Download

Krt obyčajný


Advertisement
/ 13 []
Download Presentation
Comments
sammy
From:
|  
(1158) |   (0) |   (0)
Views: 8 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Krt obyčajný. Slovenský jazyk – sloh 4. Ročník ZŠ. Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju . Videl/-a si už lúku alebo záhradu s krtincami? . Možno si zazrel/-a aj krta. A čo krtie mláďatá? . Prekresli tabuľku do zošita. Prečítaj si text v učebnici na strane 188, cvičenie 2.
Krt obyčajný

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krt oby ajnSlide 1

Krt obyčajný

Slovenský jazyk – sloh

4. Ročník ZŠ

Mgr. Tímea Matušeková

Krt obycajnSlide 2

Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju.

Krt obycajnSlide 3

Videl/-a si už lúku alebo záhradu s krtincami?

Možno si zazrel/-a aj krta.

A čo krtie mláďatá?

Prekresli tabu ku do zo itaSlide 4

Prekresli tabuľku do zošita.

Pre taj si text v u ebnici na strane 188 cvi enie 2Slide 5

Prečítaj si text v učebnici na strane 188, cvičenie 2.

Ak sa tvoja predpoveď zhoduje s informáciami v texte, do stĺpčeka s názvom ODPOVEĎ V TEXTE, urob znamienko .

Ak sa tvoje odpovede na otázky neboli správne, vpíš ich do stĺpca s názvom ODPOVEĎ V TEXTE.

Ako to teda jeSlide 6

Ako to teda je?

Krt má oči zakrpatené a zakryté kožou. Rozlišuje len svetlo a tmu.

Mláďatá krta sa po narodení živia materským mliekom. Až po niekoľkých týždňoch sa začnú živiť samy.

Krt obycajnSlide 7

Ako by si mladšiemu súrodencovi opísal/-a krta obyčajného tak, aby si ho nepredstavoval ako rozprávkovú postavičku?

Ako pod a teba s vis stavba tela krta oby ajn ho so sp sobom jeho ivotaSlide 8

Ako podľa teba súvisí stavba tela krta obyčajného so spôsobom jeho života?

Valcovité telo – dobrá pohyblivosť v podzemných chodbách.

Predné končatiny slúžia ako lopatky na hrabanie.

S hlas s n zorom e krt je kodliv ivo ch lebo podr va korene rastl n pre oSlide 9

Súhlasíš s názorom, že krt je škodlivý živočích, lebo podrýva korene rastlín? Prečo?

Hoci si berie zo sebou korienky rastlín, zároveň likviduje obrovské množstvo poľnohospodárstvu škodlivého hmyzu.

Krt obycajnSlide 10

Porovnaj skupiny slovných spojení. Skús vysvetliť, prečo sa v druhej skupine prídavné meno obyčajný nachádza za podstatným menom.

Na internete vyh adaj zauj mav inform ciu o krtovi oby ajnom ktor sa nenach dza v texteSlide 11

Na internete vyhľadaj zaujímavú informáciu o krtovi obyčajnom, ktorá sa nenachádza v texte.

Vypl tajni ku na strane 189Slide 12

Vyplň tajničku na strane 189.

Krt obycajnSlide 13

Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro