NAV Hordaland - PowerPoint PPT Presentation

Tilbake til fremtiden
Download
1 / 34

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tilbake til fremtiden Jubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011 ”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken”. NAV Hordaland. Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes. Si litt om. NAV status og oppdrag Arbeidsmarked og tiltaksbruk NAV sin samhandling med vekstbedriftene

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NAV Hordaland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nav hordaland

Tilbake til fremtidenJubileumskonferanse i Bergen 27. oktober 2011”Vekstbedriftene og NAV sin rolle i arbeidsmarkedspolitikken”

NAV Hordaland

Fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes


Si litt om

Si litt om

 • NAV status og oppdrag

 • Arbeidsmarked og tiltaksbruk

 • NAV sin samhandling med vekstbedriftene

 • Utviklingstrekk

 • Hvor er vi i dag?

 • Veien videre


M let med reformen

Målet med reformen

 • Reformen er den største på arbeids- og velferdsområdet i nyere tid. Den omfatter både en ny organisering og et nytt innhold i tjenestetilbudet.

 • Hovedmålene er

  • å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad

  • gjøre det enklere for brukerne – flere kanaler inn til NAV

  • tilpasse tjenestene etter brukernes behov

  • skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.


Arbeids og velferdsetaten korte fakta

Arbeids- og velferdsetaten – korte fakta

 • Etablert 1. juli 2006

 • Partnerskap i alle kommuner

 • 457 NAV-kontorer er nå etablert – i alle kommuner og mange bydeler

 • Mer enn 100 forvaltningskontorer og spesialenheter

 • 2,8 millioner brukere på landsbasis

 • Forvalter ca 330 milliarder kroner (2011) dvs 10.000 kroner i sekundet

 • Administrerer mer enn 50 ulike stønader

 • Ca 19 000 ansatte totalt

  • Ca 5 000 kommunalt ansatte

  • Ca 14 000 statlig ansatte


Et blikk inn i nav hverdagen

Et blikk inn i NAV-hverdagen

Brukernes kanaler

Intern organisering

Internett

1,5 mill. besøk hver måned

Kontaktsentrene

17 fylker i 2011

Alle 19 fylker i 2012

Brukere

2,8 mill.

Spesialenhet forvaltning

NAV-kontor

Informasjon og veiledning

Telefon

8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene

Saksbehandling

400 000 innkomne saker pr mnd.

Mottak, informasjon og oppfølging

Personlig oppmøte

flere mill. besøk årlig

Spesialenhet

utbetaling

330 milliarder kr. i året

Postmottak og

skanningsenhet

Post

22 mill. dokumenter årlig

Mottak og distribusjon av post

Utbetaling av ytelser


Navs strategi fem innsatsomr der

NAVs strategi – fem innsatsområder

 • Arbeid først

 • Pålitelig forvaltning

 • Aktive brukere

 • Kunnskapsrik samfunnsaktør

 • Løsningsdyktig organisasjon


Fra rsmeldingen 2010

Fra årsmeldingen 2010

NAV i fakta og tall


Arbeid

Arbeid

 • Ca 2,5 millioner arbeidstakere i Norge

 • Ca 70 000personer helt ledige i snitt, dvs. 2,7 % (august 2011)

 • Ca 45 000mottakere av dagpenger (2010)

 • Utlyst ca 236 000 stillinger pr. år i NAVs database


Arbeidsmarkedstiltakene

Arbeidsmarkedstiltakene

 • Ca 15 000 deltakere pr mnd i ordinære tiltak

 • Ca 61 500 deltakere pr mnd i tiltak for dem med nedsatt arbeidsevne

 • Kvalifiseringsprogrammet i alle kommuner

 • Ca 47 500 virksomheter har inngått IA-avtale (2010)

 • Rekruttering fra utlandet: (2010)

  • 10 000 arbeidsgivere fått bistand fra NAV Eures

  • 25 000 arbeidstakere fått bistand fra NAV Eures

  • Deltakelse på ca 150 jobbmesser


Helse

Helse

 • Legemeldt sykefravær på ca 6,1 % første kvartal 2011

 • Ca 125 000 mottakere av sykepenger i 2010

 • Ca 175 000 mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2010

 • Ca 300 000 mottakere av uførepensjon i 2010

 • Ca 146 000 mottok hjelpemidler fra NAV i 2010


N kkeltall for hordaland snitt 2011

Arbeidsledige

5.800

Arbeidsledige på tiltak

1.500

 • Brutto arbeidsstyrke

 • 256.000

Nøkkeltall for Hordaland (snitt 2011)

 • Sykemeldte

 • 16.000

Mottakere av Arbeidsavklarings-penger 14.400

 • Uførepensjonister

 • 24.700


Kontaktsentre

Kontaktsentre

 • Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål

 • Et felles telefonnr til NAV:

  • 55 55 33 33 fra des. 2011 (Oslo og Akershus kobles på i 2012)

 • Sentralbord for den kommunale delen av NAV-kontorene

 • Mer enn 8,5 mill henvendelser pr telefon årlig

 • 70 % av samtalene besvares innen 30 sek.


Nav p nett

NAV på nett

 • nav.no

  • I løpet av 2010 hadde vi mer enn 406 millioner sidevisninger

  • 1,4 millioner unike brukere

 • Selvbetjeningsløsninger, bla.:

  • Din pensjon – med pensjonskalkulator

  • Elektronisk meldekort

  • CV-database – for arbeidstaker og arbeidsgiver

  • Kalkulator for å beregne barnebidrag

  • Lyse ut stillinger

  • ”Dine utbetalinger”, ”Finn skjema”


Nav sin rolle i arbeidsmarkedet

NAV sin rolle i arbeidsmarkedet

 • Arbeidsformidling

 • Rekruttering

 • Sysselsetting/tiltak

 • Oppfølging av sykemeldte

 • IA-arbeid

 • Drift av tiltak for personer med varig nedsatt arbeidsevne


Nordnes verksted 25 r

Nordnes Verksted 25 år

 • Det ble opprettet egne stillinger tilknyttet ansvarsreformen Disse skulle jobbe med særlig utsatte grupper

 • NAV (aetat) har hatt samarbeid fra starten. Attføringsutvalg, deltakelse i styret (observatør) etter gammelt regelverk

 • I dag deltar vi i rådgivende utvalg fra NAV Tiltak, Intro og Marked


Felles utfordringer framover hvordan m te disse

Felles utfordringer framover – hvordan møte disse?

Lavere yrkesdeltakelse fører til

mangel på arbeidskraft i årene

som kommer. Økende etterspørsel

innen helse/omsorg/tjenester,

synkende innen produksjon

Mobilisering av marginaliserte

grupper

samt ufrivillig deltidsarbeidende.

Arbeidsinnvandring

Økende marginalisering, særlig blant

yngre menn og personer med diffuse/

psykiske lidelser m.fl. Sterkere

polarisering mellom de som er bevisst sine

rettigheter, har utdanning og er selvbetjente

vs brukere med store bistandsbehov


Vekstbedriftenes rolle

Vekstbedriftenes rolle

 • Være arrangør og tilbyder av NAV sine virkemidler

 • Gi arbeid og oppfølging til NAV sine brukere

 • VTA

 • AB

 • APS


Hvordan oppn god kvalitet p tiltakene 1

Hvordan oppnå god kvalitet på tiltakene? (1)

Hvordan sikre at deltakerne får hensiktmessig kompetanse for å møte arbeidslivets krav?

Hvordan balansere forholdet mellom produksjonsfokus og attføringsfokus i tiltaksbedriftene?

Hvordan kunne tilby relevant praksis for den enkelte deltaker?

Hvordan kan ordinært arbeidsliv benyttes i større grad i gjennomføringen av tiltakene i skjermet virksomhet?


Hvordan oppn god kvalitet p tiltakene 2

Hvordan oppnå god kvalitet på tiltakene? (2)

Hvordan sikre, følge opp og måle kvalitet?

NAV må være gode på å definere ønsket kvalitet i bestillingen og ”matche” riktig bruker til riktig tiltak

God kommunikasjon mellom NAV og tiltaksbedriftene

Ikke være redde for å stille høye krav til hverandre

Hvordan få best mulige sluttrapporter?

NAV må følge opp kvalitet i gjennomføringen av og resultatene av tiltakene tettere

Hvordan definere og måle god kvalitet for ulike tiltak?


Deltakere i vta i skjermet virksomhet rsgjennomsnitt

Deltakere i VTA i skjermet virksomhet – årsgjennomsnitt

ÅrAntall deltakere

20004.128

20024.197

20045.909

20067.154

20087.592

20107.861

Tallene inkluderer deltakere i Arbeidssamvirker (utfaset i 2005), men ikke deltakere i

Produksjonsrettede virksomheter eller Produksjonsverksted (PV) (under utfasing)


Vta aug 2011

VTA (aug. 2011)

VTA i skjermet virksomhet

 • Landet 7.876 plasser

 • Hordaland 800 plasser

  VTA i ordinær virksomhet

 • Landet 850 plasser

 • Hordaland 114 plasser

  Hordaland har et forholdsvis høyt antall skjermede

  tiltaksplasser.


Vta i skjermet sektor gjennomsnitt antall plasser per m ned landet

VTA i skjermet sektor Gjennomsnitt antall plasser per måned - Landet


Vta i ordin r virksomhet gjennomsnitt antall plasser per m ned landet

VTA i ordinær virksomhet Gjennomsnitt antall plasser per måned - Landet


Diagnosegrupper i vta

Diagnosegrupper i VTA

 • Utviklingshemmede

 • Psykisk syke

 • Fysiske funksjonshemminger

 • Hjerneskader/kognitive begrensninger

 • Cerebral parese


Utviklingshemmede

Utviklingshemmede

 • Ca 18.000 utviklingshemmede i Norge (2006)

