ПОТЕНЦИЈАЛ СРБИЈЕ И ТЕХНО-ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ
Download
1 / 16

Лабораторија за термотехнику и енергетику Институт за нуклеарне науке ВИНЧА - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

ПОТЕНЦИЈАЛ СРБИЈЕ И ТЕХНО-ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ КОСАГОРЕВАЊА ГОРИВА ДОБИЈЕНОГ ИЗ ОТПАДА (СРФ) СА УГЉЕМ. др Марина Јовановић. Лабораторија за термотехнику и енергетику Институт за нуклеарне науке ВИНЧА. С А Д Р Ж А Ј 1. Увод (статистички подаци; пројекти ’’ waste to en е rgy ’’)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Лабораторија за термотехнику и енергетику Институт за нуклеарне науке ВИНЧА' - salvador-perkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ПОТЕНЦИЈАЛ СРБИЈЕ И ТЕХНО-ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ

КОСАГОРЕВАЊА ГОРИВА ДОБИЈЕНОГ ИЗ ОТПАДА (СРФ) СА УГЉЕМ

др Марина Јовановић

Лабораторија за термотехнику и енергетику

Институт за нуклеарне науке ВИНЧА


С А Д Р Ж А Ј ТЕХНО-ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ

1. Увод (статистички подаци; пројекти ’’waste to enеrgy’’)

2. Отпад као гориво

3. Количине и расположивост отпада као горива

4. Регулативе специфичне за ову област

5. Ценовни параметри косагоревања

5.1 Могући интереси за увођењем косагоревања у Србији

6. Индиректни ефекти


1. УВОД ТЕХНО-ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ

Eнергија је суштина социјалног и економског развоја, доприноси квалитету живота и разматра се као важан елемент развоја друштва.

 • На основу кључних чињеница у области енергетике у ЕУ-27 треба ОЧЕКИВАТИ:

 • Пораст потрошње енергије за око 11 % у 2030. у односу на 2005.

 • Повећање енергетске зависности, са око 50% у 2005. на око 70% у 2030.

 • Усвету се очекује пораст потрошње енергије за око 60 % за исти период.

 • Циљеви енергетске стратегије ЕУ до 2020.:

 • избалансиран одрживи развој (20% смањење потрошње енергије,

  20% смањење емисије ГХГ, 20% повећање удела ОИЕ)

 • конкурентност, и

 • сигурност у снабдевању енергијом


Енергетски системи будућности –ОИЕ – биомаса и отпадне материје

 • У ЕУ 27 укупан потенцијал комуналног чврстог отпада је око 70 Мt.

 • У постројењима за сагоревање енергетски се искоришћава 17 % отпада.

 • Енергетско искоришћење отпада у земљама ЕУ се креће од 2 % - 35 %:

  - највеће је у Данској, Немачкој, Холандији и Шведскоj.

  - најмање је у Бугарској, Грчкој, Румунији и Пољској.

-Највећи број ТЕ са косагоревањем СРФ-а је у Немачкој (10 ТЕ):

- У Италији у области Венето: ENEL ТЕ (330 МWe, лигнит)

 • У Данској СРФ се користи у процесима косагоревања и

 • сагоревања у CHP постројењима


Наша земља касни у примени биомасе и отпадних материја у енергетске сврхе

 • нема континуалног праћења насталог отпада,

 • комунални отпад се одлаже на депоније без третмана,

 • индустријски отпад се одлаже на депоније заједно са комуналним

  отпадом,

 • нема процеса компостирања и спаљивања,

 • постоји мали број предузећа која се баве рециклажом отпадних материја, и

 • прерађени отпад као обновљиво (алтернативно) гориво се користи само у

  цементној индустрији, и то у једној цементари.


ПРОЈЕКТИ биомасе и отпадних материја у енергетске сврхеWASTE to ENERGY представљају неминосвност у савременим друштвима

 • Одрживи су ако су економски и технички изводљиви

Економски ефекат – састав и количине токова отпада

Еколошки ефекат – развијање и унапређење технологија за прераду отпада и његова енергетска валоризација

1.

Nemačka, Holandija, Grčka, Finska, Srbija FP6 (EU)2004–2008. Specific targeted research project (STREP), Cost-effective supply of renewable energies, Demonstration of direct solid recovered fuel (SRF) co-combustion in pulverised fuel power plants and implementation of a sustainable waste-to-energy technology in large-scale energy production, TREN/04/FP6EN/S07.32813/503184, Implementation of the SRF co-combustion technology in the Balkan region.

2.

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА О ПОТРЕБИ

И ТЕХНО-ЕКОНОМСКОЈ ОПРАВДАНОСТИ

КОСАГОРЕВАЊА ОБНОВЉИВИХ ГОРИВА

СА УГЉЕМ У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА ЕПС-а


2. ОТПАД КАО ГОРИВО биомасе и отпадних материја у енергетске сврхе

SRF - (Solid Recovery Fuel) Чврсто обновљивогориво

Гориво произведено од отпада (комунални чврсти и индустријски отпад), из кога се сагоревањем, или косагоревањем добија електрична и/или топлотна енергија

 • Производи се у постројењима за механичку, биолошку и термичку

  прераду безопасних отпадних материјала.

 • Мора да задовољава захтеве стандарда prCEN/TS 15359

  (скуп техничких спецификација за производњу и трговину са СРФ).


Предности биомасе и отпадних материја у енергетске сврхеSRF у односу на угаљ:

 • Дугорочна доступност (обновљиво гориво)

 • Већа и уједначена Hd у односу на лигнит

  (Hd=18.7 MJ/kg за SRF; Hd=8MJ/kg за лигнит)

 • Релативно ниска производна цена

 • Дугорочност у предвиђању цена

 • Сматра се једним делом CO2 неутралним,

  великим делом je биолошког порекла (50-80%).


3 биомасе и отпадних материја у енергетске сврхе. КОЛИЧИНЕ И РАСПОЛОЖИВОСТ ОТПАДА КАО ГОРИВА

Категорије отпада узете у прорачун:

Количине отпада и потенцијалне количине СРФ у РС

 • Комунални чврсти отпад:

 • папир,

 • картон,

 • картон-восак,

 • картон-алуминијум,

 • пластични амбалажни,

 • пластичне кесе,

 • текстил,

 • кожа и

 • пелене.

Индустријски отпад:

 • папир и картон

 • пластика

 • дрво

 • текстил

 • Отпад из

  домаћинстава и сл.

СРФ:

Органски сагориви део: C, H, N и велики удео O

Влага 10%-60%

S, Cl и несагориви део

Hd=18.7MJ/kg


IV биомасе и отпадних материја у енергетске сврхеГрупе са окрузима и

предложене фабрике

СРФ у РС


4. РЕГУЛАТИВЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ОВУ ОБЛАСТ

Свако постројење које користи СРФ као гориво мора да буде у сагласности са следећим директивама:

Регулативе ЕУ27које се односе на косагоревање су:

 • Директива Савета о интегралној превенцији и контроли загађењa (IPPC) 96/61/ЕЕC

 • Директива Савета о ограничењу емисије одређених загађивача у ваздух из великих ложишта

 • (LCPD) 2001/80/EC

 • Директива Савета о амбалажи и амбалажном отпаду 94/62/EC

 • Директива Савета о депонијама отпада (Landfilldirective) 99/31/EC

 • Директива Савета о отпаду (Оквирна директива) 2008/98/EC

 • Директива Савета о спаљивању отпада (WID) 2000/76/EC


У РС донети су следећи закони ОБЛАСТ:

 • Закон о управљању отпадом

  („Службени гласник РС”, број 36/09)

 • Закон о изменама и допунама закона о управљању отпадом

  („Службени гласник РС”, број 88/10)

 • Закон о заштити животне средине

  („Службени гласник РС” бр. 135/04 и 36/09)коришћење отпада као енергента

 • Уредба о граничним вредностима емисија загађујучих материја у ваздуху

  ("Службени гласник РС", бр. 71/2010)

 • (у највећој мери усклађена са директивама IPCC и LPCD).

Акциони план владе РС (2010. до 2014.)

Национални план управљања биоразградивим отпадом

- Имплементација Директиве 99/31/ЕC

- Увођење мониторинга емисије гасова

- Рок за имплементацију 2011.


5. ЦЕНОВНИ ПАРАМЕТРИ КОСАГОРЕВАЊА

Ланац управљања отпадним материjaма

прикупљање

Отпад (КЧО, ИО)

одлагање

Припрема, трансформација у СРФ

општина/е

Улазна такса за спаљивање СРФ-а

’gate fee’

Тржиште ЕУ (ср.вр.) 60 €/t

Ирска 30 – 40 €/t

Белгија 44 €/t


5.1 Могући интереси за увођењем косагоревања у Србији

 • Наставак рада термоенергетских постројења чија

  експлоатација није рентабилна, или им је радни век при крају.

 • Остварени приход од тзв. улазне таксе

  (за улазну таксу од 60 €/t SRF и искоришћење 50% отпада, могућ

  је приход од око 24.000.000 €/god).

 • Смањење потрошње угља (за око 700.000 t/god).

 • Смањење емисије CO2

  - Укупно смањење емисија CO2 која би настала сагоревањем замењене

  количине угља сагоревањем СРФ је око 1.750.000 t/god (2,5 kg CO2/kg угља),

  - при 22 €/t CO2могућ је приход од око 38.000.000 €/god.


6. ИНДИРЕКТНИ ЕФЕКТИ ПОВЕЗАНИ СА ПРОГРАМОМ

Повећана запосленост (отварање нових

радних места)

Креирање тржишта горива добијеног из

отпадних материја у Републици

Ефикасније управљање отпадом у Републици

Активно укључивање у савремене

технолошке трендове у свету у домену

обновљивих извора енергијe


ХВАЛА НА ПАЖЊИ ! ПРОГРАМОМ

дрМарина Јовановић

Лабораторија за термотехнику и енергетику

Институт ВИНЧА

е-mail: [email protected]


ad