Ant koag lan tedav
Download
1 / 31

ANTIKOAG LAN TEDAVI - PowerPoint PPT Presentation


 • 527 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kronik olarak oral antikoaglan kullanan hasta grubu genel ila kullanan poplasyonun %5'ini olusturur.Anfraksiyone heparinDsk molekl agirlikli heparinVitamin K antagonistleriYeni tedavilere ihtiya var.En uygun hedef Faktr Xa ve trombin. Venz tromboembolinin nlenmesiDVT ve pulmoner e

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ANTIKOAG LAN TEDAVI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ant koag lan tedav

ANTKOAGLAN TEDAV

Do. Dr. Tufan Tkek

Vakf Gureba Eitim ve Aratrma Hastanesi


Antikoag lan tedavi

 • Kronik olarak oral antikoaglan kullanan hasta grubu genel ila kullanan poplasyonun %5ini oluturur.

 • Anfraksiyone heparin

 • Dk molekl arlkl heparin

 • Vitamin K antagonistleri

 • Yeni tedavilere ihtiya var.

 • En uygun hedef Faktr Xa ve trombin


Antikoag lan tedavi

 • Venz tromboembolinin nlenmesi

 • DVT ve pulmoner embolinin tedavisi

 • Byk cerrahi ve ortopedik giriimlerde

 • AFde iskemik CVA nn nlenmesinde

 • Akut koroner sendromda, MI yaylmnn ve tekrarnn nlenmesinde

 • Kapak replasman yaplan hastalarda

 • PCI uygulanan hastalarda

 • Kanser hastalarnda


Antikoag lan tedavi

 • mr boyu antikoaglasyon nerilen yksek riskli hasta grubu

 • ki veya daha fazla tekrar eden spontan trombozlar

 • AT eksiklii veya antifosfolipid sendromu varlnda gelien ilk spontan VTE sonras

 • Hayati tehlike yaratan ilk spontan tromboz sonras (ciddi pulmoner emboli, serebral, mezenterik veya portal ven trombozu)

 • Beklenmedik lokalizasyonlarda oluan spontan VTE (mezenter veya serebral ven trombozu)

 • Birden fazla trombofilik genetik bozukluun varlnda gelien spontan VTE


Antikoag lan tedavi

 • deal bir antikoaglan nasl olmal?

 • Etkisi hzl balamal,

 • Antidotu olmal,

 • Ksa yar mr olmal,

 • la ve yiyeceklerle etkilememeli

 • Oral kullanlabilmeli


Antikoag lan tedavi

 • Antikoaglan iin Antifaktr Xa / antitrombin oran nemli

 • Bu oran ne kadar yksek ise kanama, dier proteinlere balanma ve trombositlere balanma o kadar az oluyor.

 • Uygulamada takip gerekmiyor.

 • LMWH lerde bu oran AHe gre daha fazla


Antikoag lan tedavi

 • Koaglasyon kaskadnda 2 hedef var

 • 1- Trombin oluumu

 • 2- Faktr Xa oluumu


Antikoag lan tedavi

 • Faktr Xa y 2 trl inhibe etmek mmkn

 • ndirekt olarak antitrombini kofaktr olarak kullanarak;

  (Fondaparinux, idraparinux)

 • Direkt olarak (Rivaroxaban)


Antikoag lan tedavi

 • Fondaparinux subkutan selektif indirekt faktr Xa inhibitr

 • PT zerine etkisi yok, aPTT yi zayf etkiler

 • Enoksaparine kyasla VTE yi %55 orannda nledii gsterilmi (ksa sreli tedavide)

 • Ancak major kanama daha fazla (2.7 ye 1.7)


Antikoag lan tedavi

 • Faz III almalarnda akut MI da kullanld

 • Hem ksa hem de ge dnemde enoksaparine gre daha iyi sonular var.

 • Kanama riski daha yksek bulunmam.

 • Takip sorunu yok, uzun etkili, tek ve sabit doz kullanm var. PF4 ile etkilemiyor.

 • Ama, parenteral uygulan, kanama riskinin LMWH e gre yksek oluu, maliyeti ve ntralize edilememesi gibi dezavantajlar mevcut.


Antikoag lan tedavi

 • draparinux fondaparinuxun metilasyonu ile elde edildi.

 • Antitrombine afinitesi daha fazla

 • Subkutan haftada bir uygulanyor.

 • Ya ile etkilenme yok

 • KZ, PT ve aPTT yi ok az etkiliyor.

 • Erken almalarda warfarinden daha fazla kanamaya neden olmu.


Antikoag lan tedavi

 • Direkt faktr Xa inhibitr

 • Rivaroxaban oral gelitirilen kk bir molekl

 • Hzl etki balangl, gdalar ve ilalardan etkilenmiyor

 • PT ve aPTT doza bal olarak artyor.

 • Major kanama dier tedavilerden fazla deil


Antikoag lan tedavi

 • Direkt trombin inhibitrleri

 • Hirudin hem fibrine bal trombine hem de fibrine bal olmayan serbest trombine etki etmektedir.

 • Oysa heparin sadece serbest trombine etki etmekte

 • Sadace parenteral uygulanabiliyor.

 • Bivaluridin hirudinden tretilmitir.

 • Argatroban sentetik molekldr. HIT tedavisinde onay almlardr.


Antikoag lan tedavi

 • Warfarine alternatif olabilirler mi?

 • Ximelagatran kanama ynnden daha gvenli. Ancak 35 gnden daha fazla tedavi edilen hastalarda %8 orannda karacier enzimlerinde artma yapyor. 3 hastada agressif hepatit nedeni ile lm.

 • Bu yzden FDA onay vermedi.

 • Dabigatran gelitirildi. Oral kullanml direkt trombin inhibitr. Hzl etki balangl, ila ve gdalarla etkilemiyor ve en nemlisi takip etmek gerekmiyor. Faz II almalarnda karacier iin daha gvenli bulundu. Karacier enzimlerinde minimal art yapt. Bilirubinler zerine etkisi grlmedi.

 • Aralk 2005 te 15000 hastalk faz III almalar balad.


Atriyal fibrilasyon ve antikoag lasyon

Atriyal Fibrilasyon ve Antikoaglasyon

 • Nonvalvler AF 5 kat

 • Valvler AF 17 kat inme riskini artryor.

 • nmelerin %17 si AF ye bal

 • Non-romatik AF de trombus %90 LAA da bulunuyor.

 • Platelet aktivasyonu nemli rol oynamyor.


Antikoag lan tedavi

 • Atriyal fibrilasyonda warfarin tedavisi plaseboya kyasla inme riskini %62 azaltmaktadr.

 • Ayn almalarda aspirin plaseboya gre %22 lik bir azalma salam.


Antikoag lan tedavi

 • AF li hastalarda koruyucu tedavinin dayana risk belirlenmesi olmaldr. Aksi takdirde faydadan ok zarar oluabilir.

 • Yksek riskli hastalar

 • >75 ya

 • Hipertansiyon

 • Tirotoksikoz

 • Diyabetes Mellitus

 • Kardiyovaskler hastalklar

 • Konjestif kalp yetersizlii

 • nme hikayesi ve TA

 • Geirilmi tromboemboli hikayesi


Antikoag lan tedavi

 • Yakn zamanda gelien KKY 1 puan

 • Hipertansiyon 1 puan

 • 75 ya ve zeri 1 puan

 • DM 1 puan

 • Stroke veya TIA hikayesi 2 puan

 • AF ile birlikte 1 veya daha fazla puan olan hastalar uzun sreli antikoaglasyon iin dnlmeli


Antikoag lan tedavi

 • Ara gruplar ise tartmal

 • 65 ya alt riski olmayan hastalara antikoaglan verilmeyebilir.

 • 65-75 ya arasnda ise risk yok ise warfarin veya aspirin verilebilir.

 • 75 ya zeri riski olmayan ve herhangi bir yata olup riski olan hastalara ise mutlaka antikoaglan tedavi uygulanmaldr.


Antikoag lan tedavi

 • Dk riskli hastalarda veya oral antikoaglan tedaviye kontrendikasyon olan hastalarda aspirin, gnlk 81325 mg olarak warfarine alternatif olarak nerilmektedir (kant dzeyi: A)


Antikoag lan tedavi

 • Antikoaglasyon asndan permanent, paroksismal, intermitan AF arasnda fark yok.

 • Atriyal flattr ayn AF gibi tedavi edilmeli

 • Sins ritmine dnse bile risk faktr var ise OAK devam edilmeli

 • Affirm almasnda ritm kontrol yaplan iskemik inme geiren hastalarn %75 i sins ritminde idi.


Antikoag lan tedavi

 • OAK almayan hastalarn %1-7 si kardiyoversiyon sonrasnda inme geirebiliyor.


Antikoag lan tedavi

 • Angina pektoris,

 • Akut miyokard infarkts,

 • Pulmoner dem ve

 • ok gibi hemodinamik bozuklua yol aan akut AFdaantikoaglan tedaviyi beklemeksizin acil kardiyoversiyonyaplmaldr.


Antikoag lan tedavi

 • Bu tr acil durumlarda herhangi bir kontrendikasyon yoksa IV bolus dozu takiben PTTyi 1.5-2 katna uzatan dozda IV heparin infzyonunu uygulanmal

 • Kardiyoversiyondan sonra 3-4 hafta OAK (INR: 2-3) verilmelidir.


Antikoag lan tedavi

 • AF sresi 48 saatten az ise;

 • TEE klavuzluu olmakszn kardiyoversiyon yaplabilir.

 • Bu vakalarda kardiyoversiyon ncesi ve sonras antikoaglan tedaviye risk deerlendirmesine gre karar verilmelidir.

 • Kardiyoversiyon uygulanacak atriyal flutterli hastalara AFlu hastalarla ilgili olarak bildirilen prensiplere gre antikoaglan tedavi uygulan-maldr.


Antikoag lan tedavi

 • ki gnden uzun sreli veya balangc bilinmeyen AF ise;

 • Farmakolojik veya elektriksel kardiyoversiyon ncesi ve sonras INR dzeyi 2-3 olacak ekilde 3-4 hafta antikoaglan tedavi uygulanmaldr.

 • Kardiyoversiyon dnlen hastalarda sol atriyum trombs TEE ile aratrlabilir.

 • Trombs bulunmayan hastalar heparinize edilerek kardiyoversiyon gerekletirilir. Sins ritmi salandktan sonra 3-4 hafta OAK verilmelidir.


Antikoag lan tedavi

 • TEE ile sol atriyum trombs belirlenen hastalar en az 3-4 hafta sre ile OAK ile tedavi edildikten sonra TEE tekrarlanmaldr.


Antikoag lan tedavi

 • Antikoaglan tedavi srasnda kanama oranlar %2-10 arasnda deimektedir.

 • Kronik antikoaglan tedavi alanlarda riner sistem, kanamann en sk grld yerlerden biridir. Gross hematri insidans %20-30lara, mikroskobik hematri insidans ise %21lere kadar kmaktadr.

 • Bu gruptaki hastalar genelde yal olduu iin hematri tespit edildiinde mutlaka rolojik patoloji asndan tetkik edilmelidir. Yaplan almalarda % 10 civarnda rolojik malignite tespit edilmitir.


Antikoag lan tedavi

 • 2. en sk sorulan soru

 • Kanama gelien hastada ne yapalm?

 • Antikoaglasyonun devam yarar-zarar hesabna gre olmal

 • Tromboemboli riski, yeniden kanama riskine gre ok dktr.


Antikoag lan tedavi

 • Kanama yerleri,

 • Yumuak doku (yara dahil, %21),

 • Gastrointestinal sistem (%15),

 • riner sistem (%15),

 • Burun, farinks (%35),

 • ntrakranial (%4),

 • Toraks (%3),

 • Eklem (%0.5),

 • ntraokler (%2),

 • Retroperitoneum (%1)


Warfarin kullan m s ras nda kanama riski artan hastalar

Warfarin kullanm srasnda kanama riski artan hastalar

 • 75 yan st

 • Kontrolsz Hipertansiyon (180/100mmHg ve zeri)

 • Akut veya kronik alkolizm

 • laca uyumsuzluk

 • Kanama lezyonlar varl (peptik lser, geirilmi GS veya serebral kanama

 • Koaglasyon defektleri, trombositopeni

 • NSA va antiplatelet ila kullanm

 • INR nin dzensiz seyretmesi


ad
 • Login