radykalnego leczenia przeciwnowotworowego stosowana sekwencyjnie lub jednoczasowo z innymi metodami, w celu poprawy odległych wyników leczenia

 • Chemioterapia paliatywna

Intensywno dawki cytostatyk w l.jpgSlide 6

Intensywność dawki cytostatyków

 • Całkowita dawka leków podana

  w określonym czasie trwania

 • Intensywność dawki jest szczególnie istotna w leczeniu z założeniem radykalnym

Zmiana intensywno ci dawki redukcja lub op nienie podania lek w l.jpgSlide 7

 Dawki

Czas

Dawka

 Czas

Zmiana intensywności dawki: redukcja lub opóźnienie podania leków

Całkowita dawka podana

Intensywność dawki

(mg/m2/tydz)

=

Czas terapii

 Intensywność dawki

Podana intensywność dawki

100

X

RDI (%) =

Standardowa intensywność dawki

Hryniuk WM. Important Adv Oncol. 1988;121-142.

Slide8 l.jpgSlide 8

Odsetek przeżycia wśród pacjentek, które otrzymały > 85% zaplanowanej dawki chemioterapii - 28,5 letni czas obserwacji

Bonadonna et al.,BMJ,doi:10.1136/bmj.38314.622095.8F

Slide9 l.jpgSlide 9

Neutropenia i gorączka neutropeniczna – jedne z najczęstszych efektów niepożądanych stosowanej chemioterapii

Neutropenia i gorączka neutropeniczna - zwiększenie ryzyka ciężkich, zagrażających życiu zakażeń

Neutropenia jest najczęstszą przyczyną zmniejszeniem intensywności dawki stosowanej chemioterapii, wpływając przez to na pogorszenie odległych wyników leczenia przeciwnowotworowego

Crawford J, et al. Cancer 2004;100:228-237

Johnston EM and Crawford J. Semin Oncol 1998;25:552-561

Konsekwencje neutropenii l.jpgSlide 10

Konsekwencje neutropenii

Neutropenia

Gorączka neutropeniczna

ryzyko śmierci

powikłania infekcyjne1

dożylne stosowanie antybiotyków

opóźnienie/redukcja dawki chemioterapii2

zmniejszona skuteczność leczenia3

hospitalizacje

1Kuderer NM, et al. J Clin Oncol 2004;22(14S):Abstract 6049

2Leonard RCF, et al. Br J Cancer 2003;89:2062-2068

3Bonadonna G, et al. N Engl J Med 1995;332:901-906

Slide11 l.jpgSlide 11

Łagodna

<2,0

Umiarkowana

<1,5

Ciężka

<1,0

Bardzociężka

<0,5

Neutropenia w przebiegu chemioterapii

ANC* x 109/L:

Stopień 4

Stopień 1

Stopień 2

Stopień 3

*Absolute neutrophil count;

Common Toxicity Criteria for Adverse Effects Version 3.0 [electronic document]. Bethesda, Md: National Cancer Institute; 1999

Available at: http://ctep.info.nih.gov/reporting/ctc.html. Accessed January 4 2005

Gor czka neutropeniczna definicja l.jpgSlide 12

GORĄCZKA NEUTROPENICZNA DEFINICJA

Temperatura w pojedynczym pomiarze >38,3st C lub 38st C utrzymująca się przez ponad godzinę z towarzyszącą liczbą neutrofilów poniżej 0,5 G/l lub poniżej 1 G/l, jeśli przewidywane jest dalsze obniżenie do wartości niższej niż 0,5 G/l.

Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych(IDSA)

Gor czka neutropeniczna g n jeden z objaw w neutropenii l.jpgSlide 13

Gorączka neutropeniczna (GN) jeden z objawów neutropenii

Częstość występowania GN zależy od:

 • rodzaju chemioterapii

 • rodzaju choroby nowotworowej4

 • czasu trwania ciężkiej neutropenii5

1ASCO Recommendations for the use of hematopoietic colony-stimulating factors. J Clin Oncol. 1994;12:2471-2508

2Ozer H, et al. J Clin Oncol 2000;18:3558-3585

3ESMO recommendations for the application of hematopoietic growth factors (hGFs). http://www.esmo.org/reference/reference_guidelines.htm

4Boyle P, et al. J Clin Oncol 2004;22(14S):Abstract 9706

5Meza L et al. Proc Am Soc Oncol. 2002;

Slide14 l.jpgSlide 14

Częstość występowania neutropenii w stopniu III/IV w zależności od rodzaju choroby nowotworowej i zastosowanego leczenia

