YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OSTEOPOROZ SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ - PowerPoint PPT Presentation

Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes
Download
1 / 27

  • 313 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OSTEOPOROZ SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Z. Ezgi ÖZGEN*, Meral ÇALIŞKAN*, Şeyma ÖZDEMİR*, Tuba YILMAZER**,Sena KAPLAN***, Ayşe AKALIN****, Gül PINAR*****

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OSTEOPOROZ SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OSTEOPOROZ SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Z. Ezgi ÖZGEN*, Meral ÇALIŞKAN*, Şeyma ÖZDEMİR*,

Tuba YILMAZER**,Sena KAPLAN***, Ayşe AKALIN****, Gül PINAR*****

* II. Sınıf Lisans Öğrencisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

**Öğretim Görevlisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

***Yardımcı Doçent, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

****Araştırma Görevlisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

***** Doçent,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

GİRİŞ


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Osteoporoz;kemik mineral yoğunluğununazalmasıvekemikdokusununyapısalolarakbozulmasısonucukemikkırılganlığınınarttığımetabolikbirkemikhastalığıolup, yaşamkalitesiüzerindekiolumsuzetkileriolanönemlibirsağlıksorunudur.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Doruk kemik mineral yoğunluğu kütlesine ortalama 20 yaşlarda ulaşılmakta ve 35 yaşlarında kemik yapılanması tamamlanmaktadır.

Bu nedenle erken dönemde koruyucu davranışların geliştirilmesi önem taşımaktadır.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Bu bakımdan yaşamın erken dönemlerinden itibaren kemik mineral yoğunluğunu artırmaya yönelik beslenme, egzersiz ve bazı alışkanlıkların azaltılması gibi koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Bu çerçevede çalışmamız Yıldırım Beyazıt Üniversitesiöğrencilerinin osteoporoz ile ilgili sağlık inançlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Aynı zamanda çalışmanın

üniversite gençlerinde osteoporozdan korunmaya yönelik davranış geliştirmede rehber olacağı düşünülmektedir.


Y ntem

YÖNTEM


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Araştırmanın evrenini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne kayıtlı olan 2440 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemi, evrenin bilindiği durumlarda örneklem metodu kullanılarak hesaplanmış ve örneklem 250 öğrenci olarak belirlenmiş olup, tümüne ulaşılmıştır.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Kim ve arkadaşları tarafından geliştirilen“Osteoporoz Sağlık İnancı Ölçeği (OSİÖ)” olmak üzere iki veri toplama aracı kullanılarak toplanmıştır.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Çalışmaya ait veriler SPSS 15.0 programı ile bilgisayar ortamında frekans, yüzdelik, standart sapma, t-testi, varyans analizi (ANOVA), ki-kare analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

  • Osteoporoz Sağlık İnanç Ölçeği (OSİÖ) 7 alt boyuttan oluşmaktadır.


Bulgular

BULGULAR


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Osteoporoz sağlık inanç ölçeğinin ortalama puan değeri X=126 (min=42, max=210)’dır.

OSİÖ’nin puan ortalamasının yüksek olması, bireyin kemik sağlığını koruyucu ve geliştirici davranış geliştirme inancını artırmaktadır.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması X= 19,37 (min=17, max=23) dir.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Grafik 1. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları (n=250)


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Grafik 2. Öğrencilerin Eğitim Aldıkları Bölümlerin Dağılımı (n=250)

Mühendislik

% 22,4


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Tablo1. Öğrencilerin Bölümlerine Göre

OSİÖ Puan Ortalamalarının Dağlımı

* (p<0.05)


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

  • Tablo 2: Cinsiyete Göre Sağlık İnanç Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılası

Bağımsız örneklemler için t-testi ve yapılmıştır. * (p<0.05)


Sonu ve ner ler

SONUÇ VE ÖNERİLER


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

OSİÖ’nin puan ortalamasının yüksek olması, bireyin kemik sağlığını koruyucu ve geliştirici davranış geliştirme inancını artırmaktadır.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Çalışmamızda OSİÖ puanının ortalama değerde olduğu görülmektedir.

Bu sonuç üniversite öğrencilerinin kemik sağlığını koruyucu ve geliştirici davranışlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Çalışma sonucu doğrultusunda üniversite öğrencilerinde kemik sağlığını geliştirmek ve korumak için gençlere yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve düzenli olarak takiplerinin yapılması önerilmektedir.


Yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

Çalışmanın daha geniş popülasyonda ve farklı üniversiteler işbirliği ile bir proje olarak planlanması önerilir.


  • Login