 • På landsbasis er det ca 1.300 (2009) som arbeider i ordinære bedrifter

 • Vi har ingen sikre tall som sier hvor mange i VTA som er utviklingshemmet

 • Norge har høyere andel enn andre land i OECD i skjermede tiltak


Varig tilrettelagt arbeid deltakere

Varig tilrettelagt arbeid - deltakere

VTA tradisjonelt det arbeidsrettede tiltaket som i størst grad benyttes av personer med diagnosen psykisk utviklingshemming

Personer med psykisk utviklingshemming deltar også i andre tiltak enn VTA

for eksempel arbeidspraksis, arbeid med bistand, AMO-kurs, tidsubestemt lønnstilskudd og VTA i ordinære virksomheter


S rlig om vta forts

Særlig om VTA forts…

Forholdet mellom VTA og kommunale aktivitetstilbud

VTA skal produsere varer og tjenester for et marked – ikke være et aktivitetstiltak

Hvordan sikre arbeidsfokuset i VTA?

Hvordan sikre at VTA og kommunale aktivitetstilbud har ulike målsetninger – at de utfyller og ikke overlapper hverandre for å dekke et bredest mulig behov hos brukerne?


Bergen kommune

Bergen Kommune

 • Opptil 83 enkeltarbeidsplasser i kommunen på 90-tallet. Men mange flere var innom

 • I hovedsak utviklingshemmede

 • Oppstart med integreringstilskudd (tidligere tiltak inntil 3 år)

 • Mange faller fra uten god og riktig oppfølging og tilrettelegging, men også som følge av forverret helse

 • Ca 40 til 50 fortsatt i kommunen med oppfølging. Hoveddelen er fortsatt utviklingshemmet

 • VTA - ordinær ville vært riktig virkemiddel i dag


Sunnhordland

Sunnhordland

 • Etter ansvarsreformen

 • Ca 40 var inne på enkeltarbeidsplasser med integreringstilskudd

 • Naturlig frafall, men og sannsynlig utilstrekkelig oppfølging

 • I dag ca 5 – 6 fortsatt i arbeid


Konklusjon hva nskes

Konklusjon. Hva ønskes?

 • Påstand: I Norge driver vi etter en segresjonsmodell.

 • Det normale er å tilby Kommunal dagsenterplass eller varig tilrettelagt arbeid (NAV)

 • Ønsker vi høyere grad av integrering av utviklingshemmede?

 • Hva er til hinder?

 • Kan de skjermede plassene brukes annerledes?


S rlig om vta

Særlig om VTA…

Hvordan anslå behovet for tiltaksplasser i årene fremover?

Stortinget har bedt om at regjeringen vurderer hvordan man best, og på et kunnskapsbasert grunnlag, kan anslå det reelle behovet for VTA-plasser

Arbeidsdepartementet utreder dette ved hjelp av eksterne forskere

Bør VTA være en integrert del av den aktive arbeidsmarkedspolitikken?


Vta i rene som kommer

VTA i årene som kommer

Endringer i fremtidens arbeidsmarked og mer differensierte behov hos brukerne - hvordan ivareta dette i årene fremover?

Samfunnet har opplevd en økende grad av individualisering de siste tiårene

Større krav til individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver og oppfølging

Utvikling mot mer differensierte behov hos deltakerne de siste årene – vil trolig øke enda mer i fremtiden

Hvordan sikre høyere grad av individuell tilrettelegging for den enkelte bruker ift relevante arbeidsoppgaver?

Bør VTA i ordinært arbeidsliv tas i bruk i større grad enn i dag for de dette er aktuelt for? Hvilken rolle kan Vekstbedriftene spille her?

Hvordan øke trygghet hos den enkelte deltaker ved evt overganger fra skjermet virksomhet til ordinært arbeidsliv?

Hvordan tilpasse arbeidsoppgaver i tiltaket for å øke deltakernes muligheter i det lokale arbeidsmarkedet?


Annen bruk av vekstbedriftene

Annen bruk av vekstbedriftene?

 • Kan oppfølging kjøpes i ordinært arbeidsliv?

 • Trenger vi en ny form for supported employment?

 • Er regelverket tilstrekkelig?

 • Bør mer av VTA-midlene brukes i ordinært arbeidsliv?

 • Må midler til utviklingshemmede øremerkes?

 • Ny NOU avventes i 2011/12


Hvilken rolle skal vekstbedriftene ha i fremtiden

Hvilken rolle skal Vekstbedriftene ha i fremtiden?

Regjeringen nedsatt et offentlig utvalg - Utvalget for arbeidsrettede tiltak - NOU

Utdrag fra utvalgets mandat:

Utvalgets mandat skal være å gjennomgå og vurdere hvilken plass skjermede virksomheter skal ha innenfor den samlede virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne.

Utvalget skal foreslå begrunnede endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere hvor målet er overgang til det ordinære arbeidslivet…

Utvalget skal videre foreslå begrunnede endringer med sikte på å forbedre tilbudet til brukere som har behov for en varig tilrettelagt arbeidsplass.

Arbeidet skal være sluttført ved utgangen av 2011

Arbeids- og velferdsdirektoratet imøteser resultatene av utvalgets arbeid


 • Login