Rak piersi(1-5)

SCLC(11-13)

NSCLC(9,10)

Rak jajnika(6-8)

Chłoniaki(15,16)

Rak jądra14

1, 2-Jassem et al.JCO Vol 19, No 6;2001: 1707-1715, 2-Wood et al. NEJM 1994;330:1253-1259, 3-Martin M, Pieńkowski T et al. NEJM 2005;352:2302-13, 4-Blomqvist C.et al. JCO 1993;11:467-473, 5-De Lena M.et al. Cancer 1975;35:1108-15, 6-Decker DG et al. Obstet Gynecol 1982;60:481-7, 7-Bokkel Huinink W et al.JCO 1997;15:2183-93, 8-Mc Guire et al. NEJM 1996;334:1-6, 9-Klastersky et al. JCO 1989;7:1087-92, 10-Von Pavel J et al. Semin.Oncol.1996;23(5 suppl 12):7-9,11-Crawford J et al. NEJM 1991;325:164-170, 12- Thatcher N et al. BJC;60:98-101,Smith IE et al.JCO 1990;8:899-905, 13-Langer CJ et al. JCO 1995; 13:1860-70, 14-Williams et al. NEJM 1987;317:1433-38, 15-Fisher RI et al. NEJM 1993; 328:1002-1006, 16-Mabthere data sheet Jully 2002

Cz sto neutropenii 1 w stopniu 3 4 w codziennej praktyce klinicznej l.jpgSlide 15

Chorzy z guzami litymi i nowotworami hematologicznymi leczeni standardowymi dawkami cytostatyków (n= 30 753)

1

5

.

5

%

1

8

%

1

6

%

1

2

.

5

%

1

4

%

1

2

%

1

0

%

8

%

6

%

4

%

2

%

0

%

Stopień 3 WHO

Stopień 4 WHO

(%) chorych

(%) chorych

Częstość neutropenii1 w stopniu 3/4 w codziennej praktyce klinicznej

1… Adelphi database: 1997-2002, n = 30753 chorych; Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja

Cz sto wyst powania gor czki neutropenicznej podczas standardowej chemioterapii 1 l.jpgSlide 16

Częstość występowania gorączki neutropenicznej podczas standardowej chemioterapii1

8

0

%

7

0

%

6

0

%

5

0

%

4

0

%

3

0

%

2

3

%

2

0

%

1

0

%

0

%

B

r

e

a

s

t

N

S

C

L

C

S

C

L

C

O

v

a

r

i

a

n

N

H

L

H

D

A

M

L

t

o

t

a

l

n

=

6

9

3

5

n

=

3

7

2

1

n

=

1

7

2

8

n

=

2

4

6

7

n

=

4

4

3

1

n

=

1

6

2

8

n

=

1

4

3

7

Gorączka neutropeniczna (FN): bezwzględna liczba neutrofili (ANC) < 1.0 x 109/L i temperatura ciała > 38.3°C 1… Adelphi database: 1997-2002, n = 30753 patients; Germany, Italy, Spain, France

Miertelno w przebiegu gor czki neutropenicznej l.jpgSlide 17

Śmiertelność w przebiegu gorączki neutropenicznej

2

0

%

1

8

.

0

%

1

5

%

1

0

.

9

%

1

0

.

1

%

8

.

5

%

1

0

%

5

%

0

%

całość

guzy lite

chłoniaki

białaczki

n = 41,779 chorzy hospitalizowani z FN; 1995-2000; PBSCT wykluczeni

Kuderer N, et al. Proc ASCO 2002;21: Abstract 998

Komplikacje neutropeniczne po standardowych schematach chemioterapii l.jpgSlide 18

Ciężka neutropenia~ 300 pacjentów

Ciężka neutropenia

:

~

3

0

%

Gorączka neutropeniczna~ 200 pacjentów

Gorączka neutropeniczna: ~ 20%

Śmiertelność~ 20 pacjentów

redukcja dawki

opóźnienie cyklu

Śmiertelność: 8,5- 18%

krótsze przeżycie

Komplikacje neutropeniczne po standardowych schematach chemioterapii

1000 pacjentów otrzymujących standardowe schematy chemioterapii

Profilaktyka neutropenii czynniki stymuluj ce kolonie granulocytarne l.jpgSlide 19

Profilaktyka neutropenii- czynniki stymulujące kolonie granulocytarne

Stosowanie g csf w profilaktyce neutropenii gn l.jpgSlide 20

Stosowanie G-CSF w profilaktyce neutropenii/GN

G-CSF powinien być stosowany w profilaktyce w celu:

 • Utrzymania intensywności dawki w stosowanych schematach chemioterapii

 • Zalecana w przypadku kiedy zmniejszenie intensywności dawki wiąże się z gorszym rokowaniem, np. u pacjentów otrzymujących leczenie z intencją wyleczenia lub istotnego przedłużenia życia

Aapro MS i wsp. Eur J Cancer 2006. W druku

Por wnanie wytycznych asco 200 6 do a sco 2000 l.jpgSlide 21

Porównanie wytycznychASCO 2006do ASCO 2000

U ka dego pacjenta powinno si dokona oceny ca kowitego ryzyka gor czki neutropenicznej l.jpgSlide 22

U każdego pacjenta powinno się dokonać oceny całkowitego ryzyka gorączki neutropenicznej

 • Konieczność zastosowania G-CSF powinna być oceniana indywidualnie przed każdym cyklem chemioterapii1

  • Krok 1: Ocena ryzyka gorączki neutropenicznej związanej z wybranym schematem chemioterapii

1NCCN. Dostępne na stronie: http://www.nccn.org. Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2006

Przyk ady schemat w chemioterapii z wysokim ryzykiem gor czki neutropenicznej 20 l.jpgSlide 23

Rak pęcherza

TC

MVAC

Nowotwory piersi

AC→T

AT

TAC

Rak szyjki macicy

TC

Nowotwory głowy i szyi

TIC

Chłoniaki nieziarnicze

VAPEC-B

A(N)CVB

DHAP

Nowotwory złośliwe jajnika

Paclitaxel

Docetaxel

Niedrobnokomórkowy rak płuca

VIG

DP

Mięsaki

MAID

Doxorubicin

Doxorubicin/ifosfamide

Drobnokomórkowy rak płuca

CAE

TopT

Przykłady schematów chemioterapii z wysokim ryzykiem gorączki neutropenicznej (> 20%)

Ref. NCCN MGF Guidelines – v1 2005;

Ref. NCCN MGF Guidelines – v1 2005;

Przyk ady cytostatyk w z 10 20 ryzykiem gor czki neutropenicznej l.jpgSlide 24

Gruczolakoraki

GPT

Nowotwory piersi

Docetaxel

AC

Ziarnica złośliwa

Stanford V

Chłoniaki nieziarnicze

FM

R-CHOP

Nowotwory złośliwe jajnika

Topotecan

Niedrobnokomórkowy rak płuc

TC

Rak drobnokomórkowy płuc

EP

Przykłady cytostatyków z 10-20% ryzykiem gorączki neutropenicznej.

Ref. NCCN MGF Guidelines – v1 2005;

U ka dego pacjenta powinno si dokona oceny ca kowitego ryzyka wyst pienia gor czki neutropenicznej l.jpgSlide 25

U każdego pacjenta powinno się dokonać oceny całkowitego ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej

 • Konieczność zastosowania G-CSF powinna być oceniana indywidualnie przed każdym cyklem chemioterapii1

  • Krok 1: Ocena ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej związanej z wybranym schematem chemioterapii

  • Krok 2: Oceń czynniki ryzykaze strony pacjenta, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej

1NCCN. Dostępne na stronie: http://www.nccn.org. Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2006

Krok 2 ocena czynnik w ryzyka zale nych od pacjenta l.jpgSlide 26

Krok 2: ocena czynników ryzyka zależnych od pacjenta

 • Wiek ≥ 65 lat1,2

 • Zły stan ogólny1,2

 • Zaawansowana choroba1,2

 • Ciężkie choroby współistniejące2

 • Cytopenia związana z zajęciem przez nowotwór szpiku kostnego2

 • Płeć żeńska1

 • Stężenie hemoglobiny <12 g/dl1

 • Zły stan odżywienia1,2

 • Złożony schemat chemioterapii2

 • Wcześniejszy epizod gorączki neutropenicznej1,2

 • Obecność otwartych ranlub czynnego zakażenia2

1Aapro MS i wsp. Eur J Cancer 2006. W druku; 2Smith TJ i wsp. J Clin Oncol 2006;24:3187–3205

U ka dego pacjenta powinno si dokona oceny ca kowitego ryzyka wystapienia gor czki neutropenicznej l.jpgSlide 27

U każdego pacjenta powinno się dokonać oceny całkowitego ryzyka wystapienia gorączki neutropenicznej

 • Konieczność zastosowania G-CSF powinna być oceniana indywidualnie przed każdym cyklem chemioterapii1

  • Krok 1: Ocena ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej związanej z wybranym schematem chemioterapii

