K ibemaksuga maksustamine
Download
1 / 54

Käibemaksuga maksustamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Käibemaksuga maksustamine. Olev Martinson 2011. KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASED. Kokku Eesti Saare maakond % 01.01.2005 53167 1120 2,11 01.01.2006 56887 1226 2,16

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Käibemaksuga maksustamine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Käibemaksuga maksustamine

Olev Martinson

2011


KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASED

Kokku Eesti Saare maakond %

01.01.2005 53167 1120 2,11

01.01.2006 56887 1226 2,16

01.01.2007 60003 1298 2,16

01.01.2008 64037 1357 2,12

01.01.2009 64431 1401 2,17

01.01.2010 64033 1415 2,21

01.01.2011 65509 1427 2,18


KÄIBEMAKS JA EUROOPA LIIT

 • Euroopa Ühenduse Nõukogu 17.05. 1977.a. direktiiv nr. 77/388/EMÜ- kuues direktiiv

 • Alates 01.01.2007 kehtib kuuenda direktiivi uus terviktekst (nõukogu direktiiv 2006/112EÜ), mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi. Sellesse on koondatud varem kehtinud direktiivid, nende muudatused ja uute liikmesriikide liitumisel liitumisaktides kokkulepitud erandid.

 • Direktiiv on suunatud liikmesriigile – seadused peavad olema kooskõlas direktiivis toodud põhimõtetega.


Käibemaks

 • Eestis kehtestati lisandväärtuse maksuna toimiv käibemaks esmakordselt Vabariigi Valitsuse 10.10.1990.a. määrusega nr. 209 (jõustus 01.01.1991.a.)

 • Seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga võeti Riigikogu poolt 10.12.2003.a. vastu uus käibemaksuseadus, jõustus 01.05.2004.a. , avaldatud RT I 2003, 82, 554.


Käibemaks on:

 • universaalne tarbimismaks , mis hõlmab kõiki tarbitavaid kaupu ja teenuseid ning millega koormatakse igat müügietappi, vähendades maksukohustust eelmistel etappidel makstud maksu võrra.

 • objektiivne maks. Maksu suurus sõltub kauba või teenuse liigist ja väärtusest, mitte maksumaksja isikust.

 • perioodiline maks. Käibemaksu maksustamisperiood on üldjuhul kalendrikuu.


järg

 • kaudne maks. Käibemaksukoormuse kandjaks on tarbija, kes ostab kaupa või teenust ning maksab toote hinna sees käibemaksu. Maksu parema administreerimise huvides on maksu arvestajaks ja maksjaks pandud müüja.

 • lisandunud väärtusena toimiv maks. Iga müügiahela lüli maksab käibemaksu tema poolt lisatud väärtuselt, mis kokku annab kogu toote müügihinnale vastava käibemaksusumma.


järg

 • Lisandväärtuse maksu kõrval eksisteerib suhteliselt iseseisva maksuna impordikäibemaks. See on ühekordne maks, mida maksavad kõik kaupa importivad isikud.

 • Kuna käibemaks on tarbimismaks, siis käibemaksuga ei tohi koormata ettevõtjat. Ettevõtjad on enamalt jaolt ainult käibemaksu kogujad. Ettevõtjat võib tarbijaks pidada ainult siis, kui ta soetab ettevõtlusega mitteseotud kaupu või teenuseid või on omatarve.


järg

 • Käibemaksuga maksustamisel kehtib neutraalsuse põhimõte. Kõik tarbimise vormid tuleb maksustada ühetaoliselt.

 • Kuna käibemaks on tarbimismaks, siis lähtutakse rahvusvaheliste tehingute maksustamisel sihtkohamaa põhimõttest. See tähendab, et maksustamine toimub selles riigis, kus asub kauba või teenuse lõpptarbija.


Käive (§ 4 lg 1)

 • kauba võõrandamine ja teenuse osutamine ettevõtluse käigus

 • kauba või teenuse omatarve (§ 2 lg 6)

 • kauba toimetamine teise liikmesriiki ilma võõrandamiseta oma sealse ettevõtluse tarbeks


Ettevõtluse mõiste (§2 lg2)

Ettevõtlus on isiku iseseisev majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, samuti notari, kohtutäituri ja vandetõlgi ametitegevus.

Ettevõtlusena ei käsitata äriühingu ja tema püsiva tegevuskoha vahelist teenuse osutamist.


…….

Ettevõtlusena käsitatakse riigi-, valla- ja linnaasutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku tegevust järgmistel juhtudel:

- tegevus kujutab endast nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ I lisas sätestatud majandustegevust

- § 1 lg 1 loetletud tehinguid ja toiminguid, mida saavad teha ka teised maksukohustuslased ning mille maksustamata jätmine mõjutab oluliselt konkurentsi


Kauba eksport ja import ( §5, § 6)

 • kauba eksport – ühenduse kauba võõrandamine koos selle toimetamisega väljaspool ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtpunkti kauba võõrandaja või välisriigi isikust kauba soetaja poolt

 • kauba import - kauba sissvedu ühendusevälisest riigist


Kauba ühendusesisene käive (§7) ja soetamine (§8)

Käive:

 • kauba võõrandamine teise liikmesriigi isikule kes omab KMK nr-t ning kaup toimetatakse Eestist teise liikmesriiki

 • kauba viimine Eestist teise liikmesriiki ettevõtluse tarbeks

  Soetamine:

 • kauba soetamine teise riigi maksukohustuslaselt koos selle toimetamisega teisest liikmesriigist Eestisse

 • ettevõtluses kasutatava kauba toimetamine teisest liikmesriigist Eestisse oma ettevõtluse tarbeks


Teenuste käive

 • teenus on selline ettevõtluse korras osutatav hüve, mis ei ole kaup (§ 2 p 10) ja maksustatakse riigis, kus tekib teenuse käive

   Teenuse käibe tekkimise koha määramisel jamaksustamiselkohaldatava põhireegli kohaselt on teenuste maksustamise kohaks teenuse saaja asukohariik. (alates 01.01.2010).

  Teenuse saaja maksab oma riigis ära käibemaksu ehk teenustele kohaldatakse pööratud maksukohustust


Teenuse saaja

 • Kui teenuse saajaks on teise liikmesriigi või ühendusevälise riigi ettevõtlusega tegelev isik, ei ole käibemaksuseaduse § 10 lg 4 p 9 kohaselt käibe tekkimise koht Eesti ning teenuseid maksustatakse Eestis 0%-lise maksumääraga.


Teenuse saaja asukoht

 • teenuse saaja asukoha järgi maksustatakse nn mittemateriaalsed teenused (§10 lg2) kui teenuse saaja on maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane

 • 0 % määra rakendamine kui teenus osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või ühendusvälise riigi isikule (§ 10 lg 5)


Veoteenus v.a. liikmesriikidevaheline kaubavedu

Täies ulatuses Eestis

§10 lg 1 p 4

20%

Täielikult või

osaliselt osutatakse

välisriigis

0%

kauba ekspordi ja impordiga seotud kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenus (KMS § 15 lg 4 p 9 ja p10)


Liikmesriikidevaheline kauba vedu (v.a.eksp. imp. seotud veod), selle korraldamine ning kõrvalteenused - käibemaksukohustuslasele

Eestis registreeritud maksukohustuslasele

§ 10 lg 2 p 12

20%

Teise liikmesriigi

maksukohustuslasele

§ 10 lg 5 p 7

0%

Kui vastav teenus osutatakse Eesti KMK-le - pöördmaksustamine


Maksuvaba käive §16 lg2 p3

 • kinnisasi või selle osa

  välja arvatud:


Maksuvabastust ei kohaldata:

 • kinnisasjale - mille oluline osa on ehitis või ehitise osa, mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu v.a. kui ehitamist on alustatud enne 01.05.04

 • kinnisasjale - mille oluline osa on oluliselt parendatud ehitis või selle osa mis võõrandatakse enne taaskasutuselevõttuv.a. kui parendamist on alustatud enne 01.05.04

  (oluliselt parendatud - kulutused ületavad vähemalt 10% ehitise või selle osa soetusmaksumust enne parendamist)

 • krundile - kui sellel ei asu ehitist, v.a.kui maatükk on soetatud enne 01.05.04


Maksuvaba käive (KMS § 16 lg 2 p 2)

 • kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine

  Maksuvabastust ei kohaldata:majutusteenuse osutamisel sõidukite parkimismaja või parkimiskoha, statsionaarselt paigaldatud seadme või masina, seifi üürile, rendile või kasutusvaldusse andmisel


Maksustamise võimalus (KMS § 16 lg 3)

 • Enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem sellest maksuhalduri kirjalikult teavitanud maksukohustuslane lisab käibemaksu järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavale väärtusele:1) kinnisasja vselle osa, v.a.eluruumi üürile , rendile või kasutusvaldusse andmine2) kinnisasi või selle osa, v.a.eluruum;3) KMS § 16 lg 2 p 5 ja 6 nim teenus (fin. teenus, väärtpaber) – teise liikmesriigi kohustuslasele


Käibe toimumise aeg (§ 11)

Käive, v.a. kauba ühendusesisene käive/soetus, on tekkinud, teenus on saadud või kaup on soetatud päeval, mil esimesena sooritati üks alljärgnevaist toiminguist:

1) kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine

2) kauba või teenuse eest osaline või täielik makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine

3) omatarbe puhul kauba andmine või teenuse osutamine maksukohustuslase poolt oma töötajale…


Teenuse osutamise aeg kui see kestab kauem kui üks maksustamisperiood

 • sätestatud KMS § 11 lg 4

  - loetakse osutatuks kui teenuse osutamine lõpeb või

  - mil lõpeb ajavahemik, mille kohta arve esitatakse või mille kestal saadud kaupade või teenuste eest tasumine on kokku lepitud (kehtib ka regulaarselt võõrandatavatele kaupadele)

 • see on osutamise aeg, mitte käibe toimumise aeg


…….

 • Kauba ühendusesisene käive/soetus

  - arve väljastamine või

  - kauba lähetamise või kättesaadavaks tegemise kuule järgneva kuu 15. kuupäev

  (varaseima põhimõte)


Maksustatav väärtus (§ 12)

 • üldpõhimõte – maksustatav väärtus on see summa mida müüjale makstakse, va käibemaks ise (eelnõus täpsustatakse et teise riigi käibemaks ei kuulu samuti maksustatava väärtuse hulka)

 • kui harilikust väärtusest madalam hind:

  - omahind või soetusmaksumus

  - harilik väärtus juhul, kui see on madalam omahinnast või soetusmaksumusest


Käibemaksu arvutamine ( § 29)

 • Tasumisele kuuluv käibemaks -maksustamisperioodil arvestatud käibemaks, millest on maha arvatud:

  maksustatava käibe tarbeks, samuti ettevõtlusega seotud § 4 lg 2 nim. tehingute või toimingute või välisriigis toimuva ettevõtluse (va maksuvaba käibena käsitatud tehingud) tarbeks kasutatava kauba või teenuse sama perioodi käibemaks


Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine (§ 32)

 • Kui maksukohustuslane kasutab kaupu ja teenuseid nii maksustatava käibe kui ka maksuvaba käibe jaoks, arvatakse sisendkäibemaks arvestatud käibemaksust maha osaliselt

 • Lähtutakse maksustatava käibe ja kogu käibe suhtest (sh teenuse, mida maksustatakse 0 % määraga). Ümardatakse ülespoole täisprotsendini.


…..

 • Suhte arvutamisel ei võeta arvesse põhivara võõrandamist ning juhuslikku KMS § 16 lg 2 punktides 5 ja 6 nimetatud teenuste osutamist


Sisendkäibemaksu mahaarvamine (§ 31)

 • kauba impordi osas : mil toll on kauba vabastanud ( tasumine ei oma tähendust)

 • tollideklaratsiooni alusel

 • muudel juhtudel, mil kauba müüjal või teenuse osutajal tekib käive § 11 kohaselt

 • arve olemasolu


…..

 • Kui maksustamisperioodi käibedeklaratsiooni esitamise ajaks ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseks olevat arvet saadud, arvatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, mil arve saadakse

 • arve hilinenult saamine ei põhjusta KMD eelnevate perioodide muutmist


Registreerimine

 • Kui isiku tehtavate tehingute (v.a. põhivara võõrandamine) maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 16000 eurot, tekib tal kohustus end maksukohustuslasena registreerida

 • Registreerimiseks on vajalik esitada avaldus

 • Avaldus esitatakse kolme tööpäeva jooksul


 • Isik võib esitada avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks ka siis, kui tal ei ole registreerimiskohustust tekkinud

 • Isik peab registreerimiseks tõendama, et tegeleb ettevõtlusega Eestis või alustab ettevõtlust Eestis


Maksustamisperiood

 • Maksustamisperiood on kalendrikuu

 • Käibedeklaratsioon esitatakse maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

 • Käibedeklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui isik on olnud käibemaksukohustuslane vähemalt 12 kuud (RM 9.12.2008.a. määrus nr. 43)


20%

Maksustatavale väärtusele

s.h.

ohtlike jäätmete käitlemine, matusetarvetele ja teenustele, etenduse- ja kontserdipiletitele, eluruumide hooldusteenusele

9%

Raamatud ja töövihikud

Ravimid

Perioodilised väljaanded

Majutus või majutus koos hommikusöögiga

Käibemaksumäärad


Omatarve

 • Maksukohustuslase poolt tema ettevõtte vara hulka kuuluva kauba tasuta võõrandamine ja teenuse tasuta osutamine, samuti ettevõtte vara hulka kuuluva kauba tasuta kasutamine ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil

 • Tööandja sõiduauto omatarbe maksustatav väärtus koos käibemaksuga 256 eurot


FIE ERIKORD

 • FIE võib käsitada oma käibe tekkimise ajana päeva, mil tehti järgmised toimingud:

 • kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine

 • omatarbe puhul kauba andmine või teenuse osutamine ettevõtlusega mitteseotud otstarbel


 • Oma valikust peab FIE kirjalikult teavitama maksuhaldurit

 • Valikut rakendaval FIE-l tekib õigus soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaks maha arvata kauba või teenuse eest tasumisel

 • FIE-l on õigus valikust loobuda, teavitades sellest kirjalikult


Muudatused alates 01.01.2011

 • Kassapõhine käibemaksuarvestus § 44

 • Maksukohustuslane, kelle maksustatav käive ei ületanud eelmisel kalendriaastal ega jooksva kalendriaasta algusest arvates 200000 eurot, võib rakendada kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorda

 • Oma valikust peab isik kirjalikult teavitama maksuhaldurit


ERIKORD

 • Olulise muudatusena lisandub erikorda rakendavale maksukohustuslasele kohustus esitada käibedeklaratsiooni lisa vorm KMD INF1

 • Vormil kajastatakse andmed väljastatud ja saadud arvete kohta, mis on käibedeklaratsioonil (KMD) deklareerimata

 • A osa: müügiarved, mille eest on ostjalt raha osaliselt või täielikult laekumata;B osa: ostuarved, mille eest on müüjale raha osaliselt või täielikult tasumata.


Siseriiklik pöördkäibemaks

 • KMS §41.1 Kinnisasja ja metallijäätmete käibemaksuga maksustamise erikord

 • Kui maksukohustuslane võõrandab teisele maksukohustuslasele § 41.1 lõikes 2 nimetatud kaupa, tasub kauba soetaja vöörandajale kauba käibemaksuta müügihinnas

 • Kauba soetaja arvestab tehingu kohta esitatud arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksusummana vöörandaja asemel


(järg)Käesolevas paragrahvis sätestatud erikorda rakendatakse järgmiste kaupade käibe korral:- kinnisasi või selle osa, mille maksustatavale väärtusele käibemaksu lisamisest on maksukohustuslane vastavalt KMS § 16 lõikele 3 kohustatud maksuhaldurit teavitama;- metallijäätmed jäätmeseaduse § 104 tähenduses


VD aruanne

Sarnaselt käibemaksudeklaratsiooniga tuleb VD aruanne (ühendusesisese käibe aruanne) esitada igakuuliselt järgneva kuu 20. kuupäevaks


KÄIBEMAKSUMÄÄRAD

Riik Üldine määr Alandatud

määr % määr %

AUSTRIA 20 10/12

BELGIA 21 6/12

EESTI 20 9

HISPAANIA 18 4/7

HOLLAND 19 6


järg

 • IIRIMAA 21 4,3/13,5

 • ITAALIA 20 4/10

 • KREEKA 23 11

 • KÜPROS 15 5

 • LEEDU 21 5/9

 • LUKSEMBURG 15 3/6/12

 • LÄTI 21 9


järg

 • MALTA 18 5

 • POOLA 22 3/7

 • PORTUGAL 21 5/12

 • PRANTSUSMAA 19,6 2,1/5,5

 • ROOTSI 25 12

 • SAKSAMAA 19 7

 • SLOVAKKIA 19 -


järg

 • SLOVEENIA 20 8,5

 • SOOME 23 8/17

 • SUURBRITANNIA 17,5 5

 • TAANI 25 -

 • TŠEHHI 20 5

 • UNGARI 25 12


järg

 • Alandatud käibemaksumäära rakendatakse üldjuhul toiduainetele või esmatarbekaupadele.

 • Eeelnimetatud soodustused puuduvad Eestil, Leedul ja Taanil.

 • Toiduainetel on 0% käibemaksu määr Iirimaal, Küprosel, Maltal ja Suurbritannial


ülesanne

 • OÜ Kuressaare (reg.kood 12345678, käibemaksu-

  kohustuslane EE123456789), on 2011.a. oktoobrikuus teinud järgmised tehingud:

 • arve alusel müüs 100 tm küttepuid summas 2000 eurot OÜ-le Saaremaa

 • soetas Soomes asuvalt käibemaksukohustuslaselt Finland OY-lt saeraami summas 10000 eurot

 • ettevõttele kuuluvas pansionaadis osutas majutusteenust 100 euro maksumuses


järg

 • saatis saematerjali Venemaale 1000 euro eest, kaup anti üle ostjale

 • müüs Läi asutusele (ei ole Lätis reg-tud km. kohustuslane) 100 euro eest laudu

 • soetas materjale ja kütust, mille eest tasus rvete alusel 120 eurot (s.h. käibemaks 20 eurot)

 • toimus firma aastapäeva pidu, mille kulud arve alusel olid 240 eurot (s.h. käibemaks 40 eurot)


järg

 • KÜSIMUS: Kui suur on tasumisele kuulub käibemaks ning mis kuupäeval on deklaratsiooni esitamise ja tasumise kohustus ?

 • Esitada ja täita käibedeklaratsioon !


Tänan kuulamast!


ad
 • Login