Anal za n klad a p nos cost benefit analysis
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Analýza nákladů a přínosů ( cost - benefit analysis ) PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analýza nákladů a přínosů ( cost - benefit analysis ). Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne 04.03.2010. Historie. Struktura CBA. Vymezení projektu Stanovení dopadů projektu Které dopady jsou ekonomicky relevantní Fyzická kvantifikace relevantních dopadů

Download Presentation

Analýza nákladů a přínosů ( cost - benefit analysis )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analýza nákladů a přínosů (cost-benefitanalysis)

Vladimír Rogalewicz

Seminář HTA dne 04.03.2010


Historie


Struktura CBA

 • Vymezení projektu

 • Stanovení dopadů projektu

 • Které dopady jsou ekonomicky relevantní

 • Fyzická kvantifikace relevantních dopadů

 • Převedení relevantních dopadů na měnové jednotky

 • Diskontování toku nákladů a přínosů

 • Test čisté současné hodnoty (NPV)

 • Analýza citlivosti


(1) Vymezení projektu

Toto vymezení bude zahrnovat:

 • Navrhovanou realokaci zdrojů (např. stavba nového silničního mostu, který připojí k pevnině ostrov, kde byl dříve pouze trajekt)Sizewell: včetně zhodnocení energetické politiky Velké BritánieHinkley Point: omezit příslušné důkazy pouze na jadernou elektrárnu, tedy bez britské energetické politiky

 • Skupiny profitujících a poškozených lidí, které budou brány v úvahu- někdy určeny zákonem, většinou však různé úvahy- na úrovni okresu, kraje, státu nebo dokonce nadnárodní


(2) Stanovení dopadů projektu

Např. u stavby mostu:

 • Použitý materiál (beton, ocel, práce v hodinách)

 • Vliv na místní úroveň nezaměstnanosti

 • Dopady na změny v dopravě

 • Vliv na cenu nemovitostí v místě

 • Vliv na kvalitu krajiny v okolí

  Dva důležité principy:

 • Sčítání vlivů (adicionalita) – „doplňovat, nikoli nahrazovat“

 • Substituce – většinou neúplná


Intermezzo

Funkce sociálního blahobytu:

 • vážený součet užitku přes všechny členy společnosti

 • společnost ji chce maximalizovat

 • závisí na úrovni spotřeby tržního i netržního zboží

 • tržní např. banány, televizory, vstupenky do divadel

 • netržní např. krásný výhled, čistý vzduch

  Cíl CBA: vybrat projekty, které zvyšují celkový součet užitku celé společnosti

  CBA dokáže vybrat nejlepší (nejefektivnější) projekty ze seznamu alternativ


(3) Určení ekonomicky relevantních dopadů

Přínosy (pozitivní vlivy): zvýšení kvantity nebo kvality zboží, které generuje pozitivní užitek, nebo snížení jeho ceny

Náklady (negativní vlivy): snížení kvantity nebo kvality zboží nebo růst jeho cen, také zdroje do výroby

Externalita: vnější účinek nějakého ekonomického rozhodnutí, resp. činnosti, tzn. část dopadů činnosti, kterou nese někdo jiný než její původce. Jako externality se označují náklady či výnosy jiných subjektů, za které se neplatí. Příkladem negativních externalit je např. znečištění životního prostředí způsobené ekonomickou aktivitou; příkladem pozitivní externality je např. vzdělání, potěšení z procházky v lese.


(4) Fyzická kvantifikace relevantních vlivů

Stanovení fyzické hodnoty toků nákladů a přínosů pro projekt, jejich zařazení v čase.

(V případě mostu např.:

 • počet aut, která ročně přejedou po mostě,

 • úspora času těch, kteří použijí most místo trajektu,

 • počet let, po které bude most sloužit do velké opravy,

 • rozsah, v jakém budou narušeny populace ryb, atd.)

  Všechny výpočty při různém stupni nejistoty.


(5) Peněžní ocenění relevantních vlivů

Převedení na společné jednotky – peníze ($, €, £, ¥, Kč,…)

Trhy vytvářejí relativní ceny všeho obchodovatelného zboží a služeb

Ceny nesou cenné informace.

Zbylé úkoly pro analytiky CBA:

 • Předpovědět ceny pro toky hodnot extrapolované do budoucnosti

 • Upravit tržní ceny (v případě nedokonalé konkurence, vládních intervencí na trhu, absence trhu)

 • Kalkulovat ceny, kde neexistují (Jak započítat cenu lidského života?)

  Metodiky pro odhad mezních společenských nákladů a přínosů

  (ohodnocení nepředvídatelných událostí, metoda dopravních nákladů, hédonické stanovení cen, metoda odvrácených nákladů, reakce na dávky)


(6) Diskontování toku nákladů a přínosů

Všechny relevantní toky nákladů a přínosů, které lze

vyjádřit v peněžních jednotkách, je třeba přepočítat na

současnou hodnotu (PV)

Příklad: dnes investujeme 1000 Kč při úrokové míře 10%.

Za rok budeme mít 1100 Kč. Tedy 1100 Kč za rok má

stejnou hodnotu jako 1000 Kč dnes.

PV(Xt) = Xt[1/(1 + i)t]


(6) Diskontování toku nákladů a přínosů

Všechny relevantní toky nákladů a přínosů, které lze

vyjádřit v peněžních jednotkách, je třeba přepočítat na

současnou hodnotu (PV)

Příklad: dnes investujeme 1000 Kč při úrokové míře 10%.

