P rvoja praktike e zbatimit t energjis diellore n shqip ri
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Përvoja Praktike e Zbatimit të Energjisë Diellore në Shqipëri PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Përvoja Praktike e Zbatimit të Energjisë Diellore në Shqipëri. Ing . Besnik Likollari Administrator AEE shpk Ing . Ferit Godole Ing . Elektro-Mekanik Ing . Joli Delimeta Ing . Elektrik. AEE shpk 2008 - Always ON!. Profili i Kompanisë : Studim & Projektim ,

Download Presentation

Përvoja Praktike e Zbatimit të Energjisë Diellore në Shqipëri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P rvoja praktike e zbatimit t energjis diellore n shqip ri

PërvojaPraktike e ZbatimittëEnergjisëDiellorenëShqipëri

Ing. BesnikLikollari

Administrator AEE shpk

Ing. FeritGodole

Ing. Elektro-Mekanik

Ing. JoliDelimeta

Ing. Elektrik


Aee shpk 2008 always on

AEE shpk2008 - Always ON!

ProfiliiKompanisë:

 • Studim & Projektim,

 • Instalim & Menaxhim,

 • Furnizim & Prodhimi:

  • SistemeFotovoltaike

  • Sistemehibride

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Sistemi i par fotovoltaik on grid tracking n shqip ri

SistemiiParëFotovoltaik On-Grid TrackingnëShqipëri

VendndodhjadheMënyra e Montimit

Prill 2013

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Sistemi on grid tracking element t p rb r s

Sistemi On-Grid TrackingElementëtPërbërës

 • PaneliFotovoltaik

 • Monokristalinë

 • 1 x (12 module x 260Wp)

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Sistemi on grid tracking element t p rb r s1

Sistemi On-Grid TrackingElementëtPërbërës

 • Inverteri

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Sistemi on grid tracking element t p rb r s2

Sistemi On-Grid TrackingElementëtPërbërës

 • Sensor

 • Panel Tracking

 • KontrolliDixhital

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Sistemi on grid tracking element t p rb r s3

Sistemi On-Grid TrackingElementëtPërbërës

 • StrukturaMetalike e Montimit & Kabllim

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Sistemi on grid paneltracking

Sistemi On-Grid PanelTracking

 • ProdhimiistrukturësmetalikengaAEE

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Patentimi i produktit t aee

PatentimiiProduktittëAEE

√ √ Projektimi

√ √ Testimi

√… Patentimi

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Fakte mbi energjin e prodhuar

FaktembiEnergjinë e Prodhuar

 • Sistemi Tracking 3.12kWp ngaAEE shpk

  • Energjia e Prodhuarnë Total: 6200kWh/1vit

  • Fuqiamaksimale e sistemitështëtejkaluarnëditëspecifike : 3.315kW nga 3.12kW

  • Reduktimii CO2 ngaAEEështë 4300kg/vit

 • SistemiStatikngaAEE shpk

  • 30-40% mëpak se Sistemi Tracking

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Faturimi nga cez

FaturimingaCEZ

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


P rvoja praktike e zbatimit t energjis diellore n shqip ri

ROI

 • Kostoja e Sistemit PV tëAEE: ≈€4500 = 630,000 Lek

 • Kostojaekuivalente e BlerjessëEnergjisëngaCEZështë 90,768Lek/Vit

 • InvestimiAEEshlyenvetennë 7 vjet (e paindeksuar)

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Avantazhet e instalimit t sistemeve fotovoltaike

Avantazhet e InstalimittëSistemeveFotovoltaike

 • Instalimithjeshtë

 • Instalimishpejtë

 • Kosto e ulëtpuntorie

 • Kosto e ulëtmirëmbajtje

 • Reduktimiemetimittëgazevetëefektitserë

 • Zero emetimzhurme

 • Reduktonvarësinëngarrjeti

 • Reduktimiipërdorimittëgjeneratorit

  • Reduktimikonsumittë l.dj

  • Reduktimigazravetëdëmshëm

  • Reduktimikostossëmirëmbajtjes

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Disavantazhet e instalimit t sistemeve fotovoltaike

Disavantazhet e InstalimittëSistemeveFotovoltaike

 • Varësiangarrezatimidiellor

 • Nevojitensipërfaqetëmëdhapërinstalim

  • (Përveç: Moçale, kodratezhveshura, parkingje, etj…)

 • Mungesa e aktevenënligjoredherolitrregullatortë ERE

 • Mungesanëincentivadhesubvencione

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


Sugjerime

Sugjerime

 • Legalizimi i matësitelektro-magnetikklasik (me marrie-dhënie) simatësiivetëmpërvetëprodhimnga persona fizikëdhejuridikë

 • Ligjërimiishkëmbimittëenergjisë me CEZ

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


P rfundime

Përfundime

Sot nëShqipëriështë me kostoefektiveinstalimiipanelefotovoltaikengakushdo!

17 Mars 2014 Ti japimenergjienergjivetërinovueshme


 • Login