Bergen kulturskole p edagogiske tjenester til lag og organisasjoner skole ret 2010 2011
Download
1 / 31

Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2010 - 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2010 - 2011. Ulike roller. Alle har sin oppgave Alle roller like sentrale Rolleavklaring nødvendig Kulturskolens rolle er undervisning. Men sammen om oppgaven. Vi jobber alle for samme mål!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bergen kulturskole P edagogiske tjenester til lag og organisasjoner Skoleåret 2010 - 2011' - samantha-horton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bergen kulturskole p edagogiske tjenester til lag og organisasjoner skole ret 2010 2011

Bergen kulturskole Pedagogiske tjenester til lag og organisasjonerSkoleåret 2010 - 2011


Ulike roller
Ulike roller

 • Alle har sin oppgave

 • Alle roller like sentrale

 • Rolleavklaring nødvendig

 • Kulturskolens rolle er undervisning


Men sammen om oppgaven
Men sammen om oppgaven

 • Vi jobber alle for samme mål!

 • Våre ansvarsområder griper inn i hverandre

 • Samtidig har vi respekt for hverandres rolle og oppgave.


Kulturskolens rolle
Kulturskolens rolle

 • Kulturskolen er ikke en vanlig skole.

 • Heller et kompetanse-senter som tilbyr dirigenter, instruktører, lærere, kunstnere.

 • Foreldreinnsats er en forutsetning for all opplæring i kulturskolen.


Ikke salg og kj p men tjenester til lag
Ikke salg og kjøp, men tjenester til lag...

 • Kulturskolen tilbyr dirigenter og instruktører –

 • Tjenester til lag og organisasjoner er en sentral del av kulturskolens virksomhet

 • Subsidiert undervisning finansiert ca 70% kommune og ca 30% egenandel

 • For kommende skoleår utgjør dette kr. 9.800,- pr. årstime (60 min) (1 t/u i skoleåret i 36 uker – ikke 38)

 • Info/profil: ”Undervisningen gis av Bergen kulturskole” bør stå i konsertprogrammet!


Lag og organiasjonener
Lag og organiasjonener

Kulturskolen tildeler tjenester til frivillige lag mot en egenandel som utgjør ca 30% av totalkostnad.

Kor, korps og orkester har søkte om 298 timer undervisning pr uke og ble tildelt som følger:

 • 5 kor er tildelt 13 timer

 • 5 orkestre er tildelt 15 timer

 • 1 fløyteklubb 1 time

 • 1 storband 2,5 timer

 • 14 skolekorps er tildelt 25 timer (korpsene søkte om 175 timer)

 • Sum: 55,5 timer tildelt


6100 elever f r undervisning
6100 elever får undervisning

 • 3600 elever + ca 1500 lagsmedlemmer + ca 1000 grunnskoleelever 2. klasse = ca 6100 elever

 • 961 elevplasser ble sagt opp skoleår etter skoleåret 08/09.

 • 1850 nye søkere våren 2009 som til sammen har søkt på 3782 elevplasser (til 961 ledige plasser).

 • 323 elever tatt inn i løpet av skoleåret 09/10Rsverket ved 2 timer 10 3 undervisning pr uke
Årsverket ved 2 timer (10,3%) undervisning pr uke

Arbeidsavtale som grunnskolelærer

 • 120 min/uke undervisning

 • 155 min forberedelse, reise, pause, møter, egenøving/utvikling div

  Årsverket pr uke ved 4 timer (20,5%) undervisning

 • 235 min/uke undervisning

 • 305 min egenøving/utvikling, forberedelse,reise, pauser, møter, div


Hvem blir v r l rer
Hvem blir vår lærer ?

 • Fast ansatte lærere

 • Lærerønsker fra lag

 • Søknadsfrister for ledige stillinger


Hva skjer n r
Hva skjer når ?