Za rok budeme mít 1100 Kč. Tedy 1100 Kč za rok má

stejnou hodnotu jako 1000 Kč dnes.

PV(Xt) = Xt[1/(1 + i)t]


(7) Test čisté současné hodnoty

Hlavním účelem CBA je pomoc při výběru projektu nebo postupu, které jsou efektivní vzhledem k využití zdrojů.

Test čisté současné hodnoty (NPV):

„Převyšuje součet diskontovaných zisků součet diskontovaných ztrát?“

NPV = ∑Bt(1 + i)-t - ∑Ct(1 + i)-t


(7) Test čisté současné hodnoty

Hlavním účelem CBA je pomoc při výběru projektu nebo postupu, které jsou efektivní vzhledem k využití zdrojů.

Test čisté současné hodnoty (NPV):

„Převyšuje součet diskontovaných zisků součet diskontovaných ztrát?“

NPV = ∑Bt(1 + i)-t - ∑Ct(1 + i)-t


(8) Analýza citlivosti

Přepočtení NPV, jestliže se změní některé parametry,

zejména:

 • Diskontní míra

 • Fyzické hodnoty vstupu a jejich výběr

 • Stínové ceny vstupů

 • Fyzické hodnoty výstupu a jejich výběr

 • Stínové ceny výstupů

 • Doba životnosti projektu

  Příklad: O kolik procent by musela klesnout světová cena uhlí, aby NPV změnila znaménko? O kolik

  musí stoupnout cena práce, aby NPV byla negativní? Jaké jsou důsledky změny diskontní míry?


Příklad jednoduché CBA

Uvažujme, že chceme zalesnit obdělávanou zemědělskou půdu. Pro jednoduchost ignorujme neoceněné netržní vlivy. Relevantními náklady budou všechny činnosti při tomto záměru, které využívají zdroje – viz:


Příklad jednoduché CBA (2)

Jediný uvažovaný přínos: dřevo z pokácení ve 45. roce.Náklady obsahují: kapitál, pracovní sílu a suroviny (např. sazenice)

Tržní ceny jsou rozumným ukazatelem mezní společenské ceny.

Jedinou výjimkou je půda. Cena půdy obecně představuje diskontovanou částku budoucího nájemného plus určitý spekulativní prvek (růst hodnoty). Zde budou ceny půdy odrážet pouze nájemné od zemědělců, které dále závisí na výnosu hospodaření.


Příklad jednoduché CBA (3)

Nyní diskontujeme (zde je použita diskontní míra 6%).

CBA projekt nedoporučuje

Čistá současná hodnota (součet sloupce 4) je -1519,95 £


Příklad jednoduché CBA (4)

NPV = -1519,95 £

Analýza citlivosti:

Vysoká citlivost na diskontní míru !

Poznámky:

Po 45 letech půda zůstává a bude znovu zalesněna 

Je třeba započítat i tuto trvalou rotaci!!


Problémy - příklady

 • Opatření: zavedení daně z dusíkatých hnojiv, aby se snížilo znečištění pitné vody nitráty

  Musíme umět předpovědět:- reakci zemědělců na daň- kde tyto zemědělce najdemeDále musíme být schopni vyčíslit zlepšení kvality vody: jak vyčíslit snížení pravděpodobnosti toho, že někdo nedostane rakovinu žaludku?


Problémy - příklady (2)

 • Opatření: projekt zatopení údolí, stavba vodní elektrárny

  Náklady na projekt: práce a stavební materiálDále: budou zlikvidováni živočichové a rostlinyNavíc: přínosy zachování např. nějaké rostliny pro lékařské účely mohou být po řadu let neznámé přehrada může zlikvidovat léčbu rakovinyPřínosy zahrnují úsporu nákladů při výrobě elektřinyJak se budou měnit v průběhu životnosti přehrady?Jaký vliv na vodní kapacitu bude mít odlesnění výše proti proudu? Přehrada nevratně změní údolí; je třeba brát nějaké zvláštní ohledy? Jaká je hodnota divoké přírody?


Problémy - příklady (3)

 • Opatření: nějaký úřad plánuje, že postaví hráz napříč ústím řeky, aby se zvýšila cena nemovitostí a rozvíjel se přístav

  Hráz poškodí populace divokého ptactva.Úřad je donucen provést CBA.Kdo zkontroluje, že požité údaje o přínosech nejsou příliš optimistické nebo že nebyly vypuštěny určité náklady?

  Přizpůsobením pravidel pro CBA může úřad maximalizovat pravděpodobnost, že projekt bude pokračovat.


Problémy

Obecně se při použití CBA na životního prostředí objevují tyto problémy:

 • Ocenění netržního zboží (divoká příroda, krajina). Jak to udělat a nakolik se společnost může spolehnout na takto provedené odhady? Je nemorální, jestliže takovým věcem přiřazujeme peněžní hodnotu?

 • Komplexnost ekosystému: jak může společnost přesně předpovědět vliv přivedení odpadních vod do vodního ekosystému?

 • Diskontování a diskontní míra: má se diskontovat? Jakou míru použít? Poškozuje diskontování práva budoucích generací?

 • Zajetí úřadem: je CBA objektivní nebo ji mohou úřady zneužít pro své cíle?

 • Nejistota a nevratnost: jak je zahrnout?


Použití v oblasti zdravotnictví

Hlavní problém:

Ocenění lidského života

PODEZŘENÍ:

život chudých lidí se oceňuje nižší hodnotou než život bohatého člověka


Děkuji za pozornost


 • Login