Fr n information till kommunikation och verksamhetsutveckling
Download
1 / 44

Från information till kommunikation och verksamhetsutveckling - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Från information till kommunikation och verksamhetsutveckling. Fullmäktiges uppdrag Leion-net Maritha Enström Intraservice Kontaktcenter Rolf Svensson Gunnared Verksamhetsutveckling. Kommunfullmäktiges uppdrag. Utdrag ur Agneta Granbergs motion

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Från information till kommunikation och verksamhetsutveckling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Från information till kommunikation och verksamhetsutveckling

 • Fullmäktiges uppdrag

 • Leion-net Maritha Enström Intraservice

 • Kontaktcenter Rolf Svensson Gunnared

 • Verksamhetsutveckling


Kommunfullmäktiges uppdrag

Utdrag ur Agneta Granbergs motion

 • Elektronisk förvaltning - 24-timmarskommunen, innebär tillgång tillserviceoberoende av tid och plats, medborgarnas och företagens kontaktermed stadens verksamheter ska göras enklare. Offentlig service och ärendehantering ska vara öppen,tillgängligochsäker.

 • Ökad IT användning främjar demokrati och rättvisa genom ökad möjlighet till information och delaktighet i politiska beslutsprocesser.

 • Medborgaranpassad service innebär individorienterad information och interaktiva tjänster via webbplatsen och Servicetelefoni

 • För säker tillgång till tjänster behövs elektronisk legitimation.

 • Elektroniskt informationsutbyte i realtid minskar risken för fusk, ersätter manuella kontakter och ger snabbare handläggningstider vilket ger minskade administrativa kostnader.

  Kommunstyrelsen fick i september 2006 uppdrag att mot bakgrund av

  vad som anförts i motionen samordna ett utvecklingsarbete med

  inriktning mot 24-timmarskommunen


Från information till kommunikation

och verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling


Nuläget

Fc/vd och personal från

hela organisationen har

deltagit i båda aktiviteterna

Samordning av

300 webbplatser pågår

Förstudie av kontaktcenter slutförd


Leion-net etapp 1LedandeE-tjänsterochInformationPå Nätet

 • Effektkartläggning

 • Samordning av 300 webbplatser

 • Teknisk plattform

 • Tillgänglighet

 • Design och varumärket goteborg.se

  RÄTT FRÅN BÖRJAN…


Effektkarta - Översikt


Effektkarta – ”Äldre”

”Den mest effektiva åtgärden för att få äldre att klara sig själva är att ge dem rollatorer och trygghetslarm”

 • Syfte: Bidra till att

  • Äldre skall kunna leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna

  • Senarelägga behovet av äldreomsorg

  • Öka förtroendet bland anhöriga och äldre


 • Äldre skall kunna leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna

 • Bidrar denna till avsedda effekter?


  • Äldre skall kunna leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna

 • Bidrar denna till avsedda effekter?

 • Trygghet åt alla!Du vet väl att du som behöver kan få hjälpmedel för att …

  Läs mer om hur du gör för att få tillgång till hjälpmedel.


  Samordning av 300 webbplatser

  • Verkstäder med redaktörer, informatörer och representanter för verksamheterna

  • Inriktningsförslag på förvaltningsremiss

  • Förslag om ny webborganisation på förvaltningsremiss

   Resulterade i följande struktur….


  10 virtuella redaktioner för webben

  Bygga & Bo

  Förskola &

  Utbildning

  Kultur & Bibliotek

  Arbete & Praktik

  Miljö & Hälsa

  Äldrefrågor

  Chefredaktör

  Omsorg & Stöd

  Trygghet &

  Beredskap

  Fritid & Natur

  Resor o Trafik


  Samarbete över organisationsgränserna


  xx

  Konsekvens


  Gemensam synpunktshantering

  Konsekvens

  • Alla synpunkter som kommer in via webben fördelas till ansvarig organisation

  • Alla förvaltningar måste upprätta en mottagningsfunktion för synpunkter

  • Vem har uppföljningsansvar gentemot medborgaren?

  • Gemensamma rutiner?

   Om vi lyckas..

  • Alla synpunkter som lämnats in via webben går att följa upp statistiskt

  • Vi lär oss medborgarens behov vilket bidrar till verksamhetsutveckling


  Tillgänglig webbplats

  Offentliga webbplatser ska kunna användas av alla

  • Policydokument för utvecklare och skribenter

  • Guide på webbplatsen om hur den kan anpassas

   • storlek på text

   • kunna använda endast tangentbordet

   • uppläsning

  • Skrivguide

  • Beslut om att alla nämndhandlingar ska publiceras på ett enhetligt sätt som tillgängliga pdf

  • Anpassade mallar


  Ny design för goteborg.se


  Ledord som ska styra utformningen

  • Modern

   • Användbar och Inbjudande

  • Effektiv

   • Tillgänglig, Snabb och Enkel

  • Säker

   • Uppdaterad, Korrekt och Tryggt


  Designtävling

  Utlystes den 22 augusti

  • Jury tillsatt med representanter från verksamhet, kompetensområde samt tillgänglighetsexpert

  • Tävlingen sker i två etapper

  • Tävlingen är anonym endast funktionär känner till vem som lämnat in bidrag


  Göteborg – EN stad

  • Första steget är nu taget för att medborgare och företagare ska uppfatta goteborg.se som EN stad som tillhandahåller tjänster istället för en mosaik av olika organisationer


  Servicetelefoni/Front Office/Kontaktcenter

  Ett gemensamt kontaktcenter

  för Göteborgs stad


  Förstudie i projektform

  • Tagit fram förslag till plan och organisation för ett kontaktcenter.

  • Medborgarperspektiv:

   Huvudsyfte att öka servicegraden för medborgaren.

   Intern effektivitet ett sekundärt mål.


  Nuläget för medborgaren

  • 80 olika enheter som medborgaren kan behöva kontakta.Över 40 telefonväxlar i staden.

  • Svårt att veta vart man skall vända sig.

  • Man blir hänvisad mellan olika växlar och förvaltningar.

  • Likadana ärenden hanteras olika i olika förvaltningar.


  Telefonimätning 2007

  • På många förvaltningar får bara 40-50 % av de inkommande samtalen ett svar.

  • Vid kommunens kundtjänster får 90-95 % av alla inkommande samtal svar.

   Servicemätning2007

  • Medborgarna är i allmänhet nöjda med den service man får per telefon…

   …när man väl kommer fram till rätt instans


  Vision för ett kontaktcenter

  • En gemensam telefoncentral.

  • Göteborgaren får sitt ärende löst omedelbart eller bli hänvisad till rätt instans.

  • Behöver inte veta hur staden är organiserad.

  • Hanterar enkla och frekventa ärenden.


  En trend i tiden

  • Studerat kontaktcenter i New York, Liverpool, Bolton, Derby, London, Oslo, Botkyrka och Nacka.

  • Kontaktcenter planeras i Stockholm, Malmö, Umeå och Köpenhamn.

  • Vervas förslag om ett nationellt kontaktcenter.


  Förvaltningsremiss

  • 46 svar har kommit in

  • 39 tillstyrker vårt förslag – av dessa finns ett antal som har synpunkter på eller invändningar mot delar av förslaget.

  • 2 avstyrker

  • 5 tar inte ställning


  Kanalstrategi

  • Ett antal grundprinciper om hur vi hanterar kontakter genom brev, e-post, telefoni, sms, webb och besök.

  • Relativ kostnad för kontakt:

   e-tjänst 1 brev 90

   telefon 50 besök 110

   e-post 70


  Kanalstrategi

  • En central frågeställning:

   En kontaktväg till Göteborgs stad?

   En webbadress, en e-postadress, ett telefonnummer, en postadress till staden?


  Ärenden i ett kontaktcenter

  • Söka generell information om verksamheten

  • Jämföra alternativa lösningar

  • Ansöka eller ändra ansökan

  • Lämna in ett klagomål

  • Ta emot och svara på erbjudande

  • Boka en tid

  • Olika typer av beställningar

  • Ändra inkomstuppgift

  • Hämta eller lämna information i eget ärende

  • Säga upp eller ändra en service


  Exempel på kartlagda ärenden

  • Anmälan till förskola

  • Beställning av fixartjänster inom äldreomsorgen

  • Ansökan om serveringstillstånd (enklare ärenden)

  • Ansökan om parkeringstillstånd för miljöfordon

  • Ansökan om bygglov – förenklad process vid om- och tillbyggnad

  • Anmälan av ägarbyte (kretslopp)

  • Anmälan om trasiga lekverktyg (park och natur)


  Kontaktcenter och e-tjänster

  • Det bör gå att göra e-tjänster av alla de ärenden som kan läggas i ett kontaktcenter.

  • Samma tjänst, men olika kanaler

  • Viktigt att tjänster utvecklas tillsammans för kontaktcentrat och webbplatsen.


  Kan hantera olika språk

  • Språkkompetens bland medarbetarna i kontaktcentrat.

  • Språkkompetens bland medarbetare i förvaltningar och bolag – trepartssamtal.

  • Tolkservice genom trepartssamtal.


  Viktig roll vid kris och beredskap

  • Kan snabbt omvandlas till en kommungemensam upplysningscentral

  • Kan avlasta andra telefoncentraler, såsom SOS-Alarm

  • Förmedlar viktig information på olika språk

  • Samarbetar med POSOM-grupper i stadsdelarna


  Samverkan

  • Kontaktcentrat samverkar med de förvaltningar och bolag som äger ärendeprocesserna.

  • Avtal fastställer vem som gör vad vid handläggning av ärenden.

  • Viktigt med förankring och att revirtänkande motverkas.


  Gruppering av svar för kontaktcentret

  Bygga & Bo

  Förskola &

  Utbildning

  Kultur & Bibliotek

  Arbete & Praktik

  Miljö & Hälsa

  Äldrefrågor

  Televäxel

  Televäxel

  Omsorg & Stöd

  Trygghet &

  Beredskap

  Fritid & Natur

  Resor o Trafik


  Organisation och ekonomi

  • Tre alternativ för organisatorisk placering

   Egen förvaltning

   Sammanslagning av några förvaltningar

   Intraservice

  • Engångskostnad för teknik och projekt

  • Övrig finansiering enligt ekonomimodellen för kommungemensamma system och tjänster. Baskostnad för info + avtal

  • Stor rationaliseringspotential


  Kaffepaus

  20 minuter


  Nästa steg

  Kontaktcentrat

  För webben

  Infrastruktur

  Uppdrag och TU

  E-tjänster

  • Teknikval

  • Ekonomi

  • Organisation

  • Avtal mellan beställare

  • och utförare

  • Stegvis införande

  • Samordning med webben


  Leion-net etapp 2

  • Kartläggning av tjänster och processer samt utse ansvariga

  • Automatisering av interna rutiner

  • Samordnad diarieföring och e-arkivering

  • Större samutnyttjande av IT-applikationer

  • e-ID finns och kommunen är godkänd av BGC


  Konsekvenser av goteborg.se+kontaktcenter

  • 40 förvaltningar och x bolag samlas i 10 grupper

  • Det betyder en aktiv samverkan för verkställighet av enklare ärenden, 70-80% av alla ärenden

  • Likabehandling av de göteborgare som använder telefon respektive dator

  • Organisatoriskt gränsöverskridande i verksamhetsutveckling

  • Kraftigt ökad produktivitet i ärendehantering


  Koordinerad kommunikation

  Post

  Bygga o bo

  Äldrefrågor

  Fritid o Natur

  Kultur o Bibliotek

  Barn o utbildning


  Från information till kommunikation

  och verksamhetsutveckling

  Verksamhetsutveckling


  Verksamhetsutvecklingens motor

  • Mycket mer strukturerad kommunikation

  • Muntlig och elektronisk kommunikation samordnad och med daglig uppföljning

  • Grupperna som arbetar gränsöverskridande får en helt annan överblick och ser helt andra samband än varje förvaltning för sig ex äldreboende, stadsdelars specialtjänster

  • Underlagen ger uppslag till organisatorisk samordning


  Sammanfattning

  • TU med lägesrapport för Leion-net och förstudie senast nästa vecka

  • TU om kontaktcentrat före årets slut

  • Kompletterande budgetunderlag för fortsatt arbete med Leion-net etapp 2 och projektkostnader för kontaktcentrat


  ad
 • Login