 • 1. april: Søknadsfrist

 • 1. juni: Registrering av / søknad fra nye aspiranter

 • Før 10. juni: Tilbakemelding fra kulturskolen

 • 14 dager: Svarfrist lag - kontrakt

 • Ca 19. aug: 1. uke er infomøter / styremøter Undervisningsåret starter uken etter grunnskolen


Skolekorps
Skolekorps

Fra 2009 gjelder følgende ordning;

Alle musikanter/foresatte må søke elevplass. www.bergen.kulturskole.no

 • Tjenester og skjema Kulturskole - søk/endre elevplass

 • Regning sendes foresatte

 • For opplæring av aspiranter som ikke er rekruttert før 1/4: Korpset søker timer (likt som dirigent) og nye aspiranter søker elevplass innen 1. juni.


Pedagogiske tjenester
Pedagogiske tjenester

 • Teater

 • Dans

 • Visuelle kunstfag

 • Musikk

 • Tverrfaglig tilbud

Alle som skal ha instrumental undervisning må være registrert som elever. Faktura sendes foresatte


Hva gj r styret
Hva gjør styret ?

 • Søknadsskjema

 • Virksomhetsplan

 • Årsverket for en lærer

 • Kontrakt


Styrets ansvar er
Styrets ansvar er å:

 • utarbeide og gjennomføre lagets VIRKSOMHETSPLAN i samarbeid med kulturskolelærer/dirigent

 • utarbeide budsjett for virksomheten

 • informere kulturskolen om lagets virksomhet

 • lede laget mellom årsmøteperiodene og å gjennomføre årsmøtevedtak

 • ........


Styrets ansvar fortsetter
Styrets ansvar fortsetter:

 • utarbeide plan for arbeidsfordeling og delegering av ansvar

 • sørge for at elevene har de noter, instrument og tilbehør som undervisningsopplegget krever.

 • utarbeide oversikt over alle pedagoger som underviser medlemmene i laget


Kulturskolel rerens dirigentens ansvar er
Kulturskolelærerens/dirigentens ansvar er å:

 • utarbeide planer for det musikalske/pedagogiske arbeidet og sammen med styret sette opp VIRKSOMHETSPLAN for laget

 • utarbeide opplæringstiltak for laget ut fra virksomhetsplan

 • informere annet pedagogisk personale (instrumental-/vokallærere) om lagets aktivitet og behov

 • kartlegge behov for innkjøp av noter/rekvisita

 • kartlegge behov for innkjøp av instrument o.a.


Kulturskolens krav til avtalen
KULTURSKOLENS KRAV TIL AVTALEN:

 • En årskontrakt følger et skoleår mht. ferie- og fridager.

 • Arbeidsoppgaver som læreren/dirigenten har utover ukentlig undervisning, som f.eks. konserter/forestillinger og seminarer, skal innarbeides i stillingen.

 • Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen skal fremgå av timeplan, virksomhetsplan og arbeidsplan.

 • Arbeidsoppgaver som ikke kan fastsettes ved inngåelse av kontrakten, skal eventuelt klargjøres gjennom kontakt med kulturskolens adm.

 • Læreren/dirigenten har samme ansvar som styret for å se til at samarbeidsavtalen blir oppfylt.

 • Læreren/dirigenten skal ha innkalling med møterett til styremøtene.


Kulturskolens ansvarsomr der
Kulturskolens ansvarsområder:

 • innarbeide timene i skolens rammetimer når kulturskolen har inngått kontrakt undertegnet av styret og kulturskoleleder

 • tilsette dirigenten/kulturskolelærere i BK og utbetale lønn etter gjeldende tariffavtaler for kulturskolelærere

 • ha arbeidsgiveransvaret for de kulturskoleansatte med de rettigheter og plikter som dette innebærer

 • sørge for at undervisningen gjennomføres på en så forsvarlig måte som mulig


kveldstillegg etter kl 1700 lørdags- og søndagstillegg Helge- og høytidstillegg ordnes mellom arbeidsgiver (kulturskolen) og lærer / dirigent


Oppsigelse kontraktbrudd
OPPSIGELSE/KONTRAKTBRUDD:

Vanlig kontraktperiode er tiden 01.08. - 31.07. Oppsigelse midt i skoleåret kan skje når:

 • kulturskolelæreren sier opp stillingen i Bergen kulturskole

 • dirigenten/kulturskolelæreren ikke har oppfylt sin del av avtalen

 • laget ikke har oppfylt sin del av avtalen ved f.eks. manglende innbetaling

  Dirigenter og lærere som de forskjellige lag ønsker å knytte til seg, må enten være ansatt i Bergen kulturskole eller søke eventuelt ledige stillinger innen de frister som til enhver tid fastsettes.


Ved fordeling av tjenestene til frivillige lag gjelder f lgende kriterier
Ved fordeling av tjenestene til frivillige lag gjelder følgende kriterier:

 • Koble søknader til fast ansatte lærere (etablert samarbeid mellom lag og pedagog)

 • Vurdere hele bildet. Se på mengden søknader. Hvor er behovet størst?

 • Hensyn til lagets lærerønske og kommunens tilsettingsreglement.

 • Ressursfordeling i forhold til antall barn/unge i laget.

 • Fordeling mellom ulike fagdisipliner.


Oppsummering
Oppsummering følgende kriterier:

 • Virksomhetsplanlegging på våren

 • Frister for søknad, både fra lag og personer som ønsker stilling ved Bergen kulturskole

 • Rask tilbakemelding til kulturskolen – kontaktperson! - ved forandringer

Bergen kulturskoles hjemmesidewww.bergen.kulturskole.no


Styringsmodell
Styringsmodell følgende kriterier:

Kulturskoles råd


SØKNADSSKJEMA FOR UNDERVISNINGSTJENESTER følgende kriterier:

I BERGEN KULTURSKOLE Søknadsfrist 1. april

DIGITALT FRA 2010

 • GENERELLE VILKÅR

 • 1. Betalingen skjer pr. halvår på tilsendt bankgiro.

 • 2. Eventuelle reiseutgifter til konserter, seminar m.m. kommer i tillegg.

 • 3. Kulturskolen betaler læreren etter gjeldende tariffavtaler.

 • Kulturskolen forbeholder seg rett til å endre betalingssatsene dersom Byrådsavdeling for oppvekst el. Bergen bystyre krever det.

 • Punktlig innbetaling kreves.

 • Avtalen gjelder fra inngått dato. Oppsigelse skal skje skriftlig med 3 måneders varsel.

 • Avtalens innhold baseres på den arbeidsavtale som gjøres mellom arbeidsgiver, her Bergen kulturskole, kulturskolelærer og styret for det enkelte lag.

 • Virksomhetsplan skal legges ved søknaden. (se vedlagte eksempel)


Dirigent / instruktør til grupper følgende kriterier:

Reservasjon av timer til aspirantundervisning:

Dette må følges opp ved å søke disse elevene inn som individuelle elever på skolens digitale søknadsskjema innen 1. juni.


Kontrakt / samarbeidsavtale følgende kriterier:

Skolekorps/kor/orkester/FAU/lag for barn og unge kr 9.800,- pr. årstime

Lag og organisasjoner for voksneKostpris

AVTALEN GJELDER:

AVTALEN GJELDER:


Digital søknad fra lag følgende kriterier:

https://www.bergen.kommune.no/skjema/Viewer2.aspx?eDocumentTemplateID=170e0936-525e-4409-9aa1-3e022a542740&skipLogin=true


Sp rreunders kelse korps
Spørreundersøkelse korps følgende kriterier:

 • http://ask.easyquery.no/d.asp?g=A32C2E1C9B42

 • Det er utarbedet en skolekorpskartlegging som nå er klar for å sendes ut på epost til skolekorpsene i Bergen. Hensikten med undersøkelsen er å øke vår kunnskap om skolekorpsenes situasjon, behov og planer for fremtiden. Det finnes 40 skolekorps i kommunen med ca 2000 medlemmer. Ca halvparten av lagene søker tjenester fra kulturskolen, men de tildeles mindre enn halvparten av det de søker om.Svarene vi får inn, vil vi bruke i det videre planarbeidet. Informasjonen vil bli formidlet videre til skoleeier. 


ad