  • Krok 2: Ocena czynników ryzyka zależnych od pacjenta, mogących zwiększać ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej

  • Krok 3: Określeniecałkowitego ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej.Profilaktyka G-CSF jest zalecana u pacjentów zcałkowitym ryzykiem wystąpienia gorączki neutropenicznej ≥20%

1NCCN. Dostępne na stronie: http://www.nccn.org. Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2006

Slide28 l.jpgSlide 28

Ocena ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej związanego z zaplanowaną chemioterapią

Ryzyko GN=10- 20 %

Ryzyko GN < 10 %

Ryzyko GN≥ 20 %

Etap 2

Ocena czynników zależnych od pacjenta zwiększających ryzyko wystąpienia FN

Wysokie ryzyko: wiek > 65 lat

Zwiększone ryzyko: zaawansowana choroba,wcześniejszy epizod GN, bez planowanej profilaktykiG-CSF

Inne czynniki: zły stan ogólny i zły stan odżywienia

Etap 3

Ocena całkowitego ryzyka wystąpienia FN

Całkowite ryzyko FN < 20 %

Całkowite ryzyko FN≥ 20 %

Brak konieczności użycia G-CSF

Zalecana profilaktyka G-CSF

Etapy oceny ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej wg EORTC

Preparaty rekomendowane w profilaktyce gor czki neutropenicznej wg wytycznych z 2006r l.jpgSlide 29

Preparaty rekomendowane w profilaktyce gorączki neutropenicznej wg wytycznych z 2006r

 • Filgrastim

  • dawka dzienna= 5 mcg/kg m.c.

  • początek podawania: 1-3 dni po zastosowanej chemioterapii,

  • długość stosowania: do uzyskania ANC = 2 - 3 x 109/l

 • Pegfilgrastim

  • Jedna dawka na cykl chemioterapii= 6 mg

  • Początek podawania: 24 h po zastosowanej chemioterapii,

 • Lenograstim*

 • Sargramostim**

*- zalecany przez EORTC

**- zalecany przez ASCO

Cz sto wyst powania neutropenii zale nie od czasu rozpocz cia terapii g csf l.jpgSlide 30

Częstość występowania neutropenii zależnie od czasu rozpoczęcia terapii G-CSF

75%

72 cykle chemioterapii, 38 pacjentów. Cel badania: określenie najbardziej korzystnego czasu podania G-CSF po chemioterapii zawierającej cyklofosfamid na podstawie oceny: częstości występowania i czasu trwania leukopenii, częstości występowania GN, konieczności podania antybiotyków, czasu podania i zależności pomiędzy efektemi poniesionymi kosztami

80

66%

60

Częstość wystąpienia

goraczki neutropenicznej (%)

33%

40

16%

20

0

Grupa kontrolna

24 h

48 h

96 h

Godziny po zakończeniu chemioterapii

1.Koumakis G.et al., Oncology 1999;56:28-35

Slide31 l.jpgSlide 31

Czy pacjenci otrzymują Neupogen® odpowiednio długo?

Neupogen® w znaczący sposób przyspiesza dojrzewanie i uwalnianie neutrofilów do krwi obwodowej 8,9

8. Crawford J., Curr Hematol Rep, 1 (2) 2002: pp 95-102; 9. Lord B.I i wsp., PNAS, 1989, Vol. 86, No 23: 9499-9503.

Filgrastym odpowiednio d ugo stosowany znacz co skraca czas trwania neutropenii l.jpgSlide 32

Filgrastym odpowiednio długo stosowany znacząco skraca czas trwania neutropenii

Początek podawaniafilgrastymu lub placebo

Neupogen® (n = 101)

Placebo (n = 110)

100.0

7 dni

10.0

Uwolnienie

puli brzeżnej

1.0

Log ANC ( 10-9/L)

0.5

0.1

Neupogen®5 mg/kg/d

0.01

0

4

8

12

16

20

24

Dzień leczenia

Ciężka neutropenia skrócona:

z 6 do 3 dni w cyklu 1,

oraz z 6 do 1 dnia we wszystkich (6) cyklach

Crawford J, et al. N Engl J Med. 1991;325:164-170.

Slide33 l.jpgSlide 33

Odpowiedni czas stosowania Neupogenu® (filgrastym) skutkuje zmniejszoną częstością występowania gorączki neutropenicznej.

 • Częstość występowania gorączki neutropenicznej przy podawaniu Neupogenu®przez 5 dni wynosi 12%

 • Zastosowanie Neupogenu®przez 10 dni zmniejsza ryzyko występowania gorączki neutropenicznej do 5%.

14

12

G-CSF< 7 dni

(średnio 4,7 dnia)

10

8

G-CSFł 7 dni

(średnio 10,1 dni)

6

4

2

0

Średnia użycia Neupogenu® (dni)

GN częstość(%)

Scott SD, et al. Suppl J Man Care Pharm. 2003;9(2):15-21.

Neulasta l.jpgSlide 34

Neulasta®

Proces „pegylacji” powoduje zwiększenie wielkości cząsteczki, a w konsekwencji:

- zmniejszenie klirensu nerkowego

- wydłużenie czasu działania

- zwiększenie aktywności biologicznej

 • T1/2 Neulasta® = 42 godziny

 • T1/2 Neupogen® = 3,5 godziny

.Charakterystyka Produktu Leczniczego Neupogen, Charakterystyka Produktu Leczniczego Neulasta

P egfilgrastim zarejestrowane wskazanie l.jpgSlide 35

Pegfilgrastim- zarejestrowane wskazanie

 • Skrócenie czasu trwania neutropenii

 • Zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu choroby nowotworowej

 • z wyjątkiem :przewlekłej białaczki szpikowej i zespołówmielodysplastycznych)

Slide36 l.jpgSlide 36

1000.00

Filgrastim, 5 µg/kg/dzień (n = 75)

Pegfilgrastim 6 mg (n = 77)

100.00

10.00

ANC (x 109/L)

1.00

Chemio-

terapia

Lek

badany

0.10

0.01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Dzień cyklu

Jedno podanie leku pegfilgrastim tak samo skutecznie wyrównuje poziom neutrofili jak codzienne wstrzyknięcia filgrastimu

Średnia całkowita liczba neutrofili(ANC) po podaniu filgrastimu lub jego pegylowanej postaci

Pegfilgrastim

Green M, et al. Ann Oncol. 2003;14:29-35.

Holmes F, et al. J Clin Oncol. 2002;20:727–731

Filgrastim

Neulasta w profilaktyce gor czki neutropenicznej l.jpgSlide 37

40

38†

30

50

71

19*

Częstość występowania FN (%)

20

42

11*

10

0

Pegfilgrastim

Filgrastim

Bez G-CSF

Neulasta ® w profilaktyce gorączki neutropenicznej

 • o 42 % w porównaniu z codziennymi wstrzyknięciami filgrastimu

 • o 71 % w porównaniu z grupą placebo

FN = gorączka neutropeniczna

*Siena S, et al. Oncol Rep. 2003;10:715-724;†Misset J, et al. Ann Oncol. 1999;10:553-560.

P egfilgrastim wyniki z o onej analizy l.jpgSlide 38

Pegfilgrastim- wyniki złożonej analizy

 • W porównaniu z filgrastimem, dawka na cykl pegfilgrastimu pozwoliła :

  • Znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia gorączki neutropenicznej (P <0.05)

  • Zmniejszyć częstość wystąpienia gorączki neutropenicznej o 42% (P <0.05)

  • Zmniejszyć ryzyko hospitalizacji i zużycia dożylnych antybiotyków

Siena S, et al. Oncol Rep. 2003;10:715-724.

Pegfilgrastim l.jpgSlide 39

Pegfilgrastim

 • Zysk w porównaniu z filgrastimem:

  • Podawany raz na cykl – mniej wizyt u lekarza,

   mniej iniekcji

  • Zmniejsza częstość incydentów gorączki neutropenicznej, hospitalizacji i dożylnego podawania antybiotyków

  • Profil bezpieczeństwa i skuteczności porównywalny z filgrastimem oraz podobny koszt

Korzy ci z zastosowania g csf l.jpgSlide 40

Korzyści z zastosowania G-CSF

 • Neutropenia ograniczastandardowe stosowanie chemioterapii i zwiększa ryzyko wystąpienia zagrażających życiu infekcji.

 • Redukcja intensywności dawki zmniejsza efektywność leczenia

 • Optymalna terapia G-CSF zmniejsza częstość występowania infekcjii minimalizuje ryzyko opóźnienia i redukcji dawki chemioterapii

 • Stosowanie filgrastrimuprzez 10-11 dni skuteczniejsze w stosunku doterapii 5-7 dniowej

 • Wyższa skuteczność pegfilgastimu od filgrastimu!

*Kloess M, et al. Proc Am Soc Clin Oncol. 2003. Abstract

** Scott SD, et al. Suppl J Man Care Pharm. 2003;9(2):15-21


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro