sklepanje pogodb v
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sklepanje pogodb v

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Sklepanje pogodb v - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Sklepanje pogodb v. mednarodnem prometu. Vsebina. Specifični vidiki sklepanja MP Izbira foruma in izbira prava Problemi v zvezi z MZP Javni red Zavračanje Kvalifikacija Pravila neposredne uporabe Faze pri sklepanju pogodb (odgovornost zaradi prekinitve pogajanj)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sklepanje pogodb v' - sal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sklepanje pogodb v

Sklepanje pogodb v

mednarodnem prometu

vsebina
Vsebina
 • Specifični vidiki sklepanja MP
 • Izbira foruma in izbira prava
 • Problemi v zvezi z MZP
  • Javni red
  • Zavračanje
  • Kvalifikacija
  • Pravila neposredne uporabe
 • Faze pri sklepanju pogodb (odgovornost zaradi prekinitve pogajanj)
  • boniteta, country risk, letter of intent in letter of comfort.
specifi ni vidiki sklepanja mp
Specifični vidiki sklepanja MP
 • Najmanj dva pravna reda
 • Zaželeno osnovno poznavanje tujega prava
 • Relevantega poenotenega prava (DK)
 • Stranke se morajo zavedati pomena merodajnega prava za morebitne spore
 • Zaželena klavzula o izbiri prava
 • Možnost reševanja sporov pred tujimi sodišči/mednarodnimi arbitražami
 • Zbiranje podatkov o ekonomski situaciji v partnerjevi državi, negovi solvenčnosti ipd. je težavneje kot pri domačih pogodbah
slide4
Teže sporazumevanje (jezik)
 • Različni učinki ponudbe v različnih pravnih redih
  • Preklicljivost
 • Različna pravila glede odgovornosti za prekinitev pogajanj
 • Različna pravila glede učinkovanja sprejemne izjave
 • Kdaj gre za protiponudbo?
idealno
Idealno …
 • Klavzula o izbiri foruma/arbitražna klavzula ali ADR
 • Klavzula o izbiri (materialnega prava)
 • Vendar …
 • Sodišče kljub klavzulam dela po svoje
 • Stranki se ne moreta sporazumeti
 • Subsidiarno se uporabijo objektivne navezne okoliščine
evropsko mzp
Evropsko MZP
 • Uredba 44/2001 – Bruselj I
  • Izbira foruma
  • Forum rei
 • Uredba 593/2009 – Rim I (prej RK 1980)
  • Izbira prava
  • Načelo največje koneksnosti
  • Značilna izpolnitev
 • Uredba 593/2009 – Rim II
  • Izbira prava
  • Lex loci delicti
izbira 3 len rk in ur i
Izbira - 3. Člen RK in UR I
 • “1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice must be express or demonstrated with reasonable certainty by the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the whole or a part only of the contract.”
 • “1. Pogodbo ureja pravo, ki ga izbereta pogodbeni stranki. Izbira mora biti izrecno izražena ali mora jasno izhajati iz pogodbenih določil ali okoliščin primera. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da se izbrano pravo uporablja za pogodbo v celoti ali le za njen del.”
ni izbire 4 len rk
Ni izbire – 4. člen RK
 • “1. To the extent that the law applicable to the contract has not been chosen in accordance with Article 3, the contract shall be governed by the law of the country with which it is most closely connected.”
 • “… it shall be presumed that the contract is most closely connected with the country where the party who is to effect the performance which is characteristic of the contract has, at the time of conclusion of the contract, his habitual residence, or, in the case of a body corporate or unincorporate, its central administration.”
4 len ur i
4. Člen UR I
 • 1. Če pogodbeni stranki nista izbrali prava v skladu s členom 3,se pravo, ki se uporablja za pogodbo, določi brez poseganjav člene 5 do 8, kakor sledi:
 • (a) za prodajno pogodbo o prodaji blaga se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče prodajalec;
 • (b) za pogodbo o opravljanju storitev se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče izvajalec storitev;
slide10
(c) za pogodbo, katere predmet je stvarna pravica na nepremičnini ali najemna pravica na nepremičnini, se uporablja pravo države, v kateri se nahaja nepremičnina;
 • (d) ne glede na točko (c) se za najemno pogodbo za nepremičnino, sklenjeno za začasno zasebno uporabo za največ šest zaporednih mesecev, uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče najemodajalec, pod pogojem, da je najemojemalec fizična oseba in da ima običajno prebivališče v isti državi;
 • (e) za franšizno pogodbo se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče franšizojemalec;
 • (f) za pogodbo o distribuciji se uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče distributer;
slide11
“2. Če pogodba ni zajeta v odstavku 1 ali če bi lahko elemente pogodbe uvrstili v več kot eno točko od (a) do (h) iz odstavka 1, se za pogodbo uporablja pravo države, v kateri ima običajno prebivališče pogodbena stranka, ki je dolžna opraviti za posamezno pogodbo značilno izpolnitev.”
ur i posebni re imi
UR I – posebni režimi:
 • Prevozna pogodba 5. člen
 • Potrošniška pogodba 6. člen
 • Zavarovalna pogodba 7. člen
 • Individualna pogodba o zaposlitvi 8. člen
problemi v zvezi z mzp
Problemi v zvezi z MZP
 • Javni red (public policy),
 • Zavračanje (renvoi),
 • Kvalifikacija
 • Pravila neposredne uporabe “prevladujoče obvezne določbe” (ingriffsnpormen, règles d\'application immédiate)
javni red
Javni red
 • Rimska konvencija 1980, 16. člen:
 • “The application of a rule of the law of any country specified by this Convention may be refused only if such application is manifestly incompatible with the public policy ("ordre public") of the forum.”
 • Uredba Rim I, 21. člen:
  • “Uporaba posamezne določbe prava katere koli države po tej uredbi se lahko zavrne le, če je takšna uporaba očitno nezdružljiva z javnim redom države sodišča, pred katerim poteka postopek.”
zavra anje 6 len zmzpp
Zavračanje – 6. člen ZMZPP
 • Če pravila tuje države, ki določajo, katero pravo je treba uporabiti, zavračajo na pravo Republike Slovenije, se uporabi pravo Republike Slovenije, ne da bi se pri tem upoštevala njena pravila o napotilu, katero pravo se uporabi.
 • Če bi bilo treba po tem zakonu uporabiti pravo tuje države, se upoštevajo njegova pravila, ki določajo, katero pravo se uporabi.
 • Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo, kadar imata stranki pravico izbrati pravo.
15 len rk in 20 len uredbe rim i
15. člen RK in 20 člen Uredbe Rim I
 • “»The application of the law of any country specified by this Convention means the application of the rules of law in force in that country other than its rules of private international law.«
 • “Uporaba prava katere koli države po tej uredbi pomeni uporabov tej državi veljavnih pravil, brez pravil mednarodnega zasebnegaprava te države, razen če je s to uredbo drugače določeno.”
zavra anje odlo be
Zavračanje - odločbe
 • Torridon Corporation (D)
 • Estonian inheritance (NL)
kvalifikacija
kvalifikacija
 • Procesno ali materialno pravo?
 • Hausman v. Ripley (USA)
  • Derivatna tožba
 • Po katerem pravu se opravi kvalifikacija?
  • Lex fori?
  • Lex causae?
prevladujo e obvezne dolo be
Prevladujoče obvezne določbe
 • Se uporabljajo ne glede na merodajno pravo
 • Alnati (NL)
 • Mackaay v. American Express (NL)
 • Sanchez v. Iberia (NL)
9 len ur i
9. Člen UR I
 • 1. Prevladujoče obvezne določbe so določbe, katerih upoštevanje je po mnenju države bistvenega pomena za zaščito njenih javnih interesov, kot je na primer njena politična, socialna ali gospodarska ureditev, in sicer do take mere, da se te določbe uporabljajo za vse primere, ki sodijo na njihovo področje uporabe, ne glede na to, katero pravo se sicer uporablja za pogodbo na podlagi te uredbe.
 • 2. Nobena določba te uredbe ne omejuje uporabe prevladujočih obveznih določb prava države sodišča, pred katerim poteka postopek.
slide21
“3. Prevladujočim obveznim določbam prava države, v kateri morajo biti ali so bile izpolnjene obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, se lahko prizna učinek, kolikor te prevladujoče obvezne določbe izpolnitev pogodbe opredeljujejo kot nezakonito. Pri odločitvi o učinkovanju teh določb se upošteva njihova narava in namen ter posledice njihove uporabe oziroma neuporabe.”
mandatory rules article 7 1 rc
Mandatory rules – Article 7(1) RC
 • When applying under this Convention the law of a country, effect may be given to the mandatory rules of the law of another country with which the situation has a close connection, if and in so far as, under the law of the latter country, those rules must be applied whatever the law applicable to the contract. In considering whether to give effect to these mandatory rules, regard shall be had to their nature and purpose and to the consequences of their application or non-application.
sklepanje pogodb
Sklepanje pogodb

POGODBA

Sklenitev

Prvi

stiki

izpolnitev

Predpogodbena faza

Pogodbena faza

predpogodbena faza
Predpogodbena faza
 • Zbiranje informacij in predhodni stiki
 • Medsebojno informiranje
 • Odškodninska opdgovornost za prekinitev pogajanj
predpogodbena faza1
Predpogodbena faza
 • Zbiranje podatkov o morebitnih partnerjih
  • Boniteta (American Foreign Credit Underwriters, Bürgel und Schimmelpenninck in Dun & Bradstreet)
  • Country Risk Reports
 • Pošiljanje katalogov
 • Reklame
 • Vabilo k pogajanjem/ponudba
 • Letters of intent
 • Comfort letters
u inki izjav med strankama
Učinki izjav med strankama
 • Ne gre za pogodbeno vsebino temveč za predpogodbene izjave (“pre-contractual statements”)
 • Lahko imajo pravne posledice:
 • Izpodbojnost kasnejše pogodbe (zmota, prevara)
 • Izvenpogodbena odgovornost
  • Zloraba zaupnih informacij
  • Odgovornost za prekinitev pogajanj
odgovornost za prekinitev pogajanj
Odgovornost za prekinitev pogajanj
 • Boljša ponudba od tretjega
 • Stranka ugotovi, da se ne da doseči dogovora glede klučne točke
 • Stranka ugotovi da so predlogi druge stranke (ekonomsko/tehnično) neizvedljivi
 • Stranka ugotovi, da ne bi bila sposobna izpolniti pogodbe o kateri se pogaja
 • Stranka izgubi zaupanja v sposobnosti/kredibilnost/solvenčnost nasprotne stranke …
slide28

Pogodbena svoboda

Dobra vera

(varovanje zaupanja)

vpra anja
Vprašanja
 • do katerega trenutka lahko stranka še prekine pogajanja, ne da bi bila drugi stranki dolžna povrniti stroške ali celo škodo?
 • Katero škodo je stranka, ki prekine pogajanja dolžna povrniti v primeru, da je za prekinitev pogajanj odškodninsko odgovorna?
 • Kaj je pravna podlaga te odškodninske obveznosti?
 • Kateri so možni zahtevki?
20 len oz
20. člen OZ
 • »(1) Pogajanja pred sklenitvijo pogodbe ne zavezujejo in jih lahko vsaka stranka prekine, kadarkoli hoče.
 • (2) Vendar odgovarja stranka, ki se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo, za škodo, ki jo je povzročila drugi stranki.
 • (3) Za škodo odgovarja tudi stranka, ki se je pogajala z namenom skleniti pogodbo, pa je ta namen brez utemeljenega razloga opustila in tako drugi stranki povzročila škodo.
 • (4) Če se stranki drugače ne sporazumeta, trpi vsaka stranka svoje stroške s pripravami za sklenitev pogodbe, skupne stroške pa trpita v enakih delih.«
6 5 2 8a osnutka nl bw
6.5.2.8a osnutka NL BW
 • »Stranki v pogajanjih sta dolžni pri svojem ravnanju med drugim upoštevati tudi obojestranske upravičene interese. Vsaka od strank je upravičena pogajanja prekiniti, razen če bi bilo to zaradi upravičenega zaupanja nasprotne stranke v to, da bo pogodba le sklenjena ali v zvezi z drugimi okoliščinami posameznega primera nesprejemljivo.«
unidroit principles art 2 1 15
Unidroit Principles Art. 2.1.15

(1)  A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.

(2)  However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party.

(3) It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an agreement with the other party

nl sodna praksa
NL Sodna praksa
 • Baris/Riezenkamp (NJ 1958, 67)
 • Plas/Valburg (NJ 1983, 723)
 • Transatlantic Recruitment Services/Aruba (1993)
 • VSH/Shell, (NJ 1988, 1017)
 • 3 faze:
  • Nobene odgovornosti
  • Odgovornost za dodatne stroške
  • Popolna odškodnina z izgubljenim dobičkom, če je stranka lahko upravičeno pričakovala, da bo pogodba sklenjena
angle ka sodna praksa
Angleška sodna praksa
 • British Steel Corp. v. Cleveland Bridge and Engieneering Co., [1984] 1 All.E.R. 504
 • Plt’ff (BSC) was in negotiations with def’t for the supply of steel nodes for a construction project. During the negotiations a letter of intent was issued by CBE to BSC, in which the terms of the proposed contract were included and CBE asked to begin production immediately with negotiations still under way.

BSC manufactured and delivered, CBE refused to pay, because of lack of conclusion of contract and late delivery

 • BSC’s claim was upheld – however not on contractual grounds -but based on “Quantum meruit” (unjust enrichment); CBE had to pay even though no contract had been concluded.